Здавалка
Главная | Обратная связь

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬНижче подано терміни, вжиті в цьому технологічному процесі станції, та визначення позначених ними понять.

Вагонопотік –середньодобова кількість вагонів, які пройшли в одному напрямку між станціями навантаження і вивантаження, технічними станціями або полігонами залізничної мережі.

Вагони вантажні– вагони, для перевезення вантажів. До них належать криті вагони, піввагони, платформи, цистерни, спеціалізовані вагони для перевезення вантажів: вагони бункерного типу, термоси, рефрижераторні вагони, у т.ч. автономні рефрижераторні вагони, зерновози, транспортери, контейнеровози, а також спеціальні вагони вантажного типу.

Вантажний поїзд –поїзд, призначений перевозити вантажі, маса та довжина якого не перевищує максимальну норму, встановлену графіком руху поїздів на ділянці прямування цього поїзда

Графік руху поїздів – нормативно - технологічний документ, що регламентує роботу усіх підрозділів залізничного транспорту з організації руху поїздів.

Дільнична станція – станція, основним призначенням якої є приймання, обробка, відправлення транзитних поїздів, формування та розформування дільничних, збірних поїздів, зміна локомотивів і локомотивних бригад, виконання операцій з технічного обслуговування рухомого складу.

Добове і змінне планування роботи – розробка плану роботи на добу і зміну.

Індекс вантажного поїзда – спеціальний код, що складається з 11 цифр, які присвоюють усім вантажним поїздам на станції їх формування. Перші чотири цифри – код станції формування поїзда за єдиною сітьовою розміткою (ЄСР), наступні три – порядковий номер состава, сформованого на цій станції, а останні чотири цифри – код станції призначення поїзда за єдиною сітьовою розміткою.

ЗПП (пломби)– запірно – пломбувальний пристрій, призначений для запирання та одночасного пломбування вагонів і контейнерів усіх типів.

Комерційний огляд вагонів –система обслуговування вантажних вагонів і контейнерів, що перебувають у составах або поїздах, а також порожніх вагонів, контейнерів та після навантаження з оглядом вантажу, його збереженості, правильності розміщення і кріплення, усунення несправностей, які не потребують відчеплення вагонів від составу поїзда.

Локомотиви– електровози, тепловози, газотурбовози та паровози.

Локомотивна бригада– працівники (працівник), призначені (ий) керувати та обслуговувати локомотиви і моторвагонний рухомий склад (спеціальний рухомий склад).

Маневрова робота (маневри) – будь – які пересування рухомого складу залізничного транспорту станційними й іншими коліями для забезпечення поїзної роботи та виробничої діяльності.

Маневровий район –частина залізничної станції, яка включає групу станційних колій, сортувальну гірку чи витяжну колію.

Маневровий напіврейс -переміщення станційними коліями рухомого складу з локомотивом (робочий напіврейс) або одного локомотива (холостий напіврейс) без зміни напрямку руху.

Маневровий состав –состав поїзда встановленої маси та довжини, сформований вантажовідправником чи залізницею відповідно до Правил технічної експлуатації залізниць України.

Місцеві умови роботи –властиві певному суб’єкту господарювання характерні види робіт, що формуються залежно від всебічних факторів впливу (географічне розташування, переважний характер основних робіт, взаємодія зі структурними підрозділами державних, виконавчих і контролюючих органів, з аналогічними суб’єктами господарювання суміжних держав, тощо).

Натурний лист поїзда –основний технологічний та обліковий документ, який супроводжує поїзд на всьому шляху його прямування, і використовується для організації процесу обробки вагонопотоків на станціях.

Осаджування вагонів – зєднання на коліях парку відчепів, які не підійшли впритул один до одного, незчеплені, а також пересування накопичених груп вагонів до граничних стовпчиків колій парку.

Пасажирський поїзд –поїзд, призначений перевозити пасажирів, багаж і пошту, сформований з пасажирських вагонів.

Перевізні документи –залізнична накладна, інші залізничні документи, що супроводжують вантаж.

План –завчасно намічена система діяльності, що передбачає порядок, послідовність і терміни виконання робіт.

План формування поїздів – техніко - економічний план організації вагонопотоків у поїзди та одночасно план розподілу роботи між сортувальними, дільничними, вантажними та іншими станціями з формування - розформування, наскрізного пропускання.

