Здавалка
Главная | Обратная связь

Формування фонду підготовлених структур 

Фонд підготовлених до глибокого буріння на нафту і газ структур утворюють об’єкти, які після проведення відповідних геологопошукових робіт і їх належного оформлення, включені у відповідну форму щорічної статистичної звітності. Матеріали, які характеризують кожну підготовлену структуру, містяться в паспорті на неї (з графічними додатками) та інформаційній карті.

В загальний фонд структур входять:

а) освоєний фонд, до якого відносяться структури, які виведені з пошукового (параметричного) буріння, а саме:

– відкриті родовища нафти або газу;

– непродуктивні об’єкти;

б) досліджуваний фонд, який вміщує:

– структури, які знаходяться в пошуковому (параметричному) бурінні;

– структури, які знаходяться в консервації;

в) резервний фонд, який формується з підготовлених структур, які ще не введені в пошукове буріння;

г) структури, виведені із фонду після ревізії та відбракування безперспективних або недостатньо якісно підготовлених структур.

Необхiдно чiтко розмежовувати поняття про виявлену та пiдготовлену структуру.

Виявлена нафтогазоперспективна структура або об'єкт АТП – це геологiчний об'єкт в нафтогазоперспективних вiдкладах, наявнiсть i контури якого пiдтвердженi яким-небудь геологiчним або геофiзичним методом.

Iз наявного фонду виявлених пасток вибираються найбiльш перспективнi для пiдготовки їх до пошукового бурiння. До перспективних вiдносяться тi пастки, якi тяжiють до встановлених або можливих зон нафтогазо-нагромадження, а також характеризуються сприятливими для району геолого-економiчними передумовами введення їх в пошукове буріння (наприклад, у вiдноснiй близькостi вiд нафтогазопроводiв, перспективи вiдкриття покладiв легкої нафти або безсiрчистого газу, доступнi для сучасної технiки бурiння глибини тощо).

Підготовлена до пошукового бурiння нафтогазоперспективна структура або об'єкт АТП – це геологiчний об'єкт, для якого складенi структурнi карти маркуючого горизонту, що дозволяє прогнозувати просторове положення покладу та забезпечує можливiсть закладання пошукових свердловин і визначення їх глибини. При цьому для пiдготовленого об'єкта необхiдно рацiональним для даного району комплексом геолого-геофiзичних методiв достовiрно встановити основнi риси будови: розмiри i амплiтуду, структурнi особливостi (планове i гiпсометричне положення склепiння, крил i периклiналей, ускладненiсть диз'юнктивами та iн.), ступiнь герметичностi (характер покришок, гiдрогеологiчнi особливостi).

У вирiшальнiй мiрi вiд якостi сейсмiчних дослiджень залежить достовiрнiсть пасток, якi вводяться в дороге пошукове бурiння. Тому вимоги до якостi пiдготовлених пошукових об'єктiв постiйно жорсткiшають.

Пiдсумковим документом для пiдготовленого об'єкта є спецiальний паспорт, в якому обгрунтовуються всi необхiднi геолого-економiчнi параметри для введення її в пошукове бурiння.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.