Здавалка
Главная | Обратная связь

II. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУМіністерство транспорту та зв’язку України

Міністерство освіти та науки України

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

 

Затверджую
Директор Інституту гуманітарних технологій
_______________________В.В.Жебка
“_______” _______________________ 2010р.

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з дисципліни“Правознавство”

напряму підготовки Інформаційна безпека; Комп’ютерна інженерія;

Радіотехніка; Телекомунікації; Соціологія

освітньо-кваліфікаційного рівня Бакалавр

спеціальності Інформаційна безпека; Комп’ютерні системи та мережі; Апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення, Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси; Інформаційні мережі зв’язку; Телекомунікаційні системи та мережі; Соціологія

 

Програму рекомендовано Узгоджено
кафедрою українознавства Декан факультету Інформаційної
протокол № 1 безпеки _____________О.В.Ільїн
від 30.08.2006р. „____”_____________2010р.
Завідувач кафедри Узгоджено
____________А.І. Байраківський Декан факультету Телекомунікації
  ________________М.Ю.Артеменко
„____” _____________2010р. „____”_____________2010р.
Узгоджено Узгоджено
Начальник навчально-методичного відділу____________М.П.Гніденко Декан факультету Інформаційних технологій ________Н.Г.Твердохліб
  „___”_______________2010р.   „____”_____________2010р.
   
   
   

Київ-2012

I. ПРЕДМЕТ, МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Предметом навчальної дисципліни є: Основні положення теорії держави. Основні положення теорії права. Основи конституційного права Конституція України – Основний закон держави. Основи правового положення людини та громадянина.. Основи конституційного ладу. Основи організації та функціонування органів державної влади та місцевого самоврядування. Основи кримінального права. Значення Кримінального кодексу України. Поняття та ознаки злочину. Обставини, що виключають злочинність та караність діяння. Поняття неосудності. Покарання та їх види. Основи адміністративного права. Управління як об’єкт адміністративно-правового регулювання. Форми та методи управління. Основи цивільного права. Громадяни та юридичні особи як учасники цивільних правовідносин. Цивільна правоздатність та цивільна дієздатність. Право власності. Форми та види власності. Поняття цивільної угоди та цивільного договору. Загальна характеристика окремих видів договорів. Загальні положення спадкового права. Реалізація спадкових прав. Спадкування за законом і за заповітом. Загальні положення трудового права. Трудовий договір. Порядок укладення та припинення трудового договору. Робочий час. Час відпочинку. Оплата праці. Трудова дисципліна. Матеріальна відповідальність у трудовому праві. Загальні положення сімейного права. Поняття шлюбу, умови та порядок його укладення. Підстави та порядок розірвання шлюбу. Майнові та особисті немайнові права та обов’язки подружжя. Правове регулювання відносин між батьками та дітьми. Опіка та піклування.

 

Метою вивчення навчальної дисципліни є формування у студентів правової свідомості, правової культури та подолання правового нігілізму; формування стійкого світогляду, адекватного сприйняття сучасних проблем розвитку суспільства, формування навичок роботи з нормативними актами та аналізування розвитку національного законодавства в контексті суспільних та політичних процесів.

 

Завданням навчальної дисципліни є формування наступних умінь:

Þ захищати інтереси держави, поєднувати суспільні, колективні та індивідуальні інтереси. Виконувати конституційні обов’язки, дотримуватися норм законодавства. Захищати права людини та громадянина;

Þ враховувати соціальні аспекти впливу рішень, що приймаються, на співробітників, споживачів. Нести персональну відповідальність за діяльність. Визначати та усвідомлювати межі своїх знань, долати стереотипи мислення та практики, визнавати й аналізувати помилки, у тому числі власні. Використовувати різні форми постійного підвищення власної кваліфікації;

Þ з’ясовувати причинно-наслідкові зв’язки в історичних подіях, аналізувати й узагальнювати історичний матеріал у певній системі, порівнювати історичні факти на основі здобутих із різних джерел знань. Дотримуватися загальнолюдських моральних норм і цінностей, сприяти зміцненню моральних засад суспільства. носити посильний внесок в гармонізацію людських міжнаціональних, між партійних відносин. Протистояти проявам расової, національної, статевої, вікової дискримінації.

 


II. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ

ІІ.1. Розподіл навчального часу за семестрами і видами занять

Семестр Усього годин Розподіл навчального часу за видами занять Семестр. атест.
лекц. лабор. практ. семін. МК СРС
- - екзамен
Усього - -

ІІ.2. Розподіл навчального часу за темами та видами занять

Номер та найменування тем Всього годин Розподіл навчального часу за темами та видами занять
лекц. лабор. практ. семін. МК СРС
МОДУЛЬ 1
Тема 1. Основні положення теорії держави та права - - -
Тема 2. Конституційне право України - - - -
Тема 3. Адміністративне право України - - - -
Тема 4. Кримінальне право України - -
МОДУЛЬ 2
Тема 5. Цивільне право України - - -
Тема 6. Підприємництво - -
МОДУЛЬ 3
Тема 7. Трудове право України - - -
Тема 8. Сімейне право України - - -
Тема 9. Спадкове право України - - -
Усього - -

ІІІ. ЗМІСТ

МОДУЛЬ 1©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.