Здавалка
Главная | Обратная связь

Об'єкти державної охорони навколишнього природного середовищаЗакон України «Про охорону навколишнього природного сере­довища» визначає, що державній охороні і регулюванню вико­ристання на території України підлягають:

навколишнє природне середовище;

природні ресурси (земля, надра, води, атмосферне повітря, ліс та інша рослинність, тваринний світ);

ландшафти та інші природні комплекси.


Земля належить до основних природних об'єктів і входить доскладу єдиної екологічної системи як невід'ємна її частина. Земель­ні ресурси — основний засіб виробництва в сільському та лісовому

господарстві.

Надрає самостійним природним об'єктом, частиною єдиної екологічної системи. Законодавство про надра розраховане на ту частину надр, яка використовується для задоволення потреб дер­жави, юридичних і фізичних осіб. Цю частину надр називають природними ресурсами. Однак не всі надра доступні для діяльності людини з технологічних, економічних та інших причин. Тому над­ра можна поділити на дві групи: ті, що використовуються, та ті, що не використовуються з різних причин.

Водний об'єкт — природний або створений штучно елемент до­вкілля, в якому зосереджуються води. Усі води на території Укра­їни становлять її водний фонд, який включає у свій склад: поверх­неві води — природні водойми (озера), водотоки (річки, струмки); штучні водойми (водосховища, ставки) і канали; інші водні об'єкти; підземні води та джерела; внутрішні морські води та територіальне

Море.

Об'єкти рослинного світу — дикорослі (що природно зростають на певній території) та інші несільськогосподарського призначення судинні рослини, мохоподібні, водорості, лишайники, а також гриби на всіх стадіях розвитку та утворені ними природні угрупо­вання. Природні рослинні ресурси поділяються на природні ресур­си загальнодержавного та місцевого значення. Складовою частиною природних рослинних ресурсів є ліси.

Лісиналежать до особливого природного явища і складають також частину єдиної системи. Усі ліси на території України ста­новлять її лісовий фонд. Лісові ресурси за своїм значенням поді­ляються на ресурси державного й місцевого значення. Усі ліси в Україні є власністю держави. Об'єктами права користування ліса­ми є конкретно виділені лісові ділянки, наприклад, при заготівлі деревини рубка лісу здійснюється в межах розрахункової лісосіки.

Атмосферне повітряє одним з основних життєво важливих еле­ментів навколишнього природного середовища. Атмосферне пові­тря, яке знаходиться в межах території України, є об'єктом права власності Українського народу.

Тваринний світналежить до основних компонентів навколиш­нього природного середовища. Правове регулювання відносин у даній сфері природи здійснюється у різних напрямках: питання власності, використання тваринного світу, його облік і охорона, відтворення тощо. Слід мати на увазі, що відносини у галузі вико­ристання, відтворення й охорони сільськогосподарських та домаш­ніх тварин, регулюються іншим законодавством.

Природно-заповідний фондє специфічним об'єктом державної охорони. Він становить собою сукупність природних об'єктів і

комплексів, наділених режимом заповідання, і складається із при­родних заповідників, біосферних заповідників, національних при­родних парків, регіональних ландшафтних парків, заказників, пам'яток природи, заповідних урочищ, ботанічних садів, зоологіч­них парків тощо.

Континентальний шельфта виключна (морська) економічна зона Українитеж підлягають охороні. Згідно зі ст. 13 Конституції Укра­їни природні ресурси континентального шельфу та виключної (мор­ської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу. На шельфі можуть бути живі організми «сидячих» видів тварин (прикріплені до дна або такі, що пересуваються морським дном), а також мінеральні та інші неживі ресурси, які належать до надр. Україна здійснює до нього суверенні права з метою розвідки та розробки його природних багатств. У виключній (морській) еко­номічній зоні Україна має суверенні права щодо розвідки, розробки і збереження природних ресурсів як живих, так і неживих у водах, що покривають морське дно, на морському дні та в його надрах.

Особливій державній охороні підлягають території та об'єкти природно-заповідного фонду України, курортні та лікувально-оз­доровчі, рекреаційні, водозахисні, полезахисні й інші території та об'єкти, визначені відповідно до законодавства України.

Екологічна безпека

Закон України «Про основи національної безпеки України» (19 червня 2003 р.) визначає, що навколишнє природне середовище і природні ресурси України є об'єктами національної безпеки, а забезпечення екологічно та техногенно безпечних умов життєдіяль­ності суспільства, збереження навколишнього природного середо­вища та раціональне використання природних ресурсів є пріори­тетом національних інтересів.

Екологічна безпекає частиною національної безпеки України. Навколишнє природне середовище вважається екологічно безпеч­ним, коли його стан відповідає встановленим у законодавстві кри­теріям, стандартам, лімітам та нормативам, які стосуються його чистоти, невиснаженості, екологічної стійкості, санітарних вимог, видового різноманіття, здатності задовольняти інтереси людей.

Забезпечення екологічної безпеки потребує низки політичних, економічних, технічних, організаційних, правових заходів. Закон України «Про основи національної безпеки України» як першочер­гові дії щодо забезпечення екологічної безпеки визначає таке:

1) здійснення комплексу заходів, які гарантують екологічну безпеку ядерних об'єктів і надійний радіаційний захист населен­ня та довкілля, зведення до мінімуму впливу наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;


2) впровадження у виробництво сучасних, екологічно безпечних, ресурсо- та енергозберігаючих технологій, підвищення ефектив­ності використання природних ресурсів, розвиток технологій пере­робки та утилізації відходів;

3) поліппіення екологічного стану річок України, насамперед басейну р. Дніпро, та якості питної води;

4) запобігання забрудненню Чорного та Азовського морів та поліпшення їхнього екологічного стану;

5) стабілізація та поліппіення екологічного стану в містах і про­мислових центрах Донецько-Придніпровського регіону;

6) недопущення неконтрольованого ввезення в Україну еколо­гічно небезпечних технологій, речовин і матеріалів, збудників хвороб, небезпечних для людей, тварин, рослин, організмів;

7) реалізація заходів щодо зменшення негативного впливу гло­бальних екологічних проблем на стан екологічної безпеки України, розширення її участі у міжнародному співробітництві з цих пи­тань.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.