Здавалка
Главная | Обратная связь

Тести, вправи, завданняТест 1.

Визначте положення концептуального підходу до проблеми формування доходів у ринковій (капіталістичній) економіці, засноване на теорії трудової вартості:

а) доходи виникають у сфері обігу в результаті створення певної ринкової ситуації (зростання цін на продані товари, зростання ринкового попиту тощо;

б) продукт створюється всіма факторами виробництва і кожний фактор є відповідним першоджерелом певного виду доходу;

в) величина доходів залежить від ефективності використання факторів виробництва;

г) первинним джерелом всіх доходів суб’єктів економічної діяльності є затрати робочої сили (праці) зайнятих у матеріальному виробництві;

д) величина доходів визначається граничною продуктивністю факторів виробництва;

є) формування доходів здійснюється відповідно участі того чи іншого фактора у виробництві.

Тест 2.

Визначте, які принципи розподілу створеного продукту, притаманні ринковій та плановій (адміністративно-командній) системам:

а) принцип розподілу “за працею”;

б) принцип розподілу «за вартістю робочої сили»;

в) принцип розподілу «за капіталом - власністю», зайнятим у виробництві;

г) принцип «відшкодування спожитих засобів виробництва»;

д) принцип «забезпечення розширеного відтворення»;

є) принцип «забезпечення спільних потреб суспільства» (утримання апарату управління, фінансування освіти, охорони здоров’я, трансферти та ін.).

 

Тест 3.

До різновідів первинних доходів в ринковій економіці відносяться:

а) рента;

б) інвестиції;

в) процент;

г) заощадження;

д) заробітна плата

є) надходження від проданого металобрухту;

ж) безплатне навчання у вузі, яке фінансується спонсором;

з) безплатне навчання у вузі, яке фінансується державою;

і) пенсії.

 

Тест 4.

Джерелом заробітної плати є:

а) вартість робочої сили;

б) фонд заробітної плати підприємства;

в) необхідний продукт;

г) необхідний і додатковий продукт;

д) підприємницький дохід;

є) дохід від індивідуальної підприємницької діяльності.

 

Тест 5.

Визначте джерело прибутку:

а) використання основного капіталу;

б) додаткова вартість, створювана робочою силою;

в) підприємницька здатність;

г) основний капітал і підприємницька здатність;

д) земля.

Тест 6.

Норма позичкового проценту – це:

а) дохід, отриманий банком від використання залученого капіталу;

б) відношення позичкового проценту до величини позичкового капіталу;

в) різниця між сумою грошей, яка повертається власникові грошового капіталу, та позиченою;

г) термін окупності позичкового капіталу.

 

Тест 7.

Економічна сутність земельної ренти виражає положення:

а) платежі, які сплачує орендар за користування землею;

б) ціна продажу земельної ділянки;

в) ціна землі, будівель, дренажних систем та ін., які надані у користування орендареві;

г) частина вартості додаткового продукту, створеного у сільськогосподарському виробництві (понад вартості робочої сили), яка привласнюється власником землі.

 

Тест 8.

Що є джерелом диференціальної земельної ренти П?

а) використання додаткового капіталу (покращення обробітку грунту, використання прогресивних систем вирощування культур тощо);

б) диференціальний дохід, що виникає в результаті більш інтенсивного ведення виробництва на окремих ділянках;

в) скорочення виробничих затрат на оплату праці;

г) зниження цін на сільськогосподарську техніку.

 

Тест 9.

Визначте положення, яке розкриває економічну суть ціни землі:

а) капіталізована земельна рента;

б) гранична корисність даної земельної ділянки;

в) гранична корисність кращих ділянок;

г) оцінка ділянки землі на основі земельного кадастру.

 

Вправа 1.

Заповніть таблицю, визначивши, які характерні риси відносяться до погодинної, а які до відрядної форм заробітної плати:

 

Характерні риси Погодинна форма Відрядна форма
1.Створюється можливість скорочувати кількість контролерів    
2. Не знаходиться в прямій залежності від продуктивності і інтенсивності праці    
3.Дозволяє підприємцям повністю привласнювати результати зростаючої продуктивності праці    
4.Величина зарплати визначається кількістю і якістю виробленої продукції    
5.Створюється видимість, що робітникові сплачується за всю працю    
6.Розширюються можливості використання робітників, працюючих на дому    
7.Робітник не зацікавлений в підвищенні продуктивності праці    
8.Поширена в індустріально розвинених країнах    

Вправа 2.

Номінальна заробітна плата робітників промисловості за рік зросла на 7% при середньому зниженні споживчих цін у країні також на 7%. Чи змінилася реальна заробітна плата робітників? Відповідь обгрунтуйте розрахунками.

Завдання 1.

Проаналізуйте за даними “Статистичного щорічника України за 2005 рік”, зміни, які відбулися у грошових доходах населення України в 2005 р. порівняно з 2000 роком.

Завдання 2. Обґрунтуйте, який вираз в науковому відношенні буде правильним:

- потрібно “перетворити землю в товар”;

- потрібно “включити землю в сферу товарного обігу”.

Завдання 3. Обґрунтуйте, чому категорію “ціна землі” називають ірраціональною?

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.