Здавалка
Главная | Обратная связь

Начальник відділення - заступник начальника тилу з'єднання(начальник організаційно-планового відділення з'єднання)

3.8.3. Начальник відділення - заступник начальника тилу
з'єднання відповідає за планування та організацію господарської
діяльності та підготовку особового складу служб, підпорядкованих
заступнику командира з'єднання з тилу, і тилових частин
(підрозділів) з'єднання, а також за планування та організацію
перевезення матеріальних засобів у частини і на склади з'єднання.

Він підпорядкований заступнику командира з'єднання з тилу.

3.8.4. Начальник відділу - заступник начальника тилу
з'єднання, крім виконання обов'язків відповідно до пункту 3.1.9
цього Положення, також повинен:

здійснювати збирання, вивчення і підготовку потрібних
заступнику командира з'єднання з тилу даних по підпорядкованих
службах;

організовувати взаємодію між начальниками служб,
підпорядкованих заступнику командира з'єднання з тилу;

розробляти індивідуальний план підготовки тилу з'єднання у
навчальному році, річний господарський план, план
контрольно-ревізійної роботи, місячні плани роботи і окремі плани
щодо забезпечення окремих заходів, а також пропозиції щодо
експлуатації і ремонту техніки тилу для внесення у річний і
місячні плани експлуатації і ремонту техніки з'єднання та
організовувати контроль за виконанням цих пропозицій;

розробляти і доводити до відома виконавців накази та
розпорядження по тилу і контролювати їх виконання;

організовувати раціональне використання транспорту. для
перевезення матеріальних засобів, розробляти плани перевезення,
здійснювати контроль за роботою автотранспорту та обліком
перевезених ним матеріальних засобів;

розробляти плани підготовки офіцерів, прапорщиків, солдатів і
сержантів служб, підпорядкованих заступнику командира з'єднання з
тилу, і тилових частин (підрозділів) з'єднання та контролювати їх
виконання;

розробляти плани проведення навчання з тиловими частинами
(підрозділами) з'єднання, брати участь у їх проведенні;

контролювати виконання заходів щодо захисту навколишнього
середовища, які здійснюють служби, підпорядковані заступнику
командира з'єднання з тилу;

розробляти звітність щодо підготовки офіцерів, прапорщиків,
солдатів і сержантів служб, підпорядкованих заступнику командира
з'єднання з тилу, і тилових частин (підрозділів) та своєчасно
подавати її у вищі органи;

організовувати ведення діловодства в організаційно-плановому
відділенні з'єднання.

3.8.5. Начальник відділення - заступник начальника тилу
з'єднання має право віддавати накази у межах своєї компетенції від
імені заступника командира з'єднання з тилу начальникам служб тилу
з'єднання, командирам (начальникам) тилових частин (підрозділів) і
заступникам командирів частин з тилу.

 

Начальник служби пального та мастильних матеріалів
з'єднання

3.8.6. Начальник служби пального та мастильних матеріалів
з'єднання відповідає: за своєчасне та безперервне забезпечення
частин пальним, мастильними матеріалами, спеціальними рідинами і
технічними засобами служби; за накопичення встановлених запасів
пального; за їх облік, зберігання, правильне використання та
економні витрати, а також за дотримання правил техніки безпеки при
поводженні з цими матеріалами; за спеціальну підготовку особового
складу служби.

Він підпорядкований заступнику командира з'єднання з тилу, а
зі спеціальних питань виконує вказівки начальника служби пального
та мастильних матеріалів вищого штабу.

3.8.7. Начальник служби пального та мастильних матеріалів
з'єднання, крім виконання обов'язків відповідно до пункту 3.1.9
цього Положення, також повинен:

розробляти індивідуальний план підготовки служби у
навчальному році, брати участь у розробці господарського плану
з'єднання на рік та організовувати його виконання у
підпорядкованій службі;

розробляти пропозиції щодо розподілу між частинами з'єднання
лімітів пального та мастильних матеріалів;

організовувати забезпечення з'єднання пальним, мастильними
матеріалами і спеціальними рідинами згідно зі встановленими
лімітами, фондами і нормами витрат, а технічними засобами служби -
згідно з табелями;

здійснювати контроль за ощадливою і доцільною витратою
пального та мастильних матеріалів і дотриманням лімітної
дисципліни;

знати наявність, сорти, марки, фізико-хімічні властивості та
норми витрат пального і мастильних матеріалів;

контролювати у частинах (підрозділах) з'єднання правильність
приймання, зберігання, видачі, застосування й обліку пального,
мастильних матеріалів і технічних засобів служби, вживати заходів
для усунення виявлених недоліків;

організовувати поточний і середній ремонт технічних засобів у
ремонтних підрозділах частини і з'єднання та здавання технічних
засобів, яким необхідний капітальний ремонт, у ремонтні установи
оперативних командувань, центру;

організовувати правильну експлуатацію складів, заправних
пунктів та інших об'єктів служби частин з'єднання, керувати
роботою складу пального з'єднання;

забезпечувати контроль якості пального, мастильних матеріалів
і спеціальних рідин, комплектність та справність технічних засобів
у частинах і на складі з'єднання, а також збирання і здавання
відпрацьованих нафтопродуктів;

перевіряти не рідше одного разу на місяць наявність і якість
пального, мастильних матеріалів, спеціальних рідин і стан
технічних засобів на складі з'єднання, вносячи про це відповідні
записи у книги (картки) обліку;

контролювати своєчасність подання та якість розробки
звітності і донесень частин, робити аналіз цих документів і
висновки по них, якісно розробляти і своєчасно подавати звіти і
донесення по службі за з'єднання.

 

Начальник продовольчої служби з'єднання

3.8.8. Начальник продовольчої служби з'єднання відповідає: за
своєчасне та безперервне забезпечення частин продовольством,
технікою і майном продовольчої служби, їх облік і зберігання; за
організацію доброякісного харчування у частинах і за санітарний
стан об'єктів служби; за спеціальну підготовку особового складу
служби; за організацію і проведення контрольно-ревізійної роботи у
службі. Він підпорядкований заступнику командира з'єднання з тилу,
а зі спеціальних питань виконує вказівки начальника продовольчої
служби вищого штабу.

