Здавалка
Главная | Обратная связь

Який розділ аудиторського висновку містить відомості про те, що аудит проведений незалежним аудитором, а також назву фірми (або прізвище аудитора)?1) вступна частина;

2) заголовок;

3) масштаб перевірки;

4) адреса аудитора.

Хто має право підписувати аудиторський висновок?

1) аудитор, який проводив аудит;

2) аудитор, який проводив аудит або директор аудиторської фірми;

3) директор аудиторської фірми, який має сертифікат;

4) правильної відповіді немає.

За яких обставин невпевненість або незгода вважаються фундаментальними?

1) коли, на думку аудитора, існує ймовірність неоднозначного тлумачення наданої інформації;

2) коли вплив факторів на фінансову інформацію настільки значний, що це може суттєво перекрутити дійсний стан справ у цілому;

3) коли аудитор не може виконати всіх необхідних аудиторських процедур.

Який вид висновку вибере аудитор, якщо він встановив використання відмінних від загальноприйнятих принципів бухгалтерського обліку, але вважає, що фінансова звітність

Представлена правильно і об'єктивно?

1) безумовно-позитивний;

2) умовно-позитивний;

3) негативний;

4) відмова у висновку.

До факторів, що впливають на думку аудитора, відноситься незгода з керівництвом щодо достатності відомостей, розкритих у звітності. Який вид модифікованого висновку повинен надати аудитор, якщо існує фундаментальна незгода?

1) безумовно-позитивний з пояснювальним параграфом;

2) умовно-позитивний;

3) негативний;

4) відмовитися від надання висновку.

88. Якщо висновок аудитора обґрунтований, складений неупереджено стосовно до клієнта та інших заінтересованих сторін, це відповідає принципу:

1) незалежності;

2) об'єктивності;

3) конфіденційності;

4) професійної компетентності.

89. Результати з лаконічним описом виявлених порушень, помилок, відхилень, з оцінкою стану бухгалтерського обліку, достовірності звітності і законності господарських операцій повинні бути представлені в:

1) аудиторському висновку;

2) аудиторському звіті;

3) робочих документах аудитора;

4) правильної відповіді немає.

90. До аудиторського висновку не включається:

1) адресат;

2) опис перевірених документів;

3) рівень аудиторської гарантії;

4) опис виявлених невідповідностей.

Які дії аудитора, якщо він виявив суттєвий фактор невизначеності, що впливає на фінансову звітність?

1) аудитор не буде посилатися на цей фактор та складе висновок без обмежень;

2) аудитор вкаже на існування невизначеності у пояснювальному параграфі висновку;

3) аудитор надасть умовно-позитивний висновок;

4) аудитор відмовить у наданні висновку.

92. Для формулювання аудиторського висновку аудитору необхідно:

1) вивчити всю наявну інформацію за період, що перевіряється та зібрати достатню кількість аудиторських доказів;

2) перевірити 90 % всієї наявної інформації за період, що перевіряється;

3) скористатися інформацією, що надана попереднім аудитором;

4) перевірити 50 % всієї наявної інформації за період, що перевіряється.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.