Здавалка
Главная | Обратная связь

VІІ. ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ



Основна література:

1. Конституція України 1996 р.

2. Декларація про державний суверенітет № 55-ХІІ 16.07.1990р.

3. Цивільний кодекс України від 16.01.2003р. №435-IV

4. Господарський кодекс України від 16.01.2003р. №436-IV

5. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 р. №2947-ІІІ

6. Кодекс законів про працю України від 10.12.1974 р. №322-VІІІ

7. Кодекс про адміністративні правопорушення України, прийнятий Верховною Радою УРСР від 07.12.1984 р. №8073-Х .

8. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. №2341-ІІІ

9. Правознавство: Навч. посіб./ С.В.Дрожжина, О.О.Одінцова, В.О.Кондратьєв та ін.; За ред. С.В. Дрожжиної. – К.: Знання, 2006. – 350с. – (Вища освіта ХХІ століття).

10. Основи права України / За редакцією проф. В.А.Ортинського – Видання друге доповнене і перероблене. – Львів: Оріяна – Нова , 2005.- 368с.

11. Шпиталенко Г.А., Шпиталенко Р.Б. Основи правознавства: Навч. Посіб. – К.:Караввела, 2003. – 384с.

12. Правознавство: Навч. посібник. / Т.В.Варфоломєєва, В.П.Пастухов, В.Ф.Пеньківський, О.М.Піцан. - К.: Знання-Прес, 2001. – 327с. – (Вища освіта ХХІ століття).

13. Основи правознавства: Навч. посібник / За ред. С.В.Ківалова та М.П.Орзіх .-К.:Т-во „Знання”, КОО, 2000.-358с.

14. Правознавтво: Навч. посіб./ А.М.Колодій, І.В. Опришко (керівник авт. кол.), С.Е. Денський та ін.; За ред. В.В.Копейчикова – 3-е вид., переробл. та допов. – К.: Юрінком Інтер, 2000. -640с. – Бібліограф.: с.625 -627.

15. Р.А. Ромашов, Н.М. Пархоменко, С.М. Легуша та ін. Теорія держави і права: Навчальний посібник/ За заг. ред. професора Р.А.Ромашова та старшого наукового співробітника Н.М.Пархоменко.-К.:КНТ, 2007.-216с.

16. Теорія держави і права. Академічний курс: Підручник/ За ред. О.В. Зайчука, Н.М. Оніщенко. -К.: Юрінком Інтер, 2006. – 688с.

17. О.Ф.Скакун Теорія держави і права – Харків: Консум, 2001.

18. Теліпко В.Е. Науково-практичний коментар Конституції України. Станом на 1 грудня 2010р. / За ред.Мусіяки В.Л.- К.: Центр учбової літератури, 2011. - 544с.

19. Конституційне право України за ред. В.Ф.Погорілка - 3-тє видання – К.-Наукова думка, 2002р.

20. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Науково-практичний коментар. / Р.А.Колюжний, М.І. Іншин, І.М.Шопіна та ін. – Видання четверте, із змінами та доповненнями станом на 10 листопада 2010р. – К.: Алерта; ЦУЛ, 2011. -712с.

21. Голосніченко І.П., Стахурский М.Ф., Золотарьова Н.І. Адміністративне право України: основні поняття. Навчальний посібник./ За заг. Ред. доктора юрид. наук, професора І.П. Голосніченка. – К.: ГАН,2005. -232с.

22. Ковпак В.К. Адміністративне право України: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – 736с.

23. Матіос А.В. Адміністративна відповідальність посадових осіб. – К.: Знання, 2007. – 223с.

24. Коваль Л.В. Адміністративне право: курс лекцій для студентів юрид. вузів та факультетів. - К.: Вентурі, 1998р.

25. Коржанський М.Й. Науковий коментар Кримінального кодексу України - К., 2001р.

26. Кримінальне право України: підручник для студентів юрид. спец. вищ. закладів освіти/ М.І.Бажанов, Ю.В.Баулін, В.І.Борисов та ін.; за ред. М.І.Бажанова, В.В.Сташиса, В.Я.Тація – Київ-Харків: Юрінком Інтер - Право, 2002р.

