Здавалка
Главная | Обратная связь

Начальники частин (служб) боєпостачання, мінно-торпедного, 9 страница8.1.6. Приміщення для лазень, пралень та хлібопекарень
відводяться і обладнуються у тих випадках, коли немає можливості
забезпечити потребу в них за рахунок лазень, пралень і
хлібопекарень, які знаходяться у віданні місцевих органів влади чи
інших відомств.

8.1.7. Командиру військової частини (з'єднання) забороняється
змінювати призначення зайнятих будівель (приміщень), виконувати
перебудову та перепланування, перенесення чи розбирання існуючих
та зведення нових споруд без дозволу квартирно-експлуатаційних
органів.

8.1.8. Приймання казармено-житлового і табірного фонду,
комунальних споруд та земельних ділянок, відведених для військових
частин, здійснюється представниками військової частини (з'єднання)
представниками квартирно-експлуатаційних органів району
(гарнізону) за актами та описами. Для цієї мети наказом начальника
гарнізону призначається комісія.

8.1.9. Заново сформована військова частина (з'єднання) на час
формування забезпечується матеріальними засобами і коштами
частиною (з'єднанням), яка її формує.

На начальників служб військової частини (з'єднання), яка
формує цю частину, відповідним командуванням покладається
відповідальність за забезпечення заново сформованої частини
(з'єднання) керівними документами, книгами, бланками обліку та
звітності.

8.1.10. На самостійне забезпечення матеріальними засобами та
коштами заново сформована військова частина (з'єднання) переходить
після закінчення формування її служб.

Зарахування на забезпечення здійснюють управління (відділи)
військового округу (оперативного командування) на підставі наказу
командуючого про закінчення формування і донесень військової
частини (з'єднання) про отримані під час формування матеріальні
засоби та кошти. Ці донесення повинні бути завірені службами
військової частини (з'єднання), яка її формувала.

8.1.11. Для отримання необхідних матеріальних засобів
розпорядженням управлінь (відділів) військового округу сформована
військова частина (з'єднання) прикріплюється до окружних складів
та баз - постачальників, а на торговельно-побутове забезпечення -
до найближчого військторгу.

8.1.12. Офіцери, що прибули у військову частину (з'єднання),
яка формується, для проходження служби на посадах заступників
командирів та начальників служб, зобов'язані, перш за все,
познайомитись з директивами і загальним планом формування, а також
вивчити штатний склад своєї частини (з'єднання). Після цього вони
розробляють плани своєї роботи на час формування частин
(з'єднання).

У планах, крім загальних питань, передбачається:

комплектування служб та підрозділів тилу молодшими
спеціалістами; проведення занять із спеціальної підготовки з
офіцерами та молодшими спеціалістами;

розподіл і обладнання приміщень казармено-житлового фонду,
комунальних споруд і підготовка їх до роботи;

заведення справ та документів обліку; інструктаж командирів і
старшин підрозділів про порядок забезпечення особового складу та
інші необхідні заходи.

 

8.2. Ліквідація військового господарства при розформуванні
військової частини (з'єднання)

8.2.1. Військова частина (з'єднання) розформовується на
підставі директиви (наказу) відповідного командування, у якій
визначаються:

строк розформування та її правонаступник;

термін закінчення фінансування та час закриття поточного і
бюджетного рахунків в установах Держказначейства;

терміни (з обов'язковим погодженням з Контрольно-ревізійним
департаментом Міністерства оборони України) проведення
обревізування військової частини (з'єднання);

порядок передачі правонаступнику необревізованих первинних
документів, які залишились з дня закінчення останньої
документальної ревізії до дня підписання ліквідаційного акта;

порядок передачі правонаступнику первинних документів,
терміни зберігання яких після проведення останньої документальної
ревізії не закінчились;

порядок здавання справ і документів, що підлягають зберіганню
в Державному галузевому архіві Міністерства оборони України, та
порядок знищення справ і документів на місці (терміни зберігання
яких закінчились);

порядок здачі гербових печаток та кутових штампів до
державного галузевого архіву Міністерства оборони України та
порядок знищення інших печаток і штампів;

порядок передачі особового складу, озброєння, військової
техніки та інших матеріальних засобів військової частини
(з'єднання);

порядок передачі казармено-житлового фонду, комунальних
споруд, земельних ділянок та квартирного майна;

термін, порядок звільнення та працевлаштування працівників
відповідно до чинного законодавства України;

строки подачі акта ліквідаційної комісії.

