Здавалка
Главная | Обратная связь

Тести, вправи, завданняТест 1.

Яке з визначень підприємства найповніше?

а) підприємство – це певна сукупність продуктивних сил і відносин власності;

б) підприємство – це ланка, в межах якої відбувається одиничний поділ праці;

в) підприємство – це основна ланка економіки, яка забезпечує виробництво товарів і послуг, здійснює науково-дослідницьку і комерційну діяльність з метою отримання прибутку (доходу).

 

Тест 2.

За яким критерієм виділені дані підприємства?

а) приватні; д) колективні;

б) державні; є) комунальні;

в) казенні; ж) кооперативні;

г) малі, середні, великі; з) акціонерні товариства.

 

Тест 3.

Визначте, які з перелічених видів діяльності мають ознаки підприємницької:

а) транспортна фірма здійснює перевезення вантажів іншого підприємства;

б) лікар, що працює у приватному лікувальному закладі за контрактом, надає послуги хворим;

в) юрист, що має власну адвокатську контору, веде справу клієнта;

г) підприємець дає кошти на будівництво дитячого будинку.

Тест 4.

До якого виду підприємства можна віднести перелічені види діяльності?

а) банк приймає депозити і надає кредити;

б) брокер бере участь в укладанні угоди;

в) фірма продає страхові поліси;

г) торговець придбав оптом партію товарів з метою її продажу у власній крамниці;

д) інвестиційний фонд випускає акції, а на отримані від їх продажу гроші купує акції інших підприємств;

е) приватний ліцей готує школярів до вступу у вузи;

є) фірма здійснює запис концертів співаків і випускає музичні диски.

Тест 5.

Будівельна компанія є суб’єктом малого бізнесу в Україні, якщо чисельність працюючих у ній:

а) до 50 осіб; в) до 200 осіб;

б) до 100 осіб; г) до 250 осіб.

 

Тест 6.

Державні підприємства створюються, як правило, в тих галузях економіки, які:

а) займаються виробництвом суспільних благ;

б) мають високотехнічне виробництво;

в) забезпечують значні прибутки;

г) є стратегічно важливими для розвитку національної економіки.

 

Тест 7.

Казенне підприємство - це:

а) державне підприємство, яке не підлягає приватизації;

б) державне підприємство, яке не підлягає приватизації, але може бути корпоратизоване;

в) комерціалізоване державне підприємство;

г) державне підприємство, засноване на власності відповідної територіальної громади.

 

Тест 8.

За яким критерієм поділяють виробничі фонди (капітал) на основні та оборотні?

а) за величиною вартості його структурних елементів;

б) за характером участі в процесі виробництва і особливостями перенесення власної вартості на продукцію, що виробляється;

в) за сферою функціонування.

 

Тест 9.

Які з перелічених витрат є постійними, а які - змінними:

а) зарплата бухгалтеру і директору підприємства;

б) оренда приміщень;

в) заробітна плата робітників, що нараховується в залежності від виробітку;

г) оплата електроенергії.

 

Вправа 1.Заповніть таблицю, визначивши види підприємств за різними ознаками, а також їх переваги та недоліки.

Види підприємств Переваги Недоліки
І За організаційно-правовою формою: 1) 2) 3)    
П. За формою власності: 1) 2) 3)    
Ш. За розміром: 1) 2) 3)    

 

Вправа 2.Виробниче підприємство виробляє та реалізує впродовж року товарів на суму 800 тис. грн. Завдяки впровадженню нової техніки тривалість одного обороту скоротилася з 60 до 55 днів. Визначте величину вивільнених оборотних коштів.

 

Вправа 3.Визначте величину зовнішніх і внутрішніх (неявних) витрат для двохпідприємців, які працюють в одній галузі. Відповідно до існуючої у галузі середньої норми прибутку на капітал кожен з них має отримувати нормальний прибуток у розмірі 80 грн. Перший орендує приміщення і наймає 10 працівників, транспортуючи продукцію та сировину власними коштами. Другий працює у власному приміщенні, але, окрім 10 робітників, наймає менеджера. Витрати на придбання ресурсів:

Вартість сировини
Вартість енергії та палива
Орендна плата
Зарплата найманих працівників
Плата менеджеру
Вартість устаткування та обладнання
Транспортні витрати

 

Вправа 4.Фірма реалізувала 8000 одиниць товару по 500 грн. за одну одиницю. Постійні витрати на виробництво продукції становлять 2000 грн. Змінні витрати – 10 грн. на кожний виріб. Визначте валовий прибуток фірми. Яким буде чистий прибуток фірми, якщо всі платежі з валового прибутку становлять 28%?

 

Завдання 1. Проаналізуйте за даними “ Статистичний щорічник України за 2006 рік” зміни, які відбулися у обсягах та структурі ОФ, витрат виробництва в 2006 р. порівняно з 2000 роком. Як змінилася кількість фермерських господарств та малих підприємств в Україні в 2006р. порівняно з попередніми роками (табл. 1.6; 7.2; 3.11; 5.5; 14.1).

 

Реферат (фіксований виступ)

1. Підприємництво в Україні.

2. Малий бізнес в Україні.

3. Фермерські господарства в Україні.

4. Колективні підприємства в системі ринкових відносин.

5. Державні підприємства в перехідній економіці України.

6. Підприємницький доход підприємства та фактори його зростання.

 

 

Питання для самоконтролю

1. Що таке підприємство та які функції воно виконує в ринковій економіці?

2. Які є види підприємств?

3. В чому сутність підприємництва та які його види?

4. Охарактеризуйте переваги та недоліки організаційно-правових форм підприємництва. Які із них передбачені українським законодавством?

5. Які риси притаманні сучасному підприємцеві?

6. Дайте характеристику малого підприємства. Які особливості малого бізнесу і в чому його переваги та недоліки?

7. Як співвідносяться між собою великий і малий бізнес в економіці України?

8. Визначте особливості підприємництва в сільському господарстві.

9. Що собою являє фермерське господарство? Розкрийте сутність фермерської проблеми в Україні.

10. З’ясуйте сутність державного підприємства. Які є види державних підприємств?

11. За якими критеріями оцінюється ефективність державних підприємств?

12. З’ясуйте сутність колективного підприємства. Як відрізняються між собою колективні та кооперативні підприємства?

13. В чому полягає сутність фондів (капіталу) підприємства як економічної категорії?

14. Чим вирізняються між собою основні та оборотні виробничі фонди (капітал) підприємства?

15. У чому полягають відмінності між фізичним та моральним зношуванням виробничих фондів (капіталу)?

16. В чому сутність амортизації основних фондів (капіталу) і які тенденції її визначають в сучасних умовах?

17. Проаналізуйте особливості кругообороту та обороту виробничих фондів (промислового капіталу).

18. Дайте визначення категорії “витрати виробництва”. Які Ви знаєте види “витрат виробництва”?

19. Яке співвідношення між витратами виробництва і собівартістю продукції?

20. Чому існує необхідність у розмежуванні витрат на зовнішні та внутрішні (неявні, альтернативні)?

21. Які шляхи зниження витрат виробництва та собівартості продукції?

22. В чому сутність підприємницького доходу? Як співвідносяться прибуток і підприємницький дохід?

23. Визначте фактори зростання підприємницького доходу.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.