Здавалка
Главная | Обратная связь

Сполуки з іншими елементамиЕлементи групи 1В

1В групу складають елементи 29Сu, 47Ag, 79Au. Будова зовнішніх електронних шарів атомів:

↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ - - - , де n (номер періоду) = 4,5,6 відповідно.

( n – 1 ) d ns np

 

Фізичні характеристики елементів

Деякі важливі дані про d – елементи 1В групи наведені в таблиці 1.

Таблиця 1

Елемент   Сu Ag Au
Ковалентний радіус атома, нм 0,117 0,134 0,134
Радіус іону, нм, Е+ Е²+ Е³+   0,077 0,073 0,054   0,115 0,094 0,075   0,137 – 0,085
Основна форма існування за звичайних умов Червоно-коричневий метал Білий або світло-сірий метал Жовтий метал
Густина, г/см³, 298К 8,96 10,49 19,30
Температура плавлення, °С 1083,0 960,3 1064,2
Перший потенціал іонізації, В 7,73 7,58 9,23
Спорідненість до електрону, еВ 1,8 1,3 2,31
Електронегативність 1,75 1,42 1,42
Ступені окиснення елемента в сполуках (найбільш характерні виділені) +1 +2 +3 +1 +2 +3 +1 +3

 

 

В таблиці 2 наведені основні відомості про d – елементи 1В групи.

 

Таблиця 2

Символ елемента Cu Ag Au
Українська назва Мідь Срібло Золото
Російська назва Медь Серебро Золото
Латинська назва Cuprum Argentum Aurum
Рік відкриття Відома з давніх давен Відоме з давніх давен Відоме з давніх давен
Автор відкриття
Вміст в земній корі, масова частка, %   0,01   10‾5   10‾7
Основні природні сполуки Самородна мідь, мінерали CuFeS2, Cu2S, Cu2(OH)2CO3 Самородне срібло, мінерали Ag2S, Ag3SbS3, Ag3AgS3 Зустрічається переважно у самородному стані; в мінералах AuTe2, (AuAg)Te, (AgAu)Te2
Вміст в організмі людини, масова частка, % 10‾4 10‾6 10‾6
Місце найбільшого накопичення в організмі людини Печінка, кістки, головний мозок Печінка, нирки, кістки, залози внутрішньої секреції Печінка, нирки, кістки  
         
Символ елемента Cu Ag Au
Біологічна роль Бере участь у ферментному окисненні, тканинному диханні, імунних процесах, пігментації. Є компонентом багатьох ферментних систем, активує деякі гормони. Сприяє синтезові білку, впливає на білковий обмін. Інактивує певні ділянки молекул ферментів. Є інгібітором багатьох ферментних систем.
Найважливіші фармацевтичні препарати CuSO4 – антисептичний, в´яжучий, блювотний засіб; “ІМ” – для профілактики та лікування ендемічного зобу; CuO, Cu2O - як складова частина цементів, пломб у стоматології. AgNO3 – бактерицидний, протизапальний, припікаючий засіб; AgCl – складова частина стоматологічних цементів, пломб; Ag, колоїдне срібло – бактерицидний засіб. AuNaS2O3 – при лікуванні туберку-льозу, сифілісу; Na3[Au(S2O3)2] – при лікуванні ревматоїдного артриту; Au, колоїдне золото – антисептик; 198Au для лікування злоякісних пухлин та хронічних лейкозів.

1.2. Прості речовини

Чорнову мідь ( 95 – 98 % Сu) одержують із природних руд, використовуючи пірометалургійний та гідрометалургійний методи. Основним є пірометалургійний, який схематично можна записати рівнянням:

2СuFeS2 + 5O2 + 2SiO2 → 2Cu + 2FeSiO3 + 4SO2.

За гідрометалургійним методом руду розчиняють у розбавлених розчинах H2SO4, NH3 чи Fe2(SO4)3, наприклад, за схемою:

Cu2S + 2Fe2(SO4)3 → 4FeSO4 + 2CuSO4 + S.

Із одержаного розчину металічну мідь витісняють залізом або виділяють електролізом. Високочисту мідь одержують електролітично з чорнової. Срібло одержують в результаті комплексної переробки поліметалічних руд. Для видобування золота із золотоносних порід застосовують ціанідний метод, який базується на розчиненні золота у розчині NaCN:

4Au + 8NaCN + O2 + 2H2O → 4Na[Au(CN)2] + 4NaOH

з подальшим витісненням золота цинком:

2Na[Au(CN)2] + Zn → Na2[Zn(CN)4] + 2Au

або промиванням водою та розчиненням золота у ртуті з подальшою перегонкою амальгами.

