Здавалка
Главная | Обратная связь

Багатоквартирного будинкуЗакон України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку" від 23.11.2001 передбачив право співвласників багатоквартирних будників створювати юридичну особу - об'єднання співвласників багатоквартирного буднику (далі - об'єднання) з метою захисту своїх прав, належного утримання та використання неподільного і загального майна (вестибюлі, сходові клітки, горища, підвали, відділення ліфтів та ін.) та прибуткової території, сприяти членам об'єднання в отриманні житлово-комунальних послуг належної якості та за обґрунтованими цінами і, водночас, забезпеченні своєчасної сплати коштів за ці послуги.


_________________________________________________________ 255

Як юридична особа об'єднання має печатку зі своїм найменуван­ням, розрахункові рахунки в установах банків. Об'єднання може здій­снювати господарську діяльність для забезпечення власних потреб, але як неприбуткова організація не може розподіляти прибуток між членами об'єднання.

Для створення об'єднання ініціативна група у складі не менше як трьох власників квартир скликає установчі збори. Рішення зборів приймаються поіменним голосуванням і оформлюються особистим підписом кожного, хто проголосував.

Установчі збори правочинні якщо на них присутні більше п'ятдесяти відсотків власників, а рішення цих зборів вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше 2/3 присутніх осіб.

Установчі збори приймають рішення про створення об'єднання і затверджують його статут. Об'єднання вважається створеним з моменту видачі свідоцтва про державну реєстрацію.

У статуті об'єднання зазначаються:

1. Назва і місцезнаходження об' єднання.

2. Мета створення, завдання та предмет діяльності.

3. Перелік майна, що перебуває у сумісній власності
(неподільного майна), права та обов'язки членів об'єднання
щодо цього майна.

4. Порядок формування та повноваження статутних органів.

5. Порядок скликання, проведення та повноваження загальних
зборів.

6. Права і обов'язки об'єднання.

7. Порядок та умови укладання договорів між об'єднанням та
кожним власником квартир, приміщення.

8. Відповідальність за порушення статуту та рішень статутних
органів.

Вищим органом управління об'єднанням є загальні збори, які правочинні за умов присутності на них більше половини членів об'єднання. Рішення зборів є обов'язковим для всіх членів об'єднання.

Для керівництва поточною діяльністю об 'єднання збори обирають правління. Правління здійснює контроль за своєчасною сплатою членами об'єднання внесків і платежів та погашенням заборгованості; укладає договори з суб'єктами підприємництва, які виконують роботи та надають послуги; розпоряджаються коштами об'єднання відповідно до затвердженого зборами кошторису; ведуть діловодство, бухгалтерський облік та звітність про діяльність об'єднання.


256_____________________________________________

Обов'язками об'єднання є:

1) забезпечувати належний санітарний, протипожежний і
технічний стан неподільного та загального майна, що
належить членам об'єднання;

2) звітувати загальним зборам про виконання кошторису
об'єднання за рік;

3) виконувати свої договірні зобов'язання;

4) Забезпечувати дотримання інтересів усіх членів об'єднання
при встановленні умов і порядку володіння, користування і
розпорядження спільною власністю, розподілі між членами
об'єднання витрат на експлуатацію та ремонт неподільного і
загального майна.

Частка в загальному обсязі обов'язкових платежів на утримання і ремонт неподільного майна встановлюється пропорційно до загальної площі приміщень, що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб.


_________________________________________________________ 257©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.