Здавалка
Главная | Обратная связь

Звіт про фінансові результати (Ф№ 2)(варіанти 1-13)

Стаття Варіант
Код рядка
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Податок на додану вартість
Акцизний збір                          
                           
Інші вирахування з доходу                          
Чистий доход (ви­руч­ка) від реалізації про­дук­ції (товарів, робіт, послуг)
Собівартість реалі­зо­ваної продукції (то­ва­рів, робіт, послуг)
Валовий:                            
прибуток
збиток                          
Інші операційні доходи
у т. ч. дохід від пер­вісного визнання біо­логічних активів і сі­ль­сь­когосподарської про­дукції, одержаних уна­с­лідок сільського­спо­дарської діяльності 061                      

продовження додатку Б (варіанти 1 – 13)

Стаття Варіант
Код рядка
Адміністративні витрати
Витрати на збут            
Інші операційні витрати
у т. ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільсь­кого­сподарської діяльності                      
Фінансові результати від операційної діяльності:                            
прибуток
збиток                          
Доход від участі в капіталі                          
Інші фінансові доходи                
Інші доходи                
Фінансові витрати            
Втрати від участі в капіталі                        
Інші витрати                  
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165                          

 

 

продовження додатку Б (варіанти 1 – 13)

Стаття Варіант
Код рядка
Фінансові результати від звичайної дія­ль­ності до оподат­ку­ван­ня:                            
прибуток
збиток                          
у т. ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необо­рот­них активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності 176                          
у т. ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки не обор­от­них активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності 177                          
Податок на прибуток від звичайної діяль­ності                          
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185                          
Фінансові результати від звичайної діяль­ності:                            
прибуток
збиток                          

продовження додатку Б (варіанти 1 – 13)

Стаття Варіант
Код рядка
Надзвичайні:                            
доходи                          
витрати                  
Податки з надзви­чайного прибутку                          
Чистий:                            
прибуток
збиток                          

 

продовження додатку Б (варіанти 14-26)

Стаття Варіант
Код рядка
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Податок на додану вартість
Акцизний збір                          
                           
Інші вирахування з доходу                          
Чистий доход (ви­ру­чка) від реалізації про­дукції (товарів, робіт, послуг)

 

 

продовження додатку Б (варіанти 14-26)

Стаття Варіант
Код рядка
Собівартість реалізо­ва­ної продукції (товарів, робіт, послуг)
Валовий:                            
прибуток      
збиток                    
Інші операційні доходи      
у т. ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності                          
Адміністративні витрати
Витрати на збут              
Інші операційні витрати
у т. ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності                    

продовження додатку Б (варіанти 14-26)

Стаття Варіант
Код рядка
Фінансові результати від операційної діяльності:                            
прибуток            
збиток              
Доход від участі в капіталі                        
Інші фінансові доходи                  
Інші доходи              
Фінансові витрати              
Втрати від участі в капіталі                          
Інші витрати                
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті                          
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:                            
прибуток          
збиток                
у т. ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоро­т­них активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності                          

 

продовження додатку Б (варіанти 14-26)

Стаття Варіант
Код рядка
у т. ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необорот­них активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності 177                          
Податок на прибуток від звичайної діяль­ності                          
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185                          
Фінансові результати від звичайної діяль­ності:                            
прибуток          
збиток                
Надзвичайні:                            
доходи                      
витрати              
Податки з надз­вичай­ного прибутку                          
Чистий:                            
прибуток          
збиток                

 


Додаток В©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.