На підставі директиви (наказу) про розформування командир
військової частини зобов'язаний видати наказ по військовій
частині, у якому визначити перелік (з обов'язковим погодженням з
Державним галузевим архівом Міністерства оборони України) та
терміни передачі правонаступнику первинних документів, регістрів і
звітності, що не здаються до Державного галузевого архіву
Міністерства оборони України.

{ Пункт 8.2.1 в редакції Наказу Міністерства оборони N 328
( z0660-07 ) від 07.06.2007 }

8.2.2. Відповідальним за розформування військової частини
(з'єднання) і ліквідацію військового господарства командир частини
(з'єднання). Командир частини (з'єднання) і його заступник з тилу
залишаються у військовій частині (з'єднанні) до завершення її
розформування і організують охорону звільнених будинків та споруд
військових містечок з усім обладнанням і квартирним майном до
передачі їх іншій військовій частині (з'єднанню) або
квартирно-експлуатаційній частині району (гарнізону). Начальники
служб залишаються у військовій частині (з'єднанні) до завершення
повної передачі матеріальних цінностей правонаступнику та
ліквідації своїх служб.

8.2.3. Для контролю за дотриманням встановленого порядку
розформування і точним виконанням директиви (наказу) вищого
командира (командуючого), а також для надання допомоги командиру
частини (з'єднання) при ліквідації військового господарства
наказом вищого командира (командуючого) призначається ліквідаційна
комісія.

Ліквідаційна комісія у своїй діяльності підзвітна особі, яка
призначила її, і у своїй роботі керується законодавством.
Розформування військової частини (з'єднання) і ліквідація
військового господарства здійснюється згідно з планом, який
розробляється ліквідаційною комісією разом з командиром частини
(з'єднання) та затверджується командиром (командуючим), що
призначив цю комісію.

8.2.4. Виходячи з обсягу і змісту роботи, ліквідаційна
комісія зобов'язана:

перевірити дійсну наявність і якісний стан матеріальних
засобів у військовій частині (з'єднанні);

скласти відомість наявності і якісного стану матеріальних
засобів, у якій вказати облікову кількість і ту кількість
матеріальних засобів, що дійсно є у наявності по кожній службі
окремо та вивести нестачі і надлишки;

перевірити стан розрахунків з постачальниками і стан
претензійних справ;

перевірити правильність погашення записів у книзі обліку
нестач;

проконтролювати правильність забезпечення підрозділів, команд
та окремих військовослужбовців, що вибувають із складу військової
частини, матеріальними засобами, коштами та атестатами;

перевірити правильність стану заключних звітів з усіх служб.

Перевірка законності використання військових перевізних
документів повинна бути проведена органами військових сполучень, а
у виняткових випадках - ліквідаційною комісією із складанням акта.

8.2.5. Кожна служба частини (з'єднання), що розформовується,
зобов'язана за всі матеріальні засоби, які за нею значаться,
подати заключний звіт відповідному командуванню.

8.2.6. Заключний звіт повинен відображати:

наявність матеріальних засобів на перше число звітного
періоду;

витрати матеріальних засобів (з початку звітного періоду по
день розформування), підтверджений виправдними необхідними
документами;

прибуток матеріальних засобів (з початку звітного періоду по
день розформування), підтверджений довідками, виданими
постачальним складом (підприємством-постачальником у випадку
виділення децентралізованих фондів);

відомості про наявність матеріальних засобів на день
розформування.

8.2.7. До заключного звіту по кожній службі додаються:

витяг із книги обліку нестач стосовно незавершених справ;

копії атестатів на майно, відправлене з військової частини з
особовим складом та підрозділами;

перелік незавершених претензійних справ з доданням копій
претензійного матеріалу;

не використані повністю або Частково бланки документів
суворого обліку (книжки атестатів, чекові вимоги та ін.);

пояснювальна записка, яка характеризує стан матеріальних
засобів служби, обліку і звітності по службі військової частини
(з'єднання), що розформовується.

витяг із акта ліквідаційної комісії у частині, що
безпосередньо стосується кожної окремої служби;

книга обліку матеріальних засобів і військової техніки.

8.2.8. Заключний звіт по кожній службі окремо підписується
головою ліквідаційної комісії, усіма її членами, начальником
служби і подається через командира військової частини (з'єднання)
вищому органу - управлінню (відділу) військового округу
(оперативному командуванню) або начальнику служби з'єднання (якщо
військова частина матеріальні засоби отримувала через склади
з'єднання).

