Здавалка
Главная | Обратная связь

V.1. Індивідуальні завданняВид індивідуальних завдань Тематика індивідуальних завдань Усього годин З них
ауд. занять СРС
КСЗ 5. Держава: поняття, ознаки та функції. 6. Форма держави: поняття, структура та загальна характеристика її елементів. 7. Громадське суспільство. Політична система суспільства. Їх співвідношення. 8. Механізм держави та апарат держави. 9. Поняття права та його ознаки, принципи та функції. 10. Норма права: її поняття та ознаки. 11. Правовий акт як форма права: поняття, ознаки. Дія правових актів в часі, просторі та за колом осіб. 12. Система нормативно-правових актів. Закони та підзаконні нормативні акти. 13. Правова система та система права: поняття, риси та співвідношення. 14. Правові відносини: поняття, ознаки, структура. 15. Правосвідомість та правова поведінка. 16. Правопорушення. Юридична відповідальність. 17. Предмет правового регулювання конституційного права. 18. Правовий статус людини і громадянина. 19. Основи конституційного ладу України. 20. Конституційні засади (принципи) закріплення, організації та 21. здійснення державної влади та місцевого самоврядування в Україні. 22. Адміністративно-правові правовідносини: поняття та їх суб’єкти. 23. Форми, методи та юридичні акти управлінської діяльності. 24. Адміністративне правопорушення (проступок): поняття, ознаки та склад. 25. Порядок притягнення до адміністративної відповідальності. Адміністративні стягнення: поняття, види та загальна характеристика. 26. Кримінальний закон: поняття, ознаки та значення. 27. Кримінальна відповідальність та її підстави. 28. Злочин: поняття, ознаки, склад, види. 29. Стадії вчинення злочину, їх загальна характеристика. 30. Співучасть у вчиненні злочину. 31. Обставини, що виключають злочинність та караність діяння. 32. Кримінальне покарання та його види, їх загальна характеристика. 33. Цивільні правовідносини: поняття, структура та зміст. 34. Цивільна правоздатність та дієздатність учасників цивільних правовідносин. 35. Право власності: поняття, суб’єкти, зміст та види права власності, його захист. 36. Строки у цивільному праві. 37. Представництво в цивільному праві. 38. Цивільно-правові угоди та договори: їх поняття, види та зміст. 39. Цивільно-правова відповідальності. 40. Теорія зобов’язань: поняття, види, умови виникнення та припинення, принципи виконання зобов’язань. 41. Способи забезпечення виконання зобов’язань. 42. Загальна характеристика окремих видів договорів: купівлі-продажу, поставки, дарування, найму (оренди), позички, підряду, перевезення, зберігання, страхування, доручення. 43. Поняття підприємницького права. 44. Підприємницькі правовідносини та їх види. 45. Поняття суб’єктів підприємницької діяльності. 46. Поняття організаційно-правової форми підприємницької діяльності. 47. Участь держави у регулюванні підприємництва. 48. Ліцензування. 49. Стандартизація та сертифікація. 50. Трудові правовідносини: поняття та структура. 51. Умови та порядок прийому на роботу. Трудовий договір. 52. Припинення трудового договору. 53. Робочий час та час відпочинку. 54. Нормування праці та оплата праці. 55. Трудова дисципліна. 56. Матеріальна відповідальність в трудовому праві. 57. Шлюбно-сімейні правовідносини. 58. Шлюб та сім’я за сімейним законодавством. 59. Особисті та майнові права та обов’язки подружжя. 60. Умови та порядок укладення шлюбу. 61. Припинення шлюбу. 62. Умови та порядок розірвання шлюбу. 63. Недійсність шлюбу: поняття підстави, правове значення. 64. Терміни та загальні положення спадкового права. 65. Порядок спадкування. 66. Реалізація спадкових прав. 67. Спадкування за законом. 68. Спадкування за заповітом. 69. Вимоги, що застосовуються до заповітів. Умови дійсності заповіту. 8 8
Реферати 1. Поняття, ознаки держави та функції держави. 2. Форми правління та державного устрою. 3. Поняття та види політичного режиму. 4. Поняття, ознаки та функції права. 5. Нормативно-правовий акт: поняття, ознаки і види. 6. Системи права, її поняття, структура та характеристика її елементів. 7. Правова система та її співвідношення з системою права 8. Галузь права: поняття і ознаки. 9. Поняття, ознаки і види правових відносин. 10. Склад правовідносин та характеристика її структурних елементів. 11. Поняття і принципи законності. 12. Соціальне регулювання, порядок та безлад. 13. Співвідношення громадського суспільства та держави. 14. Суспільство та влада. 15. Суспільство та право. 16. Право та політика. 17. Право та економіка. 18. Право та ідеологія. 19. Закон і його місце у правовій системі. 20. Поняття та предмет конституційного права України. 21. Конституція: поняття та види. 22. Підстави набуття та припинення громадянства України. 23. Конституційно-правовий статус Верховної Ради України. 24. Конституційно-правовий статус Кабінету Міністрів України. 25. Конституційно-правовий статус Президент України. 26. Система судової влади України. 27. Місцеве самоврядування в Україні. 28. Вимоги конституційної законності, що ставляться до змісту законотворчості. 29. Конституційний принцип: “Людина, її права й свободи як найвища соціальна цінність”. 30. Міжнародні стандарти в галузі прав людини. 31. Права дитини: механізми реалізації та захисту. 32. Подвійне громадянство та його міжнародно-правова характеристика. 33. Україна як суверенна, незалежна, демократична, соціальна та правова держава. 34. Міжнародно-правові аспекти захисту конституційного ладу України. 35. Форми безпосередньої демократії в Україні. 36. Демократія і права соціальних меншин. 37. Конституційні засади (принципи) закріплення, організації та здійснення державної влади в Україні. 