Здавалка
Главная | Обратная связь

Баланс підприємства (Ф№1), тис. грн.Найменування показника Варіант
Код рядка
Актив
I. Необоротні акти­ви
Нематеріальні активи:                            
залишкова вартість                    
первісна вартість                    
накопичена амор­ти­зація                        
Незавершене будівництво      
Основні засоби:                            
залишкова вартість
первісна вартість
знос
Довгострокові біологічні активи:                            
справедлива (зали­ш­кова) вартість          
первісна вартість          
накопичена амор­ти­зація                        
Довгострокові фіна­н­сові інвестиції:                            
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств                      
інші фінансові інвестиції                      
Довгострокова дебі­то­р­­ська забор­гова­ність                        

продовження додатку А (варіанти 1-13)

Найменування показника Варіант
Код рядка
Справедлива (зали­ш­кова) вартість інвес­ти­ційної нерухомості 055                          
Первісна вартість ін­вестиційної неру­хо­мо­с­ті 056                          
Знос інвестиційної нерухомості 057                          
Відстрочені податкові активи                          
Гудвіл 065                          
Інші необоротні активи                      
Усього за розділом I
II. Оборотні активи
Виробничі запаси
Поточні біологічні активи        
Незавершене вироб­ництво
Готова продукція
Товари                  
Векселі одержані                          
Дебіторська забор­го­ваність за товари, роботи, послуги:                            
чиста реалізаційна вартість  
первісна вартість  
резерв сумнівних боргів                          
Дебіторська забор­го­ва­ність за розрахун­ка­ми:                            
з бюджетом                    
за виданими аван­сами                      

продовження додатку А (варіанти 1-13)

Найменування показника Варіант
Код рядка
з нарахованих до­хо­­дів                          
із внутрішніх роз­ра­хунків            
Інша поточна дебі­тор­ська забор­гова­ність        
Поточні фінансові інвестиції                          
Грошові кошти та їх еквіваленти:                            
в національній валюті
у т. ч. в касі 231            
в іноземній валюті                          
Інші оборотні активи                  
Усього за розділом II
III. Витрати май­бут­ніх періодів                          
IV. Необоротні ак­ти­ви та групи вибуття                          
Баланс
Пасив
I. Власний капітал
Статутний капітал  
Пайовий капітал                    
Додатковий вкладений капітал                      
Інший додатковий капітал            
Резервний капітал            
Нерозподілений при­бу­ток (непокритий зби­ток) -1098
                                       

продовження додатку А (варіанти 1-13)

Найменування показника Варіант
Код рядка
Неоплачений капітал                          
Вилучений капітал                          
Усього за розділом I
II. Забезпечення та­ких витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу                        
Інші забезпечення                          
Сума страхових ре­зер­вів 415                          
Сума часток перест­ра­ховиків у страхових резервах 416                          
Залишок сформованого призового фонду, що під­лягає виплаті пере­можцям лотереї 417                          
Залишок сформованого резерву на виплату джек-поту, не забезпеченого спла­тою участі у лотереї 418                          
Цільове фінансування                        
Усього за розділом II                        
III. Довгострокові зо­бов'язання
Довгострокові кредити банків            
Інші довгострокові фі­на­нсові зобов'язання                          
Відстрочені податкові зобов'язання                          
Інші довгострокові зобов'язання                      

 

продовження додатку А (варіанти 1-13)

Найменування показника Варіант
Код рядка
Усього за розділом III            
IV. Поточні зобов'я­зання
Короткострокові кре­ди­ти банків                  
Поточна заборгованість за довгостроковими зо­бо­­в'язаннями                        
Векселі видані                          
Кредиторська забор­го­ваність за товари, роботи, послуги    
Поточні зобов'язання за розрахунками:                            
з одержаних авансів                    
з бюджетом  
з позабюджетних платежів                      
зі страхування      
з оплати праці    
з учасниками                    
із внутрішніх розрахунків                      
Зобов’язання, пов’я­за­ні з необоротними ак­тивами та групами вибуття, ут­ри­му­вани­ми для продажу 605                          
Інші поточні зобо­в'я­зання          
Усього за розділом IV
V. Доходи майбутніх періодів                          
Баланс