8.2.9. Начальник вищого органу зобов'язаний у триденний строк
після отримання заключного звіту розглянути і, за відсутності
претензій, прийняти його та видати довідку військовій частині
(з'єднанню) про прийняття звіту.

При наявності нестач, надлишків або псування матеріальних
засобів командир частини (з'єднання) призначає службове
розслідування і винуваті притягуються до відповідальності у
встановленому порядку.

8.2.10. У тих випадках, коли військова частина (з'єднання)
завершує своє існування у зв'язку з переформуванням в іншу
військову частину (з'єднання), передача матеріальних засобів
проводиться відповідно до правил передачі, встановлених для
частин, які підлягають розформуванню, але без складання заключних
звітів по службах.

Передача у такому випадку, оформлюється актом, у
якому дається характеристика стану обліку і звітності по кожній
службі окремо і вказується відповідність дійсної наявності
матеріальних засобів даним обліку. Акт подається вищим органам.

8.2.11. Після здачі заключного звіту і одержання довідки від
вищого органу про передачу матеріальних засобів начальники служб
військової частини (з'єднання) приводять у належний порядок справи
по службах і готують їх до здавання в архів або на знищення.

8.2.12. Всі документи діловодства військової частини
(з'єднання), що розформовуються, які необхідно зберігати в
архіві, здаються до нього за встановленим порядком.

( Підпункт 8.2.12 в редакції Наказу Міноборони N 233 ( z0427-98 )
від 11.06.98 )

8.2.13. Гербові печатки і кутові штампи розформованих
військових частин (з'єднань) здаються до архіву разом з
ліквідаційним актом, а інші печатки і штампи знищуються у
встановленому порядку.

( Підпункт 8.2.13 в редакції Наказу Міноборони N 233 ( z0427-98 )
від 11.06.98 )

8.2.14. Ліквідаційна комісія, по закінченні розформування
військової частини (з'єднання), складає за встановленою формою
ліквідаційний акт.

У ліквідаційному акті окремими розділами зазначається: куди і
в якому складі (кількості) передано особовий склад (солдати,
матроси, сержанти, старшини, прапорщики, мічмани, офіцери,
працівники); куди, в якій кількості та в якому стані передані
озброєння, бойова техніка, майно та інші матеріальні засоби, а
також казармено-житловий фонд, комунальні споруди, земельні
ділянки, квартирне майно і обладнання, секретне діловодство,
документи обліку.

До акта додаються довідки управлінь (відділів) військового
округу по кожній службі, а також окремі акти на передані або
знищені встановленим порядком майно і документи.

Крім того, до ліквідаційного акта додаються: довідка про
здавання постачальному органу невикористаних бланків і копій
військових перевізних документів, строк зберігання яких не
закінчився, а також звіт і акт останньої перевірки військових
перевізних документів.

8.2.15. Ліквідаційний акт складається в одному примірнику,
затверджується відповідним командуванням і подається по команді, а
потім здається до архіву.

 

9. Порядок приймання та здавання справ і посад особами,
що відають військовим (корабельним) господарством

 

9.1. Загальні положення

9.1.1. З метою підвищення відповідальності за керівництво
військовим (корабельним) господарством і забезпечення збереження
державної власності всі посадові особи при призначеннях і
переведеннях зобов'язані здавати та приймати справи і посаду.

Для приймання та здавання справ і посади, починаючи з
начальника служби військової частини та вище і їм відповідних
посадових осіб, наказом старшого командира (начальника)
призначається комісія.

У роботі щодо приймання та здавання справ і посади всіма
матеріально-відповідальними особами військової частини (з'єднання)
обов'язково бере участь внутрішня перевірочна комісія.

9.1.2. Приймання та здавання справ і посади (у господарському
відношенні) включає:

вивчення тим, хто приймає посаду, стану військового
господарства (служби), а також стану природоохоронних об'єктів, їх
будівництва (реконструкції) і капітального ремонту, виділених і
витрачених на це коштів;

ознайомлення з посадовими особами;

здавання тим, що здає посаду, а тим, що приймає,- перевірку
та приймання матеріальних засобів, коштів і документів;

документальне оформлення приймання та здавання справ і
посади.

9.1.3. Приймання та здавання справ і посади проводиться за
календарним планом, який розробляється разом: тим, хто приймає, та
тим, хто здає справи і посаду, а також головою комісії.

Цей план розробляється в довільній формі і повинен
передбачати виконання всієї роботи у межах часу, відведеного на
приймання здавання справ і посади.