3.8.9. Начальник продовольчої служби з'єднання, крім
виконання обов'язків відповідно до пункту 3.1.9 цього Положення,
також повинен:

організовувати забезпечення з'єднання продовольством,
технікою і майном служби;

розподіляти між частинами з'єднання призначені фонди
продовольства та направляти продовольчому складу оперативних
командувань, центру рознарядки на видачу продовольства (у
випадках, коли частини одержують продовольство і майно
безпосередньо зі складів оперативних командувань, центру чи від
постачальників);

здійснювати контроль за організацією харчування і доведенням
до особового складу належних норм забезпечення;

керувати роботою хлібозаводу та продовольчого складу
з'єднання;

організовувати та забезпечувати якісне проведення сезонних
заготівель картоплі, овочів, сіна, соломи для частин з'єднання;

перевіряти не рідше одного разу на місяць наявність і якісний
стан продовольства та майна на складі і хлібозаводі з'єднання,
вносячи про це відповідні записи у книги (картки) обліку;

контролювати роботу їдалень, продовольчих складів,
санітарно-гігієнічний стан транспортних засобів для перевезення
продовольства, а також стан підсобних господарств військових
частин;

контролювати своєчасність подання та якість розробки звітів і
донесень частин, робити аналіз цих документів і давати висновки по
них, якісно розробляти і своєчасно подавати звіти та донесення по
службі за з'єднання;

контролювати організацію харчування офіцерів, прапорщиків і
військовослужбовців, які служать за контрактом, у їдальнях, кафе і
буфетах військторгу, а також роботу солдатських (матроських)
чайних, розташованих на території частин з'єднання; забезпечувати
участь представників продовольчої служби у складанні щотижневих
меню для їдалень військторгу;

організовувати правильну експлуатацію і ремонт у майстернях
з'єднання всіх видів механічного і технологічного устаткування
служби.

 

Начальник речової служби з'єднання

3.8.10. Начальник речової служби з'єднання відповідає: за
забезпечення частин речовим і господарським майном, його облік і
зберігання; за організацію лазнево-прального обслуговування
особового складу з'єднання; за спеціальну підготовку особового
складу з'єднання; за спеціальну підготовку особового складу
служби. Він підпорядкований заступнику командира з'єднання з тилу,
а зі спеціальних питань виконує вказівки начальника речової служби
вищого штабу.

3.8.11. Начальник речової служби з'єднання, крім виконання
обов'язків відповідно до пункту 3.1.9 цього Положення, також
повинен:

контролювати правильність індивідуального припасування
обмундирування і взуття та таврування майна у частинах;

організовувати і контролювати лазнево-пральне обслуговування
особового складу частин;

організовувати ремонт, хімічну чистку та підфарбовування
речового майна у майстернях з'єднання та контролювати їх роботу;

брати участь в організації і проведенні заходів щодо
забезпечення приймання молодого поповнення;

організовувати контроль за забезпеченістю речовим майном
військовослужбовців строкової служби, а також звільнених у запас;

організовувати зберігання на речовому складі з'єднання та
видачу культурно-освітнього майна (крім літератури) частинам
відповідно до рознарядок заступника командира з'єднання з виховної
роботи та здійснювати контроль за зберіганням і обліком його у
частинах;

керувати роботою лазень, майстерень і складів речової служби
з'єднання; не рідше одного разу на два місяці перевіряти
відповідність обліковим даним наявність, стан, категорійність і
комплектність речового та господарського майна на складі і в
майстерні з ремонту речового майна з'єднання, вносячи про це
відповідні записи у книги (картки) обліку;

контролювати якість і строки індивідуального пошиття та
ремонту військового обмундирування, дотримання підприємствами
військторгу технічних умов, опису та методик його виготовлення;
забезпечити своєчасне відпускання цим підприємствам матеріалів і
знаків розрізнення для пошиття військового обмундирування за
ордерами, брати участь у розробці військторгом річних заявок на
товари військового асортименту;

контролювати здавання після закінчення зимового сезону на
склади частин зимових предметів речового та спортивного майна,
організувати їх хімічну чистку, ремонт і підготовку до наступного
видавання;

перерозподіляти за вказівкою заступника командира з'єднання з
тилу в разі потреби речове і лазнево-пральне майно між частинами;

забезпечити задовільний технічний стан польової
мийно-дезінфекційної техніки та умов її зберігання в частинах;

здійснювати контроль у частинах за правильністю
вибраковування та списування речового майна, що стало непридатним
у зв'язку з закінченням встановлених строків носіння.

 

Начальник медичної служби з'єднання

3.8.12. Начальник медичної служби з'єднання відповідає:

за організацію лікувально-профілактичних, протиепідемічних
заходів у з'єднанні, за здійснення медичного контролю за
дотриманням санітарно-гігієнічних вимог; за забезпечення медичним
майном; за організацію санаторно-курортного забезпечення особового
складу з'єднання; за спеціальну підготовку особового складу служби
та санітарно-освітню роботу.

Він підпорядкований командиру з'єднання, а зі спеціальних
питань виконує вказівки начальника медичної служби вищого штабу.

3.8.13. Начальник медичної служби з'єднання, крім виконання
обов'язків відповідно до пункту 3.1.9 цього Положення, також
повинен:

організовувати проведення лікувально-профілактичних і
протиепідемічних заходів, здійснювати контроль за виконанням
санітарно-гігієнічних вимог у частинах;

керувати роботою медичної частини (лазарету) з'єднання;

організовувати контроль за повноцінністю харчування, у тому
числі дієтичного та лікувально-профілактичного, за санітарним
станом їдалень, транспорту для перевезення продовольства та інших
об'єктів продовольчої служби;

здійснювати контроль за якістю харчування у їдальнях,
кав'ярнях і буфетах військторгу, санітарним станом закладів
військової торгівлі та дотриманням їх персоналом
санітарно-гігієнічних вимог; забезпечувати участь представників
медичної служби у складанні тижневих розкладок продуктів для
їдалень військторгу;

забезпечувати проведення санітарно-гігієнічного контролю за
утриманням території частин;

проводити контроль за доброякісністю води і санітарним станом
об'єктів водопостачання;

забезпечувати медичний контроль при проведенні занять з
бойової підготовки, спортивних заходів, а також при виконанні
особовим складом будівельних, ремонтних, господарських та інших
робіт у частинах;

організовувати контроль за регулярністю і якістю
лазнево-прального обслуговування особового складу, за санітарним
станом військових лазнево-пральних підприємств, якістю прання
обмундирування, спецодягу та білизни;

організовувати лікарський контроль за станом здоров'я осіб,
що страждають професійними захворюваннями;

організовувати медичне забезпечення частин гарнізону, які не
мають у штаті лікарів;

керувати роботою військово-лікарської та
санітарно-відбіркової комісій, контролювати правильність
направлення військовослужбовців у санаторії та будинки відпочинку
і законність видачі їм путівок;

організовувати проведення заходів по дезінфекції, дезінсекції
і дератизації у частинах;

керувати військово-медичною підготовкою і санітарною освітою
особового складу частин;

організовувати своєчасний ремонт медичного майна у з'єднанні
та відправку його у ремонтні майстерні оперативних командувань,
центру;

знати потребу та забезпеченість з'єднання медичним майном і
організовувати забезпечення ним частин з'єднання;

не менше одного разу на три місяці проводити перевірку
наявності, правильності зберігання, обліку, використання отруйних
та наркотичних речовин, а також медичного майна у частинах і
контролювати роботу аптек, вносячи про це відповідні записи у
книги (картки) обліку.

