Здавалка
Главная | Обратная связь

Ризик того, що аудитор висловить невідповідну аудиторську думку, коли фінансові звіти суттєво викривлені - це ...АУДИТ

ТЕСТИ

З навчальної дисципліни для контролю знань фахівців ОКР «бакалавр» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» у вищих навчальних закладах ІІ-ІV рівнів акредитації Міністерства аграрної політики та продовольства України

1. Згідно класифікації за суб’єктами проведення аудит буває:

1) дедуктивний;

2) індуктивний;

3) зовнішній;

4) екологічний.

2. До переліку консультаційних послуг аудиторської фірми не відносять:

1) підтвердження вірогідності фінансової звітності;

2) відновлення бухгалтерського обліку;

3) підбір кандидатів на керівні посади:

4) автоматизація бухгалтерського обліку.

3.Не має заборони на проведення аудиту аудитором:

1) який має родинні стосунки з керівництвом, що перевіряється;

2) працівником господарюючого суб’єкта, що перевіряється;

3) співвласником дочірнього підприємства, що перевіряється;

4) який вже здійснював перевірку підприємства, що перевіряється.

4. Згідно Закону України «Про аудиторську діяльність» аудиторська фірма не має права:

1) отримувати необхідні документи, що мають відношення до предмету перевірки;

2) залучати до перевірки на договірних засадах фахівців іншого профілю;

3) накладати фінансові санкції;

4) перевіряти наявність майна грошей цінностей.

5. Згідно МСА аудиторські процедури це:

1) порядок занесення аудиторської фірми до реєстру Аудиторської палати України;

2) відповідний порядок і послідовність дій аудитора для одержання необхідних аудиторських доказів;

3) здача кваліфікаційного екзамену на одержання сертифікату аудитора України;

4) класифікація послуг, що надаються аудиторами.

6.Згідно МСА зовнішній аудит – це:

1) процесуальна дія, яка встановлює причетність осіб до здійснення порушень;

2) незалежна експертиза стану бухгалтерського обліку та вірогідності фінансової звітності;

3) система контрольних дій, які здійснюються за дорученням керівника вищестоящого органу;

4) перевірка дотримання працівниками підприємства посадових обов’язків, а також нормативно-правових актів.

7. Аудитор зобов’язаний після проведення перевірки фінансової звітності підприємства видати керівнику:

1) висновок, де висловлена думка про фінансовий стан підприємства;

2) акт перевірки, де висловлена думка про вірогідність фінансової звітності;

3) звіт, де висловлена думка про фінансовий стан підприємства;

4) висновок, де висловлена думка про вірогідність фінансової звітності та фінансовий стан підприємства.

8. Форми та методи проведення аудиторської перевірки визначає:

1) аудиторська фірма;

2) Аудиторська палата України;

3) Міністерство фінансів України;

4) клієнт, який запросив аудиторську фірму для перевірки.

9. Згідно МСА термін аудиторська вибірка означає використання аудиторських процедур:

1) стосовно менше ніж 100% масиву інформації;

2) стосовно 100% інформації;

3) стосовно менше ніж 50% інформації;

4) стосовно менше ніж 80% інформації

10. Аудитор несе відповідальність за неякісну перевірку:

1) за нормами трудового права перед організацією, яка назначила перевірку та за Законом України «Про аудиторську діяльність» перед Аудиторською палатою України;

2) за нормами трудового права перед Аудиторською палатою України;

3) за нормами цивільного права перед клієнтом та третіми особами та за Законом України «Про аудиторську діяльність» перед Аудиторською палатою України;

4) за нормами цивільного права перед клієнтом та третіми особами та за нормами трудового права перед організацією, яка назначила перевірку.

 

11. Офіційний документ, засвідчений підписом і печаткою аудитора (аудиторської фірми), що складається в установленому порядку і включає думку щодо достовірності звітності, це:

1) аудиторський звіт;

2) робочі документи аудитора;

3) незалежний аудиторський висновок;

4) лист аудитора.

12. Кому подається аудиторський висновок:

1) Контрольно-ревізійній службі України;

2) користувачам фінансової звітності;

3) постачальникам клієнта;

4) Аудиторській палаті України.