Хімічна активність Сu, Ag, Au незначна і в ряду Cu – Au зменшується. Найлегше ці метали взаємодіють з галогенами:

Сu + Г2 → СuГ2 (Г = F, Cl, Br);

2Cu + I2 → 2CuI;

2Ag + Г2 → 2AgГ ( Г = Cl, Br, I);

Ag + F2 → AgF2;

2Au + 3Г2 → 2AuГ3 (Г = F, Cl, Br);

2Au + I2 → 2AuI.

Мідь і срібло взаємодіють з сіркою:

2Ag + S Ag2S;

Cu + S CuS.

З киснем при нагріванні взаємодіє тільки мідь:

2Сu + O2 2CuO;

4Сu + O2 2Cu2O.

У вологому повітрі мідь повільно покривається плівкою зеленого (СuOH)23:

2Cu + H2O + CO2 → (СuOH)23.

У присутності H2S срібло на повітрі покривається плівкою чорного Ag2S:

4Ag + O2 + 2H2S → 2Ag2S + 2H2O.

Cu та Ag реагують з концентрованою сірчаною кислотою:

Сu + 2H2SO4(конц) СuSO4 + SO2 + 2H2O,

та з азотною кислотою:

Cu + 4HNO3(конц.) Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O;

3Cu + 8HNO3(розб.) 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O;

Ag + 2HNO3(конц.) AgNO3 + NO2 + H2O.

Найкращим розчинником для золота є насичений хлором розчин НСl та “царська горілка” (HNO3(конц.) + 3HCl(конц.)):

2Au + 3Cl2 + 2HCl → 2H[AuCl4];

Au + HNO3 + 4HCl → H[AuCl4] + NO + 2H2O.

Au розчиняється також у концентрованій H2SeO4 за температури вище 130ºС:

2Au + 7H2SeO4 → 2H[Au(SeO4)2] + 3SeO2 + 6H2O.

По відношенню до лугів за відсутності окисників Cu, Ag, Au стійкі.

Для них характерні реакції комплексоутворення:

4Cu + 8NaCN + O2 + 2H2O → 4Na[Cu(CN)2] + 4NaOH;

4Ag + 8NaCN + O2 + 2H2O → 4Na[Ag(CN)2] + 4NaOH;

2Cu + 8NH3 + O2 + 2H2O → 2[Cu(NH3)4](OH)2.

Cu та Ag проявляють високу каталітичну активність.

Бінарні сполуки

В бінарних сполуках елементи 1В групи проявляють ступені окиснення +1, +2, +3. Сполуки вищих ступенів окиснення забарвлені.

 

Сполуки з воднем

Відомий гідрид міді ( I ) CuH – кристалічна речовина червоно-бурого кольору, яку одержують дією алюмогідриду літію на CuI в ефірному розчині:

4CuI + LiAlH4 → 4CuH + LiI + AlI3.

Гідрид міді (I) нестійкий:

2CuH 2Cu + H2;

4CuH + 3О2 4CuO + 2H2O.

Галогеніди

Відомі такі галогеніди елементів 1В групи:

CuГ ( Г = F, Cl, Br, I ): CuF2, CuCl2, CuBr2, CuF3;

AgГ ( Г = F, Cl, Br, I ): AgF2, AgF3;

AuCl, AuBr, AuI, AuГ3 ( Г = F, Cl, Br, I).

Всі галогеніди за звичайних умов тверді, кристалічні речовини, погано розчиняються у воді (крім AgF, CuF2, AuF3 та AuI3). CuГ2 (крім CuI2) більш стійкі, ніж CuГ. CuI2 розкладається при утворенні у водних розчинах:

2CuSO4 + 4KI → CuI↓ +I2 + 2K2SO4.

Термічно нестійкими є галогеніди Аu, фториди Cu (III) та Ag (III).

Більшість галогенідів схильна до комплексоутворення з галогеноводневими кислотами, галогенідами, а деякі галогеніди Е (I) – також і з іонами S2O3²ˉ та CN :

CuГ + HГ(конц.) Н[CuГ2], ( Г = F, Cl, Br, I ),

CuCl + 2NH3 → [Cu(NH3)2]Cl;

CuГ2 + 2NaГ(конц.) → Na2[CuГ4];

CuCl2 + 4NH3 → [Cu(NH3)4]Cl2;

AgГ + 2NH3 → [Ag(NH3)2]Г, крім АgI;

AgГ + 2Na2S2O3 → Na3[Ag(S2O3)2] + NaГ;

AuCl + 2NH3(p) → [Au(NH3)2]Cl;

AuBr + NaBr(конц.) Na[AuBr2];

AuCl3 + HCl → H[AuCl4].