 

Начальник ветеринарної служби з'єднання
(ветеринарний лікар з'єднання)

3.8.14. Начальник ветеринарної служби з'єднання відповідає:
за організацію і проведення ветеринарного забезпечення з'єднання
та за забезпечення з'єднання ветеринарним майном.

Він підпорядкований заступнику командира з'єднання з тилу, а
із спеціальних питань виконує вказівки начальника ветеринарної
служби вищого штабу.

3.8.15. Начальник ветеринарної служби з'єднання, крім
виконання обов'язків відповідно до пункту 3.1.9 цього Положення,
повинен:

організовувати та проводити ветеринарні заходи по охороні
особового складу частин з'єднання від заразних хвороб, спільних
для людей та тварин;

вивчати і знати ветеринарно-санітарний стан та епізоотичну
обстановку районів розміщення та дій частин;

організовувати і проводити у частинах
ветеринарно-профілактичні, протиепізоотичні та лікувальні заходи;

проводити ветеринарно-санітарну експертизу та лабораторні
дослідження продовольства, яке зберігається на продовольчих
складах частин і з'єднання, робити висновки про можливості його
вживання;

контролювати ветеринарно-санітарний стан продовольчих складів
частин і підприємств військторгу, засобів перевезення продуктів, а
також районів заготівлі продовольства;

проводити передзабійне обстеження продовольчих тварин,
ветеринарний контроль за їх забоєм і ветеринарно-санітарну
експертизу туш та органів; здійснювати ветеринарне обслуговування
тварин, контроль за їх утриманням, годівлею водопоєм; брати участь
у роботі комісії по вибракуванню тварин;

організовувати та проводити спеціальну підготовку особового
складу, який зайнятий отриманням, перевезенням, зберіганням,
відпусканням продовольства та доглядом за тваринами у частинах
з'єднання.

 

Начальник (директор) підприємства військторгу

{ Підпункт 3.8.16 виключено на підставі Наказу Міноборони
N 183 ( z0819-06 ) від 10.04.2006 }

{ Підпункт 3.8.17 виключено на підставі Наказу Міноборони
N 183 ( z0819-06 ) від 10.04.2006 }


Заступник командира з'єднання з озброєння і підпорядковані
йому посадові особи

Заступник командира з'єднання з озброєння

3.8.16. Заступник командира з'єднання відповідає: за технічне
забезпечення з'єднання та технічну підготовку особового складу
частин; за справність озброєння, бронетанкової і автомобільної
техніки, їх правильне використання, обслуговування, зберігання та
ремонт; за стан парків і організацію внутрішньої служби у них; за
спеціальну підготовку особового складу підпорядкованих служб і
частин (підрозділів).

Він підпорядкований командиру з'єднання, а з питань
технічного забезпечення озброєнням, бронетанковою і автомобільною
технікою виконує вказівки начальників відповідних служб вищого
штабу.

3.8.17. Заступник командира з'єднання з озброєння, крім
виконання обов'язків відповідно до пункту 3.1.9 цього Положення,
також повинен:

розробляти за участю заступників командира, начальників родів
військ і служб з'єднання річний план експлуатації і ремонту
озброєння, бойової та іншої техніки з'єднання, здійснювати
контроль за їх виконанням;

забезпечувати дотримання вимог природоохоронного
законодавства та виконання природоохоронних заходів у містечках
під час роботи на техніці;

організовувати ремонт озброєння, оснащення, техніки родів
військ і служб з'єднання відповідно до плану експлуатації і
ремонту озброєння, приладів, бойової та іншої техніки;

вживати заходів щодо продовження міжремонтних строків
експлуатації озброєння, приладів, бронетанкової і автомобільної
техніки;

керувати роботами щодо обладнання парків, контролювати
несення внутрішньої служби в парках;

вживати заходів і керувати роботами по створенню, обладнанню
та удосконаленню навчально-матеріальної бази для проведення
технічної підготовки особового складу;

перевіряти витрати моторесурсів у відповідності з
затвердженим річним (квартальним) лімітом витрат пального;

контролювати правильність використання пального, мастильних
матеріалів та спеціальних рідин, а також їх економне витрачання у
процесі експлуатації озброєння, приладів, бронетанкової і
автомобільної техніки;

вивчати причини пошкоджень озброєння, приладів, бронетанкової
і автомобільної техніки та розробляти заходи щодо їх попередження
і усунення;

розробляти заходи щодо забезпечення безпеки при експлуатації,
ремонті озброєння, приладів, бронетанкової і автомобільної техніки
та контролювати їх виконання; перевіряти у особового складу знання
правил техніки безпеки та інструкцій при експлуатації, зберіганні,
ремонті та евакуації озброєння, приладів, бронетанкової і
автомобільної техніки.

 

Начальники бронетанкової і автомобільної служб з'єднання

 

3.8.18. Начальники бронетанкової і автомобільної служб
з'єднання відповідають: за танко-технічне та автотехнічне
забезпечення з'єднання; за технічний стан бронетанкової і
автомобільної техніки, її технічно правильне використання,
обслуговування, зберігання та ремонт; за підготовку особового
складу з'єднання за своїм фахом і спеціальну підготовку
підпорядкованого особового складу.

Вони підпорядковуються заступнику командира з'єднання з
озброєння, а зі спеціальних питань виконують вказівки начальників
відповідних служб вищого штабу.

