Здавалка
Главная | Обратная связь

Підготовка кваліфікаційних робіт до захисту 

 

Кваліфікаційну роботу студент оформляє за розділами згідно з календарним планом, використовуючи при цьому норми і правила наявних методичних вказівок. Керівник і консультанти дипломного проекту або роботи можуть попередньо перевіряти розділи, які виконані.

Для остаточної перевірки кваліфікаційна робота подається керівникові дипломного проектування у закінченому вигляді, зброшурована, з підписами на титульному аркуші студента і консультантів окремих розділів.

Під час перевірки проекту або роботи керівник і консультанти відзначають чорнилами технічні і граматичні помилки, помилки у розрахунках та інші недоліки. Виправлення студентом відзначених у пояснювальній записці і кресленнях помилок не допускається. Якщо викрито такі виправлення, питання про можливість допущення такої кваліфікаційної роботи до захисту вирішується на засіданні випускаю-чої кафедри.

Після перевірки кваліфікаційної роботи керівник підписує її і складає письмовий відзив. Відзив складають за встановленою формою (додаток Б). У ньому не допускається ніяких змін в формулюванні теми без оформлення такої зміни наказом по академії.

У відзиві необхідно вказати обсяг пояснювальної записки і графічної частини, відповідність їх завданню щодо всіх розділів проекту або роботи, стисло відобразити переваги і недоліки кваліфікаційної роботи, оригінальність рішень, що прийняті, та можливе їх використання, якість оформлення пояснювальної записки і виконання графічної частини, загальну, спеціальну і виробничу підготовку автора про-екту або роботи і ступінь самостійності виконання проекту (роботи). Загальна оцінка кваліфікаційної роботи повинна бути визначена оцінками за 12-ма балами (та за звичними 4-ма балами – оцінками “відмінно”, “добре”, “задовільно”, ”незадовільно”). Не допускається використовувати для оцінки кваліфікаційної роботи інші оцінки і формулювання.

Відзив підписує керівник дипломного проекту (роботи) або випускної роботи магістра; при цьому треба вказати вчений ступінь і вчене звання керівника, дату складання відзиву, поряд з підписом чітко написати прізвище і ініціали керівника.

Потім кваліфікаційна робота надається відповідальному за нормоконтроль, який перевіряє:

– відповідність теми кваліфікаційної роботи та її частин затвердженому завданню і наказу по академії;

– правильність оформлення завдання на проект або роботу, наявність в завданні дати і номера наказу ректора, підписів керівника і консультантів з усіх частин, дату затвердження завдання на кафедрі;

– відповідність обсягу пояснювальної записки і графічної частини кваліфікаційної роботи встановленим нормам;

– правильність оформлення пояснювальної записки (дотримання вимог стандарту ДСТУ 3008–95 та цих методичних вказівок);

– правильність виконання основного напису на кресленнях;

– правильність скорочень слів за ДСТУ 3582–97;

– наявність і правильність посилань на літературні джерела інформації, стандарти та інші нормативні документи;

– відповідність форм відомості дипломного проекту (роботи) і специфікацій до складальних креслень формам, які встановлені стандартами, і дотримання правил їх заповнення;

– дотримання вимог стандартів ЄСКД, правил і норм проектування.

Усі зауваження відповідальний за нормоконтроль записує чорнилами на полях пояснювальної записки і на кресленнях. Під зауваженнями повинні бути дата і підпис.

У разі виявлення під час нормоконтролю в кваліфікаційній роботі великої кількості грубих порушень і відхилень від установлених норм і правил, така робота не допускається до захисту. Питання про можливість переробки кваліфікаційної роботи і допущення її до за-хисту у поточному навчальному році або перенесення захисту до наступного навчального року вирішується на засіданні випускаючої кафедри за участю керівника проекту або роботи, консультантів розділів, в яких були виявлені грубі порушення і відхилення, та студента – автора проекту (роботи). Рішення кафедри затверджує проректор з

навчальної роботи.

Після перевірки відповідальним за нормоконтроль завідувач кафедри у присутності студента переглядає пояснювальну записку і графічну частину кваліфікаційної роботи. На підставі ознайомлення з проектом (роботою) і бесіди з автором завідувач кафедри вирішує питання про допущення студента до захисту. Кваліфікаційну роботу, що виконано на низькому рівні або не самостійно, завідувач кафедри до захисту не допускає. Питання про такий проект (роботу) розглядається на засіданні кафедри за участю керівника дипломного проектування. Протокол засідання кафедри подається для затвердження проректору з навчальної роботи.

 

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.