Здавалка
Главная | Обратная связь

Хімія елементів підгрупи калію та їхніх сполук.Елементи підгрупи калію - K, Pb, Cs – найбільш типові металічні елементи – катіоногени. При підвищені порядкового номера ця ознака в в елементів посилюється. Для них найбільш характерні сполуки з переважно іонним типом зв’язку. Внаслідок незначної поляризуючої дії іонів (малий заряд, стійкість електронної структури, великі розміри), комплексоутворення з неорганічними лігандами для K+, Pb+, Cs+, Fr+ нехарактерне, навіть кристалогідрати для них майже невідомі.

Калій і його аналоги – винятково реакційноздатні метали. На повітрі калій одразу окиснюється, утворюючи пухкі продукти взаємодії; цезій і рубідій самозаймаються. Калій і елементи його підгрупи розміщуються на початку ряду напруг. Взаємодія калію з водою супроводжується самозайманням водню, який виділяється, а взаємодія Pb, Cs – навіть вибухом.

Взаємодія з воднем. При нагріванні калій і його аналоги легко взаємодіють з воднем, утворюючи гідриди: 2К + Н2 = 2КН

Гідриди лужних металів – сильні відновники. При нагріванні, а також при дії води і кислот гідриди розкладаються з виділенням водню: КН + Н2О = КОН + Н2­

КН + НСl = КСl + Н2­

(як основи себе ведуть).

Взаємодія з киснем. При горінні в струмені кисню калій і його аналоги утворюють надпероксиди:

КО2 RbO2 СsO2

Оранж. Темно-коричн. Жовтий

К + О2 = КО2

Непрямим шляхом можна отримати пероксиди Е2О2, які є менш стійкі, ніж пероксид натрію Na2O2.

Пероксиди і надпероксиди – сильні окиснювачі. Водою, а тим більше розведеними кислотами вони легко розкладаються: 2КО2 + 2Н2О = 2КОН + Н2О2 + О2­

Ще більш сильними окиснювачами є озоніди ЕО3.

Вони утворюються при дії озону на тверді гідроксиди: 4KOH + 4O3 = 4KO3 + O2­ + 2H2O.

При зберіганні озоніди поступово розкладаються вже за звичайних умов:

2KO3 = 2KO2 + O2­, G298 = -86кДж/моль,

а у воді вони інтенсивно і бурхливо виділяють кисень: 4КО3 + 2Н2О = 2К+ + 2ОН- + 5О2­.

Оскільки пероксиди і надпероксиди є достатньо легкоплавкі, то вони часто входять в склад окиснюючих сумішей.

Оксиди. При відновленні пероксидів ЕО2 металами отримують оксиди:

КО2 + 3К = 2К2О.

К2О Rb2O Cs2O

Білий жовтий оранжевий

Оксиди калію і його аналогів – дуже реакційноздатні речовини, енергійно взаємодіють з водою, утворюючи гідроксиди. Про посилення хімічної активності в ряду Li2O – Na2O – K2O – Rb2O – Cs2O можна говорити за зміною значень енергії Гіббса для реакції:

1/2 ЕО2(к) + 1/2Н2О(г) = ЕОН (к),

G LiOH NaOH KOH RbOH CsOH

 -46,8 -77,6 -102,4 -104,5 -104,5 кДж/моль.

Це й ж приклад свідчить і про значну відмінність властивостей при переході від Li до Na і від Na до K, а також про більшу подібність властивостей K, Rb і Cs.

Взаємодія з водою. Гідроксиди.

Взаємодія калію з водою супроводжується навіть вибухом.

Гідроксиди КОН, RbOH, CsOH - безколірні, дуже гігроскопічні речовини. При прокалюванні вони, подібно до NaOH, піддаються дистиляції без розкладу. Вони добре розчинні у воді і при цьому виділяється значна кількість тепла. У водних розчинах ЕОН, подібно до NaOH, іонізовані або дисоційовані майже повністю і є дуже сильними основами – лугами – КОН, RbOH, CsOH. Найбільше значення серед них має гідроксид калію (їдке калі) КОН. Його отримують електролізом водного розчину KCl.

Солі лужних металів.

На відміну аналогічних солей Li+ і Na+ такі ж сполуки елементів підгрупи калію як перхлорати ClO4, хлороплатинати E2PtCl6, нітритокобальтатиE2[Co(NO2)6] та деякі інші є важкорозчинними.

З численних похідних елементів підгрупи калію найбільше значення мають похідні калію. Близько 90% отримуваних солей калію використовуються як добрива (у вигляді KNO3, KCl, K2SO4 та ін.). сполуки калію застосовуються також у виробництві скла, мила та ін.

Хлорид калію KCl застосовують у медицині: різноманітні розчини: ін’кційні, діалізні і т.д.

KNO3 – не гігроскопічний (на відміну NaNO3) і тому застосовується для виробництва пороху.

K2CO3 – поташ, добре розчинний у воді, гігроскопічний.

Аналітична реакція на К+. К+ можна виявити, осаджуючи його у вигляді перхлорату калію:

KCl + NaClO4 = KClO4 + NaCl.

Білий крист.

Чутливою є реакція з гексанітритокобальтатом (ІІІ) натрію:

3KCl + Na3[Co(NO2)6] = 3NaCl = K3[Co(NO2)6]

жовтий крист. осад©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.