Здавалка
Главная | Обратная связь

Критерії оцінювання знань і умінь студентівПідсумковою формою контролю знань студентів із курсу «Інтелектуальна власність» є залік.

Визначення ступеня засвоєння навчального матеріалу проводиться відповідно до поданих критеріїв оцінювання:

«Зараховано»автоматично – коли студент має поточні оцінки не нижче «добре», був присутній і занотував усі питання лекції,
захистив і оформив своєчасно всі практичні роботи, передбачені
програмою, а також дав письмові відповіді на запитання для
самостійної роботи.

«Зараховано»– коли студент має поточні оцінки не нижче
«задовільно», письмово оформив усі пропущені лекції, відробив і
захистив усі практичні заняття, а також відповів на запитання заліку
не нижче ніж на «задовільно».

«Не зараховано»– коли із проміжного контролю знань є хоча б одна оцінка «не задовільно». Студентом не відроблена і не захищена хоча б одна практична робота, не оформлені письмово пропущені лекції, тобто при невиконанні будь-якої вимоги п.2.

При оцінці знань, крім повноти розкриття питання, враховується: логічність мислення та його послідовність, культура мови, емоційність і твердість переконання, посилання на додаткові літературні джерела, використання технічних засобів для підготовки матеріалу, творчий аналіз і висновки з опрацьованої теми тощо.

Якість засвоєння усіх дисциплін (незалежно від форми підсумкого контролю) оцінюється у балах відповідно до модульно-рейтингової системи, прийнятої в Університеті, та за шкалою ЕСТS. Співвідношення оцінок наведене у таблиці:

 

За шкалою ECTS За національною шкалою За шкалою навчального закладу
A Відмінно 90 – 100
B Добре 82 – 89
C Добре 74 - 81
D Задовільно 64 – 73
E Задовільно 60 - 63
FX Незадовільно з можливістю повторного складання 35 – 59
F Незадовільно з обов’язковим повторним курсом 0 – 34

А«Відмінно» 90100. Відповідь побудована на рівні самостійного творчого мислення на основі ґрунтовного знання проблеми, що висвітлюється, основних понять і категорій, розуміння закономірностей протікання процесів, грамотне, логічно-послідовне викладення матеріалу, уміння пов’язувати його з сучасними досягненнями науки, робити узагальнення та висновки. Студент показує всебічні, систематичні і глибокі знання навчально-програмного матеріалу з дисципліни; у відповіді студента відображені об’єктивність викладу матеріалу, логіка, послідовність, повнота інформації, точність, лаконічність, використання прийомів новизни; студент показує глибокі знання при розв’язуванні задач; проявляє творчість і активність на практичних заняттях.

ВС– «Добре» – 7489. Правильна відповідь, побудована на рівні самостійного мислення з елементами творчого пошуку, розуміння студентом основних закономірностей викладення навчального матеріалу. Допускаються окремі незначні помилки та неточності у висвітленні неосновних аспектів проблеми. Студент показує повне знання навчально-програмного матеріалу, дає відповіді на поставлені запитання. Проте студент не зовсім уміє практично застосовувати свої знання, допускає помилки при розв’язуванні задач.

DE– «Задовільно» – 6073. У цілому правильна відповідь на рівні репродуктивного мислення. Допускаються недостатньо правильні формулювання, окремі незначні помилки у висвітленні основних аспектів проблеми, незнання студентом другорядних понять і категорій. Студент показує знання навчально-програмного матеріалу, які потрібні для роботи за майбутнім фахом, але допускає значні помилки при розв’язуванні задач.

FX«Незадовільно з можливістю повторного складання» – 3559. Неправильна відповідь на питання. Допущені значні помилки, що мають принципове значення в оцінці та розумінні явищ і фактів. Студент показує низький рівень знань навчально-програмного матеріалу, допускає принципові помилки при розв’язуванні задач, не може самостійно орієнтуватись при вирішенні фахових завдань.

F– «Незадовільно з обов’язковим повторенням курсу» – 134. Незнання більшості понять і положень дисципліни. Неспроможність студента аналізувати матеріал, робити узагальнення та висновки, неправильна відповідь на питання.


Розділ ІІ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.