Поїзд– сформований і зчеплений состав вагонів з одним або декількома діючими локомотивами чи моторними вагонами, що мають встановлені сигнали. Локомотиви без вагонів, моторні вагони та спеціальний самохідний рухомий склад, що відправляється на перегін, вважаються поїздом.

Поїзд вантажний довгосоставний –вантажний поїзд, довжина якого (в умовних вагонах) перевищує максимальну норму, встановлену графіком руху, на ділянці проходження цього поїзда.

Поїзд вантажний з’єднаний –поїзд, складений із двох і більше зчеплених між собою вантажних поїздів, із діючими локомотивами в голові кожного поїзда.

Поїзд вантажний підвищеної ваги –вантажний поїзд вагою понад 6 тисяч тонн з одним або декількома діючими локомотивами: в голові состава, голові та хвості, голові та останній третині состава.

Поїзд вантажний підвищеної довжини –вантажний поїзд, довжина якого 350 осей і більше.

Поїзд вантажний великоваговий –вантажний поїзд, вага якого для відповідних серій локомотивів на 100 тонн і більше перевищує визначену графіком руху вагову норму на ділянці проходження цього поїзда.

Поїзне положення – ситуація, яка склалася у поїзній роботі ділянки, дирекції залізничних перевезень, залізниці, Укрзалізниці.

Поїзна робота – робота, яка визначає:

- встановлення на визначений період розмірів руху по стикових пунктах між державами, між залізницями і дирекціями, а також ділянками залізниць;

- розробку у зв’язку зі змінами розмірів руху завдань на формування і відправлення поїздів для сортувальних, дільничних й інших станцій формування поїздів із зазначенням призначень поїздів за планом формування;

- встановлення розмірів руху і порядку передавання і розвозу місцевого вантажу, забезпечення навантаження порожніми вагонами і організація з місць навантаження маршрутів;

- забезпечення поїздів локомотивами, поїзними бригадами, регулювання парком локомотивів;

- визначення порядку збирання порожніх вагонів, їх формування, підведення до стикових пунктів і здавання маршрутів порожніх вагонів за регулювальним завданням.

Поїзні документи –комплект документів, потрібних для перевезення (супроводження) вагонів як порожніх, так і навантажених від місця відправлення до місця призначення.

Складач поїздів –змінний працівник, якийкерує маневрами відповідно до розпоряджень тільки одного з працівників – чергового по станції, маневрового диспетчера, чергового сортувальної гірки або парку.

Станція – роздільний пункт з колійним розвитком, що дозволяє проводити операції з приймання, відправлення, схрещення й обгону поїздів, операції з приймання, видачі вантажів та обслуговування пасажирів, а за умови розвинених колійних пристроїв – маневрову роботу з розформування та формування поїздів і технічні операції з поїздами.

Станційні колії –колії у межах станції. Станційні колії розподіляються на головні, приймально – відправні, сортувальні, навантажувально – вивантажувальні, витяжні, деповські (локомотивного та вагонного господарства), з’єднувальні (що з’єднують окремі парки на станції, що ведуть до контейнерних пунктів, паливних складів, баз, сортувальних платформ, до пунктів очищення, промивання, дезінфікування вагонів), ремонту рухомого складу та виконання інших операцій), а також інші колії, призначення яких визначають виконувані на них операції.

Технічно - розпорядчий акт станції – нормативний документ, що регламентує безпечне і безперешкодне приймання, відправлення й проходження поїздів через станцію, безпеку внутрішньостанційної маневрової роботи і дотримання вимог техніки безпеки.

Технологічний процес роботи станції – нормативний документ, у якому викладена система організації роботи станції, заснована на застосуванні передових методів праці, послідовності та норм часу виконання технологічних операцій з приймання, відправлення й обробки поїздів і вагонів усіх категорій при безумовному забезпеченні безпеки руху, збереженні вантажів, що перевозяться, дотриманні вимог охорони праці і навколишнього природного середовища.

Передбачає наукову організацію праці та управління, високу культуру обслуговування пасажирів, підготовку і передачу достовірної інформації для планування і управління, інтенсифікацію використання всіх технічних засобів станції і покращення експлуатації поїзних локомотивів для виконання планових завдань з переробки вагонів та мінімального часу їх знаходження на станції.

Черговий по станції – змінний помічник начальника станції, який одноособово розпоряджається прийманням, відправленням і пропусканням поїздів, а також іншим переміщенням рухомого складу на головних та приймально - відправних коліях станції.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.