Здавалка
Главная | Обратная связь

Начальники частин (служб) боєпостачання, мінно-торпедного, 10 страница9.2.13. Під час роботи комісії по перевірці наявності
матеріальних засобів на складі мають бути присутні ті, хто здає і
хто приймає справи та посаду заступника командира (начальника
служби).

9.2.14. Результати приймання і здавання справ та посади
заступника командира, начальників служб частини (з'єднання) і їм
відповідних посадових осіб, оголошуються в наказі командира
військової частини (з'єднання).

 

9.3. Приймання та здавання справ і посади командиром
підрозділу

9.3.1. Командир підрозділу приймання і здавання справ та
посади здійснює на підставі наказу по частині.

Той, хто приймає справи і посаду, зобов'язаний:

заслухати в присутності того, хто здає справи і посаду,
доповіді підпорядкованих командирів і старшини підрозділу про стан
господарства підрозділу і забезпечення матеріальними засобами;

перевірити розташування і стан закріплених приміщень;

ознайомитись в діловодстві частини з документами перевірок,
що характеризують стан і організацію ведення господарства в
підрозділі;

перевірити наявність озброєння, бойової техніки, боєприпасів,
транспорту та майна в підрозділі, звірити його з книгами обліку
служб частини.

9.3.2. Після приймання та здавання справ і посади командири
підрозділів подають звітні документи згідно з вимогами Статуту
внутрішньої служби Збройних Сил України ( 548-14 ).

{ Пункт 9.3.2 в редакції Наказу Міністерства оборони N 399
( z1091-09 ) від 04.08.2009 }

9.4. Приймання та здавання справ і посади начальником складу
(сховища)

9.4.1. Той, хто приймає справи і посаду начальника складу
(сховища), у присутності внутрішньої перевірочної комісії
зобов'язаний:

перевірити наявність, якісний стан, організацію зберігання і
обліку матеріальних засобів, які знаходяться на складі (у
сховищі), і прийняти їх;

перевірити правильність розміщення (укладення) матеріальних
засобів при зберіганні і дотримання заходів охорони їх від
псування, а також виконання правил пожежної безпеки, наявність
інструкцій та необхідних засобів пожежогасіння.

9.4.2. До часу приймання та здавання справ і посади
начальника складу (сховища) у книгу обліку матеріальних засобів
записуються всі прибуткові і витратні документи, після чого вони
здаються в діловодство служби військової частини. Діловод (старший
писар, писар) служби частини зобов'язаний записати у книги обліку
всі, що надходять зі складу (із сховища) прибуткові і витратні
документи, звірити лишки, які значаться за обліковими даними
складу (сховища), з лишками по книгах обліку військової частини і
скласти відомість книжних лишків матеріальних засобів на складі (в
сховищі) із вказуванням їх категорійності (якісного стану).

9.4.3. Внутрішня перевірочна комісія проводить перерахування
та зважування всіх матеріальних засобів на складі (у сховищі) і
заносить у відомості наявності та якісного стану матеріальних
засобів їх дійсну наявність із зазначенням категорійності
(якісного стану). Відомості підписуються тим, хто приймає і хто
здає справи та посаду, і членами комісії.

 

9.5. Приймання та здавання справ і посади начальниками
майстерні, хлібозаводу (хлібопекарні), їдальні та відповідними їм
посадовими особами

9.5.1. Той, хто приймає справи і посаду начальника майстерні,
хлібозаводу (хлібопекарні), їдальні, лазні, пральні, у присутності
внутрішньої перевірочної комісії зобов'язаний:

ознайомитись з роботою об'єкту, який приймається, з
організацією у ньому зберігання, утримання і обліку матеріальних
засобів;

прийняти дійсну наявність матеріальних засобів у майстерні,
хлібозаводі (хлібопекарні), їдальні, лазні, пральні і порівняти її
з даними обліку;

перевірити дотримання правил пожежної безпеки і наявність
необхідних засобів пожежогасіння та інструкцій.