Особлива схильність AuCl3 до утворення аніонного комплексу проявляється і при взаємодії з водою з утворенням розчину гідроксотрихлорозолотої (III) кислоти:

AuCl3 + H2O → H[AuCl3(OH)].

H[AuCl4] – сильний окисник. Реакцію:

H[AuCl4] + 3FeSO4 → Au + Fe2(SO4)3 + FeCl3 + HCl

застосовують в аналітичній хімії.

Комплекс [AuCl2] – нестійкий, він диспропорціонує на Au0 та Au+3:

3AuCl + KCl → 2Au + K[AuCl4].

Галогеніди Cu(I) та Au(I) з легкістю окиснюються киснем повітря:

4CuCl + O2 + 4HCl → 4CuCl2 + 2H2O.

Галогеніди Ag(I) чутливі до дії світла:

2AgBr 2Ag +Br2.

 

Оксиди

Елементи IВ групи утворюють такі оксиди: Cu2O, CuO, Cu2O3, Ag2O, AgO, Ag2O3, Au2O3. Всі оксиди тверді, забарвлені сполуки, практично нерозчинні у воді. Оксиди Ag, Au та Cu2O3 - нестійкі.

2Ag2O 4Ag + O2;

2Au2O3 4Au + 3O2.

AgO – змішаний оксид – Ag+1Ag+3O2.

CuO одержують:

– термічним розкладом основного карбонату, нітрату чи гідроксиду Cu(II):

(CuOH)2CO3 2CuO + CO2 + H2O;

2Cu(NO3)2 2CuO + 4NO2 + O2;

Cu(OH)2 CuO + H2O;

– окисненням міді при нагріванні:

2Cu + O2 2CuO.

Ag2O – за реакцією:

2AgNO3 + 2NaOH → Ag2O↓ + 2NaNO3 + H2O

Au2O3 – за реакцією:

2Au(OH)3 Au2O3 + 3H2O.

Ag2O – основний оксид; оксиди міді та золота проявляють амфотерні властивості: Cu2O i CuO мають сильно виражені основні властивості, а Au2O3 - переважно кислотні. При взаємодії з лугами вони утворюють купрати та гідроксоаурати. З надлишком галогеноводневих кислот – галогенідні комплекси:

Ag2O + 2HNO3 → 2AgNO3 + H2O;

Cu2O + 4HCl → 2H[CuCl2] + H2O;

CuO + 2HCl(конц.) → CuCl2 + H2O;

Ag2O + 4HCl(конц., надл.) → 2H[AgCl2] + H2O;

CuO + 4HCl(конц., надл.) → H2[CuCl4] + H2O;

CuO + 2NaOH Na2CuO2 + H2O;

Au2O3 + 2NaOH + 3H2O 2Na[Au(OH)4];

Au2O3 + 8HCl(конц., надл.) → 2H[AuCl4] + 3H2O.

Оксиди Е (І) і СuО легко розчиняються у водному розчині NH3 :

Cu2O + 4NH3 + H2O → 2[Cu(NH3)2]OH

CuO + 4NH3 + H2O → [Cu(NH3)4](OH)2

Ag2O + 4NH3 + H2O → 2[Ag(NH3)2]OH.

[Ag(NH3)2OH] при зберіганні перетворюється у вибухонебезпечний імід срібла:

2[Ag(NH3)2OH] → Ag2NH + 3NH3 + 2H2O.

CuO – розчиняється у склі, емалях, надаючи їм зелено-синього забарвлення.

Cu2O, CuO, Ag2O – проявляють властивості окисників:

Cu2O + Н2 → 2Cu + H2O;

3CuO + 2Al → 3Cu + Al2O3;

Ag2O + HCOH → HCOOH + 2Ag;

Внаслідок відновлення аміачних комплексів Ag(І) альдегідами, глюкозою тощо Ag виділяється у вигляді блискучого осаду, який міцно закріплюється на поверхні скла.

Сполуки з іншими елементами

Відомі сульфіди Cu(I), Cu(II), Ag(I), Au(I,III).

Cu2S oдержують взаємодією міді з сіркою при нагріванні, інші сульфіди – за реакціями обміну.

Сульфіди міді розчиняються у полісульфідах лужних металів та амонію, а також в HNO3; сульфіди срібла та золота – в сульфідах лужних металів:

3CuS + 8HNO3 → 3CuSO4 + 8NO + 4H2O;

Ag2S + Na2S → 2Na[AgS] або Na3[AgS2];

Au2S + 3Na2S → 2Na3[AuS2];

Au2S3 + 5Na2S → 2Na3[AuS2] + 2Na2S2.

Вологий CuS окиснюється киснем повітря:

CuS + 2O2 CuSO4.

Прожарюванням CuS відновлюється до сульфіду міді (І):

2CuS Cu2S + S.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.