Здавалка
Главная | Обратная связь

Стадія виявлення об'єктів (структур) 

Виявлення об'єктiв (структур) здiйснюється як на нових перспективних територiях, так i в районах із установленою промисловою нафтогазоноснiстю. В першому випадку вибiр районiв пошуку нових структур повнiстю базується на уявленнях про їхню геологiчну будову i можливому характерi нафтогазоносностi, одержаних на попередній стадiї. Тому в нових районах структури перш за все виявляють в межах можливих зон регіонального нафтогазонагромадження.

В освоєних нафтогазовидобувних районах виявлення нових структур зумовлено не тiльки даними попередніх регiональних дослiджень, але i матерiалами аналiзу пошукiв, розвiдки та розробки вiдомих родовищ нафти і газу, тобто iз урахуванням геолого-економiчної доцiльностi пошукiв нових структур.

В практицi робiт використовується 2 види пошукiв та картування локальних об'єктiв (структур):

– прямi пошуки об'єктiв, тобто картування структур за геологiчними або геофiзичними маркуючими горизонтами (реперами), що розташованi безпосередньо в продуктивнiй товщi;

– опосередковані (непрямi) пошуки об'єктiв, тобто картування структур за маркуючими горизонтами, що розмiщенi в відкладах, що перекривають або пiдстиляють продуктивну товщу.

Прямi пошуки об'єктiв бiльш ефективнi i забезпечують найбiльш рацiональне розмiщення свердловин. Крiм того, вони є єдино прийнятними при пошуках похованих структур, рифогенних та ерозiйних виступiв, пасток лiтологiчного та стратиграфiчного типiв, тобто в тих випадках, коли пастки не мають прямого вiдображення у відкладах, що перекривають або пiдстиляють колекторську товщу. Опосередкованi пошуки об'єктiв ефективнi лише тодi, коли висока ймовiрнiсть збігання структурних планiв рiзних горизонтiв розрiзу.

Типовий комплекс робіт, що виконуються на стадії виявлення об'єктів (структур), включає:

– площові сейсмічні дослідження масштабу 1:50 000;

– буріння параметричних свердловин;

– граві-, магніто- й електророзвідку в різних модифікаціях масштабу 1:50 000;

– спеціальні роботи й дослідження з прогнозування геологічного розрізу та прямих пошуків з метою виявлення об'єктів, аномалій типу покладу;

– біолокаційні дослідження;

За результатами робіт представляються звіти, до яких додаються:

– оглядова карта району робіт;

– карта геолого-геофізичної вивченості;

– схема розташування профілів, фізичних точок спостережень, свердловин;

– зведений геолого-геофізичний розріз площі робіт;

– геологічні профілі, часові, сейсмогеологічні, геоелектричні та інші розрізи;

– геолого-геофізичні розрізи свердловин з виділенням маркуючих, опорних і продуктивних, горизонтів;

– структурні схеми (карти) з цільових горизонтів з виділенням першочергових об'єктів для проведення детальних робіт;

– карти зіставлення результатів всіх видів геолого-геофізичних робіт;

– інформаційна карта з обліку виявлених нафтогазоносних структур і об'єктів АТП.

На цій стадії проводиться також експертна оцінка нафтогазоносності перспективних комплексів виявлених об'єктів із визначенням локалізованих прогнозних ресурсів (категорія Д1лок.).

Виявлені об'єкти обліковуються у фонді перспективних структур.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.