Здавалка
Главная | Обратная связь

Тема 1: Основні поняття експертизи проектів1.1 Суть і завдання експертизи в проектному менеджменті

 

В ході реалізації інвестиційних проектів часто виникають ситуації, що вимагають врахувати досить нові та складні фактори, коли неможливо отримати достатньо релевантної інформації. Тому вірогідність певного наслідку неможливо передбачити з достатнім ступенем достовірності. Невизначеність характерна для деяких рішень, що необхідно приймати в обставинах, що швидко змінюються. Особливо найвищий потенціал таких змін притаманний інвестиційному проекту.

Стикаючись з невизначеністю на будь-якій стадії проекту, проектний менеджер може використати дві основні можливості. По-перше, спробувати отримати додаткову інформацію і ще раз проаналізувати проблему. Цим самим вдається зменшити новизну та складність проблеми. Керівник проекту поєднує цю додаткову інформацію та аналіз з накопиченим досвідом, здатністю до суджень чи інтуїцією, щоб надати ряду результатів суб’єктивну чи гіпотетичну вірогідність. По-друге, діяти точно у відповідності з минулим досвідом, судженнями чи інтуїцією і зробити передбачення про вірогідність подій. Разом з тим бажано до обліку експертних оцінок привертати фахівців в ролі експертів. Кваліфіковані експерти здатні вивести проблему пошуку рішення, віднесених до розряду стохастики, додавши проблемі вибору наукову і практичну обґрунтованість.

Як показали дослідження [2, с.34], формальній аксіоматиці теорії вірогідності можна надати інший підхід на основі інтерпретації, який може бути названий суб'єктивною вірогідністю. Суб'єктивна вірогідність події - це ступінь упевненості особи в тому, що подія відбудеться.

Статистичний спосіб обліку ступеня ризику в ухваленні рішень вимагає наявність значного масиву даних, яких у розпорядженні менеджера проекту просто немає, причому отримати їх звідки-небудь неможливо (немає статистики). Тому через нестачу або відсутність інформації в більшості випадків доводиться застосовувати експертні методи.

Перш ніж інвестувати кошти в проект необхідно детально та обґрунтовано провести дослідження в процесі доінвестиційної фази проекту. Ідеї, що виникають в ході ідентифікації проекту, повинні відповідати основній меті інвестиційного проекту, а саме тому, що прибуток від реалізації проекту перевищить витрати на його здійснення. Після виникнення ідей формулюються цілі проекту та відбувається відсів гірших варіантів. На стадії розробки досить важливим є уточнення цілей проекту та засобів їх досягнення. Наступною стадією є експертиза проекту, що забезпечує остаточну оцінку всіх аспектів проекту перед запитом чи рішенням про його фінансуванням. В ході експертизи проекту проводиться докладне вивчення фінансово-економічної ефективності, факторів невизначеності і ризиків, а також окремих змін у керівництві або політиці, які можуть вплинути на успіх здійснення проекту. Експертиза проекту забезпечує аналіз усіх аспектів проекту та його наслідків. На цьому закладається основа для реалізації проекту. План проекту, прийнятий на етапі експертизи, є базою для оцінки успішності проекту. Завданням експертизи проекту є визначення того, наскільки позитивні результати проекту перевищать його негативні наслідки.[3, с.33]

Як правило, комерційна експертиза вимагає проведення аналізу:

─ доступності і якості ресурсів та їх вартісної оцінки;

─ попиту на продукцію, заходів маркетингу та ймовірних цін;

─ витрат і прибутків для визначення комерційної життєздатної суб’єкта.

Фінансова експертиза дає змогу перевірити фінансову життєздатність проекту і визначити заходи, необхідні для обґрунтованого фінансового управління проектом. Також фінансова експертиза може розглядати наступні аспекти:

─ рентабельність проекту;

─ фінансові наслідки для замовників або інвесторів проекту, включаючи оцінку ризиків;

─ стандарти фінансової діяльності, які слід дотримуватися під час здійснення проекту [3, с.34].

В ході експертизи виникають ситуації коли критерії оцінки досить нові і складні і необхідна інформація про них відсутня, а вірогідність того або іншого результату не можна обчислити статистичними методами. Тому в такому випадку можливе застосування методів експертних оцінок, тобто методів організації роботи зі спеціалістами-експертами та обробки думок експертів, що можуть бути виражені, як в кількісній так і в якісній формі.

 

1.2 Основні поняття та терміни в експертизі проектів

 

Методи експертних оцінок – це методи організації роботи зі спеціалістами-експертами та обробка думок експертів. Ці думки звичайно виражені частково в кількісній, а частково в якісній формі. Експертний метод можна реалізувати, обробивши думки досвідчених менеджерів і фахівців. Бажано, щоб експерти супроводжували свої оцінки даними щодо вірогідності настання тих чи інших подій в умовах невизначеності. Нарешті, можна обмежитися отриманням експертних оцінок вірогідності (суб'єктивних) допустимих, критичних і катастрофічних ризиків або просто оцінити вірогідні збитки в інвестиційних проектах (ухвалення рішень). Тому, для прийняття обґрунтованих рішень необхідно базуватись на досвіді, знаннях та інтуїції фахівців.

Експертні оцінки бувають індивідуальні та колективні, а також існують різні методи отримання експертних оцінок. В одному випадку з кожним експертом працюють окремо, він навіть не знає, хто ще являється експертом, о тому висловлює свою думку незалежно від авторитетів. В інших випадках експертів збирають разом, де вони обговорюють проблему один з одним, навчаються один в одного, та неправильні судження відкидаються. Класифікація експертних методів представлена в табл.1.

Таблиця 1©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.