Здавалка
Главная | Обратная связь

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 3ТЕМА 3. ВИТРАТИ ПІДПРИЄМСТВА: КЛАСИФІКАЦІЯ
ТА ПОВЕДІНКА

 

ПЛАН СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ:

1. Поняття та необхідність обліку витрат

2. Класифікація витрат в управлінському обліку

3. Методи вивчення поведінки витрат

 

Навчальні завдання

ТЕСТИ

1. При прийняття додатково замовлення релевантними є:

а) постійні виробничі витрати;

б) постійні виробничі витрати, всі комерційні та адміністративні витрати;

в) змінні витрати

2. Прямі матеріальні витрати є:

а) постійними;

б) змінними;

в) умовно-постійними

3. При скороченні обсягу виробництва загальні змінні витрати:

а) збільшаться;

б) зменшаться;

в)залишаться незмінними

4. При зростанні обсягів виробництва постійні витрати на одиницю продукції:

а) зменшуються;

б) збільшуються;

в) залишаються незмінними

5. До прямих належать витрати, які:

а) здійснюються регулярно;

б) обчислюються за встановленими нормами;

в) безпосередньо відносяться на окремі види продукції;

г) покладені в основу технології виготовлення продукції;

д) є постійними.

6. Постійними в витрати, величина яких:

а) є незмінною для різних видів продукції;

б) залишається постійною на одиницю продукції;

в) зростає зі збільшенням обсягу виробництва;

г) не залежить від зміни обсягу виробництва в межах певної виробничої потужності підприємства;

д) залежить від зміни норм.

7. Вичерпні витрати – це витрати, що:

а) забезпечують отримання доходу у майбутніх звітних періодах;

б) капіталізуються у вигляді активів підприємства;

в) здійснюються нерегулярно;

г) забезпечують отримання доходу у звітному періоді.

 

8. До якої з перелічених класифікаційних ознак не належать адміністративні та збутові витрати:

а) постійні;

б) витрати періоду;

в) релевантні;

г) накладні

 

9. Із наведеного переліку елементами витрат є:

а) матеріальні затрати;

б) загальновиробничі витрати;

в) витрати на оплату праці;

г) втрати від браку.

 

10. Підприємство бажає замінити старе обладнання. Вкажіть, які дані є релевантними для прийняття такого рішення:

а) ліквідаційна вартість старого обладнання;

б) можлива ціна продажу старого обладнання;

в) накопичений знос старого обладнання;

г) ціна придбання нового обладнання.

 

ВПРАВИ

Вправа 3.1.

Провести класифікацію наведених нижче витрат:

1) за способом віднесення на собівартість продукції (прямі і непрямі);

2) за характером реагування на зміну фактору витрат (змінні і постійні);

Дані для виконання завдання:

ПП “Олімп” виготовляє жіночий одяг на індивідуальні замовлення. У липні ц.р. виготовлено 100 суконь, при цьому підприємство понесло наступні витрати, грн.: тканина – 1000; гудзики – 450; нитки – 200, заробітна плата: швачок – 300; наладчика обладнання – 80; директора та головного бухгалтера – 240; менеджера з продажу – 120; відрахування на соціальне страхування – згідно чинного законодавства; знос спеціального інструменту – 90; амортизація: швейних машин – 30; будівлі цеху – 65; оренда офісу – 100; канцелярські прилади – 20; витрати на доставку готової продукції споживачам – 60.

Вправа 3.2.

Визначити, які з наведених нижче витрат можуть контролюватися: а) керівником виробничого цеху № 1; б) директором підприємства.

Собівартість придбаних матеріалів.

Витрати на утримання приміщення цеху № 2.

Витрати матеріалів в межах норм в цеху № 1.

Електроенергія, використана для роботи верстатів в цеху № 1.

Амортизація верстатів в цеху № 1.

Відрядна заробітна плата виробничих робітників в цеху № 1.

Страхування обладнання в цеху № 1.

Витрати на утримання кімнати відпочинку заводу.

Вправа 3.3.

Необхідно визначити, які з наведених нижче витрат є контрольованими чи неконтрольованими, якщо йдеться про їх підпорядкованість начальнику складального цеху підприємства:

1) заробітна плата робітників, зайнятих на відрядних роботах;

2) покупні комплектуючі вироби;

3) основні та допоміжні матеріали, що використовуються для удосконалення виробів;

4) наднормові матеріальні та трудові витрати, що виникли під час виправлення браку;

5) витрати на оренду приміщення цеху;

6) електроенергія на технологічні потреби;

7) утримання складських приміщень загальногосподарського призначення;

8) витрати на освітлення та опалення цеху;

9) амортизація обладнання цеху;

10) витрати на рекламу готової продукції;

11) залишки незавершеного виробництва та готової продукції, виробленої в цеху.

Пояснення. Розподіляючи витрати, слід звернути увагу на те, що частина витрат може носити властивості як контрольованих, так і неконтрольованих з позиції підпорядкованості керівникові того чи іншого рівня управління.

Вправа 3.4.

Необхідно з’ясувати, до якої групи (постійні чи змінні) належать наведені нижче витрати ЗАТ “Електротехніка” (виробничо-торговельне підприємство).

1. Комісійні продавцям.

2. Амортизація виробничого обладнання.

3. Основні матеріали.

4. Витрати на обслуговування обладнання.

5. Заробітна плата директора.

6. Електроенергія для виробничого обладнання.

7. Витрати на опалення цеху.

8. Основна заробітна плата.

9. Заробітна плата за час простою.

10. Податок на майно (виробнича будівля).

11. Страхування будівель від пожеж.

12. Витрати на транспортування готової продукції на склад.

13. Процент за використання патенту на виготовлення продукції.

14. Відрахування на соціальне страхування від заробітної плати виробничих робітників.

Вправа 3.5.

Визначити маржинальні витрати на виробництво холодильників ВАТ “Холодпром”.

Кількість вироблених холодильників, шт. Загальні витрати по виробництву холодильників, грн. Маржинальні витрати, грн. Середні витрати, грн.
х ? ? ?
х ? ? ?
х ? ? ?

Вправа 3.6.

У ресторані “Павлін” середня величина змінних витрат на продукти та напої в розрахунку на одного відвідувача становить 25 грн. Постійні витрати (оренда, комунальні платежі, заробітна плата працівників ресторану тощо) становлять 1000 грн. на тиждень.

Визначити собівартість однієї порції, якщо за тиждень буде обслуговано 1, 50, 100, 200 відвідувачів за наступною формою.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.