Здавалка
Главная | Обратная связь

Мета та основні завдання організації обліку необоротних активів. Нормативне забезпечення організації обліку необоротних активівТема 6

Організація обліку необоротних активів

1.Мета та основні завдання організації обліку необоротних активів. Нормативне забезпечення організації обліку необоротних активів

2.Основи організації обліку необоротних активів

3.Організація документування операцій з необоротними активами

4.Організація поточного обліку основних засобів

5.Організація підсумкового обліку основних засобів. Організація обліку надходження, амортизації, ремонту та вибуття основних засобів.

6.Організація обліку нематеріальних активів

7.Організація обліку фінансових інвестицій

8.Організація інвентаризації необоротних активів

9.Організація облікової політики щодо необоротних активів

 

Мета та основні завдання організації обліку необоротних активів. Нормативне забезпечення організації обліку необоротних активів

Тема організації обліку необоротних активів займає особливе місце у вивченні дисципліни, оскільки від своєчасності та правильності організації їх обліку залежить своєчасне оновлення необоротних активів. У ньому бухгалтер відіграє важливу роль, бо має право вибирати найдоцільніший метод нарахування їх амортизації. А для цього йому необхідно знати класифікацію та методи оцінки об'єктів необоротних активів, порядок організації їх обліку в інвентарних картках за кожним інвентарним номером та методи нарахування амортизації. Він також чітко повинен знати мету і завдання організації обліку необоротних активів.

Мета організації обліку необоротних активів: створити належні умови для своєчасного та повного відображення у обліку операцій, пов'язаних з надходженням, зберіганням, використанням, реалізацією та ліквідацією необоротних активів.

Завдання організації обліку необоротних активів :

- організація чіткого документування операцій з необоротними активами;

- організація своєчасної та повної реєстрації даних первинного обліку з необоротними активами в регістрах аналітичного обліку;

- організація обчислення та відображення в обліку сум зносу (амортизації) основних засобів;

- організація виявлення та аналізу результатів від реалізації об'єктів необоротних активів або іншого їх вибуття;

- організація своєчасної та повної реєстрації даних обліку з необоротними активами в Головній книзі;

- організація правдивого відображення інформації щодо необоротних активів у звітності та примітках до неї.

 

Підґрунтям організації обліку необоротних активів на підприємствах є

наступні нормативні документи:

— ЗУ "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 №996-ХІУ;

— Податковий Кодекс України

— П(С)БО 7 "Основні засоби", затвердженим наказом Мінфіну України від 27.04.2000 №92;

 

— П(С)БО 8 "Нематеріальні активи", затвердженим наказом Мінфіну України від 18.10.1999 №242;

— П(С)БО 12 "Фінансові інвестиції", затвердженим наказом Мінфіну України від 26.04.2000 №91;

 

— П(С)БО 14 "Оренда", затвердженим наказом Мінфіну України від 24.12.2004 №817;

— П(С)БО 27 «Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність».

 

— П(С)БО 28 "Зменшення корисності активів", затвердженим наказом Мінфіну України від 28.07.2000 № 181;

— Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженим наказом Мінфіну України від 30.11.1999 №291;

 

— Інструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженою наказом Мінфіну України від 30.11.1999 №291;

— Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затв. Наказом МФУ від 11.08.1994р. №69

— Порядком визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення
(псування) матеріальних цінностей затвердженим постановою Кабінету
Міністрів України від 22 січня 1996 № 116;

— Державним класифікатором основних фондів ДК 013-97, затвердженим
наказом Держстандарту України від 19.08.1997 № 507;

—наказом Міністерства статистики України "Про затвердження типових форм первинного обліку основних засобів" від 29.12.1995 № 352;

—наказом Міністерства статистики України "Про затвердження типових форм первинних облікових документів з обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів" від 22.05.1996 № 145;

—наказом Міністерства фінансів України "Про затвердження типових форм первинного обліку об'єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів" від 22.11.2004 № 732;

— Методичними рекомендаціями із бухгалтерського обліку основних засобів, затвердженими наказом Мінфіну України від 30.09. 2003 №561;

— Методичними рекомендаціями із формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості, затвердженими наказом Держкомпромполітики від 09.07.2007 №373.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.