9.5.2. Приймання матеріальних засобів у майстерні,
хлібозаводі (хлібопекарні), їдальні, лазні, пральні проводиться
особисто тим, хто приймає справи і посаду, у присутності того,
хто здає.

9.5.3. На прийняті матеріальні засоби складається відомість
наявності і якісного стану матеріальних засобів із зазначенням
наявності, якісного стану, надлишків та нестач. Відомість
підписується тим, хто приймає, і тим, хто здає справи і посаду, а
також членами внутрішньої перевірочної комісії, присутніми при
прийманні справ і посади.

 

9.6. Приймання та здавання справ і посади діловодом (старшим
писарем, писарем) служби частини (з'єднання)

9.6.1. Той, хто приймає справи і посаду діловода (старшого
писаря писаря) служби частини (з'єднання), у присутності
внутрішньо перевірочної комісії зобов'язаний:

звірити записи лишків матеріальних засобів, які значаться у
книгах обліку військової частини (з'єднання), з даними книг обліку
матеріальних засобів на складах і у підрозділах (частинах);

перевірити, згідно з описом, наявність справ і підшитих у них
документів та прийняти справи;

перевірити і прийняти за описом виконані прибуткові та
витратні документи, а також документи виконані, але такі, що
очікують відповіді;

прийняти штампи, печатки і бланки суворого обліку.

9.6.2. Перед здаванням справ і посади діловода (старшого
писаря, писаря) служби частини (з'єднання) у книгах обліку
записуються всі прибутково-видаткові документи; виконані документи
підшиваються у справи; складаються описи всіх книг і справ, які
знаходяться у службі, а також невиконаних прибутково-видаткових
документів та виконаних, але таких, що очікують відповіді.

9.6.3. До акту про приймання та здавання справ і посади
діловода (старшого писаря, писаря) служби частини (з'єднання)
додаються:

опис прийнятих справ і книг;

опис прийнятих невиконаних прибутково-видаткових документів;

опис прийнятих виконаних, але таких, що очікують відповіді,
документів;

пояснення того, хто передає справи і посаду, стосовно всіх
виявлених недоліків.

 

9.7. Приймання та здавання справ і посади старшиною
підрозділу

9.7.1. Той, хто приймає справи і посаду старшини підрозділу,
у присутності внутрішньої перевірочної комісії зобов'язаний:

ознайомитись з організацією і станом ротного господарства;

звірити книги обліку підрозділу з книгами обліку служб
частини;

звірити дійсну наявність озброєння, бойової техніки,
боєприпасів та майна, яке зазначається в книгах обліку військової
частини за підрозділом, а також майна, яке значиться в книзі
обліку матеріальних засобів, виданих у тимчасове користування.

9.7.2. До акту про приймання та здавання справ і посади
старшини підрозділу додаються перші примірники відомостей
наявності і якісного стану матеріальних засобів по кожній службі,
яка веде окремий облік у діловодстві частини, з помітками
начальників служб, які відають даними матеріальними засобами.
Другі примірники відомостей залишаються у начальників служб для
вжиття заходів за результатами приймання та здавання майна
підрозділу.

У акті зазначається:

яких матеріальних засобів і скільки не вистачає або зайвих у
підрозділі;

яке озброєння, техніка та майно потребують ремонту;

забезпеченість підрозділу речовим майном, у тому числі,
робочим обмундируванням;

наявність і стан облікових документів;

стан спального приміщення, кімнати побутового обслуговування,
умивальників, сушильні, санвузла, кімнати для зберігання особистих
речей військовослужбовців та інших приміщень підрозділу;

виконання вимог пожежної безпеки у підрозділі.

Акт підписується тим, хто здає, і тим, хто приймає справи і
посаду, та затверджується командиром підрозділу. При нестачі
матеріальних засобів і необхідності проведення службового
розслідування командир підрозділу подає рапорт за підлеглістю з
доданням акта та докладним поясненням причин нестачі.

 

10. Контроль господарської діяльності військової частини
(з'єднання)

 

10.1. Завдання контролю

10.1.1. З метою успішного здійснення господарської діяльності
військових частин (з'єднань) повинен систематично проводитись
контроль за своєчасним та всебічним їх забезпеченням і законністю
витрат матеріальних засобів та коштів.

