Здавалка
Главная | Обратная связь

Тема 7. Трудове право УкраїниТрудові права працівників. Правове регулювання трудових відносин. Законодавство про працю. Гарантії забезпечення права громадян на працю.

Трудовий колектив підприємства. Колективний договір. Сторони колективного договору. Зміст колективного договору. Порядок розробки й укладення колективного договору, відповідальність за його виконання. Недійсність умов колективного договору. Строк чинності колективного договору. Контроль за виконанням колективного договору.

Прийняття на роботу. Трудовий договір. Гарантії при укладенні, зміні та припиненні трудового договору. Строки трудового договору. Укладення трудового договору. Випробування при прийнятті на роботу. Строк випробування при прийнятті на роботу. Результати випробування при прийнятті на роботу. Виконання роботи, не обумовленої трудовим договором. Переведення на іншу роботу. Зміна істотних умов праці. Підстави припинення трудового договору. Розірвання трудового договору, з ініціативи працівника. Продовження дії строкового трудового договору на невизначений строк. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу. Відсторонення від роботи. Трудові книжки. Порядок вивільнення працівників. Зайнятість населення.

Поняття робочого часу. Початок і закінчення роботи. Види тривалості робочого часу. Скорочена тривалість робочого часу. П'ятиденний і шестиденний робочий тиждень. Тривалість роботи в нічний час. Неповний робочий час. Надурочний робочий час.

Поняття часу відпочинку. Види часу відпочинку. Перерва для відпочинку й харчування. Вихідні дні. Щотижневий відпочинку. Святкові і неробочі дні. Відпустки. Щорічні відпустки. Щорічні додаткові відпустки. Творча відпустка. Соціальні відпустки. Порядок і умови надання щорічних відпусток. Відкликання з відпустки. Перенесення щорічної відпустки. Грошова компенсація за невикористані щорічні відпустки. Відпустки без збереження заробітної плати.

Норми праці. Запровадження, заміна й перегляд норм праці. Строк дії норм праці. Заміна й перегляд єдиних і типових норм. Установлення нормованих завдань при погодинній оплаті праці.

Поняття заробітної плати. Поняття мінімальної заробітної плати. Індексація заробітної плати. Тарифна система оплати праці. Оплата праці за сумісництвом. Оплата праці при виконанні робіт різної кваліфікації. Оплата праці при суміщенні професій (посад) і виконанні обов'язків тимчасово відсутнього працівника. Оплата роботи в надурочний час. Оплата роботи у святкові й неробочі дні. Оплата роботи у нічний час. Строки виплати заробітної плати. Строки розрахунку при звільненні.

Загальні підстави і умови матеріальної відповідальності працівників. Випадки обмеженої матеріальної відповідальності працівників. Випадки повної матеріальної відповідальності. Межі матеріальної відповідальності. Письмові договори про повну матеріальну відповідальність. Колективна (бригадна) матеріальна відповідальність. Визначення розміру шкоди. Порядок покриття шкоди, заподіяної працівником.

Поняття трудової дисципліни. Забезпечення трудової дисципліни. Правове регулювання трудової дисципліни. Правила внутрішнього трудового розпорядку. Заохочення за дотримання трудової дисципліни. Порядок застосування заохочень. Стягнення за порушення трудової дисципліни. Органи, правомочні застосовувати дисциплінарні стягнення. Строк для застосування дисциплінарного стягнення. Порядок застосування дисциплінарних стягнень. Оскарження дисциплінарного стягнення. Зняття дисциплінарного стягнення.

Гарантії та компенсації для працівників.

Правове регулювання охорони праці. Створення безпечних і нешкідливих умов праці. Додержання вимог щодо охорони праці. Контроль за додержанням вимог нормативних актів про охорону праці. Заходи щодо охорони праці. Кошти на заходи по охороні праці. Обов'язки власника або уповноваженого ним органу щодо розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві. Відшкодування шкоди в разі ушкодження здоров'я працівників.