13. Чим визначається організаційна структура управління аудиторською фірмою:

1) видами аудиторських послуг, їх складністю і масштабністю;

2) галузевими особливостями та діючим законодавством;

3) вимогами чинного законодавства;

4) усі відповіді вірні.

14. Строк проведення аудиторської перевірки не повинен перевищувати:

1) трьох тижнів;

2) двох місяців;

3) 10 днів;

4) 1,5 місяця.

15. Аудиторські послуги у вигляді експертиз оформляються:

1) експертним висновком;

2) протоколом;

3) аудиторським висновком;

4) службовою запискою.

16. База даних, що містить інформацію про аудиторські фірми та аудиторів, які займаються аудиторською діяльністю, називається:

1) план реєстрації;

2) реєстр;

3) збірник;

4) немає правильної відповіді.

17. Юридична особа, яка безпосередньо займається аудиторською діяльністю і може створюватися на підставі будь-яких форм власності, називається:

1) аудитор;

2) аудиторська фірма;

3) суб'єкт аудиторської діяльності;

4) Спілка аудиторів України.

18. Що таке «підтверджуючий аудит»:

1) перевірка системи внутрішнього контролю та підтвердження її достовірності;

2) перевірка найбільш ризикованих об’єктів обліку;

3) документальна перевірка об’єктів оподаткування;

4) документальна перевірка та підтвердження фінансової звітності.

19. Сканування – це методичний прийом проведення аудиту, який передбачає:

1) особисте ознайомлення з предметом дослідження;

2) одержання письмової або усної інформації від клієнта;

3) загальна характеристика можливостей клієнта на підставі візуального огляду;

4) безперервний по елементний перегляд інформації.

 

20. До складу аналітичних процедур в аудиті не входить:

1) порівняння фактичних показників з бухгалтерської звітності з плановими;

2) порівняння фактичних показників з бухгалтерської звітності з прогнозованими;

3) аналіз показників бухгалтерської звітності;

4) аналіз змін податкового законодавства.

21. Якщо аудитор не зміг бути присутнім на інвентаризації товарно-матеріальних запасів у зв'язку з непередбаченими обставинами, то він повинен:

1) відмовитися від проведення аудиту внаслідок обмеження обсягу роботи;

2) надіслати свого працівника;

3) самостійно провести інвентаризацію;

4) погодитися з результатами інвентаризації.

22. Аналітичні процедури в аудиті це:

1) оцінка фінансової інформації, зроблена на основі аналізу взаємозв’язків між фінансовими і не фінансовими даними;

2) оцінка взаємозв'язків між окремими елементами фінансової звітності;

3) оцінка фінансового стану підприємства;

4) усе перелічене вірне.

23. Процедури отримання аудиторських доказів включають:

1) інспектування і спостереження;

2) запит та підтвердження;

3) обчислювання та аналітичні процедури;

4) усе наведене вище правильне.

24. Перевірка документів за їх змістом передбачає:

1) встановлення законності і доцільності господарських операцій;

2) закріплення матеріально відповідальних осіб за матеріальними цінностями;

3) виявлення випадків невиправданих виправлень;

4) визначення порушень та винуватих осіб.

25. Для підтвердження юридичної сили документа застосовується такий методичний прийом аудиту:

1) формальна перевірка;

2) перевірка по суті;

3) арифметична перевірка;

4) спостереження.

26. Принцип «обачливості» в аудиті обумовлює:

1) підтвердження підписами посадових осіб усіх даних;

2) недовіру до інформації, що представлена персоналом клієнта;

3) очікування в обліку потенційних збитків. а ніж прибутків;

4) перерахунок аудитором даних всіх розрахунків, особливо з бюджетом.

27. Аудитор виконує тести на предмет виявлення продаж у кредит, які мали місце в кінці минулого року, але не були відображені до початку наступного року. Ці тести надають впевненості щодо тверджень керівництва про:

1) подання і розкриття інформації щодо усіх доходів від реалізації;

2) прав та обов'язків бухгалтера з обліку доходів;

3) існування доходів від реалізації у кредит;

4) повноту документування наслідків реалізації.