3.8.19. Начальники бронетанкової і автомобільної служб
з'єднання, крім виконання обов'язків відповідно до пункту 3.1.9
цього Положення, також повинні:

вживати заходів щодо продовження міжремонтних строків
експлуатації бронетанкової і автомобільної техніки;

вживати заходів щодо економії моторесурсів бронетанкової та
автомобільної техніки;

приводити витрати моторесурсів у відповідність із
затвердженим річним (квартальним) лімітом витрат пального;

керувати роботою підпорядкованих ремонтних підрозділів
(майстерень і складів);

організовувати приймання бронетанкової і автомобільної
техніки, що надходить у з'єднання, та її відправку;

планувати експлуатацію та ремонт бронетанкової і
автомобільної техніки;

керувати роботами по обладнанню парків і удосконаленню
навчально-матеріальної бази для організації та проведення
технічної підготовки;

проводити заходи щодо попередження катастроф, аварій і
поломок техніки; вести облік пошкоджень, перевіряти своєчасність
розслідування їх причин і пред'являти рекламацію;

контролювати правильність витрат і списання пального
відповідно до шляхових листків (робочих карт агрегатів),
встановлювати причини перевитрат та вживати заходів до їх
усунення.

 

Начальник інженерної служби, служби РХБ захисту
і начальник зв'язку з'єднання

3.8.20. Начальник інженерної, служби РХБ захисту і начальник
зв'язку з'єднання з питань матеріального та технічного
забезпечення відповідають за забезпечення з'єднання засобами
інженерного озброєння, озброєнням та засобами РХБ захисту,
засобами зв'язку, за їх правильне використання і утримання.
Начальник інженерної і служби РХБ захисту підпорядкований
командиру, а начальник зв'язку - начальнику штабу з'єднання.

3.8.21. Начальник інженерної служби, служби РХБ захисту і
начальник зв'язку з'єднання, крім виконання обов'язків відповідно
до пункту 3.1.9 цього Положення, також повинні:

контролювати виконання у частинах і підрозділах з'єднання
правил експлуатації, зберігання, утримання, технічного
обслуговування озброєння, техніки і майна та вести їх облік
відповідно до служб;

керувати роботами щодо обладнання парків і удосконалення
навчально-матеріальної бази за фахом;

керувати роботами підпорядкованих ремонтних підрозділів
(майстерень) і складів військово-технічного майна за фахом;

організовувати відправку у ремонт озброєння, техніки і майна,
які не можуть бути відремонтовані засобами частин і з'єднання.

 

Начальник служби ракетно-артилерійського озброєння з'єднання

3.8.22. Начальник служби ракетно-артилерійського озброєння
з'єднання відповідає: за забезпечення всіх видів
ракетно-артилерійського озброєння, зберігання, експлуатацію і
ремонт; за підготовку особового складу з'єднання за своїм фахом та
спеціальну підготовку особового складу служби.

Він підпорядкований заступнику командира з'єднання з
озброєння, а зі спеціальних питань виконує вказівки начальника
служби ракетно-артилерійського озброєння вищого штабу.

3.8.23. Начальник служби ракетно-артилерійського озброєння,
крім виконання обов'язків відповідно до пункту 3.1.9 цього
Положення, також повинен:

керувати роботами по обладнанню сховищ, парків і
удосконаленню навчально-матеріальної бази за своєю спеціальністю;

організовувати технічне обслуговування та ремонт озброєння у
з'єднанні, для чого розробляти річний і місячний плани ремонту
озброєння та боєприпасів з'єднання і здійснювати контроль за їх
виконанням;

керувати роботою ремонтних підрозділів (майстерень) і
артилерійського складу;

організовувати відправку у ремонт озброєння, ракет,
боєприпасів та майна, які не можуть бути відремонтовані засобами
частин і з'єднання;

слідкувати за правильністю витрачання боєприпасів і
організовувати контроль за зберіганням та дією ракет і
боєприпасів;

організовувати своєчасну відправку зі з'єднання зайвого
озброєння, стріляних гільз і звільненої спеціальної укупорки;

контролювати дотримання правил упакування, навантаження та
перевезення озброєння, ракет і боєприпасів.

 

Начальник фінансової служби з'єднання

3.8.24. Начальник фінансової служби з'єднання відповідає за
своєчасне безперервне фінансове забезпечення бойової, гуманітарної
і спеціальної підготовки, матеріально-побутових і культурних
потреб особового складу, утримання озброєння, техніки, майна та
інших матеріальних засобів, за організацію фінансового контролю
щодо витрачання коштів, дотримання фінансової і штатно-тарифної
дисципліни військовими частинами з'єднання.

Він підпорядкований командиру з'єднання та виконує вказівки
начальника фінансової служби вищого штабу.

3.8.25. Начальник фінансової служби з'єднання повинен:

забезпечувати правильне визначення потреб у коштах для частин
і служб з'єднання згідно з кошторисом Міністерства оборони
України, своєчасне їх витребування і фінансування;

своєчасно забезпечувати правильну виплату грошового
забезпечення військовослужбовцям і заробітної плати працівникам
з'єднання;

надавати допомогу командирам і начальникам фінансової служби
військових частин в організації та веденні фінансового
господарства, правильно застосовувати закони України, постанови
Кабінету Міністрів України, розпорядження, накази Міністра оборони
і директиви начальника Генерального штабу Збройних Сил України з
фінансово-господарських питань;

вивчати, узагальнювати та поширювати досвід
фінансово-господарської діяльності військових частин і методів
роботи кращих начальників фінансової служби;

здійснювати постійний контроль за законністю і господарською
доцільністю витрат коштів згідно з кошторисом Міністерства оборони
України, дотриманням фінансової і штатно-тарифної дисципліни;

організовувати проведення документальної ревізії і перевірки
фінансово-господарської діяльності військових частин в
установленому порядку;

вивчати причини недоліків і порушень фінансової та
штатно-тарифної дисципліни, вживати заходів щодо їх усунення і
попередження, своєчасного відшкодування завданого державі
матеріального збитку, розробляти пропозиції щодо поліпшення
фінансово-господарської діяльності військових частин з'єднання,
виявлення та використання внутрішніх господарських ресурсів,
попередження втрат і нераціональних видатків;

розглядати проекти договорів, складених начальниками служб
з'єднання, стосовно їх законності (за відсутності юрисконсульта),
відповідності встановленим цінам, забезпеченості коштами, візувати
їх; здійснювати контроль за виконанням укладених з'єднанням
договорів щодо своєчасного та правильного застосування санкцій і
пред'явлення позову;

готувати висновки стосовно клопотань про видачу
інспекторських свідоцтв на списання за рахунок держави
матеріальних цінностей, а також забезпечувати своєчасне та
правильне оформлення цінностей й інспекторських посвідчень;

своєчасно розглядати і правильно вирішувати подані
пропозиції, заяви та скарги, вести їх облік в установленому
порядку, вивчати та узагальнювати причини скарг і вживати заходів
щодо їх усунення;

організовувати заняття зі спеціальної підготовки з особовим
складом служби;

вести облік і звітність по службі.