Календарний план може включати такі питання:

черговість та строки заслуховування доповідей посадових осіб,
підпорядкованих тому, хто здає справи і посаду;

черговість та строки перевірки служб і різних об'єктів
господарства (служби);

строк, у який повинні бути проведені за книгами і картками
обліку всі прибуткові та витратні операції згідно з документами,
виписаними на підставі вказівок того, хто здає справи і посаду;

окремі строки складання відомостей наявності та якісного
стану матеріальних засобів по окремих службах і об'єктах
господарства;

кінцевий строк складання відомостей наявності та якісного
стану матеріальних засобів та оформлення акта.

Календарний план затверджується вищим командиром
(начальником) особи, що приймає справи і посаду.

9.1.4. Для приймання та здавання справ і посади
встановлюються такі строки:

командира військової частини - не більше 10 днів;

заступника командира військової частини і з'єднання з тилу і
їм відповідних посадових осіб - не більше 20 днів:

начальника служби військової частини і з'єднання - не більше
15 днів;

начальника клубу військової частини і з'єднання - не більше
15 днів;

начальника складу, хлібозаводу (хлібопекарні) і їдальні - не
більше 10 днів;

начальника майстерні частини (з'єднання) - не більше 5 днів;

командира і старшини підрозділу - не більше 5 днів;

командира взводу - не більше 3 днів.

Строк приймання та здавання справ і посади рахується з
моменту прибуття у військову частину (з'єднання) призначеної для
прийому справ і посади особи.

Іншим посадовим особам строк приймання і здавання справ і
посади визначається старшим начальником (але не більше 10 днів).

9.1.5. Приймання та здавання справ і посади повинні проходити
без порушення нормальної роботи служби.

Керівництво військовим господарством у підпорядкованих
службах (службі) до закінчення приймання і здавання справ та
посади (до затвердження акта) здійснює особа, що здає справи і
посаду.

На час приймання і здавання справ і посади поточна робота
складів, як правило, припиняється.

Видача матеріальних засобів із складів у цей період
проводиться тільки з відома особи, що приймає справи і посаду, а
також голови комісії.

9.1.6. Приймання справ і посади проводиться особисто тим, хто
приймає, від того, хто здає, у присутності комісії.

9.1.7. Комісія, призначена для приймання та здавання справ і
посади, чи внутрішня перевірочна комісія у присутності того, хто
приймає, і того, хто здає справи і посаду, проводить:

інвентаризацію матеріальних засобів, які приймаються заново
призначеною посадовою особою військової частини (з'єднання);

перевірку господарської діяльності військової частини, служб
складів та інших об'єктів з моменту останньої перевірки і
порівняння облікових відомостей з даними дійсної наявності
матеріальних засобів.

9.1.8. Приймання та здавання справ посадовими особами, що
відають військовим (корабельним) господарством, оформлюється актом
(додаток N 8).

До акта додаються відомості наявності і якісного стану
матеріальних засобів з указанням наявності, якісного стану,
надлишків і нестач, а також пояснення того, хто здає справи і
посаду, про причини виникнення нестачі, надлишків.

У тих випадках, коли той, хто здає, або заново призначений
начальник має по окремих статтях акту заперечення, він викладає їх
у письмовій формі в акті під час його підписання.

Вищий начальник при затвердженні акта про приймання та
здавання справ і посади зобов'язаний розглянути заперечення. При
необхідності, для виявлення дійсного стану речей і розбору
заперечень того, хто здає (приймає) справи і посаду,
розпорядженням командира частини (з'єднання) призначається
службове розслідування, яке повинно бути закінчено в двотижневий
строк.

Приймання та здавання справ і посади командиром військової
частини (корабля) проводяться згідно з вимогами Статуту
внутрішньої служби Збройних Сил України ( 548-14 ). { Абзац п'ятий
пункту 9.1.8 в редакції Наказу Міністерства оборони N 399
( z1091-09 ) від 04.08.2009 }

9.1.9. Акт і відомості наявності та якісного стану
матеріальних засобів підписуються тим, хто приймає, і тим, хто
здає справи та посаду, а також членами комісії, які проводили
інвентаризацію матеріальних засобів і перевірку господарської
діяльності військової частини (служби). Відомості, крім вказаних
осіб, підписуються також особами, які прийняли матеріальні засоби
на подальше зберігання.

