Здавалка
Главная | Обратная связь

Реферат (фіксований виступ)1. ВВП України: рівень, динаміка, перспективи зростання.

2. Динаміка змін макроекономічних показників розвинених країн у 90-ті роки ХХ ст. – на початку ХХІ ст.

3. Тіньова економіка: проблема кількісної оцінки та висновки для економічної політики

 

Питання для самоконтролю

1.Що вивчає макроекономіка?

2.Що є об’єктом і предметом макроекономіки?

3.Дайте характеристику різних моделей змішаної економіки?

4.У чому полягає пізнавальна і практична функція макроекономіки?

5.Які вчені внесли значний внесок у розвиток теоретичних основ макроекономічної науки?

6.У чому полягає особливість впливу нецінових факторів на сукупний попит?

7.Які проблеми виникають в економіці, коли рівновага порушується шоками

сукупної пропозиції?

8.Наведіть основні аргументи класичної теорії на користь того, що ринковий

механізм здатний до саморегулювання?

9.Розкрийте зміст кейнсіанського механізму державного регулювання?

10.Як визначають загальний рівень цін?

11.Який найзагальніший показник обсягу національного виробництва?

12.У чому відмінність ВНП і ВВП?

13. Дайте характеристику методів обчислення ВВП.

14.У чому полягає відмінність між номінальним і реальним ВВП?

15. Що таке реальний і потенційний ВВП?

 

Економічний словник

Макроекономіка, сукупний попит, сукупна пропозиція, сукупні доходи, сукупні витрати, валовий внутрішній продукт, валовий національний продукт, національний доход, дефлятор ВВП, макроекономічне моделювання.

 

Література

Основна:

1. Економічна теорія: Політекономія: Підручник / За ред. В.Д. Базилевича. – 6 –те вид., перероб. і доп. – К.: Знання – Прес, 2007. – Розд. ІІІ, гл.15.

2. Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Сучасна економіка: Навч. посіб. – К.: Вища шк., 2005. – Розд.12.

3. Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег // Антология экономической классики. –М., 1993. – С.137, 379-394.

4. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика: Пер. с 14-го анг. изд. – М.: ИНФРА –М, 2004 – Часть 2, гл.7.

5. Мэнкью Н. Грегори. Макроэкономика. – М., 1994. – Ч.1, гл. 1,2,Ч.ІІІ, гл. 9,10,11.

6. Основи економічної теорії / За ред. А.А. Чухно. – К.: Вища школа, 2001. – Розділ 15,16.

 

Додаткова:

1. Економічна теорія: макро- і мікроекономіка / За ред. З. Ватаманюка, С. Панчишина. – К.: Альтернативи, 2003. – Теми 7,8.

2. Загальна економіка: Підручник. За ред. І.Ф. Радіонової. – 6 – те вид., доп., перероб. і виправлене. – Кам’янець – Подільський: Аксіома, 2008. – теми 4.1 – 4.3.

3. Кваснюк Б.Є. Макроекономіка. Підручник. Тема 5. Відтворювальна, структура національної економіки // Економічна теорія. Науковий журнал. 2007, №4, с.71-82.

Тема 16. Макроекономічна нестабільність.

Лекція (2)

1. Циклічність як форма руху ринкової економіки.

2. Безробіття та його особливості в Україні.

3. Інфляція. Інфляція в Україні в 90-ті роки ХХ століття та на сучасному етапі.

 

Семінар (2)

1. Поняття, зміст та принципи циклічності як форми руху ринкової економіки. Види циклів. Антициклічна політика держави.

2. Сутність безробіття, його види, причини та показники. Заходи держави з обмеження безробіття.

3. Причини, види та показники інфляції. Антиінфляційні заходи держави.

 

Питання для самостійної роботи студентів

1. Еволюція уявлень про економічний цикл та теорії циклів.

2. Особливості економічної кризи в Україні у 90-х роках ХХ століття.

3. Заходи держави щодо регулювання економічного циклу та пом’якшення нестабільності.

4. Особливості безробіття в Україні.

5. Роль Державної служби зайнятості України в регулюванні безробіття.

6. Інфляція в Україні на сучасному етапі в умовах світової фінансово –економічної кризи, що розпочалася у 2008 р..

7. Світовий досвід регулювання та обмеження інфляції (на прикладі окремих країн).

Пошукові питання

1. В чому заключається різниця між причинами малих, середніх та довгих циклів?

2. Хто із вчених зробив найбільший вклад в дослідження малих, середніх та довгих циклів?

3. В розвинутих капіталістичних країнах широкого розмаху набуло антициклічне регулювання. Виникає питання: чи може ринкова економіка позбавитися економічних криз і циклічності?

4. Чому, на Вашу думку, існують різні підходи до пояснення причин безробіття?

5. Чим викликане, на Вашу думку, безробіття в Україні?

6. Від чого залежить показник природного рівня безробіття? Чим пояснюються його зміни у різні періоди часу?

7. Покажіть переваги та недоліки різних підходів (формул), що використовуються для визначення рівня безробіття.

8. Які фактори можуть впливати на завищення або заниження показників рівня безробіття?

9. Прослідкуйте різницю у визначенні статусу безробітного для різних країн (Японія, США, Великобританія, Україна).

10. Яким заходам з обмеження безробіття надається сьогодні перевага у світі та Україні? Обгрунтуйте відповідь.

11. Поясніть, які форми прихованого безробіття Вам відомі?

Чим, на Вашу думку, може бути викликане регіональне безробіття?

12. Які види безробіття поширені сьогодні в Україні?

13. Чим, на Вашу думку, можна пояснити відносно низькі показники безробіття в Україні, визначені державними органами статистики?

14. Чому інфляція розглядається як макроекономічне явище?

15. Яка різниця між рівнем і темпом інфляції?

16. Визначте принципові відмінності інфляції попиту та інфляції витрат.

17. В чому полягають негативні наслідки інфляції для економічного і соціального стану суспільства?

18. Розкрийте зміст таких антиінфляційних заходів держави, як стримування попиту, обмеження цін.

19. Як впливає на інфляцію індексація доходів громадян?

20. Чи Ви особисто (Ваше домогосподарство) виграєте, чи втрачаєте від інфляції?

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.