Поняття трудових спорів, їх види. Поняття індивідуальних трудових спорів. Органи, які розглядають індивідуальні трудові спори. Комісія з трудових спорів. Порядок і строки розгляду індивідуального трудового спору в комісії по трудових спорах. Оскарження рішення комісії по трудових спорах. Судовий розгляд індивідуальних трудових спорів. Порядок вирішення колективних трудових спорів.

Право громадян на об'єднання у професійні спілки. Професійні спілки, їх об'єднання. Гарантії діяльності профспілок. Взаємовідносини власника або уповноваженого ним органу з профспілками.

Загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Особи, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню. Види матеріального забезпечення та соціальних послуг за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням. Пенсійне забезпечення.

Нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю. Державний нагляд за охороною праці. Відповідальність за порушення законодавства про працю.

 

Тема 8. Сімейне право

Загальні засади регулювання сімейних відносин. Учасники сімейних відносин. Право особи на сім’ю. Захист сімейних прав та інтересів.

Поняття шлюбу. Право на шлюб. Принципи шлюбно-сімейних відносин: шлюбний вік, добровільність шлюбу, одношлюбність. Особи, які не можуть перебувати у шлюбі між собою. Порядок державної реєстрації шлюбу. Правові наслідки укладення шлюбу.

Недійсність шлюбу: поняття, підстави недійсності шлюбу, порядок визнання шлюбу недійсним та його правові наслідки.

Майнові та особисті немайнові права та обов’язки подружжя. Право на материнство. Право на батьківство. Право дружини та чоловіка на повагу до своєї індивідуальності. Право дружини та чоловіка на особисту свободу. Право дружини та чоловіка на розподіл обов'язків та спільне вирішення питань життя сім'ї. Обов'язок подружжя турбуватися про сім'ю. Майно, що є особистою приватною власністю дружини, чоловіка. Здійснення дружиною, чоловіком права особистої приватної власності. Об'єкти права спільної сумісної власності. Здійснення подружжям права спільної сумісної власності. Здійснення права спільної сумісної власності після розірвання шлюбу. Права та обов’язки подружжя по утриманню.

Шлюбний договір: поняття, сторони, зміст, форма та строк дії.

Підстави припинення шлюбу. Порядок припинення шлюбу шляхом його розірвання. Момент припинення шлюбу у разі його розірвання. Реєстрація розірвання шлюбу.

Загальні підстави виникнення прав та обов'язків матері, батька й дитини. Визначення походження дитини: визнання та встановлення факту батьківства та материнства. Оспорювання батьківства. Поняття усиновлення. Особи, які можуть бути усиновлювачами. Правові наслідки усиновлення. Особа, яка може бути усиновленою. Порядок усиновлення дитини. Поняття таємниці усиновлення. Забезпечення таємниці усиновлення. Нагляд за дотриманням прав дитини, яка усиновлена. Недійсність усиновлення та його правові наслідки. Скасування усиновлення. Позбавлення усиновлювача батьківських прав.

Особисті немайнові та майнові права та обов’язки батьків та дітей. Обов’язок батьків утримувати дітей. Поняття аліментів. Право власності на аліменти, одержані на дитину. Обов’язок повнолітніх дітей утримувати батьків. Роздільність майна батьків і дітей. Право спільної сумісної власності батьків і дітей. Права батьків та дітей щодо користування майном. Управління майном дитини. Використання доходу від майна дитини.

Поняття опіки та піклування. Діти, над якими встановлюється опіка, піклування. Особа, яка може бути опікуном, піклувальником дитини. Контроль органу опіки та піклування за дотриманням прав дитини, над якою встановлено опіку або піклування. Припинення опіки, піклування над дитиною.

Патронат над дітьми. Договір про патронат. Обов'язки патронажного вихователя. Припинення договору про патронат.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.