Акти затверджуються:

при прийманні та здаванні справ і посади заступниками
командира та начальниками служб з'єднання і їм відповідними
особами - командиром з'єднання;

при прийманні та здаванні справ і посади заступниками
командира та начальниками служб частини і їм відповідними
особами - командиром частини;

при прийманні та здаванні справ і посади командиром та
старшиною підрозділу - вищим командиром (начальником);

при прийманні та здаванні справ і посади начальником складу,
майстерні, хлібозаводу (хлібопекарні), їдальні і їм відповідними
особами - вищим начальником з підпорядкованості.

Про приймання та здавання справ і посади подається звіт
безпосередньому начальнику.

9.1.10. Рішення щодо усунення зазначених у акті приймання та
здавання справ і посади недоліків повинно бути прийнято вищим
начальником не пізніше 10-денного строку. У тому випадку, коли за
результатами нестачі проводиться службове розслідування, рішення
про притягнення винуватого до відповідальності повинно бути
прийнято не пізніше місячного строку з дня закінчення
розслідування. Особа, яка здає справи і посаду, відбуває до нового
місця служби після затвердження акта про приймання і здавання
справ і посади вищим начальником, а в тому випадку, коли виявлена
нестача - після прийняття щодо них відповідного рішення.

9.1.11. Безпосередні начальники несуть відповідальність за
організацію і якісне проведення приймання та здавання справ і
посади підпорядкованими їм посадовими особами.

 

9.2. Приймання та здавання справ і посад заступниками
командира та начальниками служб військової частини (з'єднання)

9.2.1. Заново призначеному заступнику командира або
начальнику служби військової частини (з'єднання) після
представлення посадовим особам, згідно з вимогами Статуту
внутрішньої служби Збройних Сил України ( 548-14 ), необхідно
познайомитись з посадовими особами військової частини (з'єднання),
заступником командира гарнізону з тилу (начальником служби
гарнізону зі спеціальності), начальником квартирно-експлуатаційної
частини району (гарнізону), керівниками місцевих підприємств,
установ і організацій, які здійснюють постачання матеріальних
засобів і надають послуги військовій частині (з'єднанню).

{ Пункт 9.2.1 в редакції Наказу Міністерства оборони N 399
( z1091-09 ) від 04.08.2009 }

9.2.2. Приймаючи справи і посаду, заступник командира
(начальник служби) військової частини зобов'язаний:

ознайомитись із загальними питаннями ведення військового
господарства у підпорядкованих службах (службі) військової
частини;

перевірити стан бойової підготовки підпорядкованих
підрозділів, їх укомплектованість особовим складом і технікою та
інші питання;

ознайомитись з актами останніх перевірок господарської
діяльності (документальної ревізії) підпорядкованих підрозділів і
частин (служб);

заслухати у присутності того, хто здає справи і посаду, звіти
підпорядкованих посадових осіб про стан господарства та
забезпечення військової частини (з'єднання) матеріальними засобами
по підпорядкованих службах (службі);

перевірити ступінь виконання планів річного господарського,
контрольно-ревізійної роботи, експлуатації і ремонту озброєння,
бойової та іншої техніки, планів по підпорядкованих службах
(службі), а також виконання пропозицій попередніх перевірок і
документальних ревізій, стан обліку і звітності по службах
(службі);

перевірити наявність і якісний стан матеріальних засобів,
техніки та майна у підрозділах (частинах), службах, на складах, а
також організацію їх експлуатації, збереження, ремонту і обліку.

При прийманні і здаванні справ та посади заступником
командира частини (з'єднання) матеріальні засоби можуть
перевірятися вибірково, а при прийманні і здаванні справ та посади
начальником служби і йому відповідними особами проводиться
інвентаризація матеріальних засобів по службі;

перевірити організацію харчування, матеріального забезпечення
по підпорядкованих службах (службі), квартирно-побутові умови
підпорядкованого особового складу, а також стан
казармено-житлового фонду, комунальних споруд і обладнання
військової частини (з'єднання) по підпорядкованих службах
(службі).

9.2.3. При ознайомленні з загальними питаннями ведення
військового господарства (стану служби) той, хто приймає справи і
посаду, вивчає умови розквартирування військової частини
(з'єднання); розміщення складів, парків, майстерень, медичних
пунктів та інших об'єктів, їх благоустрій і стан; установлений
порядок забезпечення матеріальними засобами та організацію
підвезення, розміщення підприємств, установ і організацій місцевих
постачальників; яка квартирно-експлуатаційна частина забезпечує
квартирним утриманням, її місцезнаходження; організацію
торговельно-побутового забезпечення, лазнево-прального
обслуговування та інші питання.