27. Господарський кодекс України. Науково-практичний коментар. / За ред. Коссака В.М. – К.: Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2010. – 672с.

28. Щербина В.С. Господарське право: підручник / В.С. Щербина. – 4-те вид., перероб. І допов. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 640с.

29. Господарське право: Підручник/ Жук Л.А., Жук І.Л.,Неживець О.М./ Керівник авторського колективу доктор екон. наук , проф., академік УЕАН Жук Л.А. – К.: Кондор, 2009. – 434с.

30. Кондрратьєв В.О. Господарське законодавство. Навчальний посібник: для слухачів економічних спеціальностей / В.О.Кондратьєв, за ред. С.В. Дрожжиної. – К.: Видавництво „Ліра – К”; 2009. – 468с.

31. Правові основи підприємницької діяльності: навч. посіб. / Ю.М.Крупка. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 480с.

32. Ротань В.Г., Зуб І.В., Сонін О.Є. Науково-практичний коментар законодавства України про працю / 13-е вид., доповнене та перероблене. – К., Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2010 – 680с.

33. Дмитренко Ю.П. Трудове право України: підручник / Ю.П. Дмитренко. – К.:Юрінком Інтер, 2009. – 624с.

34. Колективні трудові спори. / За заг. ред.В.М.Руденка. – К.: Юрінком Інтер,2006. – 384с.

35. Сирота И.М. Право социального обеспечения в Украине: Учебник. – Х.: Одисей, 2000г.

36. Прокопенко В.І. Трудове право України: Підручник. – Х.: Консум, 1998р.

37. Булеца С.Б., Іванов Ю.Ф., Ієвіня О.В. та ін. Науково-практичний коментар Сімейного кодексу України. Станом на 01.09.2011р. – К.:Видавничий дім „Професіонал”, 2011. – 428с.

38. Фінансове право: Підручник/ Алісов Є.О., Воронова Л.К., Кадькаленко С.Т. та ін.; керів. авт. колективу і відп. Ред. Л.К. Воронова. - Х.: Фірма “Консул”, 1998р.

39. Кобецька Н.Р. Екологічне право України: навч.посіб. / Н.Р. Кобецька. – 2-ге вид., перероб. І допов. – К.: Юрінком Інтер, 2008.- 352с.

40. Андрейцев В.І. Екологічне право: Курс лекцій: Навч. посіб. для юрид. фак. та вузів. – К.: Вентурі, 1996р.

Додаткова література:

1. Закон України “Про всеукраїнський та місцеві референдуми”від 03.07.1991р № 1286-ХІІ

2. Закон України “Про вибори народних депутатів України”від 25.03.2004р.№ 1665-1V

3. Закон України “Про вибори Президента України”від 05.03.1999р. № 474-ХІV

4. Закон України “ Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” від 10.07.2010 № 2487-VI

5. Закон України “Про місцеві державні адміністрації ” від 09.04.1999р. № 586-ХІV

6. Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні ”від 21.05.1997р. № 280/97-ВР

7. Закон України “ Про судоустрій і статус суддів ” вiд 07.07.2010 № 2453-VI.

8. Закон України “Про господарські товариства” № 1576-ХІІ 19.09.1991р.

9. Закон України “Про статус народного депутата України ” № 2790-ХІ 17.11.1992р.

10. Закон України “Про політичні партії в Україні” № 2365-ІІІ 05.04.2001р.

11. Закон України “Про статус суддів” № 2862-ХІІ 15.12.1992р.

12. Закон України “Про прокуратуру ” № 1767-ХІІ 31.10.1991р.

13. Закон України “Про міліцію” № 565-ХІІ 20.12.1990р.

14. Закон України “Про громадянство” № 2235-ІІІ 18.01.2001р.

15. Закон України “Про біженців” № 2557-ІІІ 21.06.2001р.

16. Закон України “Про об’єднання громадян” № 2460-ХІІ 16.06.1992р.

