Здавалка
Главная | Обратная связь

Структура випускної роботи магістра 

 

Випускна робота магістра може носити дослідницький, аналітич-ний, інноваційний, проектно–конструкторський характер або бути спрямована на створення або поліпшення окремих складових мето-дичного забезпечення навчального процесу, а саме: методик дослід-жень, розрахунків та їх програмного забезпечення, моделей, обладнання, схем, варіантів індивідуальних завдань тощо. Рекомендована структура випускної роботи магістра наведена у таблиці 1.3.

 

Таблиця 1.3–Структура випускної роботи магістра

№ п/п Частина пояснювальної записки Обсяг,* стор. Характеристика, примітки
Титульний аркуш
Завдання на випускну роботу Заповнюється з двох сторін і враховується як дві сторінки

 

Продовження таблиці 1.3

Відомість випускної роботи 1–2 Перелічуються: пояснювальна записка, розроблені документи, що виносяться на захист як графічна частина
Реферат Стисла характеристика сутності та обсягу випускної роботи
Зміст 1–2 Перелік розділів і підрозділів, а також пунктів і підпунктів, якщо вони мають заголовки, з вказівкою сторінок, з яких вони починаються
Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів 0–2 Наводиться за рішенням керівника випускної роботи
Вступ 1–2 Наводяться дані про: об’єкт дослід-ження, предмет або мету розробки, методи вирішення поставленої задачі, актуальність розробки
Аналітична частина 15–25 Аналіз стану питання за літературними та іншими джерелами інформації, постановка на його базі зав-дання розробки, обґрунтування шляхів вирішення задачі, методик, розрахунків, досліджень, моделей, схем тощо, прогноз результатів
Основна частина а) Основний зміст 15–30   Теоретичне, експериментальне, технічне або методичне обґрунтування вирішення поставленої задачі (встановлення відповідних взаємозв’язків, властивостей тощо; вдосконалення технології, конст- рукції, технічної, екологічної, ін- формаційної, економічної, органі- заційної або іншої системи, моделі,

Продовження таблиці 1.3

  Основна частина а) Основний зміст (продовження)     інформаційних і фінансових потоків; поліпшення техніко–економіч-них показників, властивостей матеріалів, програмного забезпечення тощо. Методики виконання розробок, матеріали, моделі тощо. Результати наукових досліджень, методичних та інших розробок, по-рівняльний аналіз із визначенням рівня вирішення поставленої задачі; рекомендації з впровадження або результати впровадження.
  б)Допоміжні матеріали   За рішенням керівника роботи матеріали основної частини можуть бути доповнені непрофільними розробками, наприклад, аналізом впливу розробок на екологію, споживання енергоресурсів тощо. В разі необхідності ці результати за рішенням випускаючої кафедри можуть бути виділеними в окремий розділ
Економічна частина** 5–10 Якщо результати розробки будуть впроваджуватись у виробництво – виконуються відповідні укрупнені економічні розрахунки. Якщо розробки мають пошуковий характер, або спрямовані на поліп-шення окремих складових навчаль-ного процесу – виконуються типові прогнозні розрахунки економічної ефективності розробок або відповідних калькуляцій

 

Продовження таблиці 1.3

Охорона праці 5–10 Типові розрахунки з охорони праці, оформлення документації з охорони праці відповідно до теми розробки
Висновки 1–2 Стислі підсумки виконання ви-пускної роботи, можливі галузі впровадження результатів, значущість
Перелік посилань 1–5 Перелік джерел, на які є посилання в тексті пояснювальної записки  
Додатки 0–10 Результати проміжних і додаткових досліджень і розрахунків, варіанти трактування результатів досліджень: графіки, таблиці, схеми, моделі, методики, що не увійшли до основного тексту пояснювальної записки; результати перерахунків запропонованих варіантів індивідуальних завдань, інструкції, специфікації, документи, що підтверджують оригінальність, науково–технічний рівень розробок, їх наукову новизну та практичну цінність, результати апробації тощо
Загальний обсяг пояснювальної записки (без додатків) 50–80 Дивись розділ 3
Графічна частина Дивись розділ 3

______________

*Комп’ютерний друк

**В випускних роботах економічних спеціальностей відповідні матеріали входять до основної частини, і цей розділ до пояснювальної записки не включають. За його рахунок збільшується обсяг аналітичної та основної частин.
©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.