Здавалка
Главная | Обратная связь

Національна економіка як ціле (основи макроекономіки).Тема 15. Національна економіка як ціле. Макроекономічні рівноваги.

 

Лекція (2)

1. Предмет макроекономіки.

2. Сукупні доходи і витрати, сукупний попит і сукупна пропозиція: визначеність, структура, взаємозв’язок.

3. Макроекономіні показники.

Семінар (2)

1. Ознаки національної економіки як цілого. Значення макроекономіки та зв’язок з мікроекономікою.

2. Рівновага сукупних доходів і витрат, сукупного попиту і сукупної пропозиції.

3. Особливості класичної, кейнсіанської та монетаристської моделей загальної економічної рівноваги.

4. Основні макроекономічні показники, їх сутність та методика визначення. Реальні та номінальні макроекономічні показники.

Питання для самостійної роботи студентів

1. Функції макроекономіки.

2. Методи та засоби макроекономічного дослідження. Макроекономічне моделювання.

3. Класичні, кейнсіанські та монетаристські погляди на можливість та механізм досягнення макрорівноваги.

4. Номінальні та реальні макроекономічні показники. Дефлятор.

5. ВВП(ВНП) України: рівень, динаміка, тенденції (аналіз на основі Статистичного щорічника України за останній рік та інших джерел).

6. Проблема якісного удосконалення структури ВВП в Україні.

Пошукові питання

1. Який зв’язок існує між макроекономікою і економічною політикою?

2. Які фактори зростання ВВП в Україні?

3. В чому полягають особливості підрахунку ВВП в Україні?

4. Назвіть причини, за яких показник ВВП не завжди точно характеризує добробут нації.

5. За допомогою яких показників можна оцінити добробут нації?

6. Як уникнути подвійного рахунку при вимірюванні ВВП?

7. Розкрийте механізм відновлення рівноваги між сукупним попитом і сукупною пропозицією, якщо вона порушується відповідно до класичних і кейнсіанських моделей.

8. Яка із розглянутих теорій найкраще відображає реальний механізм функціонування сучасної економіки?

Тести, вправи, завдання

Тест 1.

Макроекономіка досліджує економічні процеси на рівні:

а) національної економіки;

б) підприємства;

в) галузі виробництва;

г) світового виробництва певного продукту;

д) усі відповіді неправильні.

Тест 2.

Які з перерахованих агрегатних величин не використовуються при визначенні обсягу національного доходу:

а) прибуток корпорацій;

б) державні трансфертні платежі;

в) рентний доход;

г) заробітна плата;

д) проценти, що сплачуються підприємцями за капітал, отриманий в кредит.

Тест 3.

Валові приватні інвестиції враховуються при обчисленні:

а) ВВП за доходами;

б) ВВП за витратами;

в) ЧВП за витратами;

г) одержаного доходу.

 

Тест 4.

Який постулат не поділяють прихильники кейнсіанської теорії макроекономіки:

а) приватна власність є високоефективною;

б) ринкова система не має автоматичного механізму, який забезпечує повну зайнятість ресурсів;

в) обсяг національного виробництва й рівень зайнятості визначаються чинниками сукупного попиту;

г) ефективність функціонування економіки важливіша за соціальну рівність людей;

д) уряд має регулювати національну економіку.

 

Тест 5.

Рух економіки уздовж горизонтальної ділянки кривої сукупної пропозиції

супроводжується:

а) підвищенням зайнятості;

б) зменшенням зайнятості;

в)зростанням цін;

г) зниженням цін.

 

Вправа 1. Правильно / неправильно:

а) і номінальний і реальний ВВП можна виміряти тільки в грошах;

б) якщо в національній економіці вироблено меншу кількість товарів і послуг у поточному році порівняно з попереднім, то номінальний ВВП обов’язково зменшується.

 

Вправа 2. Використовуючи наведені нижче умовні дані СНР (млрд. грош. од.), розрахуйте: а) ВВП; б) НД:

Заробітна плата найманих працівників 200,0
Амортизація 15,0
Державні закупки товарів і послуг 60,0
Чисті внутрішні інвестиції 70,0
Особисті споживацькі витрати 250,0
Чисті непрямі податки на бізнес 18,0
Експорт товарі та послуг 16,0
Імпорт товарів та послуг 20,0
Доходи від власності 100,0
Рентні платежі 31,0
Надходження відсотків від вкладеного капіталу 10,0

 

Завдання 1. Користуючись даними статистичного щорічника України за 2006 рік, визначте основні макроекономічні показники України у 2006 році та порівняйте одержані результати з попередніми.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.