Здавалка
Главная | Обратная связь

Які викривлення фінансової звітності являються суттєвими?Поняття суттєвості в аудиті дозволяє оцінити ступінь достовірності інформації, представленої в бухгалтерській звітності. Суттєвість - це граничне значення помилки бухгалтерської звітності, починаючи з якої звітність буде вважатися недостовірною та вводити користувача в оману.

Порядок визначення суттєвості в міжнародній аудиторській практиці регулюється стандартом «Суттєвість в аудиті» (ISA 320 «Audit Materiality» ).

Суттєвість визначається відповідними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, а також керівництвом підприємства.

Надане Міністерством фінансів України листом від 29.07. 2003 р. №04230-04108 роз’яснення „Про використання критеріїв суттєвості у бухгалтерському обліку” дає змогу виділити основний поріг суттєвості для кожного підприємства.

Згідно МСА 320 «Суттєвість в аудиті», інформація є суттєвою, якщо її пропуск або неправильне відображення може вплинути на економічні рішення користувачів, прийняті на основі фінансової звітності.

Суттєвість є величиною відносною, тобто залежить від масштабів діяльності організації і конкретних умов її господарювання. Суттєвість залежить від величини суми статей або значимості помилки, зробленої при певних обставинах у зв’язку з пропуском або невірним відображенням. Таким чином, суттєвість скоріше виступає певним порогом, а не основою якісною характеристикою, яка повинна бути притаманна інформації, щоб вона вважалась корисною. Також необхідно враховувати об’єм та характер викривлень. Прикладом якісних викривлень є: недостатній або невідповідний опис облікової політики, якщо існує імовірність того, що користувачі фінансової звітності будуть введені в оману таким описом, а також непредставлення інформації о порушеннях нормативних вимог, коли існує вірогідність того, що подальше використання нормативних обмежень суттєво зменшить операційні можливості.

Для аудитора оптимальний вибір критеріїв суттєвості є більш важливий, ніж для підприємства, оскільки від цього залежить розмір аудиторського ризику і, відповідно, вид аудиторського висновку.

Аудитор повинен розглядати можливість викривлення відносно невеликих сум, які разом можуть впливати на фінансову звітність. Наприклад, помилка в операціях, проведених на кінець місяця, може свідчити про потенційні суттєві викривлення, яке виникає, якщо така помилка буде повторюватися кожного місяця. Тому аудитор повинен розглядати суттєвість на рівні фінансових звітів в цілому і відносно сальдо окремих рахунків, класів, операцій, а також інформації, яка розкривається.

При виборі типу аудиторського висновку раніше визначений рівень суттєвості значно впливає на дану процедуру. Розрізняють три види суттєвості для вибору аудиторського висновку:

1. Несуттєві суми. Якщо у фінансовій звітності є неточності, але ці неточності навряд чи вплинуть на ухвалення рішення користувачем фінансової звітності, то ця неточність вважається несуттєвою, і в цьому випадку видається стандартний висновок без обмовок.

2. Суми є суттєвими, але не спотворюють загального враження від фінансової звітності в цілому. Другий рівень суттєвості наявний тоді, коли наявність неточності у фінансовій звітності спричиняють дію на рішення користувачів, хоча в цілому фінансова звітність об’єктивно відображає стан справ. Щоб прийняти рішення відносно типу аудиторського висновку, аудитор повинен оцінити всі можливі наслідки виявленої помилки, у тому числі на балансовий прибуток і податкові платежі, і якщо сукупний вплив всіх розрахованих чинників не буде визнаний суттєвим для звітності в цілому, видається умовно позитивний аудиторський висновок (висновок з обмовками).

3. Суми настільки суттєві і настільки часто зустрічаються, що під питання ставиться об’єктивність фінансової звітності в цілому. Якщо існує упевненість, що користувачі фінансової звітності, що перевіряється,неминуче приймуть на її основі неправильні рішення, аудитор повинен відмовитися від думки про достовірність звітності або видати негативний аудиторський висновок.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.