Здавалка
Главная | Обратная связь

Як визначається сума стягнення з винуватця недостачі основного засобу, якщо він установлений?1) як залишкова вартість об’єкта;

2) як залишкова вартість + ПДВ;

3) як сума матеріальної шкоди, яка визначається за формулою
М = [(Б - 1) І. , + ПДВ + А ] • 2;

4) балансова залишкова вартість за вирахуванням зносу.

105. До складу інформаційних джерел при аудиті власного капіталу не відносять:

1) Головну книгу;

2) статут підприємства;

3) авансові звіти;

4) протоколи загальних зборів засновників підприємства.

106. До програми аудиту обліку основних засобів не включають:

1) правильність оцінки та введення в експлуатацію;

2) правильність нарахування зносу;

3) правильність визначення витрат на капітальний ремонт;

4) правильність формування резерву сумнівних та безнадійних боргів.

107. До складу інформаційних джерел при аудиті запасів не відносять:

1) прибутковий ордер;

2) приймальний акт;

3) картку складського обліку;

4) інвентарну картку.

108. При відпуску матеріальних цінностей на сторону аудитор перевіряє такий первинний документ:

1) вимога;

2) лімітно-забірна картка;

3) накладна;

4) дорожній лист.

109. Який прийом контролю застосовується для перевірки наявності товарів на складах:

1) документальний контроль оптових товарних операцій;

2) прийом зіставлення даних синтетичного обліку товарних операцій з даними складського обліку товарів;

3) прийоми контрольно-вибіркового зіставлення даних на підставі товарних документів;

4) фактичний контроль за допомогою інвентаризації товарів.

У яких випадках припиняється дія сертифіката?

1) За рішенням Аудиторської палати;

2) За рішенням Рахункової палати;

3) За рішенням Міністерства юстиції;

4) За рішенням Міністерства фінансів.

111. Сертифікація (визначення кваліфікаційної придатності) аудиторів здійснюється:

1) Державною податковою адміністрацією України;

2) Аудиторською палатою України;

3) Державним казначейством України;

4) Національним банком України.

Як оцінюються нематеріальні активи, створені внаслідок об’єднання підприємств ?

1) За первісною вартістю;

2) За залишковою вартістю;

3) За справедливою вартістю;

4) За переоціненою вартістю.

Що у перекладі з латинської означає слово «audio»?

1) Аудит;

2) Говорити;

3) Слухати;

4) Перевіряти.

Якими документами оформляються результати інвентаризації каси ?

1) Інвентаризаційний опис;

2) Порівняльна відомість;

3) Акт інвентаризації наявності грошових коштів;

4) Акт інвентаризації каси.

Як розраховується коефіцієнт платоспроможності підприємства ?

1) Діленням платіжних засобів на величину поточних зобов’язань підприємства;

2) Діленням поточних зобов’язань на величину платіжних засобів;

3) Діленням дебіторської заборгованості на величину поточних зобов’язань;

4) Діленням поточних зобов’язань на величину дебіторської заборгованості.

116. В активі балансу відображають:

1) Засоби підприємства;

2) Джерела підприємства;

3) Кредиторську заборгованість;

4) Доходи майбутніх періодів.

Яким документом оформляється вилучення первинних документів ?

1) Розпорядженням;

2) Актом;

3) Протоколом (актом);

4) Наказом.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.