38. Роль інституту Президента України у механізмі взаємовідносин законодавчої та виконавчої влад. 39. Державно-правові конфлікти і механізми їх розв’язання. 40. Процедура усунення Президента України в порядку імпічменту. 41. Правовий статус друкованих засобів масової інформації в Україні. 42. Громадська безпека – об’єкт адміністративно-правового регулювання. 43. Добровільна відмова як інститут кримінального законодавства. 44. Проблеми співучасті в кримінальному законодавстві. 45. Правомірна поведінка, поняття і види. 46. Правопорушення, його поняття і ознаки. 47. Поняття, предмет та завдання кримінального права. 48. Стадії вчинення злочину. 49. Поняття та види покарання. 50. Дія кримінального закону у часі і просторі. 51. Юридична відповідальність: підстави, мета і види. 52. Загальна характеристика цивільного законодавства. 53. Поняття та предмет цивільного права. 54. Правоздатність і дієздатність фізичних осіб. 55. Визнання особи безвісно відсутньою та померлою, їх правові наслідки. 56. Поняття і зміст та види права власності. 57. Цивільно-правова відповідальність незалежно від наявності вини. 58. Договірна та позадоговірна, дольова та субсидіарна відповідальність у цивільному праві. 59. Цивільно-правове регулювання відносин, пов’язаних із творчою діяльністю. 60. Правові форми захисту від недобросовісної конкуренції. 61. Інвестиції та інновації, їх правове регулювання в Україні. 62. Стандартизація, сертифікація та метрологія. 63. Засоби забезпечення виконання зобов’язань: поняття, види та зміст. 64. Проблеми правового регулювання іноземних інвестицій в Україні: договірні форми інвестування, не пов’язані із створенням юридичної особи. 65. Особливості спадкування за законом. 66. Особливості спадкування за заповітом. 67. Порівняльна характеристика спадкування за законом і за заповітом. 68. Поняття і предмет трудового права України. 69. Зміст трудових правовідносин. 70. Поняття і зміст трудового договору. 71. Охорона праці: загальна характеристика. 72. Поняття і причини виникнення трудових спорів. 73. Місце колективного договору в локальному регулюванні праці. 74. Проблеми юридичних гарантій при притягненні працівників до матеріальної відповідальності. 75. Нововведення у сімейному законодавстві. 76. Юридична характеристика шлюбного контракту. 77. Поняття та предмет сімейного права України. 78. Шлюбно-сімейне законодавство України. 79. Шлюбний договір. 80. Опіка і піклування. 81. Фінансова діяльність держави: поняття, принципи, правові методи та форми. 82. Екологічні права та обов’язки громадян. 83. Право власності та право користування природними ресурсами. 12 12
Питання для самостійної роботи 1. Держава: поняття, ознаки та функції. 2. Форма держави: поняття, структура та загальна характеристика її елементів. 3. Громадське суспільство. Політична система суспільства. Їх співвідношення. 4. Механізм держави та апарат держави. 5. Правові відносини: поняття, ознаки, структура. 6. Правосвідомість та правова поведінка. 7. Правопорушення. Юридична відповідальність. 8. Поняття законності та правопорядку. 9. Правовий статус людини і громадянина. 10. Предмет правового регулювання конституційного права. 11. Конституційно-правові основи конституційного ладу України. 12. Виборче право України: поняття та принципи. Конституційний інститут референдуму. 13. Конституційно-правові основи організації та функціонування державної влади та місцевого самоврядування в Україні. 14. Адміністративно-правові правовідносини: поняття та їх суб’єкти. 15. Державне управління як об’єкт адміністративного регулювання. 16. Форми та методи управлінської діяльності. Юридичні акти органів управління. 17. Порядок притягнення до адміністративної відповідальності. 18. Адміністративне правопорушення (проступок): поняття, ознаки та склад. 19. Органи (службові особи), уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення. 20. Адміністративні стягнення: поняття, види та загальна характеристика. 21. Стадії вчинення злочину, їх загальна характеристика. 22. Поняття та форми співучасті у вчиненні злочину. 23. Поняття та зміст обставин, що виключають кримінальну відповідальність. 24. Кримінальне покарання та його види, їх загальна характеристика. 25. Строки у цивільному праві. 26. Представництво в цивільному праві. 27. Цивільно-правові угоди та договори: їх поняття, види та зміст. 28. Цивільно-правова відповідальності. 29. Теорія зобов’язань: поняття, види, умови виникнення та припинення, принципи виконання зобов’язань. 30. Способи забезпечення виконання зобов’язань. 31. Загальна характеристика окремих видів договорів: купівлі-продажу, поставки, дарування, найму (оренди), позички, підряду, перевезення, зберігання, страхування, доручення. 32. Поняття підприємницької діяльності та її ознаки. 33. Державне регулювання підприємництва. 34. Ліцензування. 35. Стандартизація та сертифікація. 36. Інвестиційна та інноваційна діяльність. 37. Робочий час та час відпочинку. 38. Нормування праці та оплата праці. 39. Трудова дисципліна. 40. Матеріальна відповідальність в трудовому праві. 41. Охорона праці. 42. Вирішення колективних та індивідуальних трудових спорів за трудовим законодавством України. 43. Умови та порядок укладення шлюбу. 44. Припинення шлюбу. 45. Недійсність шлюбу: поняття підстави, правове значення. 46. Право на утримання та його реалізація. 47. Права та обов’язки батьків та дітей. 48. Опіка та піклування. 49. Спадкування за законом. 50. Спадкування за заповітом. 51. Вимоги, що застосовуються до заповітів. Умови дійсності заповіту. 10 10
Усього годин  


©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.