Здавалка
Главная | Обратная связь

Економічний словникПідприємство, підприємництво, капітал (фонди) підприємства, кругообіг капіталу, оборот капіталу, час виробництва, час обігу капіталу, основний капітал, оборотний капітал, знос капіталу, норма амортизації, витрати виробництва, підприємницький доход.

 

Література

Основна:

 

1. Варналій З.С. Основи підприємництва: Навч. посіб. – К.: Знання – Прес, 2002.

2. Господарський кодекс України. – К.: Атака, 2003. – Розд. ІІ.

3. Економічна теорія: Політекономія: Підручник / За ред. В.Д. Базилевича. – 6-те вид., перероб. І доп. – К.: Знання – Пресс, 2007. – Глави 10,11.

4. Єщенко П.Е., Палкін Ю.І. Сучасна економіка: Навч. Посіб. – К.: Вища шк., 2005. – Розд. 8-10.

5. Закон України «Про господарські товариства» від 19 вересня 1991 р. // Відомості ВР України, 1991, № 49.

6. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про господарські товариства України» від 23 грудня 1997 р. // Закони України. – Київ, 1998, т. 13 // „Голос України”, 1998, 28 січня.

7. Закон України „Про колективне і сільськогосподарське підприємство” від 14 лютого 1992 р. // Голос України, 1992, 20 березня.

8. Закон України „Про внесення змін і доповнень до закону України „Про селянське (фермерське) господарство” від 24 червня 1993 р. // Урядований кур’єр, 1993, 23 липня.

9. Земельний кодекс України. – К.: Атака, 2001.

10. Конституція України. – К.: Велес, 2006. – Стаття 42.

11. Маркс К. Капітал, т.ІІ. Кн.2. – М.,1984. – ч.1, розд. 1-6; ч.2, розд.7-17.

12. Маркс К.Капітал, т. ІІІ. Кн.3. – М.,1975. – ч.1, розд.1-7.

13. Маршалл А. Принципы экономической науки, т. ІІІ. Пер. с англ. – М.: «Прогресс»,1993, разделы 7-8.

14. Основи економічної теорії: Підручник. За ред. А.А. Чухно. – К.: Вища школа, 2001.

15. Основи економічної теорії. Підручник. За ред. Мочерного С.В. – Тернопіль, 1999. – Теми 6,7,9.

16. Указ Президента від 3 грудня 1999р. “Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки” // Урядовий кур’єр, 1999, 8 грудня.

 

Додаткова:

1. Варналій З.С. Мале підприємництво: основи теорії і практики. – 2 вид., випр. І доп. – К.: Знання, 2003.

2. Гош О.П. Політична економія капіталізму і післясоціалістичного перехідного суспільства. Підручник. – К.6 “Преса України”, 1999. – Тема 12.

3. Загальна економіка: Підручник. За ред.. І.Ф. Радіонової. – 6.те вид., доп., перероб. і виправлене. – Кам’янець – Подільський: Аксіома, 2008. – Теми: 3,1;3,2;3,3.

4. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С.Ф. Покропивного. – Вид. 2-е, доп. – К.,2000. Т.3.1.-3.3.

5. Економіка підприємства: Навч. посібник./ За ред.. А.В. Шегди. – К., 2001. Розділи 1-3; 7-9; 16.

6. Пасхавер І. Перспективи приватного підприємництва в Україні: приватизація і зростання нового капіталу // Економіка України. – 2000. - № 4. – с. 31-39.

7. Політична економія: Навч. посібник / К.Т. Кривенко, В.С. Савчук, О.О. Бєляєв та ін.; За ред. проф. К.Т.Кривенка. – К.: КНЕУ, 2001. – теми 12,14.

8. Статистичний щорічник України за 2006 рік. – К.: “Консультант”, 2007. – Табл. 1,6; 3,11; 5,5; 7,2; 14,1.

9. Чечетов М., Жадан І. Державне регулювання та державне підприємництво: Міфи і реалість // Економіка України. - 2001. -№1. – с.84-89.

 

Тема 12. Домогосподарство у функціонуванні ринкової економіки

Семінар (2)

1. Сутність та функції домогосподарства у ринковій економіці.

2. Доходи та витрати домогосподарств.

3. Домогосподарства в Україні.

 

Питання для самостійної роботи студентів

1. Роль домолгосподарства в економічному кругообігу ресурсів, товарів, доходів.

2. Сімейний бюджет: структура надходжень та витрат.

3. Особливості фукнкціонування міських і сільських домогосподарств в Україні.

4. Вплив інфляції на сімейну економіку.

5. Проблема бідності в світі та в Україні.

 

Пошукові питання

1. Доведіть взаємозв’язок сімейної економіки з економічною системою суспільства.

2. Чому домогосподарство вважається автономною самодостатньою економічною системою?

3. З якою метою домогосподарства сплачують державні податки, збори та інші платежі?

4. Чи варто суспільству прагнути до абсолютної рівності розподілу доходів домогосподарств з метою розв’язання проблеми “багатих” і “бідних”?

5. Спробуйте визначити основні засади та принципи організації економіки домогосподарства.

 

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.