10.1.2. Головним завданням контролю господарської діяльності
військової частини (з'єднання) є: перевірка правильності та
своєчасності виконання законів, постанов Кабінету Міністрів
України, наказів і директив Міністра оборони України, його
заступників та інших посадових осіб, статутів, положень, настанов,
керівництв та інструкцій з питань ведення військового
(корабельного) господарства, охорони навколишнього середовища і
раціонального використання природних ресурсів, а також надання
допомоги посадовим особам у керівництві військовим (корабельним)
господарством.

 

10.2. Види і форми контролю

10.2.1. За видами контроль господарської діяльності
військової частини і з'єднання може бути попереднім і черговим.

10.2.2. Попередній контроль здійснюється у період, який
передує підписанню первинних документів і проведенню запланованих
господарських заходів. Його головною метою є запобігання
незаконним і недоцільним витратам матеріальних засобів та коштів.

Цей контроль здійснюється кожним командиром (начальником) у
межах наданих йому прав.

10.2.3. Черговий контроль здійснюється з метою перевірки
законності і доцільності здійснених господарських операцій та
господарської діяльності військової частини (з'єднання), виконання
природоохоронного законодавства у відповідності з завданнями,
викладеними у пункті 10.1.2 цього Положення.

Формами чергового контролю є:

інвентаризація матеріальних засобів;

перевірка господарської діяльності;

документальна ревізія;

перевірка виконання природоохоронних заходів.

10.2.4. Інвентаризація матеріальних засобів у військовій
частині (з'єднанні) проводиться як самостійно, так і при перевірці
господарської діяльності і документальній ревізії.

Інвентаризація матеріальних засобів включає:

перевірку їх фактичної наявності у підрозділах, на складах, в
їдальнях, парках, майстернях та інших об'єктах військового
(корабельного) господарства;

звіряння даних фактичної наявності з обліковими даними
діловодства;

перевірку їх якісного стану і комплектності.

Інвентаризація матеріальних засобів проводиться у присутності
і за обов'язкової участі матеріальновідповідальних осіб.

10.2.5. Перевірка господарської діяльності військової частини
(з'єднання) включає аналіз діяльності служб з матеріального,
технічного, медичного, ветеринарного, торговельно-побутового,
квартирно-експлуатаційного та інших видів забезпечення військової
частини (з'єднання) і дотримання ними законності у витратах
матеріальних засобів і коштів.

При цьому перевіряються:

правильність і своєчасність виконання законів України,
постанов Кабінету Міністрів України, наказів і директив Міністра
оборони України, його заступників та інших посадових осіб,
статутів, положень. настанов та інструкцій щодо ведення
військового (корабельного) господарства;

планування, організація і стан підготовки особового складу
тилових підрозділів (частин, служб), а також стан їх бойової
готовності;

повнота і якість планування господарської діяльності
військової частини (з'єднання), виконання заходів, передбачених
річним і місячними планами та іншими документами, у військовій
частині (з'єднанні) в цілому або в окремій службі;

стан та ефективність договірної роботи;

забезпеченість військової частини (з'єднання) матеріальними
засобами, які передбачаються за табелями і нормами;

наявність і якісний стан матеріальних засобів;

повнота та якість доведення до особового складу установлених
норм забезпечення;

доцільність і ефективність витрат матеріальних засобів та
коштів;

правильність експлуатації, зберігання і ремонту-озброєння,
бойової та іншої техніки, казармено-житлового фонду, меблів,
обладнання, споруд, електро-, тепломереж та інших об'єктів
військового (корабельного) господарства, умови та порядок
зберігання матеріальних засобів;

організація лікувально-профілактичних та інших заходів щодо
збереження здоров'я особового складу;

збереження навколишнього природного середовища у зайнятому
частиною (з'єднанням) районі;

організація ветеринарного забезпечення частини (з'єднання);