28. Обсяг, види, склад і зміст робочих документів визначається:

1) самостійно аудитором (аудиторською фірмою);

2) мають чітко регламентовану форму;

3) мають чітку форму тільки в окремих сферах аудиту;

4) Спілкою Аудиторів України.

29. На думку аудитора про достатність аудиторських доказів впливають такі фактори:

1) джерело та надійність наявної інформації, ризик контролю;

2) результати попередньої перевірки податковими органами;

3) результати попереднього аудиту;

4) точка зору замовника аудиторської перевірки.

30. Аудитор здійснює вибірку документів на відвантаження готової продукції з метою визначення, чи були складені рахунки-фактури. Цей тест виконується з метою досягнення:

1) правильності складання документів;

2) оцінки об'єктів обліку;

3) повноти документування;

4) недостовірності операції.

31. Який прийом контролю застосовується для перевірки наявності товарів на складах:

1) документальний контроль оптових товарних операцій;

2) прийом зіставлення даних синтетичного обліку товарних операцій з даними складського обліку товарів;

3) прийоми контрольно-вибіркового зіставлення даних на підставі товарних документів;

4) фактичний контроль за допомогою інвентаризації товарів.

32. За обсягом ревізованих документів розрізняють перевірки:

1) суцільні і вибіркові;

2) суцільні і поточні;

3) вибіркові і накопичені;

4) вибіркові і поточні.

33. Система контрольних дій, спрямована на вивчення однієї чи декількох сторін виробничої або господарсько-фінансової діяльності підприємства – це:

1) суцільна перевірка;

2) формальна перевірка;

3) вибіркова перевірка;

4) тематична перевірка.

34. Інформація, отримана аудитором для вироблення думок, на яких ґрунтується підготовка аудиторського висновку і звіту, називається:

1) аудиторський ризик;

2) аудиторський доказ;

3) аудиторські процедури;

4) аудиторська діяльність.

35. Особи, які не склали іспит на підтвердження наявності певних знань з питань аудиту:

1) мають право його повторно скласти, але іншій комісії;

2) мають право його повторно скласти не раніше як через рік після прийняття рішення АПУ;

3) мають право його повторно скласти не раніше як через рік;

4) не мають право його більше складати.

 

36. Яким методом проводиться перевірка касових операцій:

1) вибірковим;

2) комбінованим;

3) суцільним;

4) на вибір аудитора.

37. Якість аудиторських перевірок контролює:

1) Державна податкова адміністрація України;

2) Міністерство фінансів України;

3) Кабінет міністрів України;

4) Аудиторська палата України.

38. Припинення дії сертифікату аудитора здійснюється за умови:

1) відмови видачі аудиторського висновку;

2) видачі негативного аудиторського висновку;

3) закриття аудиторської фірми;

4) встановлення фактів низької якості аудиту.

39. Що є спільним між зовнішнім і внутрішнім аудитом:

1) мета;

2) результати;

3) прийоми, способи, методи дослідження;

4) суб’єкт аудиту.

40. Аудиторська палата України:

1) створюється і функціонує як незалежний самостійний орган на засадах самоврядування;

2) є державною організацією;

3) її діяльність координується Спілкою аудиторів України;

4) її діяльність координується Президентом України.

41. При плануванні аудиту оформляють:

1) план і програму аудиторської перевірки;

2) поточний і перспективний плани;

3) поточний і стратегічний плани;

4) аудиторське досьє.

 

42. Завершальна стадія аудиторської перевірки включає в себе:

1) формування аудиторського висновку;

2) класифікація виявлених порушень;

3) аналіз аудиторських доказів;

4) визначення аудиторського ризику.

43. Згідно МСА програма аудиту – це:

1) визначення напрямків перевірки;

2) детальний перелік змісту аудиторських процедур;

3) перелік головних інформаційних джерел;

4) перелік робочих документів аудитора.

44. До етапу планування аудиторської перевірки не відносять:

1) дослідження економічного стану підприємства;

2) вивчення системи внутрішнього контролю;

3) перевірку інформаційних джерел по суті;

4) дослідження організації обліку.

45. До програми аудиту обліку виробничих запасів не включається:

1) правильність розрахунку і списання торгової націнки;

2) правильність оцінки готової продукції;

3) правильність відображення в обліку пересортиці;

4) правильність оцінки основних засобів.

