Здавалка
Главная | Обратная связь

Реферат (фіксований виступ)1. Роль менеджменту у діяльності вітчизняних підприємств.

2. Порівняльна характеристика американської та японської моделей менеджменту.

3. Необхідність та проблеми розвитку маркетингу в Україні.

4. Реклама як засіб комунікативного зв'язку в маркетингу.

5. Маркетингові структури в освітній галузі.

 

Питання для самоконтролю

1. Назвіть основні умови та фактори виникнення менеджменту.

2. В чому заключається сутність менеджменту? Яке завдання менеджменту на підприємстві?

3. Які основні принципи менеджменту? Розкрийте їх значення на прикладах.

4. Назвіть та розкрийте функції менеджменту.

5. Чи залежить зміст принципів та функцій менеджменту від видів менеджменту?

6. Поняття та види організаційних структур управління.

7. Основні риси механістичних оргструктур (лінійної, функціональної, лінійно-функціональної).

8. Характерні ознаки адаптивних оргструктур (дивізіональної, проектної, конгломератної).

9. Зміст основних етапів процесу створення організаційної структури управління підприємством.

10. Назвіть фактори, які впливають на вибір типу оргструктури.

11. Які причини виникнення і основні риси школи наукового управління?

12. Сформулюйте основні наукові досягнення Ф. Тейлора.

13. Який вклад в менеджмент внесли Г. Гант, Ф. Гільбрет та Л. Гільбрет?

14. Дайте загальну характеристику класичної (адміністративної) школи менеджменту. В чому відмінність її від школи наукового управління?

15. Який вклад в менеджмент внесли А. Файоль та М. Вебер?

16. Які причини виникнення школи людських відносин? В чому полягає основний її зміст?

17. Які особливості поведінкової школи менеджменту? Назвіть основних її представників.

18. Коротко охарактеризуйте зміст сучасних підходів в менеджменті.

19. Назвіть основних представників вітчизняної наукової думки менеджменту. Який вклад у менеджмент вони зробили?

20. Що таке маркетинг та яке його значення?

21. Що собою являє маркетинг у вузькому та у широкому розумінні слова?

22. Які функції виконує маркетинг?

23. Розкрийте зміст функції комплексного дослідження ринку.

24. Що таке сегментація ринку та за якими критеріями вона здійснюється?

25. Який зміст стадій життєвого циклу товару та в чому полягає маркетингова політика на цих стадіях?

26. Які існують варіанти побудови ціни на товар фірми?

27. Яку роль відіграє планування маркетингової діяльності в бізнесі?

28. Що розуміється під маркетинговими комунікаціями?

29. Як визначити ефективність маркетингової діяльності фірми?

 

Економічний словник

Менеджмент, планування, організація, мотивація, контроль, організаційна структура управління. Маркетинг, конверсійний маркетинг, стимулюючий маркетинг, розвиваючий маркетинг, ремаркетинг, синхромаркетинг, підтримуючий маркетинг, демаркетинг, протидіючий маркетинг, сегментування ринку, управління маркетингом.

 

Література

Основна:

 

1.Герчикова И.Н. Менеджмент. Учеб. для вузов. – 3 – е изд. перераб. и доп.

М., 2002. Гл. 1, с.10-36, Гл. 8,9, с.144 – 158, Гл.22, с.435-449.

2.Завадський І.С. Менеджмент: Підруч. для студентів екон. спец. ВНЗ України. – 2 – ге вид. – К.: УФІМБ, 1998. Розд. 1-4, Розд. 6.

3. Кредісов А.І. Історія вчень менеджменту. – К.: Знання України, 2001.

4. Менеджмент: Навч. посіб. для ВНЗ / Шегда А. – К., 2002. Гл. 1-3.

5. Менеджмент: Учеб. пособие для вузов. – 2 – е изд., перераб. и доп. / Вершигора Е.Е. – М., 2001. Гл.1, Гл.2, Гл.4, Гл.5.

6. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. / Академія народного хоз-ва при Правительстве Р.Ф. / М.А. Майорова (пер.) – М.: Дело, 2000. Гл.2, Гл.12.

7. Павленко А.Ф. Маркетинг. Підручник / А.Ф. Павленко, А.В. Вовчак. – К.: КНЕУ, 2003.

8. Старостіна А.О. Маркетинг: Навч. посібник / А.О. Старостіна, Д.М. Черванбов, О.В. Зозульов. – К.: Знання – Прес, 2002.

 

Додаткова:

1. Вознюк Т.Г. Менеджмент навчально – виховного процесу. – К.: Здоров’я, 2002.

2. Загальна економіка: Підручник. - За ред. І.Ф. Радіонової. – 6 –те вид., доп., перероб. і виправлене. – Кам’янець – Подільський: Аксіома, 2008. – Тема 3.4.

3. Косенков С.І. Маркетингові дослідження: Навч. посібник / С.І. Косенков. – К.: ВД “Скарби”, 2004.

4. Полторак В.А. Маркетингові дослідження: Навч. посібник / В.А. Полторак. – К.: Центр навчальної літератури, 2003.

5. Хміль Ф. Про шляхи формування менеджменту в Україні // Економіка України, 1996, №11.

 

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.