 

Інспектор-ревізор служби пального і мастильних матеріалів,
продовольчої та речової служб з'єднання

3.8.26. Інспектор-ревізор служби пального і мастильних
матеріалів, продовольчої та речової служб з'єднання несе
відповідальність за організацію контрольно-ревізійної роботи
служби в з'єднанні.

Він підпорядкований заступнику командира з'єднання з тилу, а
також начальнику відділу - заступнику начальника тилу з'єднання
(начальнику організаційно-планового відділення з'єднання).

3.8.27. Інспектор-ревізор з'єднання повинен:

твердо знати вимоги законодавчих актів України і вимоги
керівних документів Міністерства оборони України з питань
господарської діяльності та керуватися ними у своїй роботі,
проявляти непримиренність до порушників законності, державної
дисципліни, виявлення безгосподарності та розкрадання державної
власності, правильно оцінювати наявні недоліки і порушення,
вживати заходів щодо їх усунення на місцях;

документально встановлювати причини існуючих недоліків і
порушень, розмір заподіяних державі матеріальних збитків,
виражених у кількісному і грошовому вигляді, виявляти причини
допущених недоліків, порушень і конкретно винуватих посадових
осіб;

перевіряти повноту і своєчасність записів виявлених втрат
матеріальних засобів у книгу нестач; своєчасність відшкодування
завданих державі матеріальних збитків.

 

Начальник метрологічної служби з'єднання

3.8.28. Начальник метрологічної служби з'єднання відповідає
за організацію метрологічного забезпечення з'єднання засобами
вимірювання, правильне їх використання та утримання.

Він підпорядкований заступнику командира з'єднання з
озброєння, (у Військово-Повітряних Силах - заступнику командира
з'єднання по технічній частині - головному інженеру) та виконує
вказівки начальника метрологічної служби вищого штабу.

3.8.29. Начальник метрологічної служби з'єднання, крім
виконання обов'язків відповідно до пункту 3.1.9 цього Положення,
також повинен:

розробляти графіки перевірки засобів вимірювання у частинах і
подавати їх на затвердження безпосередньому начальнику;

організовувати перевірку засобів вимірювання частин з'єднання
та здійснювати контроль за своєчасним їх направленням на перевірку
в лабораторії вимірювальної техніки, які не входять у склад
з'єднання, відповідно до затвердженого графіка;

здійснювати контроль за станом, правильністю застосування та
зберігання засобів вимірювання, а також за своєчасністю їх
ремонту;

брати участь в організації і проведенні метрологічної
експертизи об'єктів озброєння та військової техніки в ході її
експлуатації;

здійснювати контроль у частинах за організацією заміни
несправних засобів вимірювання, відправкою їх у ремонт і отримання
з ремонту;

вести облік засобів вимірювання в установленому порядку;

контролювати ведення у частинах експлуатаційно-технічної
документації на засоби вимірювання;

здійснювати контроль за освоєнням нових засобів вимірювання,
що надійшли у частини, надавати допомогу особовому складу щодо їх
правильного застосування;

брати участь у роботі комісії з розгляду причин аварій,
відмов чи зниження ефективності дії озброєння, техніки через
невірні показання засобів вимірювання чи їх несправності;

здійснювати збирання і подання даних у вищі органи
метрологічної служби про метрологічне забезпечення з'єднання,
конструктивні та експлуатаційні недоліки засобів вимірювання.

 

( Слова між підпунктами 3.8.31 та 3.8.32 вилучено на підставі
Наказу Міноборони N 233 ( z0427-98 ) від 11.06.98 )

( Підпункт вилучено на підставі Наказу Міноборони
N 233 ( z0427-98 ) від 11.06.98 ) 3.8.32. Старший інспектор
технагляду з'єднання відповідає за технічний нагляд та безпечну
експлуатацію підпорядкованих об'єктів держтехнагляду, за якість
зробленого ним технічного огляду, а також за правильність
технічних рішень і висновків щодо стану цих об'єктів.

Старший інспектор технагляду з'єднання робить щорічні
технічні огляди об'єктів держтехнагляду частин, наслідки яких
оформлює актами.

Старший інспектор технагляду з'єднання виконує свої обов'язки
відповідно до обов'язків інспектора технагляду частини.

Він підпорядкований заступнику командира з'єднання та виконує
вказівки начальника інспекції технагляду вищого штабу.

У з'єднанні, де за штатом посада старшого інспектора
технагляду не передбачена, його обов'язки виконує - офіцер
інженерно-технічного складу, призначений наказом командира
з'єднання.

 

Начальник клубу з'єднання

3.8.31. Начальник клубу з'єднання відповідає за збереження,
облік,експлуатацію та своєчасне вжиття заходів для ремонту
культурно-освітнього майна, книжкового фонду та приміщень і
виконує обов'язки відповідно до обов'язків начальника клубу
військової частини, викладених у пунктах 3.2.25, 3.2.26 цього
Положення.

Він підпорядкований заступнику командира з'єднання з виховної
роботи.

 

Начальник адміністративно-господарської частини
штабу з'єднання

3.8.32. Начальник адміністративно-господарської частини штабу
з'єднання відповідає: за забезпечення офіцерів, прапорщиків і
військовослужбовців, які проходять службу за контрактом,
управління з'єднання особистою зброєю, індивідуальними засобами
протихімічного захисту та речовим майном; за організацію
харчування та побутового улаштування всього особового складу
управління на навчаннях; за експлуатацію, ремонт і протипожежну
охорону приміщень, які займає управління.

Він підпорядкований начальнику штабу з'єднання, з питань
матеріального забезпечення виконує вказівки заступника командира
з'єднання з тилу, а з питань квартирно-експлуатаційної служби
керується вказівками начальника КЕЧ району (гарнізону).

3.8.33. Начальник адміністративно-господарської частини штабу
з'єднання, крім виконання обов'язків відповідно до пункту 3.1.9
цього Положення, також повинен:

забезпечувати військовослужбовців управління особистою
зброєю, боєприпасами до неї, індивідуальними засобами
протихімічного захисту та речовим майном;

організовувати розміщення, побутове улаштування та
обслуговування офіцерів, які прибувають в управління з'єднання на
збори чи у відрядження;

організовувати розподіл, експлуатацію, ремонт і протипожежну
охорону приміщень, які займають управління і підрозділи
обслуговування з'єднань, забезпечувати їх меблями, пожежним
інвентарем, освітлювальним приладами та іншими матеріалами;

забезпечувати відділення та служби управління з'єднання
канцелярським приладдям;

разом з командиром комендантського підрозділу обладнати місця
для роботи та відпочинку офіцерів і забезпечувати гарячою їжею
особовий склад управління та підрозділів обслуговування з'єднання
на навчаннях;

складати розрахунки необхідних коштів для ремонту будинків,
устаткування, меблів та пожежного інвентарю, а також на придбання
канцелярського приладдя та інші потреби управління з'єднання;

видавати особовому складу управління оформлені відрядження,
відпускні білети та проїзні документи.

