Здавалка
Главная | Обратная связь

МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТУ

 

 

Кафедра «Екології та безпеки життєдіяльності

на залізничному транспорті»

 

ПРАВОЗНАВСТВО

 

 

Методичні рекомендації

до практичних занять дисципліни

для студентів денної форми навчання

усіх спеціальностей

 

 

Київ - 2012

 

УДК

 

Пилипчук О.О. Правознавство: Методичні рекомендації до практичних занять дисципліни для студентів денної форми навчання усіх спеціальностей. – К.: ДЕТУТ, 2012. - … с.

 

У методичних рекомендаціях наведені загальні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Правознавство» і рекомендована література.

Методичні рекомендації розглянуті та затверджені на засіданні кафедри «Екології та безпеки життєдіяльності на залізничному транспорті» (протокол №… від….) та на засіданні методичної комісії факультету «УЗТ» (протокол №…. від….).

 

 

Укладач: Пилипчук О.О. к.і.н., ст. викладач кафедри «Екології та безпеки життєдіяльності на залізничному транспорті», ДЕТУТ

 

 

Рецензенти:

 

ЗМІСТ

Вступ…………………………………………………………………………………………………
Мета і завдання дисципліни……………………………………………………………..
Загальні методичні вказівки щодо виконання практичних робіт з дисципліни………………………………………………………………………………………..  
Практичне заняття №1 - Правова поведінка і юридична відповідальність…………………………………….  
Практичне заняття №2 - Судові та правоохоронні органи України
Практичне заняття №3 - Основи адміністративного права України…………………………………………….  
Практичне заняття №4 – Основи господарського права України...
Практичне заняття №5 - Основи фінансового та банківського права України………………………………  
Практичне заняття №6 - Основи екологічного та земельного права України………………………………  
Практичне заняття №7 - Основи муніципального та житлового права України………………………………  
Практичне заняття №8 - Основи міжнародного права України……  
Додатки……………………………………………………………………………………………..  
Рекомендована література……………………………………………………………….  

ВСТУП

Успішний розвиток нашої держави неможливий без активної й свідомої участі у громадському, політичному житті більшості громадян, молоді, студентства. Але конструктивною, позитивною така участь може бути лише в тому разі, коли громадяни володіють певним обсягом знань з теорії існування та діяльності держави, її устрою, чинного законодавства.

Проблема правового виховання, ознайомлення з чинним законодавством набула великої актуальності. Однією з важливих ланок цього процесу є вивчення дисципліни „Правознавство”.

Правознавство як навчальна дисципліна являє собою сукупність наукових знань про право. Вона викладається у ВУЗах України з метою вивчення правової діяльності держави, органів місцевого самоврядування, а також правового забезпечення громадян. Вивчення права дозволить правильно застосовувати законодавство у всіх сферах діяльності суспільства.

Дисципліна тісно пов'язана з усіма загальними і спеціальними гуманітарними та соціально-економічними дисциплінами: політологією, економікою і природничо-науковими дисциплінами. Вивчення правознавства неможливо без урахування вимог міжнародного, конституційного, адміністративного, цивільного та багатьох інших галузей українського законодавства.

Програма курсу націлює на оволодіння організаційно-правовими формами контролю; з'ясування сутності правового механізму охорони суспільства; вміння виявляти правопорушення і застосовувати за їх звершення відповідні види юридичної відповідальності.

Викладанням дисципліни "Правознавство" забезпечується міцне і свідоме оволодіння знань про основні державно-правові явища, громадянські права та обов'язки, законодавство та його порушення і, як наслідок,
підвищення правової культури слухачів даного курсу, що, безсумнівно, є обов'язковою умовою успішної роботи їх за обраною спеціальністю.

МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Правознавство є обов’язковою навчальною дисципліною для підготовки спеціалістів з вищою технічною освітою. Це є обґрунтованим, оскільки правознавство необхідне для набуття правового виховання і базової правової освіти. Без глибоких знань прав, свобод, чинного законодавства неможливо оперативно діяти в умовах ринкової економіки та в процесі розбудови економічної системи України.

У повсякденній діяльності фахівці різних галузей стикаються з проблемами, які пов’язані саме з незнанням правових підстав поведінки в певних ситуаціях. Курс «Правознавство» допомагає у вирішенні питань відповідності поведінки приписам законів та інших нормативно-правових актів та заповненні прогалин у правовій обізнаності населення.

Мета дисципліни «Правознавство» – формування системи знань з теорії держави і права та провідних галузей національного права України, а саме: конституційного, адміністративного, цивільного, фінансовго, трудового, а також міжнародного права.

Завдання дисципліни:

– формування правової свідомості та правової культури студентів;

– надання правової допомоги студентам у з’ясуванні проблем становлення державності та правової системи України;

– ознайомлення з порядком розв’язання господарських спорів, розгляду цивільних, адміністративних та кримінальних справ;

– ознайомлення з механізмом захисту прав і свобод людини і громадянина;

– формування вмінь та навичок у користуванні нормативно-правовими актами.

Після опанування курсу студенти повинні:

знати:

– основний понятійний апарат та ключові положення загальної теорії держави і права;

– походження держави та причини її утворення, функції держави, механізм і форми держави, поняття державного управління, територіального устрою та політичного режиму, співвідношення особи та держави, поняття та ознаки правової держави;

– поняття права, функції права, норми права, структуру права, форми (джерела) права, поняття правовідносин;

– поняття та види правопорушень та юридичної відповідальності;

– основні положення Конституції України та конституційного законодавства;

– загальну характеристику галузей права (адміністративного, трудового, сімейного, фінансового, господарського, житлового, екологічного та інших);

вміти:

– визначати, які правовідносини виникли, предметом регулювання законодавства якої галузі вони є;

– відшукувати необхідний закон чи інший нормативно-правовий акт, у ньому відповідну норму і правильно застосовувати в практичній роботі;

– складати документи правового характеру (цивільні договори та угоди, контракти);

– аналізувати та тлумачити чинне законодавство України.

 

Розділ І.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.