Здавалка
Главная | Обратная связь

Права і обов’язки екоаудиторів і еколого-аудиторських організацій та замовників екологічного аудитуЕкоаудитори і еколого-аудиторські організації України мають право:

1) самостійно визначати форми і методи екоаудиту на підставі чинного законодавства, існуючих норм та стандартів, умов договору з замовником, фахових знань і досвіду;

2) будь-які документи, відомості та матеріали, які стосуються об'єкта аудиту і знаходяться як у замовника, так і у третіх осіб. Треті особи, що мають у своєму розпорядженні документи відповідно предмету перевірки, зобовязані надати їх за вимогою екоаудитора (еколого-аудиторської організації). Зазначена вимога повинна бути офіційно засвідчена замовником;

3) одержувати необхідні пояснення в письмовій або усній формі від замовника і об’єкту аудиту;

4) порушувати питання про відхилення поданих на екологічний аудит матеріалів, що не відповідають вимогам природоохоронного законодавства (екологічним стандартам, нормативам) і урахування яких потребує додаткових досліджень, пошукових робіт або виділення додаткових коштів;

5) вносити пропозиції про залучення на договірних засадах до участі в проведенні екологічного аудиту технічних експертів, висококваліфікованих спеціалістів, науковців, створенні належної матеріально-технічної і інформаційної бази.

Екоаудитори і еколого-аудиторські організації зобов’язані:

1) належним чином надавати екоаудиторські послуги, перевіряти стан обліку і звітності замовника, їх достовірність, повноту та відповідність чинному законодавству і встановленим нормативам;

2) обмежувати свою діяльність наданням екоаудиторських послуг і інших видів робіт, що мають безпосереднє відношення до надання екоаудиторських послуг у формі консультацій, перевірок або експертиз, і не перевищувати визначених договором зобов’язань;

3) підтверджувати випадки, коли досягнення цілей аудиту стає неможливим і повідомлю вати замовнику та об’єкту аудиту про причини цього;

4) негайно повідомляти замовника (об’єкт) аудиту про дані аудиту, які свідчать про істотні невідповідності;

5) додержуватися встановлених угодою термінів і порядку здійснення екологічного аудиту, норм і вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища, раціонального використання та відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки;

6) забезпечувати всебічне, комплексне, об’єктивне, якісне й ефективне проведення екологічного аудиту;

7) своєчасно готувати обґрунтовані і об'єктивні висновки;

8) не розголошувати інформацію, отриману при проведенні екоаудиту і виконанні інших аудиторських послуг, що з’являється предметом комерційної таємниці, і не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

9) відповідати перед замовником за порушення умов договору відповідно до діючих законодавчих актів України;

10) заявляти самовідвід при наявності особистої зацікавленості у результатах екоаудиту конкретного об’єкту екологічного аудиту.

Забороняється проведення екологічного аудиту:

1) екоаудитором, якій має прямі родинні відношення з (власником) керівництвом суб’єкта господарювання, що перевіряється;

2) екоаудитором, якій має особисті майнові інтереси відносно суб’єкта господарювання що перевіряється;

3) екоаудитором - членом керівництва, засновником або власником суб’єкт господарювання що перевіряється;

4) екоаудитором, якщо він не володіє державною чи російською мовами в обсязі, необхідному для професійного виконання своїх обовязків. Ця вимога знімається, якщо екоаудитор для проведення аудиту користується послугами професійного перекладача.

Замовники екологічного аудиту мають право:

1) вільно обирати виконавців екологічного аудиту;

2) надавати екоаудиторам письмові або усні пояснення, зауваження, пропозиції у відношенні об’єктів екологічного аудиту або по окремих рішеннях і обґрунтуваннях;

3) знайомитися з висновками екологічного аудиту;

4) порушувати клопотання про проведення додаткового екологічного аудиту;

5) одержувати інформацію про хід проведення екологічного аудиту;

6) вільно розпоряджатися звітом екологічного аудиту для своїх потреб;

7) здійснювати інші функції в сфері екологічного аудиту в порядку, встановленому законодавством.

Замовники екологічного аудиту зобов’язані:

1) забезпечувати проведення екологічного аудиту відповідно до умов укладених договорів та інших документів, що регламентують еколого-аудиторську діяльність;

2) сприяти аудиторам з питань екології в об’єктивному і комплексному розгляді об'єктів екологічного аудиту і їх всесторонньо обґрунтованій оцінці;

3) надавати аудиторам з питань екології можливість вільного доступу до будь-якої інформації, необхідної для проведення екологічного аудиту, а також надавати необхідні додаткові данні і матеріали;

4) своєчасно вносити в документацію стосовно об’єкту екологічного аудиту необхідні корективи і зміни, що не потребують конструктивних досліджень і розрахунків;

5) оплачувати виконані еколого-експертні роботи відповідно до договорів;

6) виконувати вимоги висновків екологічного аудиту;

7) вирішувати інші питання відповідно до законодавства України.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.