Здавалка
Главная | Обратная связь

Всі висновки про фінансову звітність, структура яких відрізняється від структури безумовно-позитивного висновку - це1) модифіковані висновки

2) умовно - позитивні висновки

3) безумовно-позитивні висновки

4) негативні висновки

182. Якщо встановлені факти обмежень або незгод не носять суттєвого характеру, тоді аудитор надає:

1) модифікований висновок

2) умовно - позитивний висновок

3) безумовно-позитивний висновок

4) негативний висновок

183. Якщо встановлено факт обмеження обсягу перевірки, що не дозволяє отримати достатньо обсягу доказів по суттєвих аспектах фінансової звітності, то аудитор надає:

1) модифікований висновок;

2) відмову від висловлення думки;

3) безумовно-позитивний висновок;

4) негативний висновок.

 

184. Стратегія проведення аудиту основних засобів розробляється виходячи із норм:

1) МСА 230 »Документація»;

2) МСА 300 »Планування»;

3) МСА 500 »Аудиторські докази»;

4) МСА 710 »Зіставлення».

185. З метою оцінки ефективності внутрішнього контролю основних засобів аудитор проводить:

1) економічний аналіз;

2) розмову з фахівцем облікового відділу;

3) тестування;

4) інвентаризацію.

186. Термін дії сертифікату на здійснення аудиторської діяльності не може перевищувати:

1) 2 роки

2) 3 роки

3) 4 роки

4) 5 років

187. Переоцінку майна, відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав і професійну оціночну діяльність в Україні» від 12.07.01 № 2658 – ІІІ, може здійснювати:

1) професійний оцінювач, який має ліцензію на подібну діяльність;

2) затверджена наказом по підприємству спеціальна комісія;

3) аудитор під час здійснення аудиторської перевірки;

4) матеріально-відповідальна особа.

188. За оцінку майна, проведену неналежною особою (самооцінку), передбачено:

1) кримінальна відповідальність із позбавленням волі;

2) дисциплінарна відповідальність;

3) адміністративний штраф;

4) не вважається правопорушенням.

189. Підставою для здійснення переоцінки наявних основних засобів є:

1) Наказ керівника підприємства;

2) висновок інвентаризаційної комісії;

3) рішення трудового колективу;

4) Звіт про оцінку майна оцінювача, що її проводив.

190. Строк корисного використання (експлуатації) об’єкта основних засобів може бути переглянуто:

1) при суттєвому розходженні між залишковою і справедливою вартістю;

2) у разі зміни очікуваних економічних вигод від його використання;

3) у разі зміни метода нарахування амортизації;

4) у разі збільшення первісної вартості за результатами переоцінки.

191. Перевірка правильності застосування тарифних ставок, розцінок та розрахунку сум нарахованої заробітної плати проводиться:

1) методом опитування;

2) вибірковим методом;

3) методом контрольного обміру виконаних робіт;

4) методом взаємної перевірки господарських операцій.

192. Аудитори і аудиторські фірми під час здійснення аудиторської діяльності не мають права:

1) перевіряти наявність майна, грошей, цінностей, вимагати від керівництва суб’єкта господарювання проведення контрольних оглядів, замірів виконаних робіт, визначення якості продукції, щодо яких здійснюється перевірка документів;

2) залучати на договірних засадах до участі в перевірці фахівців різного профілю;

3) користуватися у власних цілях інформацією, яку він отримав від посадових осіб клієнта;

4) самостійно визначати форми і методи проведення аудиту та надання інших аудиторських послуг на підставі чинного законодавства, стандартів аудиту та умов договору із замовником

193. Необхідність укладання договору між аудитором та замовником визначається:

1) МСА315;

2) Законом України «Про аудиторську діяльність»;

3) Кодексом етики для професійних бухгалтерів;

4)МСА210©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.