46. Програму проведення аудиторської перевірки аудитор складає:

1) перед укладанням договору на проведення аудиту;

2) перед складанням плану аудиту;

3) під час документального оформлення аудиту на етапі фактичної перевірки;

4) після того, як аудитор провів тестування системи внутрішнього контролю.

47. До програми аудиту обліку основних засобів не включають:

1) правильність оцінки та введення в експлуатацію;

2) правильність нарахування зносу;

3) правильність визначення витрат на капітальний ремонт;

4) правильність формування резерву безнадійних боргів.

 

48. На якому етапі складається аудиторський висновок:

1) етап планування;

2) етап фактичної перевірки;

3) ознайомлення з діяльністю підприємства-клієнта;

4) етап узагальнення результатів аудиторської перевірки.

49. Яких двох видів буває аудиторська документація:

1) робоча та реєстраційна;

2) підсумкова та поточна;

3) робоча та підсумкова;

4) робоча та планова.

50. Ефективність діяльності внутрішнього аудитора забезпечується лише у разі:

1) його залежності від керівників підрозділів, роботу яких він перевіряє;

2) його незалежності від керівників підрозділів, роботу яких він перевіряє;

3) його залежності від зовнішніх аудиторів;

4)немає правильної відповіді.

51. Мета організації на підприємстві внутрішнього аудиту:

1) захист інтересів власників щодо збереження власності, економного та ефективного використання ресурсів;

2) отримання надійної та повної інформації для прийняття ефективних управлінських рішень;

3) забезпечення дотримання всіма працівниками своїх посадових обов'язків відповідно до цілей підприємства;

4) усі відповіді вірні.

52. Внутрішні аудитори несуть відповідальність:

1) перед власниками, менеджерами за якість і своєчасність виконання покладених обов'язків і за дотримання повноважень;

2) згідно з умовами договору на проведення аудиторської перевірки - перед клієнтом;

3) за порушення порядку зайняття аудиторською діяльністю - позбавлення сертифікату, виключення із Реєстру;

4)перед Спілкою аудиторів України.

53. Результатом проведення внутрішньої аудиторської перевірки є:

1)безумовно-позитивний висновок;

2)аудиторський висновок;

3) звіт керівнику;

4)модифікований висновок.

54. Роль і функції підсистеми внутрішнього аудиту визначаються:

1) Аудиторською палатою України;

2) чинним законодавством;

3) зовнішнім аудитором-консультантом;

4) керівництвом підприємства.

55. Запровадження внутрішнього контролю на підприємстві допомагає:

1) вчасно реагувати на критичні ситуації, що можуть скластись на підприємстві;

2) ретельніше контролювати фінансово-господарську діяльність на підприємстві;

3) допомагати керівнику при прийнятті управлінських рішень.

4) всі відповіді вірні.

56. До властивого ризику, який є складовою частиною аудиторського ризику слід віднести:

1) ризик аналітичного огляду;

2) ризик тестового контролю;

3) ризик викривлення залишку по рахунку;

4) ризик системи обліку.

57. До ризику контролю, який є складовою частиною аудиторського ризику слід віднести:

1) внутрішні фактори;

2) ризик системи обліку;

3) ризик тестового контролю;

4) політику управління підприємством.

58. До ризику не виявлення, який є складовою частиною аудиторського ризику слід віднести:

1) зовнішні фактори;

2) ризик системи обліку;

3) оцінка системи внутрішнього контролю;

4) ризик тестового контролю.

59. Навмисні дії однієї або декількома посадовими особами, що зумовлюють неправильне відображення фінансової та іншої господарської діяльності називаються:

1) маніпулювання;

2) шахрайство;

3) помилка;

4) перекручення.

60. Випадок, коли аудитор може висловити неадекватну думку щодо фінансово-господарської діяльності підприємства – це:

1) формальний підхід;

2) неякісна перевірка;

3) аудиторський ризик;

4) програма аудиту.

 

Ризик того, що аудитор висловить невідповідну аудиторську думку, коли фінансові звіти суттєво викривлені - це ...

1) ризик суттєвих викривлень;

2) аудиторський ризик;

3) ризик контролю;

4) властивий ризик.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.