продовження додатку А (варіанти 14-26)

  Варіант
Найменування показника Код рядка
Актив
I. Необоротні активи
Нематеріальні ак­­тиви:                            
залишкова вар­тість                        
первісна вар­тість                        
накопичена амортизація                        
Незавершене бу­дівництво            
Основні засоби:                            
залишкова вар­тість
первісна вар­тість
знос
Довгострокові біо­логічні ак­ти­ви:                            
справедлива (залишкова) вар­тість              
первісна вар­тість              
накопичена амортизація                      
Довгострокові фі­нансові ін­вес­тиції:                            
які обліко­ву­ються за мето­дом учас­ті в ка­пі­талі інших під­при­ємств                      
інші фінансові інвестиції                      
Довгострокова дебіторська забор­гованість                          
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055                          
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056                          

продовження додатку А (варіанти 14-26)

Найменування показника Варіант
Код рядка
Знос інвестиційної нерухомості                          
Відстрочені податкові активи                          
Гудвіл                          
Інші необоротні активи                        
Усього за розділом I
II. Оборотні активи
Виробничі запаси
Поточні біологічні активи      
Незавершене виробництво  
Готова продукція
Товари                  
Векселі одержані                          
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:                            
чиста реа­лі­заційна вар­тість
первісна вар­тість
резерв сум­нів­них боргів                          
Дебіторська за­бор­гованість за розрахунками:                            
з бюджетом              
за виданими авансами                        
з нарахованих доходів                          
із внутрішніх розрахунків                        
Інша поточна дебіторська заборгованість      

 

продовження додатку А (варіанти 14-26)

Найменування показника Варіант
Код рядка
Поточні фіна­нсові інвестиції                          
Грошові кошти та їх еквіваленти:                            
в національній валюті  
у т. ч. в касі              
в іноземній валюті                          
Інші оборотні активи                      
Усього за розділом II
III. Витрати майбутніх періодів                          
IV. Необоротні активи та групи вибуття                          
Баланс
Пасив
I. Власний капітал
Статутний капітал      
Пайовий капітал                  
Додатковий вк­ла­дений капі­тал                    
Інший додат­ко­вий капітал                    
Резервний капітал                        
Нерозподілений прибуток (не­по­критий збиток) -1378 -1552
Неоплачений капітал                        
Вилучений капітал                          
Усього за розділом I -1005
II. Забезпечення таких витрат і платежів
Забезпечення ви­плат пер­со­налу                        

продовження додатку А (варіанти 14-26)

Найменування показника Варіант
Код рядка
Інші забезпечення                        
Сума страхових резервів                          
Сума часток пе­рестраховиків у страхових ре­зервах                          
Залишок сфо­р­мованого при­зо­вого фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї                          
Залишок сфор­мо­ваного резерву на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї                          
Цільове фінансування                        
Усього за розділом II                      
III. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків                  
Інші дов­го­ст­ро­кові фінансові зобов'язання                    
Відстрочені по­да­ткові зобо­в'я­зання                          
Інші дов­гост­ро­кові зобов'язання                  
Усього за розділом III              
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків                      
Поточна заборгованість за дов­гостроковими зобов'язаннями                          
Векселі видані                          

 

продовження додатку А (варіанти 14-26)

Найменування показника Варіант
Код рядка
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
Поточні зобов'язання за розрахунками:                            
з одержаних авансів                          
з бюджетом  
з позабюджетних платежів                      
зі страхування      
з оплати праці      
з учасниками                        
із внутрішніх розрахунків                  
Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605                          
Інші поточні зобов'язання          
Усього за розділом IV
V. Доходи майбутніх періодів                          
Баланс

Додаток Б©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.