дотримання законності і режиму заощадження при витратах
матеріальних засобів і коштів, дотримання господарсько-фінансової
та штатної дисципліни, правильність ведення обліку і звітності;
своєчасність та якість організації і проведення
контрольно-ревізійної роботи і контролю господарської діяльності
військової частини (з'єднання) з боку командирів та посадових
осіб, які відають військовим (корабельним) господарством, і
внутрішньої перевірочної комісії;

стан роботи щодо попередження і заходи з боротьби з втратами,
нестачами та незаконними витратами матеріальних засобів і коштів,
а також щодо усунення причин, які сприяють їх виникненню,
організація своєчасного відшкодування заподіяних державі збитків;

ефективність проведення заходів щодо дотримання режиму
заощадження;

знання та виконання посадовими особами військової частини
(з'єднання) службових обов'язків щодо ведення військового
(корабельного) господарства і контролю за збереженням матеріальних
засобів;

стан пожежної безпеки об'єктів військового (корабельного)
господарства;

стан засобів випромінювань і проведення заходів щодо
безпечної експлуатації об'єктів держтехнагляду;

виконання пропозиції і усунення недоліків за актами
попередніх інвентаризацій, перевірок і ревізій, а також вказівок
вищих постачальних органів.

10.2.6. Документальна ревізія військової частини (з'єднання)
включає перевірку господарської діяльності військової частини
(з'єднання) в обсязі пункту 10.2.5 цього Положення.

Крім того, при документальній ревізії перевіряються:

наявність прибутково-видаткових документів, правильність їх
оформлення і законність проведення операцій;

записи у книгах і картках обліку і звіряння їх з наказами і
оригіналами документів, на підставі яких здійснені записи;

своєчасність і повнота оприбуткованих матеріальних засобів,
правильність складання актів приймання і оформлення відповідними
документами виявлених нестач та псування, своєчасність запису
виявлених нестач у книгу обліку нестач, отримання інспекторських
посвідчень та стягнення з винуватих вартості заподіяного збитку;

правильність і своєчасність записів прибутково-видаткових
документів в книгах і картках обліку, правильність переведення
майна у нижчі категорії і виключення з обліку частини;

правильність ведення обліку матеріальних засобів у
підрозділах, майстернях, їдальнях, на складах і т.д.;

правильність і якість складання звітності і дотримання
строків її подання;

законність зарахування на забезпечення і зняття з нього
особового складу;

правильність зберігання прибутково-видаткових документів,
книг і карток обліку, бланків суворого обліку.

10.2.7. Перевірки господарської діяльності і документальні
ревізії військової частини (з'єднання) за часом (строками)
проведення можуть бути плановими та позаплановими. Перевірки
господарської діяльності за обсягом можуть бути повними та
неповними (з окремих питань). Документальні ревізії служб у всіх
випадках повинні проводитись обов'язково у повному обсязі і, як
правило, комплексно, тобто одночасно по всіх службах військової
частини (з'єднання) та під єдиним керівництвом.

Документальні ревізії проводяться у строки:

військового округу (оперативного командування) - не рідше
одного разу на 3 роки;

об'єднання, з'єднання - не рідше одного разу на 2 роки;

військової частини - не рідше одного разу на рік.

За рік до розформування, скорочення військової частини
(з'єднання) проводиться документальна ревізія служб тилу, а при
здаванні справ і посад начальника служби, заступника командира
військової частини (з'єднання) з тилу проводиться обов'язково.

 

10.3. Порядок здійснення контролю господарської діяльності
військової частини (з'єднання)

10.3.1. Для проведення інвентаризації матеріальних засобів,
перевірки господарської діяльності, наявності та використання
військових перевізних документів у військовій частині (з'єднанні)
призначається внутрішня перевірочна комісія з підкомісіями з родів
військ і служб строком на один рік.

Склад комісії підбирається заступником командира військової
частини (з'єднання) з тилу, узгоджується з начальником штабу,
заступниками командира, начальниками родів військ та служб і
віддається наказом командира частини (з'єднання) за місяць до
початку календарного року.

В окремій роті і рівнозначних їй підрозділах створюється одна
комісія для перевірки усіх служб.

