Здавалка
Главная | Обратная связь

Основні методичні принципи проведення регіональних робіт 

Якiсне вирiшення геологiчних завдань регiональних дослiджень може бути забезпечене тiльки при виконаннi таких основних методичних принципiв їх проведення:

1. Комплекснiсть регiональних робiт.

Забезпечується поєднанням рiзних методiв вивчення надр з метою можливостi доповнення i перевiрки геолого-геофiзичної iнформацiї, одержаної рiзними методами. Тому регiональнi роботи включають як методи безпосереднього вивчення порiд розрiзу (опорне, параметричне бурiння), так i методи прогнозування геологiчної будови територiї. Останнi методи можуть давати необхiдну iнформацiю як:

а) з денної поверхнi, вивчаючи сучасний рельєф Землi i будову четвертинних вiдкладiв такими методами:

– аерокосмiчні зйомки (оптична багатозональна зйомка, iнфрачервона спектрометрія, радiохвильова зйомка, лазерна хроматографiя);

– геологiчна зйомка, структурно-геоморфологiчна зйомка, гiдрогеологiчна зйомка;

– геохiмiчнi зйомки: газова, бiтумiнологiчна, гiдрохiмiчна, лiтогеохiмiчна, бiогеохiмiчна;

б) з рiзної глибини, вивчаючи будову i вiк фундаменту, положення i будову основних шарiв земної кори i верхньої мантiї геофiзичними методами, а саме:

– рiзними модифiкацiями сейсмiчних дослiджень (ГСЗ, МЗГТ, КМЗХ, МВХ та iн.);

– гравiрозвiдкою;

– магнiторозвiдкою;

– електророзвiдкою;

– геотермiчними дослiдженнями.

Для кожного конкретного регiону розробляється свiй рацiональний комплекс робiт, який враховує специфiку його геологiчної будови. Сучасний комплекс регіональних робіт складається з геологічних, геофізичних, геохімічних, гідрогеологічних і геотермічних методів вивчення перспективних територій. Провідними серед них є геологічні та геофізичні методи (останніми роками – аерокосмічні), комплексування яких забезпечує широту охоплення територій, швидкість досліджень і значну достовірність одержуваної інформації.

2. Поєднання систем опорних i полегшених спостережень.

Регiональнi роботи передбачають такi методи спостережень:

- точковi (бурiння, геофiзичнi зондування);

- маршрутнi (рiзнi види маршрутних зйомок);

- пунктирнi (короткi профiльнi перетини свердловинами або геофiзичними методами;

- профiльнi (регiональнi перетини буровими або геофiзичними роботами);

- площовi (геологiчнi, аерокосмiчнi, геофiзичнi, геохiмiчнi та iншi зйомки).

Для одержання всебiчної i максимально достовiрної інформацiї частина територiї дослiджується розширеним комплексом методiв з метою створення опорної мережі свердловин i геофiзичних профілiв; друга частина об'єктiв вивчається лише окремими методами для створення мережі згущення з полегшеними спостереженнями, матерiали яких контролюються даними опорної мережі.

Висока ефективність регіональних робіт досягається при оптимальному перетині опорними геофізичними профілями в комплексі з параметричними свердловинами найперспективніших в нафтогазоносному відношенні пошукових об’єктів. Для підвищення достовірності одержуваної геологічної інформації доцільно також проведення в межах існуючої опорної мережі спостережень нових методів досліджень, які появляються.

3. Наукове узагальнення результатiв регiональних робiт.

Найбiльш ефективне вирiшення геологiчних завдань регiональних робiт може бути досягнуто лише шляхом постiйного i поглибленого узагальнення i аналiзу одержуваної геолого-геофiзичної iнформацiї, якi проводяться за єдиними програмами для кожного регiону. Тiльки в такому випадку можна визначити доцiльнiсть i обсяг додаткових (i дорогих) дослiджень, необхiдних для пiдтвердження або вiдбракування результатiв проведених робiт.

Якісна підготовка об'єктів вимагає проведення площових геолого-геофізичних досліджень. Відповідно до цього регіональний етап поділяється на стадії:

– виділення зон і районів для першочергового вивчення;

– виявлення об'єктів (структур);

– визначення наявності пасток ВВ і підготовка об'єктів (структур) до глибокого буріння.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.