17. Закон України “Про державну службу” 16.12.1993р.

18. Закон України “Про звернення громадян” № 393/96-ВР 02.10.1996р.

19. Закон України “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні” 16.11.1992р.

20. Закон України “Про інформацію” № 2657-ХІІ 02.10.1992р.

21. Закон України “Про відпустки” №504/96-ВР 15.11.1996р.

22. Закон України “Про охорону праці” № 2694-ХІІ 14.10.1992р.

23. Закон України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” № 1775-ІІІ 01.06.2000р.

24. Правила відшкодування власником підприємства, установи та організації або уповноваженим ним органом шкоди, завданої робітнику пошкодженням здоров’я, пов’язаним з виконанням ним трудових обов’язків. Затв. Постановою Кабінету Міністрів України №472 23.06.1993р.

25. Закон України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” № 1058-IV 09.07.2003р.

26. Закон України “Про звернення громадян” № 393/96-ВР 02.10.1996р.

27. Словарь терминов по теории государства и права: Учебное пособие. Рук. авт. кол. Н.И.Панов. – Х.: Основа, 1997г.

28. Юридична енциклопедія: в 6т. / Редком.: Ю.С.Шемшученко (відп.ред.) та інші – К.: “Укр.енцикл.”, 1998р.

29. Политологический словарь: Сост.: Григорян Р.Г., Когтева А.А., Малыгина Т.А., Смольков В.Г., Халипов В.Ф. К.: Инфо Центр, 1991г.

30. Теліпко В.Е. Науково-практичний коментар Цивільного процесуального кодексу України. Станом на 01.11.2010р. / За ред. ПритикиЮ.Д.- К.: Центр учбової літератури, 2011. - 696с.

31. Загальна теорія держави і права / за ред. М.В.Цвіка, В.Д.Ткаченка, О.В.Петришина. – Х.: Право, 2002р.

32. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави: вид. 5-е, зі змінами. Навч. посібник – К.: Атіка, 2001р.

33. Теория государства и права - учебник для вузов - Москва -1997г.

34. Основи конституційного права України: підручник за ред. В.В.Копєйчикова - Юрінком Інтер – К., 1998р.

35. В.М.Шаповал Конституційне право зарубіжних країн – “АртЕк” – “Вища школа” – К., 1998р.

36. Зобов’язальне право: теорія і практика / Навчальний посібник для студентів юрид. вузів і фак. ун-тів/ за ред. О.В.Дзери –К.: Юрінком Інтер, 1998р.

37. В.С.Щербина Господарське право: навчальний посібник – Юрінком Інтер, 2002р.

38. Круглова Н.Ю. Хозяйственное право – М., 1997г.

39. Луць В.В. Контракти у підприємницькій діяльності: навчальний посібник – К.: Юрінком Інтер, 1999р.

40. Семенова Л.Н. Антимонопольне і конкурентне право: Курс Лекцій – К.: ЄУФІМБ, 1999р.

41. Щербина В.С. Попередження господарських правопорушень – К., 1993р.

42. Кибенко Е.Р. Корпоративное право: учебное пособие – Харьков. “Эспада” – 1999г.

43. И.В.Спасибо-Фатеева „Акционерные общества: корпоративные отношения” - “Право” –Х., 1998г.

44. Тітов М.І. Банкрутство: матеріально-правові і процесуальні аспекти – Х., 1997р.

45. Гончарова Г.С., Жернаков В.В., Прилипко С.Н. Трудовое право в вопросах и ответах / учебно-справочное пособие – Одисей – Харьков –2000г.

46. Трудові спори: законодавство, коментар, судова практика / Упорядники: В.А. Скорбагатько, М.Т. Федимин. – К.: Істина, 2000р.

47. Екологія і закон: Екологічне законодавство України у 2-х кн./ Відпов. ред. В.І.Андрейцев – К.: Юрінком Інтер, 1997р.

48. Коржанський М.Й. Науковий коментар Кримінального кодексу України - К., 2001р.

 

 







©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.