Здавалка
Главная | Обратная связь

Завдання до лабораторного заняття №2.Тема: Методика оцінки компетентності експертів, які приймають участь в експертизі

Мета: засвоїти методику оцінки компетентності з використанням прийомів самооцінки.

Завдання: Розробити анкети для оцінки компетентності 5 експертів, які приймали участь в експертизі по визначенню ризиків в лабораторній роботі № 3. Розрахувати компетентність експертів.

Теоретичні відомості

Для проведення успішної групової експертизи до експертів висуваються наступні вимоги:

1. Компетентність – визначається освітою експерта, наявністю вчених ступенів і звань, стажем роботи на певних посадах в тій області, яка є предметом експертизи.

2. Об’єктивність – здатність експерта щиро висловити свою власну думку, вміння долати раніше сформовані погляди і з інших позицій подивитись на проблему.

3. Відсутність конформізму – відсутність пристосованості, пасивного прийняття рішень.

4. Прагматичність – здатність експерта давати не відірвані від життя, а практичні рішення, які враховують реальні можливості їх реалізації.

5. Самокритичність – вміння експерта оцінити свої можливості, здатність змінювати свою позицію під впливом нової інформації і нових доказів.

Існує декілька способів оцінки експертів:

- документальний;

- експериментальний;

- голосування;

- самооцінка.

Спосіб самооцінки полягає в тому, що кожний кандидат в експерти оцінює свою особисту компетентність в балах.

Алгоритм проведення оцінки компетентності експертів методом самооцінки

1. Підібрана група з N експертів для участі в експертизі в якійсь предметній області. Вони повинні оцінити К параметрів (відповісти на К питань).

2. Кожному експерту пропонується для заповнення наступні таблиці (крім таблиці для безпосередньої експертизи з К питань) ÷ N × К таблиць всього:

 

Таблиця 1

Джерело аргументації Ступінь впливу джерела dху х = 1,6 у = 1,3
Висока Середня Низька
Проведений теоретичний аналіз
Виробничий досвід
Узагальнення робіт вітчизняних авторів
Узагальнення робіт закордонних авторів
Особисте знайомство із станом справ за кордоном
Інтуіція

Для кожного джерела в одній з 3 – х граф експерт ставить 1, в решті – 0, і – номер експерта. Кожний експерт заповнює К таблиць. N × К всього таблиць.

 

Таблиця 2

Джерело аргументації Ступінь впливу джерела dху х = 1,6 у = 1,3
Висока Середня Низька
Проведений теоретичний аналіз 0,3 0,2 0,1
Виробничий досвід 0,5 0,6 0,2
Узагальнення робіт вітчизняних авторів 0,05 0,05 0,1
Узагальнення робіт закордонних авторів 0,04 0,05 0,15
Особисте знайомство із станом справ за кордоном 0,2 0,4 0,3
Інтуіція 0,6 0,4 0,3

Оцінка джерел аргументації 0< аху<1.

В кожній клітинці таблиці експерт ставить відповідне значення а1ху, і – номер експерта. Кожний експерт заповнює К таблиць.

Ступінь знайомства експерта з проблемною областю (ПО) Вij і–тий експерт оцінює в балах за шкалою від 0 до 10 методом самооцінки. Причому максимальна оцінка Вij відповідає знайомству з проблематикою певного питання на рівні авторства (співавторства) в розробці деяких підходів до вирішення обговореної проблеми; мінімальна оцінка Вij = 0 відповідає відсутності знайомства з відповідною проблематикою.

 

Таблиця 3

№ Експ. і Ступінь знайомства експерта з проблематикою (0÷10) Вij і = 1,N j = 1,K Оцінка відносної важливості (0÷10) параметра, що оцінюється Сij
Ві1 Ві2 ВіК Сі1 Сі2 СіК
В11 В12 В1K С11 С12 С1K
В21 В22 В2K С21 С22 С2K
В31 В32 В3K С31 С32 С3K
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
N ВN1 ВN2 ВNK CN1 CN2 CNK

Оцінка відносної важливості Сij вказується в балах від 0 до 100 і – м експертом для j – го параметра, який він оцінює в процесі експертизи. Причому

3. Проводиться розрахунок компетентності експертів за наступними формулами:

Де Кij – ступінь компетентності і – го експерта при оцінці j – го параметра;

Кkij коефіцієнт компетентності і – го експерта при оцінці j – го параметра, який враховує і ступінь знайомства експерта з j – ою проблемою, і аргументованість.

Де КЗіj – коефіцієнт ступеню знайомства і – го експерта з j – ою проблемою;

КЗіj=0,1× Вij – отримується шляхом нормування оцінки Вij;

Каіj – коефіцієнт аргументації, який враховує структуру аргументів, які були і – му експерту основою для оцінки j – го параметра.

Де аху, dху треба брати з таблиці 1, 2, заповнених і – им експертом при оцінці j – го параметра.

4. Розраховується коефіцієнт активності експертів КЕj для j – го параметра, який ними оцінюється:

Де Мj – кількість експертів, які оцінили j – ий параметр.

 

Таблиця 4 –можливість оцінки експертами параметрів

(+ - оцінить, - - не оцінить)

№ експерта Оцінюваний параметр (j = 1, K)
К
1. + + - +
2. - + - .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
N - + + . -

 

Чим більше Кеj, тим більше експертів вважають себе компетентними в оцінці j – го параметра (цим параметром можуть бути ризики, що оцінюються в попередній лабораторній роботі).

5. Результати роботи представити в таблиці 5:

 

Таблиця 5

№ експерта і Ступінь компетентності експерта при оцінці j – го параметра Кij , j=1,K i=1,N
Кi1 Кi2 КiK
1. К11 К12 К1K
2. К21 К22 К2K
. . . . .
. . . . .
. . . . .
N КN1 КN2 КNK
Кij Кe1 Кe2 КeK

 

Зробити висновки про придатність експертів для участі в даній експертизі.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.