Здавалка
Главная | Обратная связь

ПЕРЕЛІК ЗАКОНОДАВЧО-НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ1. Про аудиторську діяльність: Закон України від 14.09.2006 р. №140-V (зі змінами і доповненнями).

2. Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні: Закон України від 30.11.1999 р. № 996-XIV (зі змінами і доповненнями).

3. Податковий Кодекс України: Кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (зі змінами і доповненнями).

4. П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»: Наказ Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. № 87.

5. П(С)БО 2 «Баланс»: Наказ Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. № 87.

6. П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати»: Наказ Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. № 87.

7. П(С)БО 4 «Звіт про рух грошових коштів»: Наказ Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. № 87.

8. П(С)БО 5 «Звіт про власний капітал»: Наказ Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. № 87.

9. П(С)БО 6 «Виправлення помилок у фінансовій звітності»: Наказ Міністерства фінансів України від 28.05.1999 р. № 137.

10. П(С)БО 7 «Основні засоби»: Наказ Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. № 92.

11. П(С)БО 8 «Нематеріальні активи»: Наказ Міністерства фінансів України від 18.10.1999 р. № 242.

12. П(С)БО 9 «Запаси»: Наказ Міністерства фінансів України від 20.10.1999 р. № 246.

13. П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість»: Наказ Міністерства фінансів України від 08.10.1999 р. № 237.

14. П(С)БО 11 «Зобов’язання»: Наказ Міністерства фінансів України від 31.01.2000 р. № 20.

15. П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції»: Наказ Міністерства фінансів України від 26.04.2000 р. № 91.

16. П(С)БО 13 «Фінансові інструменти»: Наказ Міністерства фінансів України від 30.11.2001 р. № 559.

17. П(С)БО 14 «Оренда»: Наказ Міністерства фінансів України від 28.07.2000 р. № 181.

18. П(С)БО 15 «Дохід»: Наказ Міністерства фінансів України від 29.11.1999 р. № 290.

19. П(С)БО 16 «Витрати»: Наказ Міністерства фінансів України від 31.12.1999 р. № 318.

20. П(С)БО 17 «Податок на прибуток»: Наказ Міністерства фінансів України від 28.12.2000 р. № 353.

21. П(С)БО 18 «Будівельні контракти»: Наказ Міністерства фінансів України від 28.04.2001 р. № 205.

22. П(С)БО 19 «Об’єднання підприємств»: Наказ Міністерства фінансів України від 07.07.1999 р. № 163.

23. П(С)БО 20 «Консолідована фінансова звітність»: Наказ Міністерства фінансів України від 30.07.1999 р. № 176.

24. П(С)БО 21 «Вплив змін валютних курсів»: Наказ Міністерства фінансів України від 10.08.2000 р. № 193.

25. П(С)БО 22 «Вплив інфляції»: Наказ Міністерства фінансів України від 28.02.2002 р. № 147.

26. П(С)БО 23 «Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін»: Наказ Міністерства фінансів України від 18.06.2001 р. № 303.

27. П(С)БО 24 «Прибуток на акцію»: Наказ Міністерства фінансів України від 16.07.2001 р. № 344.

28. П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва»: Наказ Міністерства фінансів України від 25.02.2000 р. № 39.

29. П(С)БО 26 «Виплати працівникам»: Наказ Міністерства фінансів України від 28.10.2003 р. № 601.

30. П(С)БО 27 «Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність»: Наказ Міністерства фінансів України від 07.11.2003 р. № 617.

31. П(С)БО 28 «Зменшення корисності активів»: Наказ Міністерства фінансів України від 24.12.2004 р. № 817.

32. П(С)БО 29 «Фінансова звітність за сегментами»: Наказ Міністерства фінансів України від 19.05.2005 р. № 412.

33. П(С)БО 30 «Біологічні активи»: Наказ Міністерства фінансів України від 18.11.2005 р. № 790.

34. П(С)БО 31 «Фінансові витрати»: Наказ Міністерства фінансів України від 28.04.2006 р. № 415.

35. П(С)БО 32 «Інвестиційна нерухомість»: Наказ Міністерства фінансів України від 12.07.2007 р. № 779.

36. П(С)БО 33 «Витрати на розвідку корисних копалин»: Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2008 р. № 1090.

37. П(С)БО 34 «Платіж на основі акцій»: Наказ Міністерства фінансів України від 30.12.2008 р. № 1577.

38. П(С)БО 35 «Податкові різниці»: Наказ Міністерства фінансів України від 25.01.2011 р. № 27.

39. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку: Наказ Міністерства фінансів України від 24.09. 1995 р. № 88.

40. Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємства і організацій: Наказ Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291.

41. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій.: Наказ Міністерства фінансів України 30.11.1999 р. № 291.

42. Про застосування стандартів аудиту: Рішення АПУ від 31.03.2011 р. № 229/7.

43. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг видання 2010 року.

Електронні ресурси

1. http: // www. zakon. rada. gov. ua

2. http: // www. search. ligazakon. ua

3. http: // www. voby. com. ua

4. http: // www. minagro. gov. ua

5. http: // www. uapravo. net

6. http: // www. apu. com. ua

7. http: // www. pro-u4ot.info

 

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.