 

Командир автотранспортної частини з'єднання

3.8.34. Командир автотранспортної частини з'єднання
відповідає за виконання плану перевезення матеріальних засобів
автотранспортом частини та виконує свої обов'язки згідно з
вимогами Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України
( 548-14 ) і пунктів 3.1.3, 3.1.9 цього Положення. { Абзац перший
пункту 3.8.34 в редакції Наказу Міністерства оборони N 399
( z1091-09 ) від 04.08.2009 }

Крім того, він повинен:

забезпечувати постійну готовність автотранспорту, особового
складу до виконання завдань щодо перевезення матеріальних засобів;

організовувати виконання плану перевезення матеріальних
засобів у встановлені строки та облік перевезених частиною
матеріальних засобів;

знати наявність, технічний стан автотранспорту, можливості
підпорядкованих підрозділів, стан доріг, особливості руху
транспорту на маршрутах, стан пунктів навантажування та
розвантажування, норми та схеми навантаження різних матеріальних
засобів на автотранспорт і правила їх перевезення;

організовувати матеріальне, технічне та медичне забезпечення
підрозділів при перевезенні матеріальних засобів;

забезпечувати правильне та ефективне використання
автотранспорту та ощадливі витрати пально-мастильних матеріалів;

організовувати після закінчення перевезення заправку,
технічне обслуговування та ремонт автомобілів і підготовку
підрозділів до виконання наступних завдань;

забезпечувати збереження матеріальних засобів при
перевезенні;

вживати заходів щодо попередження дорожньо-транспортних
пригод;

контролювати правильність оформлення шляхових листків і
ведення книг обліку роботи автотранспорту, витрат
пально-мастильних матеріалів.

Командир автотранспортної частини з'єднання підпорядкований
заступнику командира з'єднання з тилу.

 

Командир ремонтної частини з'єднання

3.8.35. Командир ремонтної частини з'єднання відповідає за
виконання плану ремонту озброєння, бойової та іншої техніки
з'єднання і виконує свої обов'язки згідно з вимогами Статуту
внутрішньої служби Збройних Сил України ( 548-14 ) і пунктів
3.1.3, 3.1.9 цього Положення. { Абзац перший пункту 3.8.35 в
редакції Наказу Міністерства оборони N 399 ( z1091-09 ) від
04.08.2009 }

Крім того, він повинен:

забезпечувати готовність ремонтних засобів і особового складу
до виконання завдань по ремонту озброєння, бойової та іншої
техніки;

забезпечувати виконання виробничих завдань, високу якість
ремонту озброєння та техніки, а також економне витрачання запасних
частин і матеріалів;

знати матеріальну частину озброєння та техніки, що
ремонтуються; організацію і технологію їх ремонту; військові
ремонтні засоби, їх можливості, порядок і правила їх використання
та збереження;

перевіряти технічний стан і правильність використання
техніки, устаткування та інструменту, вживати заходів щодо їх
зберігання і ремонту;

удосконалювати способи та технологічні процеси ремонту;

витребовувати агрегати, запасні частини та матеріали,
необхідні для ремонту, та контролювати їх витрати;

організовувати облік виконаних робіт по ремонту озброєння та
техніки, а також запасних частин і матеріалів.

Командир ремонтної частини з'єднання підпорядкований
заступнику командира з'єднання з озброєння.

 

Командир медичної частини (начальник лазарету) з'єднання

 

3.8.36. Командир медичної частини (начальник лазарету)
з'єднання відповідає за своєчасне проведення
лікувально-профілактичних та протиепідемічних заходів у частинах
з'єднання, за забезпечення з'єднання медичним майном, за стан і
роботу всіх функціональних підрозділів частини і виконує свої
обов'язки згідно з вимогами Статуту внутрішньої служби Збройних
Сил України ( 548-14 ) і пунктів 3.1.3, 3.1.9 цього Положення.
{ Абзац перший пункту 3.8.36 в редакції Наказу Міністерства
оборони N 399 ( z1091-09 ) від 04.08.2009 }

Командир медичної частини (начальник лазарету) з'єднання
підпорядкований начальнику медичної служби з'єднання.

Крім того, він повинен:

забезпечувати постійну готовність наявних сил і засобів
частин (лазарету) до виконання завдань медичного забезпечення
з'єднання;

організовувати своєчасне та кваліфіковане обстеження і
лікування хворих у медичній частині (лазареті);

систематично допомагати начальникам медичних служб частин у
організації і проведенні заходів з медичного забезпечення частин;

забезпечувати отримання медичного та інших видів майна, їх
зберігання та відправку у функціональні підрозділи частини
(лазарету);

не рідше одного разу на три місяці перевіряти наявність,
зберігання, облік та законність витрат отруйних і наркотичних
речовин у аптеці частини та в частинах з'єднання, вносячи про це
відповідні записи у книги (картки) обліку;

організовувати лікувальне харчування хворих, що перебувають
на стаціонарному лікуванні у медичній частині (лазареті), та
слідкувати за якістю цього харчування;

забезпечувати проведення поточного ремонту медичного та
іншого майна засобами частини, а також направляти майно, яке
потребує середнього чи капітального ремонту, у майстерні
оперативних командувань, центру.

 

Начальник відділення медичного постачання -
начальник медичного постачання з'єднання

3.8.37. Начальник відділення медичного постачання - начальник
медичного постачання з'єднання відповідає за забезпечення медичної
частини (лазарету) та частин з'єднання медичним майном, його облік
і зберігання, а також за своєчасне поновлення медичного майна
недоторканого запасу. Він підпорядкований командиру медичної
частини з'єднання, а зі спеціальних питань виконує вказівки
начальника медичного постачання вищого штабу.

