Здавалка
Главная | Обратная связь

Тести, вправи, завданняТест 1.

Визначте, яке із джерел формування доходів домогосподарств України є основним:

1) оплата праці;

2) доходи від підприємницької діяльності та самозайнятості;

3) доходи від продажу сільськогосподарської продукції;

4) пенсії, стипендії, допомога;

5) грошова допомога від родичів та інші грошові доходи;

6) вартість продукції, отриманої з особистого підсобного господарства;

7) пільги та субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, на придбання газу, палива;

8) інші надходження.

Завдання 1.

Відомо, що в однакових за складом сім’ях частка витрат на харчування становила у сім’ї Петренків – 70, у сім’ї Іванових – 30 відсотків. У якій з них життєвий рівень вищий? На основі якого економічного закону це можна довести?

 

Завдання 2.

На основі даних Статистичного щорічника за 2006 рік (розд. 18) Державного бюджету Україні на 2008 рік та Державного бюджету на 2009 рік проаналізуйте рівень доходів та витрат домогосподарств України.

Завдання 3.

Визначте основні джерела формування і статті використання місячного бюджету Вашої сім’ї та зробіть висновок, чи відповідає організація економіки Вашого домогосподарства принципу самозабезпечення? Відповідь обгрунтуйте розрахунками.

 

Реферат (фіксований виступ)

1. Вплив інфляції на сімейну економіку.

2. Особливості функціонування сільських домогосподарств в Україні.

 

Питання для самоконтролю

1. Що таке домогосподарство?

2.Чому саме домогосподарство вважають найактивнішим субєктом виробничих відносин у суспільстві?

3. Які виробничі ресурси постачають підприємствам домогосподарства?

4. Визначте економічні ознаки та функції домогосподарства в ринковій економіці.

5. Яким чином домогосподарства приймають участь у економічному кругообігу ресурсів, товарів, доходів у ринковій економіці?

6. З яких основних джерел формується бюджет домогосподарства?

7. Структура витрат домогосподарства.

8. В чому полягає закон Енгеля?

9. Визначте чинники під впливом яких формується добробут сім’ї.

10. Як відобразилися на домогосподарствах України кризові явища 90-х років та світової фінансово – економічної кризи, що розпочалася у 2008 році?

11. Що таке мінімальний споживчий бюджет?

 

Економічний словник

Домогосподарство, споживання, заощадження, оптимальний план споживання, бюджетне обмеження, доходи домогосподарства, витрати домогосподарства.

 

Література

Основна:

1. Закон України «Про зайнятість населення» від 1.03.1991 р. // Голос України, 1991, 22 березня.

2. Закон України «Про оплату праці» від 24 березня 1995 р. // Урядовий кур’єр, 1995, 18 травня.

3. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика: Пер. с 14-го анг. Изд. – М.: ИНФРА – М., 2004.- Глава 5(с.84 – 87); глава 34.

4. Політична економія: Навч. посібник / К.Т. Кривенко, В.С.Савчук, О.О.Беляєв та ін.; За ред. проф. К.Т.Кривенка. – К.: КНЕУ, 2001 – Тема 11.

5. Статистичний щорічник України за 2006 рік. – К.: «Консультант», 2007. – Розд.18 (таб.18.19 – 18.48).

 

Основна:

1. Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1 / Редкол.: ... С.В.Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Вид. Центр “Академія”,2000. – с.359 ( Домашні господарства).

2. Економіка: Навч. посібник для загальноосв. навч. закладів. – 2 – ге, доп. вид. За ред. С.В.Степаненка. – К.: КНЕУ, 2001 – Розд. 2(Економіка домашнього господарства).

3. Загальна економіка: Підручник. За ред. І. Ф. Радіонової. – 6 –те вид., доп., перероб. і виправлене. – Кам’янець – Подільський: Аксіома, 2008. – Тема 2,5.

4. Політекономія: Підручник. За ред. Ю.В.Ніколенка. – К.: ЦУЛ, 2003. – Глава 8.

 

 

Тема 13-14. Управління підприємством. Менеджмент. Маркетингова діяльність.

Лекція (2)

1. Зміст управління підприємством (менеджменту) в умовах ринкової економіки. Основні школи управління.

2. Функції управління фірмою.

3. Необхідність, суть та цілі маркетингу. Функції маркетингу.

 

Семінар (2)

1. Зміст управлінської діяльності та основні теорії управління. Функції менеджменту.

2. Організаційні структури управління та їх розвиток.

3. Сутність та цілі маркетингу. Принципи маркетингової діяльності.

 

Питання для самостійної роботи студентів

1. Зміст адміністративної (класичної) школи управління

2. Школа людських відносин: загальна характеристика.

3. Системний підхід та ситуаційні концепції в теорії управління.

4. Порівняльна характеристика японської та американської моделей менеджменту.

5. Стратегії маркетингової діяльності та управління ними.

6. Концепції ринкової діяльності. Маркетинг як особлива концепція.

7. Маркетинг в Україні.

 

Пошукові питання

1. Які основні причини виникнення менеджменту як виду діяльності та як науки?

2. Назвіть найвідоміші сучасні визначення менеджменту та зробіть їх аналіз.

3. В чому полягає відмінність термінів „управління”, „менеджмент” та „керування”?

4. В чому полягає зміст поняття „система управління”? З яких компонентів вона складається і який механізм її функціонування?

5. З’ясуйте сутність та взаємозв’язок понять: „цілі”, „завдання”, „функції”, „результати”.

6. Покажіть, як взаємопов’язані між собою функції менеджменту.

7. Визначте переваги та недоліки кожної з основних видів організаційних структур управління. В яких умовах доцільно застосовувати кожний з видів цих оргструктур?

8. Складіть алгоритм створення оргструктури організації.

9. В яких країнах і під впливом яких факторів вперше формується наукове осмислення управління як особливого виду людської діяльності?

10. Які основні проблеми управління поставила та вирішила наукова школа менеджменту? Назвіть основних її представників та їх здобутки.

11. Які основні причини виникнення школи адміністративного управління? Розкрийте зміст наукових досягнень в сфері менеджменту А. Файоля та М. Вебера.

12. В чому полягають особливості школи людських відносин та школи поведінкових наук?

13. Хто з вітчизняних вчених займався і займається проблемами управління? Назвіть їх і дайте коротку характеристику їх науковим досягненням.

14. В чому різниця між маркетингом і збутом продукції?

15. Чим відрізняється маркетинг у вузькому розумінні від маркетингу в широкому розумінні?

16. Що розуміється під поняттям “маркетинговий потенціал”?

17. Доведіть, що успішно працювати на сьогоднішньому ринку неможливо без розвинутої маркетингової системи.

18. Назвіть передумови та охарактеризуйте етапи утворення цільового ринку.

19. Назвіть стратегічні цілі маркетингу на кожній із стадій життєвого циклу товару.

20. Яка основна мета та завдання сучасного маркетингу?©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.