Здавалка
Главная | Обратная связь

Структура дипломної роботиДипломна робота випускника ОКР «бакалавр», «спеціаліст» носить дослідницький, аналітичний, проектно-конструкторський характер і спрямована на вирішення актуальних теоретичних, технічних, економічних та інших задач. Структура дип-ломної роботи наведена у таблиці 1.2.

 

Таблиця 1.2 – Структура дипломної роботи

№ п/п Частина пояснювальної записки Обсяг,* стор. Характеристика, примітки
Титульний аркуш
Завдання на дипломну роботу Заповнюється з двох сторін і враховується як дві сторінки
Відомість дипломної роботи 1–2 Перелічуються: пояснювальна записка, графічні матеріали (таблиці, графіки, схеми, креслення тощо), які представляють результати розробок, схеми експериментальних установок тощо та представляються як графічна частина роботи

 

Продовження таблиці 1.2

Реферат Стисла характеристика сутності та обсягу дипломної роботи
Зміст 1–2 Перелік розділів і підрозділів, а також пунктів і підпунктів, якщо вони мають заголовки, з вказівкою сторінок, з яких вони починаються
Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів 0–2 Наводиться за рішенням керівника дипломної роботи
Вступ 1–2 Наводяться дані про: об’єкт дослідження, предмет або мету розробки, методи вирішення задачі, актуальність розробки
Аналітична частина 10–20 Аналіз стану питання за літературними та нормативними даними, постановка на його базі: завдання дослідження, обґрунтування, вибору методик, розрахунків, моделей тощо, прогноз результатів
Основна частина а) Основний зміст 15–30   Теоретичне, експериментальне, технічне обґрунтування вирішення поставленої задачі (встановлення відповідних взаємозв’язків, властивостей тощо; вдосконалення технології, конструкції, методики; технічної, ін-формаційної, екологічної, економічної, організаційної або іншої системи, моделі; поліпшення інфомаційних і техніко–економічних показників, властивостей матеріалів, програмного забезпечення тощо).Мето-дика виконання досліджень, розрахунків; матеріали, моделі тощо. Результати наукових досліджень, розрахунків, їх аналіз, рекомендації з впровадження або результати впровадження.

 

Продовження таблиці 1.2

  б)Допоміжні матеріали   За рішенням керівника роботи матеріали основної частини можуть бути доповнені непрофільними розробками, наприклад, аналізом впливу розробок на екологію, споживання енергоресурсів тощо. В разі необхідності ці результати за рішенням випускаючої кафедри можуть бути виділеними в окремий розділ
Економічна частина** 5–10 Якщо результати розробки будуть впроваджуватись – виконуються відповідні укрупнені економічні розрахунки. Якщо розробки мають пошуковий характер – виконуються типові прогнозні розрахунки економічної ефективності розробок або відповідних калькуляцій
Охорона праці 5–10 Типові розрахунки з охорони праці, оформлення документації з охорони праці відповідно до теми розробки
Висновки 1–2 Стислі підсумки виконання досліджень, розробок, можливі галузі впровадження результатів, значущість
Перелік посилань 1–5 Перелік джерел, на які є посилання в тексті пояснювальної записки
Додатки 0–10 Результати проміжних і додаткових досліджень і розрахунків, графіки, таблиці, методики, варіанти трактування результатів досліджень, що не увійшли до основного тексту пояснювальної записки; документи, що підтверджують оригінальність, технічний рівень розробок, їх наукову новизну та практичну цінність, результати апробації, специфікації тощо

Продовження таблиці 1.2

Загальний обсяг пояснювальної записки (без додатків)   50–80 Дивись розділ 3
Графічна частина   Дивись розділ 3

______________

*Комп’ютерний друк

**В дипломних роботах випускників економічних спеціальностей відповідні матеріали входять до основної частини, і цей розділ до пояснювальної записки не включають. За його рахунок збільшується обсяг аналітичної та основної частин.

 

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.