Здавалка
Главная | Обратная связь

Теоретичні відомостіДля геометричного опису полів вводять поняття ліній напруженості. Їх проводять так, щоб дотична до них у кожній точці збігалася з напрямком вектора напруженості, а густота ліній, тобто число ліній, що пронизують одиничну площадку, перпендикулярну лініям у даній точці, була б пропорційна модулю вектора напруженості. Крім того, цим лініям приписують напрямок, що збігається з напрямком вектора . По отриманій картині можна легко визначити конфігурацію даного електричного поля, тобто знайти напрямок і модуль вектора в різних точках поля. Якщо густота ліній у будь–якій точці стала, то поле називають однорідним. Потоком ліній напруженості називають число ліній, що пронизують елементарну площадку dS, нормаль до якої складає кут a з вектором напруженості:

,

Якщо мається деяка довільна поверхня S, то потік вектора крізь неї:

.

Ця величина алгебраїчна: вона залежить не тільки від конфігурації поля , але і від вибору напрямку нормалі. У випадку замкнених поверхонь прийнято нормаль брати назовні області, що охоплюється цими поверхнями, тобто вибирати зовнішню нормаль.

Теорема Гаусса: Потік вектора крізь замкнуту поверхню дорівнює відношенню алгебраїчної суми зарядів усередині цієї поверхні до електричній сталій e0:

.

З теореми Гаусса випливає, що при будь–якому переміщенні зарядів усередині поверхні потік ліній напруженості через межу поверхні не змінюється.

Теорема Гаусса в диференціальній формі. Нехай заряд q розподілений в об’ємі V, який охоплюється замкнутою поверхнею S, із середньою об'ємною густиною . Тоді можна записати:

.

Підставимо цю формулу в математичне вираження теореми Гаусса і розділимо обидві частини отриманого рівняння на V. У результаті одержимо:

.

Визначимо напруженість у центрі виділеного об’єму. Для цього спрямуємо об’єм V до нуля, стягаючи його до цікавлячій нас точці поля. При цьому середня густина буде наближатись до густини r в даній точці поля, тобто:

.

Величину, що є межею відношення до V при V ® 0, називають дивергенцією поля и позначають dіv :

.

Після відповідної заміни теорема Гаусса приймає вигляд:

.

Отримане вираження називається теоремою Гаусса в диференціальній формі.

У декартовій системі координат вектор можна представити в наступному вигляді:

.

Введемо векторний диференціальний оператор набла:

.

Помножимо скалярно вектор набла на вектор напруженості:

.

Тоді теорема Гаусса в диференціальній формі приймає вигляд:

.

У диференціальній формі теорема Гаусса є локальною теоремою: дивергенція поля напруженості в даній точці залежить тільки від густини електричного заряду в тій же точці.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.