9.2.4. Укомплектованість підрозділів, частин (служб)
вивчається шляхом порівняння штатної і облікової чисельності
особового складу та наявності техніки.

При ознайомленні з особовим складом той, хто приймає посаду,
заслуховує відзиви того, хто здає справи і посаду, про ділові та
моральні якості підпорядкованих військовослужбовців і їх подальшу
перспективу по службі.

9.2.5. Стан бойової і спеціальної підготовки особового складу
визначається за результатами останніх інспекторських (контрольних)
перевірок, виконанням навчальних планів та функціональних
обов'язків посадовими особами у ході роботи.

Перевірка бойової і мобілізаційної готовності підпорядкованих
підрозділів і частин (служб) здійснюється шляхом ознайомлення з
відповідними документами (планом приведення військової частини і
з'єднання у встановлені ступені бойової готовності, мобілізаційним
планом та іншими), районами зосередження по бойовій тривозі
підпорядкованих підрозділів і частин та збору їх для виходу на
навчання, для гасіння пожежі, ліквідації наслідків стихійних явищ
та вирішення інших завдань.

9.2.6. Ознайомлення з результатами раніше проведених
перевірок повинно розпочинатись з актів документальної ревізії
(перевірки господарської діяльності, інспекторської перевірки),
висновків вищих органів і наказів командира частини (з'єднання) за
результатами цих перевірок.

9.2.7. При перевірці річних та місячних планів
встановлюється, які заходи передбачені з питань ведення
військового (корабельного) господарства (служби) частини
(з'єднання) і як вони виконані.

9.2.8. При перевірці стану обліку і звітності, законності
господарських операцій, перш за все, слід встановити, відповідає
чи ні заведений облік і звітність законодавству. Після того
звіряються дані обліку частини (з'єднання) з обліком вищих
органів. У ході роботи встановлюється правильність здійснених
записів у книгах обліку матеріальних засобів і виведених у них
лишків.

Після закінчення перевірки той, хто приймає справи і посаду,
разом з комісією оцінює стан обліку і звітності, а також
законність оформлення господарських операцій.

9.2.9. Наявність, якісний стан, умови зберігання матеріальних
засобів, експлуатації і ремонту техніки встановлюються тим, хто
приймає справи і посаду, вибірково. При цьому послідовно
перевіряються: записи в книгах і картках обліку з часу останньої
перевірки; кількісний та якісний стан усіх видів матеріальних
засобів на складах і в підрозділах та стан забезпеченості;
комплектність і умови збереження матеріальних засобів
недоторканного запасу.

При перевірці наявності і стану матеріальних засобів у
підрозділах (частинах) і на складах поточного забезпечення
особлива увага приділяється тому майну, яке найчастіше
втрачається, а на складах недоторканного запасу - умовам
зберігання, поновленню запасів і дотриманню встановленої
комплектності.

Той, хто приймає справи і посаду, перевіряє також
використання виділених коштів по підпорядкованих службах.

9.2.10. У тому разі, коли заступник командира або начальник
служби частини (з'єднання) призначається також і посадовою особою
гарнізону, він зобов'язаний ознайомитись і прийняти справи та
посаду відповідно до обов'язків, викладених у Статуті гарнізонної
та вартової служб Збройних Сил України ( 550-14 ).

{ Пункт 9.2.10 в редакції Наказу Міністерства оборони N 399
( z1091-09 ) від 04.08.2009 }

9.2.11. При прийманні посади заступника командира (начальника
служби) для тимчасового виконання (на період відпустки, хвороби,
відрядження штатної посадової особи і т.д.) час на
приймання-здавання посади відводиться обмежений. При цьому
наявність матеріальних засобів підтверджується
матеріально-відповідальними особами.

Всі термінові справи повинні бути вирішені, по можливості,
тим, хто здає посаду. Про приймання-здавання посади доповідається
командиру частини (з'єднання).

До тимчасового виконання обов'язків особа допускається
наказом командира військової частини (з'єднання) і несе
відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

9.2.12. У випадку виявлення зловживань, занедбаності обліку
при прийманні справ і посади заступника командира (начальника)
служби військової частини (з'єднання) і йому відповідних посадових
осіб, той, хто приймає справи і посаду, доповідає командиру
частини (з'єднання) про необхідність призначення спеціальної
комісії для перевірки наявності, якісного стану, обліку і
законності витрат матеріальних засобів та коштів.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.