3.8.38. Начальник відділення медичного постачання - начальник
медичного постачання з'єднання, крім виконання обов'язків
відповідно до пункту 3.1.9 цього Положення, також повинен:

організовувати розподіл і видачу частинам медичного майна;

робити закупівлю окремих предметів медичного майна, яке не
видається з медичних складів оперативних командувань, центру;

здійснювати контроль за наявністю, станом, обліком,
зберіганням, експлуатацією, витратами медичного майна у частинах і
підрозділах, правильністю приготування ліків у аптеках, а також
станом засобів вимірювання, що використовуються медичною службою
з'єднання;

не рідше одного разу на три місяці перевіряти у частинах і
підрозділах з'єднання наявність, умови зберігання, облік видавання
та законність витрат отруйних і наркотичних речовин, вносячи про
це відповідні записи у книги (картки) обліку;

організовувати поточний ремонт медичного майна у з'єднанні та
відправку майна у майстерні для середнього та капітального
ремонту;

вести облік медичного майна, що перебуває на складі, а також
оперативний облік медичного майна довготривалого використання
(інвентарного) та спеціального призначення, що знаходиться
у частинах.

 

Начальник хлібозаводу з'єднання

3.8.39. Начальник хлібозаводу з'єднання відповідає за
організацію роботи хлібозаводу, своєчасне випікання хліба,
правильне утримання та експлуатацію матеріальної частини,
зберігання хлібопекарської сировини і готового хліба, а також за
санітарний стан хлібозаводу та виконує свої обов'язки згідно з
вимогами Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України
( 548-14 ) і пунктів 3.1.3, 3.1.9 цього Положення. { Абзац перший
пункту 3.8.39 в редакції Наказу Міністерства оборони N 399
( z1091-09 ) від 04.08.2009 }

Начальник хлібозаводу з'єднання підпорядкований командиру
частини тилового забезпечення.

Крім того, він повинен:

організовувати безперервне та якісне випікання хліба, точне
дотримання встановлених рецептур і технологічного режиму;

утримувати матеріальну частину стаціонарного та польового
хлібозаводу у технічно справному стані та постійній готовності до
швидкого розгортання польового хлібозаводу в польових умовах;

вживати заходів для безперебійного забезпечення хлібозаводу
сировиною та паливом, економних їх витрат;

забезпечувати технохімічний контроль і дотримання
санітарно-гігієнічних вимог при випіканні, зберіганні та
транспортуванні хліба;

організовувати правильне зберігання, облік хлібопекарської
сировини та випеченого хліба;

слідкувати за виконанням особовим складом хлібозаводу правил
особистої гігієни, за систематичним проходженням ними медичних
оглядів і вести журнал оглядів;

забезпечувати особовий склад хлібозаводу спеціальним одягом;

слідкувати за підтриманням у чистоті території, що прилягає
до хлібозаводу.

 

Начальник об'єднаного складу з'єднання

3.8.40. Начальник об'єднаного складу з'єднання відповідає за
правильне зберігання, якісний стан і своєчасний облік матеріальних
засобів на складах з'єднання; за механізацію
вантажно-розвантажувальних робіт; за правильне використання,
експлуатацію та утримання техніки, складських приміщень і
території складів; за організацію охорони та пожежної безпеки і
виконує свої обов'язки згідно з вимогами Статуту внутрішньої
служби Збройних Сил України ( 548-14 ) і пунктів 3.1.3, 3.1.9
цього Положення. { Абзац перший пункту 3.8.40 в редакції Наказу
Міністерства оборони N 399 ( z1091-09 ) від 04.08.2009 }

Начальник об'єднаного складу з'єднання підпорядкований
командиру частини тилового забезпечення, а із спеціальних питань
виконує вказівки начальників служб з'єднання.

Крім того, він повинен:

організовувати роботу об'єднаного складу та утримувати його у
постійній готовності до швидкого виходу для роботи в польових
умовах;

знати стан об'єднаного складу, своєчасно вживати заходів щодо
укомплектування його особовим складом, технікою і майном,
підтримувати запаси матеріальних засобів у встановлених розмірах і
своєчасно їх поновлювати;

розподіляти між складами військовослужбовців і засоби
механізації для виконання вантажно-розвантажувальних та інших
робіт;

здійснювати контроль за дотриманням правил завантажень і
техніки безпеки при вантажно-розвантажувальних роботах;

слідкувати за повним використанням вантажопідйомності
автотранспорту, виділеного для перевезення матеріальних засобів;

забезпечувати склади зовнішнім і внутрішнім освітленням, де
потрібно - засобами пожежогасіння, за необхідності організовувати
опалення спеціальних сховищ;

слідкувати за утриманням і правильною експлуатацією
складських приміщень і території складів, керувати поточним
ремонтом складських приміщень;

організовувати охорону об'єднаного складу.

 

Начальники складів об'єднаного складу

3.8.41. Начальники складів об'єднаного складу з'єднання
відповідають за роботу складів і виконують свої обов'язки
відповідно до обов'язків начальників складів військової частини,
викладених у пунктах 3.2.40, 3.2.41, 3.2.42 цього Положення.

Начальники складів підпорядковані начальникам відповідних
служб з'єднання, а з питань підготовки особового складу,
підтримання військової дисципліни, дотримання встановленого
розпорядку дня, організації роботи на складах, експлуатації
складських приміщень, підтримання порядку на території складів і у
сховищах, організації охорони та пожежної безпеки складів,
опалення та освітлення сховищ - начальнику об'єднаного складу
з'єднання.

Начальники об'єднаних складів є безпосередніми начальниками
підпорядкованих складів частин.

 

Начальник лазні з майстернею хімічної чистки
обмундирування з'єднання

3.8.42. Начальник лазні з майстернею хімічної чистки
обмундирування з'єднання відповідає за її роботу, за збереження
матеріальної частини, миючих матеріалів, розчинників, інвентарю та
майна.

Він підпорядкований начальнику речової служби з'єднання, а з
питань підготовки особового складу, підтримки військової
дисципліни та дотримання встановленого розпорядку дня - начальнику
об'єднаного складу з'єднання.

3.8.43. Начальник лазні з майстернею хімічною чистки
обмундирування з'єднання повинен:

знати обладнання матеріальної частини та правила експлуатації
технічних засобів миття особового складу та хімічної чистки
обмундирування;

утримувати матеріальну частину лазні з майстернею у постійній
готовності до швидкого виходу для роботи у польових умовах і вміти
організовувати їх розгортання та роботу в цих умовах;

проводити з особовим складом лазні та майстерні хімічної
чистки обмундирування заняття зі спеціальної підготовки;

забезпечувати суворе дотримання санітарно-гігієнічних правил
при митті особового складу;

утримувати технічні засоби у справному стані, виконувати
правила їх зберігання та технічного обслуговування;

забезпечувати виконання правил пожежної безпеки і техніки
безпеки при роботі та обслуговуванні технічних засобів;

організовувати і вести облік миючих засобів, розчинників та
інвентарю.

