Здавалка
Главная | Обратная связь

Реферат (фіксований виступ)1.Еволюція поглядів на суть і принципи розподілу у ринковій (капіталістичній) економіці.

2.Теорії заробітної плати.

3.Теорії прибутку.

4.Рентні відносини в умовах сучасного капіталізму.

5.Доходи населення в сучасній Україні.

Питання для самоконтролю

1. Що являє собою розподіл як фаза у суспільному відтворенні?

2. Розкрийте сутність концептуальних підходів до проблеми формування доходів у ринковій економіці.

3. З’ясуйте сутність і відмінність принципів розподілу продукту у ринковій та плановій (адміністративно-командній) системах.

4. В чому полягає сутність заробітної плати як економічної категорії?

5. Назвіть і охарактеризуйте форми і системи заробітної плати.

6. З’ясуйте еволюцію використання форм і систем заробітної плати.

7.Що собою являють номінальна та реальна заробітна плата?

8.Охарактеризуйте заробітну плату в Україні. Порівняйте її рівень із заробітною платою в інших країнах.

9. В чому полягає сутність прибутку як економічної категорії?

10. З’ясуйте поняття “норми прибутку”. Які фактори визначають норму прибутку?

11. Охарактеризуйте прибутковість (рентабельність) підприємств в Україні.

12. В чому полягає сутність процента як економічної категорії?

13. Що собою являє норма процента та якими факторами вона визначається?

14. Розкрийте сутність ренти як економічної категорії. Співвідношення понять “земельна рента” і “орендна плата”.

15. В чому полягає сутність диференціальної ренти? Які відмінності між диференціальною рентою 1 і диференціальною рентою ІІ?

16. Що собою являє абсолютна земельна рента? Яка причина її виникнення?

17. Як пов’язуються між собою націоналізація землі і абсолютна земельна рента?

18. Дайте визначення ціни землі та розкрийте його економічний зміст.

19. Які форми (види) земельної ренти існують в Україні? Як впливає аграрна реформа в Україні на рентні відносини?

20. З’ясуйте механізм перерозподілу доходів у ринковій (капіталістичній) економіці. Що собою являють “кінцеві доходи” та які є їх види?

21. Охарактеризуйте середній сукупний дохід сім’ї в сучасній Україні.

 

Економічний словник

Доход, заробітна плата, прибуток, відсоток, рента, почасова заробітна плата, відрядна заробітна плата, номінальна заробітна плата, реальна заробітна плата, мінімальна заробітна плата, бухгалтерський прибуток, економічний прибуток, абсолютна рента, диференційна рента, відсоткова ставка.

 

Література

Основна:

1. Економічна теорія: Політекономія: Підручник. За ред. В.Д. Базилевича. – 6-те вид., перероб. і доп. – К.: Знання – Прес, 2007. – Глава 13.

2. Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Сучасна економіка: Навч. посіб. – К.: Вища шк., 2005. – Розд.15.

3. Закон України “Про зайнятість населення” від 1.03.1991 р. // Голос України, 1991, 22 березня.

4. Закон України “Про оплату праці” від 24 березня 1995 р. // Урядовий кур’єр, 1995, 18 травня.

5. Конституція України. – К.: Велес, 2006. – Статті: 43, 48, 49, 53.

6. Маркс К. Капітал, т.1, розд. 17-20; т. ІІІ, част.І, розд. 1-6, 21-23; част.ІІ, відділ VI, розд. 37-40, 45 // Маркс К., Енгельс Ф. – Твори, вид. 2-е, т.23; т.25.

7. Маркс К. Критика Готської програми // Маркс К., Енгельс Ф. – Твори, вид. 2-е, т.19.

8. Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник. Відп. ред. Г.Н. Климко. 5-те вид., перер. і доп. – К.: Знання – Прес, 2004.

9. Основи економічної теорії: Підручник. За ред. А.А. Чухно. – К.: Вища школа, 2001.

10. Смит А. Исследование о природе и природе и причинах багатства народов. – М.: Соцєкгиз, 1962. – Книга І, розд.8.

 

Додаткова:

1. Загальна економіка: Підручник. За ред. І.Ф. Радіонової. - 6-те вид., доп., перероб. і виправлене. – Кам’янець – Подільський: Аксіома, 2008. – Теми: 2.5, 3.2.

2. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика: Пер. с 14-го анг. Изд. – М.: ИНФРА –М, 2004.- Гл. 2(с.25-28); гл. 21(с.455-458).

3. Послання Президента України до ВР України « Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002 – 2011 роки» / Урядовий кур’єр, 2002, 4 червня. – Розд. ІХ (Стратегія доходів та основні завдання соціальної політики).

4. Самуэльсон Пол, Нордхаус Вильям Д. Экономика: Пер. с анг., издание пятнадцатое. – М., Бином – КноРус, 1997, часть ІІІ.

5. Статистичний щорічник України за 2006 рік. – К.: “Консультант”, 2007. – Розд. 18 (Доходи і витрати населення).

6. Туган – Барановський М.І. Політична економія: Курс популярний. – К.: Наукова думка, 1994. – Розд. Х (Поділ народного доходу в капіталістичному господарстві).

 

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.