Здавалка
Главная | Обратная связь

Методика складання Балансу (ф №1) 

Стаття Код рядка  
     
Актив    
I. Необоротні активи    
Нематеріальні активи:    
залишкова вартість рядок 011 мінус рядок 012
первісна вартість залишок рахунка 12
накопичена амортизація залишок рахунка 13 (субрахунок 133)
Незавершене будівництво залишок рахунка 15 ( субрахунки 151-153)
Основні засоби:    
залишкова вартість рядок 031 мінус рядок 032
первісна вартість залишки рахунків 10 (субрахунки 101-109), 11
знос залишки рахунка 13 (субрахунки 131, 132)
Довгострокові біологічні активи:    
справедлива (залишкова) вартість залишок рахунка 16 ( субрахунки 161, 163, 165) або рядок 036 мінус рядок 037
первісна вартість залишок рахунка 16 ( субрахунки 162, 164, 166)
накопичена амортизація залишок рахунка 13 (субрахунок 134)
Довгострокові фінансові інвестиції:    
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств залишок рахунка 14 (субрахунок 141)
інші фінансові інвестиції залишок рахунка 14 (субрахунки 142,143)
Довгострокова дебіторська заборгованість залишок рахунка 18 (субрахунки 181-183)
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 рядок 056 мінус рядок 057
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 залишок рахунка 10 (субрахунок 100)
Знос інвестиційної нерухомості 057 залишок рахунка 13( субрахунок 135)
Відстрочені податкові активи залишок рахунка 17
Гудвіл 065 залишок рахунка 19
Інші необоротні активи залишок рахунка 18 (субрахунок 184)
Усього за розділом I  
II. Оборотні активи    
Виробничі запаси залишки рахунків 20, 22
Поточні біологічні активи залишок рахунка 21
Незавершене виробництво залишок рахунка 23
Готова продукція залишок рахунків 25, 26, 27
Товари залишок рахунка 28 (субрахунки 281-284 мінус субрахунок 285)
Векселі одержані залишок рахунка 34
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:    
чиста реалізаційна вартість рядок 161 мінус рядок 162
первісна вартість залишок рахунка 36 (субрахунки 361, 362)
резерв сумнівних боргів залишок рахунка 38
Дебіторська заборгованість за розрахунками:    
з бюджетом дебетовий залишок рахунка 64 (субрахунки 641, 642)
за виданими авансами залишок рахунка 37 (субрахунок 371)
з нарахованих доходів залишок рахунка 37 (субрахунок 373)
із внутрішніх розрахунків дебетовий залишок рахунка 68 (субрахунки 682, 683)
Інша поточна дебіторська заборгованість залишок рахунка 37 (субрахунки 372, 374-377), дебетовий залишок рахунка 63 (субрахунки 631, 632)
Поточні фінансові інвестиції залишок рахунка 35 (субрахунки 351, 352)
Грошові кошти та їх еквіваленти:    
в національній валюті залишки рахунків 30, 31, 33 (субрахунок 301, 311, 313, 333)
у т. ч. в касі 231 залишок рахунка 30 (субрахунок 301)
в іноземній валюті залишки рахунків 30, 31, 33 (субрахунок 302, 312, 314, 334)
Інші оборотні активи залишки рахунків 33, 64 (субрахунок 331, 332, 643)
Усього за розділом II  
III. Витрати майбутніх періодів залишок рахунка 39
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 залишок рахунка 28 (субрахунок 286)
Баланс  
     
Пасив    
I. Власний капітал    
Статутний капітал залишок рахунка 40
Пайовий капітал залишок рахунка 41
Додатковий вкладений капітал залишок рахунка 42 (субрахунки 421, 422)
Інший додатковий капітал залишок рахунка 42 (субрахунки 423-425)
Резервний капітал залишок рахунка 43
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) залишок рахунка 44
Неоплачений капітал залишок рахунка 46
Вилучений капітал залишок рахунка 45
Усього за розділом I  
II. Забезпечення таких витрат і платежів    
Забезпечення виплат персоналу залишок рахунка 47 (субрахунки 471, 472, 477)
Інші забезпечення залишок рахунка 47 (субрахунки 473, 474)
Сума страхових резервів 415  
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416  
Залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї 417 залишок рахунка 47 (субрахунок 475)
Залишок сформованого резерву на виплату джек-поту, 418 залишок рахунка 47 (субрахунок 476)
не забезпеченого сплатою участі у лотереї  
Цільове фінансування залишки рахунків 48, 49
Усього за розділом II  
III. Довгострокові зобов'язання    
Довгострокові кредити банків залишок рахунка 50 (субрахунки 501-504)
Інші довгострокові фінансові зобов'язання залишок рахунків 50(субрахунки 505, 506), 51, 51
Відстрочені податкові зобов'язання залишок рахунка 54
Інші довгострокові зобов'язання залишок рахунків 53, 55
Усього за розділом III  
IV. Поточні зобов'язання    
Короткострокові кредити банків залишок рахунка 60 (субрахунки 601-606)
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями залишок рахунка 61 (субрахунки 611, 612)
Векселі видані залишок рахунка 62 (субрахунки 621, 622)
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги кредитовий залишок рахунка 63 (субрахунки 631, 632)
Поточні зобов'язання за розрахунками:    
з одержаних авансів залишок рахунка 68 (субрахунок 681)
з бюджетом кредитовий залишок рахунка 64 (субрахунок 641)
з позабюджетних платежів кредитовий залишок рахунка 64 (субрахунок 642)
зі страхування залишок рахунка 65
з оплати праці залишок рахунка 66
з учасниками кредитовий залишок рахунка 67 (субрахунки 671, 672)
із внутрішніх розрахунків кредитовий залишок рахунка 68 (субрахунки 682, 683)
Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 залишок рахунка 68 (субрахунок 680)
Інші поточні зобов'язання кредитові залишки рахунків 36, 37, 64, 68 (субрахунки 361, 362, 372, 377, 643, 644, 684, 685)
Усього за розділом IV  
V. Доходи майбутніх періодів залишок рахунка 69
Баланс  

 


Додаток Д©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.