Здавалка
Главная | Обратная связь

Методи та засоби експертизи в проектахМЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК

з дисципліни “Методи та засоби експертизи і аудиту в проектах ”

для студентів спеціальності 8.000003 – „Управління проектами”

Всіх форм навчання

Весь цифровий і фактичний матеріал та бібліографічні

відомості перевірено. Зауваження рецензента враховано.

 

Зав. кафедри   Златкін А.А.
Укладачі: Прокопенко Т.О.
Відповідальний редактор  
Рецензент Данченко О.Б.

 

ЧЕРКАСИ ЧДТУ 2010 рік


Методичний посібник з дисципліни “Методи та засоби експертизи і аудиту в проектах” складено згідно з навчальними програмами для студентів спеціальності 8.000003 “Управління проектами” денної та заочної форми навчання, містить систематизований огляд основних положень даної дисципліни і завдання до лабораторних робіт.


ЗМІСТ

Вступ................................................................................................................4

1. Основні поняття експертизи проектів……...………………………......5

1.1 Суть і завдання експертизи в проектному менеджменті .……………….5

1.2. Основні поняття та терміни в експертизі проектів ……………………..6

Завдання до лабораторного заняття №1. Тема: Оформлення резюме проекту ..……………………………………………………………………..8

2. Експертні процедури та прийняття рішень в проектному менеджменті 14

2.1 Підготовка і проведення експертизи………………………………….14

2.2 Методи експертного оцінювання………………………………………..15

2.2.1 Інтерв'ювання………………………………………………………...15

2.2.2 Анкетування……..…………………………………………….............15

2.2.3 Метод „Делфі”……….……………………………………………….16

2.2.4 Метод сценаріїв……………………………………………………17 2.2.5 Інтелектуальний штурм……………………………………………..18

2.2.6 Дискусія…..…………………………………………………...............18

2.3.Характеристики групи експертів………… ………………………….19

2.4 Організація експертного оцінювання ………………..........................20

2.5. Відбір експертів………………………………….…………………….21

2.6 Методи обробки експертної інформації………………………………23

Завдання до лабораторного заняття №2. Тема: Методика оцінки компетентності експертів, які приймають участь в експертизі………………24

3. Експертні системи.………………….......................................................27

3.1 Структура експертних систем………………………………………27

3.2 Склад експертних систем………………………………………………29

3.3 Методи представлення знань в експертній системі……………………...30

Завдання до лабораторного заняття №3. Тема: Задача складання проектного списку кандидатів в експерти…………………………………………………..35

4. Суть і призначеня аудиту. Методи аудиторської перевірки в проектах…38

Завдання до лабораторного заняття №2. Тема:

 

Висновок……………………………………………………………………..46 Завдання до лабораторних робіт…………………………………………….47

Питання до заліку……………………………………………………………..53

Список літератури…………………………………………………………….54

ВСТУП

Успіх реалізації інвестиційного проекту в багатьох випадках залежить від рішень, що приймаються в різних умовах, а саме досить часто в умовах невизначеності, коли неможливо оцінити вірогідність потенційних результатів. Експертиза як метод одержання інформації завжди використовувалась в таких випадках. В теперішній час експертні оцінки є сформованим науковим методом складних неформалізованих проблем.

Даний методичний посібник включає конспект лекцій з дисципліни “ Методи та засоби експертизи і аудиту в проектах”, а також завдання для виконання лабораторних робіт для студентів денної форми навчання (контрольної роботи для студентів заочної форми навчання). Вказана дисципліна вивчається студентами спеціальності “Управління проектами”.

В методичному посібнику розглядаються основні питання теорії і практики експертних оцінок, використання експертних методів при прийнятті рішень в умовах невизначеності в інвестиційних проектах, а також способи узгодження рішень групами експертів. Крім цього розглядається класифікація експертних методів та правила пошуку компромісу при узгодженні рішень експертами, а також поняття експертних систем, принципи їх побудови та використання в проектному менеджменті.Визначено поняття аудиту, наведені методи проведення аудиторської перевірки та їх класифікація.

В процесі вивчення дисципліни студенти виконують лабораторні роботи (контрольну роботу), що полягає в аналізі ситуацій та моделюванні рішень. При цьому студенти розробляють логічну модель вирішення поставленої задачі. Звіт з лабораторних (контрольної) робіт оформлюється в довільній формі та захищається у викладача. В процесі виконання роботи студенти отримують практичні навички з даної дисципліни.

Протягом багатьох століть людству приходилося реалізовувати безліч проектів. Зростаюча складність проектів, з одного боку, і накопичений досвід управління, з іншої, зробили необхідним і можливим створення ідеології і методології управління проектами. Наукові дослідження щодо раціонального проведення експертизи були початі лише два десятиліття тому. Результати цих досліджень дають можливість прийти до висновку: зараз експертні оцінки є у загальних рисах сформованим науковим методом аналізу складних неформалізованих проблем. Формування об'єктів передбачає визначення можливих подій та явищ, побудова гіпотез, формування цілей, обмежень варіантів рішень, визначення ознак і показників для опису властивостей об'єктів та їх взаємозв'язків.

 

 

Модуль 1

Методи та засоби експертизи в проектах©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.