 

Начальник майстерні з ремонту речового майна з'єднання

3.8.44. Начальник майстерні з ремонту речового майна
з'єднання відповідає за роботу майстерні та виконує свої обов'язки
відповідно до обов'язків начальника майстерні з ремонту речового
майна частини, викладених у пунктах 3.2.38, 3.2.39 цього
Положення.

Він підпорядкований начальнику речової служби з'єднання, а з
питань бойової підготовки, підтримання військової дисципліни та
дотримання розпорядку дня - начальнику об'єднаного складу
з'єднання.

 

3.9. Обов'язки посадових осіб з'єднання кораблів і берегової
(плавучої) бази з'єднання кораблів Військово-Морських Сил України
щодо організації та ведення корабельного господарства

 

Флагманські спеціалісти з'єднання кораблів

3.9.1. Флагманські спеціалісти з'єднання кораблів щодо
організації і ведення корабельного господарства відповідають за
правильну експлуатацію зброї і технічних засобів за своїм фахом та
планування їх ремонту.

3.9.2. Флагманські спеціалісти з'єднання кораблів повинні:

здійснювати контроль за станом зброї, технічних засобів,
дотриманням правил їх експлуатації і утримання; за станом обліку,
наявністю встановлених запасів матеріальних засобів на кораблях і
на береговій базі та правильністю їх витрачання; за виконанням
командирами бойових частин кораблів заходів щодо запобігання
забруднюванню моря пальним і різними відходами;

контролювати стан і організацію безпечної експлуатації
об'єктів держтехнагляду;

перевіряти не рідше одного разу на півроку на кораблях і
складах берегової бази стан, комплектність і облік майна, порядок
його зберігання та експлуатації і дотримання правил пожежної
безпеки;

брати участь у складанні планів ремонту кораблів, зброї і
технічних засобів, організовувати роботу ремонтних органів
з'єднання, контролювати хід ремонту кораблів і зброї, що
проводиться судноремонтними заводами, а також надавати допомогу в
організації ремонту, який виконується силами та засобами з'єднання
кораблів.

 

Командир берегової (плавучої) бази з'єднання кораблів

3.9.3. Командир берегової бази з'єднання кораблів відповідає:
за забезпечення кораблів і частин з'єднання, що базуються,
матеріальними засобами, їх подачу безпосередньо до борту кораблів
і підвезення частинам; за проведення ремонту кораблів базовими
судноремонтними підрозділами; за утримання, використання, технічне
обслуговування та ремонт зброї, техніки, автотранспорту і
плавзасобів; за створення умов для занять та відпочинку особового
складу кораблів; за готовність рухомих засобів бази до виконання
завдань у пунктах розосередження базування кораблів; за підготовку
підпорядкованого особового складу.

Він підпорядкований командиру з'єднання кораблів і є його
заступником з тилу, а зі спеціальних питань виконує вказівки
начальника тилу Військово-Морських Сил України.

Командир плавучої бази відповідає за всебічне забезпечення
кораблів, що базуються, і виконує свої обов'язки відповідно до
обов'язків командира берегової бази з'єднання кораблів.

3.9.4. Командир берегової бази з'єднання кораблів, крім
виконання обов'язків відповідно до пункту 3.1.9 цього Положення,
також повинен:

керувати діяльністю підлеглих служб (частин постачання) і
підрозділів та організовувати контроль за їх господарською
діяльністю;

організовувати отримання матеріальних засобів зі складів
флоту (військово-морської бази);

контролювати забезпечення кораблів і частин (підрозділів)
з'єднання та вживати заходів щодо поповнення їх запасами
матеріальних засобів до встановлених норм;

перевіряти не рідше одного разу на три місяці наявність, стан
і комплектність матеріальних засобів у підпорядкованих службах,
які знаходяться на кораблях, у частинах (підрозділах) і на складах
бази, вносячи про це відповідні записи у книги (картки) обліку;

організовувати харчування особового складу бази кораблів,
частин (підрозділів), які базуються, і контролювати його якість;

організовувати підсобне господарство та керувати його
діяльністю;

організовувати сезонні заготівлі картоплі та овочів, їх
вивезення до складів берегової бази, переробку та закладання на
зберігання, а також заготівлю сіна та соломи для потреб бази;

перевіряти матеріали щодо втрат, крадіжок і псування
матеріальних засобів у підпорядкованих службах, частинах
(підрозділах) і вживати заходів до відшкодування збитків; при
виявленні (розкритті) злочинів,пов'язаних з витратами, крадіжками
і незаконним витрачанням матеріальних засобів та коштів,
повідомляти про них військового прокурора; порушувати кримінальну
справу та проводити дізнання;

організовувати лазнево-пральне обслуговування особового
складу кораблів і частин з'єднання;

організовувати ремонт кораблів і суден базовими
судноремонтними підрозділами;

здійснювати контроль за справністю пірсів, причалів і місць
стоянок кораблів з їх обладнанням (магістралями, вантажопідйомними
засобами, бочками для стоянки кораблів, місцями для підйому
катерів та інше);

організовувати експлуатацію, утримання та ремонт
казармено-житлового фонду, комунальних споруд і квартирного майна;

вивчати економіку району базування з'єднання кораблів з метою
виявлення та використання місцевих ресурсів;

організовувати і забезпечувати охорону кораблів, що
базуються;

організовувати через органи військторгу та підприємства
військової торгівлі торговельно-побутове забезпечення особового
складу з'єднання, здійснювати контроль за роботою підприємств
торгівлі; контролювати наявність належного асортименту товарів;
культуру обслуговування та дотримання правил торгівлі.

 

Заступник (помічник) командира берегової (плавучої)
бази з'єднання кораблів

3.9.5. Заступник командира берегової бази з'єднання кораблів
відає всіма питаннями, які входять у компетенцію командира
берегової бази.

Як начальник електротехнічної служби частини він повинен:

керувати діяльністю підпорядкованих підрозділів;

організовувати та контролювати ремонт окремих механізмів і
вузлів кораблів (при наявності у з'єднанні судноремонтної
майстерні), ремонт і заряджання акумуляторних батарей;

організовувати забезпечення кораблів і берегових об'єктів
електроенергією, парою, стисненим повітрям і водою;

організовувати утримання, використання, технічне
обслуговування та ремонт автомобільної техніки, плавучих засобів і
об'єктів держтехнагляду.

Помічник командира плавучої бази виконує свої обов'язки
відповідно до обов'язків заступника і командира берегової бази.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.