10.3.2. Головою внутрішньої перевірочної комісії
призначається офіцер за посадою не нижче командира роти, а членами
комісії - офіцери, прапорщики, мічмани та військовослужбовці, які
проходять службу за контрактом, а також працівники військової
частини (з'єднання), які знають організацію і ведення військового
(корабельного) господарства та не пов'язані у службовому
відношенні зі службами, які перевіряються.

На час роботи голова та члени комісії звільняються від
виконання своїх службових обов'язків.

Для перевірки господарської діяльності військової частини,
яка входить у з'єднання, рішенням командира цього з'єднання можуть
залучатись начальники (офіцери) родів військ та служб інших
військових частин з'єднання.

10.3.3. Перед початком роботи внутрішньої перевірочної
комісії проводяться такі заходи:

розробляється план інвентаризації або перевірки, у якому
вказуються:

об'єкти, які підлягають інвентаризації або перевірці (склади,
майстерні, підрозділи, діловодство та ін.);

час початку і закінчення роботи на кожному об'єкті; питання,
які підлягають перевірці; час подачі акту інвентаризації або
перевірки на затвердження командиру військової частини
(з'єднання);

проводиться інструктаж членів внутрішньої перевірочної
комісії командиром військової частини (з'єднання) або призначеною
ним посадовою особою про мету завдання майбутньої інвентаризації
матеріальних засобів чи перевірки господарської діяльності та про
порядок роботи комісії;

членами комісії вивчаються накази, директиви, статути,
положення, настанови та інструкції з питань організації і ведення
військового (корабельного) господарства, обліку та звітності;

члени комісії знайомляться з листуванням родів військ і служб
питань господарської діяльності, з висновками вищого органу по
поданих військовою частиною (з'єднанням) звітам, які передбачені
табелями, також з актами і матеріалами попередньої інвентаризації
(перевірки, документальної ревізії).

План проведення інвентаризації або перевірки розробляється та
підписується головою внутрішньої перевірочної комісії,
узгоджується заступниками командира і начальниками служб та
затверджується командиром військової частини (з'єднання).

10.3.4. Внутрішня перевірочна комісія при проведенні
інвентаризації матеріальних засобів і перевірці господарської
діяльності має право:

перевіряти у підрозділах, на складах, у парках і на інших
об'єктах наявність, якісний стан та умови зберігання матеріальних
засобів;

перевіряти усі документи, книги та картки обліку матеріальних
засобів, звіти і службове листування служб, які перевіряються;

вимагати від начальників служб та інших посадових осіб
військової частини (з'єднання) подання необхідних довідок і
пояснень;

при виявленні зловживань вилучати оригінали документів і
додавати їх до акту інвентаризації матеріальних засобів або
перевірки господарської діяльності;

знімати копії з документів, а у разі необхідності -
опечатувати справи з документами, а також склади (сховища).

10.3.5. Інвентаризація матеріальних засобів і перевірка
господарської діяльності військової частини (з'єднання)
проводиться за наказом (розпорядженням) командира військової
частини (з'єднання), а також вищих командирів (начальників):

командиром військової частини (з'єднання) - особисто, через
штаб, уповноважених ним осіб і внутрішню перевірочну комісію;

заступниками командира військової частини (з'єднання),
начальниками родів військ і служб, командирами підрозділів -
особисто;

вищими командирами (начальниками) - особисто та через
уповноважених ними осіб.

10.3.6. Інвентаризація матеріальних засобів як самостійна
форма контролю у військовій частині (з'єднанні) проводиться
внутрішньою перевірочною комісією у строки:

усіх видів матеріальних засобів (крім пального, мастильних
матеріалів і спецрідин, товарно-матеріальних цінностей на
підприємствах військторгу, комунальних, аеродромних та інших
споруд, а також тварин, птиці, сімей бджіл) - один раз на рік
станом на 1 січня;

пального, мастильних матеріалів і спецрідин - не менше одного
разу на місяць;

товарно-матеріальних цінностей на підприємствах військторгу -
не менше двох разів на рік;

аеродромних та інших споруд - один раз на два роки;

тварин (молодняку, на відгодівлі, в нагулі, піддослідних),
птиці, сімей бджіл - не менше одного разу на квартал.

Наявність та стан обліку бланків суворого обліку обов'язково
перевіряється один раз на місяць. Крім того, інвентаризація
матеріальних засобів обов'язкова:

при прийманні (здаванні) посади матеріально-відповідальними
особами;

при передачі, перепідпорядкуванні, переході на забезпечення в
іншу військову частину (з'єднання), розформуванні військової
частини (з'єднання).

10.3.7. Інвентаризація матеріальних засобів проводиться:

зважуванням матеріальних засобів, які підраховуються за масою
(вагою);

перераховуванням штучних предметів;

обмірюванням об'єму картоплі, свіжих овочів, солі та т.ін.;

замірюванням пального у баках машин, резервуарах та іншій
тарі;

вимірюванням матеріалів, які рахуються у метрах.

Крім перевірки наявності і відповідності якісного стану
озброєння, бойової та іншої техніки, проводиться звіряння їхніх
заводських номерів з даними облікових документів.

10.3.8. Майно, яке зберігається у стандартній упаковці, якщо
остання не поламана і чітко видно заводське маркування,
перевіряється за даними, які вказані у маркуванні, з перевіркою на
вибірку 10-15% місць.

При порушенні маркування або стандартної упаковки проводиться
повне переважування або перераховування матеріальних засобів.

Одночасно з інвентаризацією внутрішня перевірочна комісія
перевіряє організацію таврування речового майна, дотримання
строків консервації озброєння, бойової та іншої техніки і порядок
зберігання бланків суворого обліку.

10.3.9. Підсумки інвентаризації по кожному виду матеріальних
засобів записуються у відомості наявності і якісного стану
матеріальних засобів, де вказуються:

найменування матеріальних засобів;

одиниця виміру;

кількість і якість (категорійність) матеріальних засобів, які
значаться за даними обліку;

дійсна наявність і якість (категорійність) матеріальних
засобів;

виявлені нестачі та надлишки.

Відомості наявності та якісного стану матеріальних засобів
підписуються головою і членами комісії, які проводили перевірку,
та матеріально-відповідальними особами, а також командирами
підрозділів, які перевірялись.

Матеріально-відповідальні особи і командири підрозділів, при
цьому, на кожній відомості заповнюють розписку, у якій вказують,
що всі матеріальні засоби, перераховані у відомості, перевірені
комісією і занесені у відомість в їх присутності та знаходяться на
їх відповідальному збереженні. Цю розписку
матеріально-відповідальні особи скріплюють своїми підписами і
проставляють на ній дату оформлення відомості.

10.3.10. При інвентаризації внутрішня перевірочна комісія,
крім того, з'ясовує наявність на складах, у сховищах, підрозділах
зайвих і непотрібних військовій частині (з'єднанню) матеріальних
засобів та доповідає командиру військової частини (з'єднання) свої
пропозиції щодо їх подальшого використання.

Результати інвентаризації оформлюються актом у визначеній
формі. Акт підписується головою і членами внутрішньої перевірочної
комісії, а також, у порядку ознайомлення, начальниками родів
військ та служб, які перевіряються, і разом з відомостями
наявності та якісного стану матеріальних засобів подаються на
затвердження командиру військової частини (з'єднання).

10.3.11. Планова перевірка господарської діяльності
військової частини (з'єднання) внутрішньою перевірочною комісією
проводиться по всіх родах військ і службах один раз на рік станом
на 1 липня.

Планова перевірка господарської діяльності військової частини
(з'єднання) вищими командирами (начальниками) проводиться згідно з
планами, силами та засобами цих командирів (начальників).

Перевірки наявності матеріальних засобів посадовими особами
військової частини проводяться у відповідності з вимогами Статуту
внутрішньої служби Збройних Сил України ( 548-14 ). { Абзац третій
пункту 10.3.11 в редакції Наказу Міністерства оборони N 399
( z1091-09 ) від 04.08.2009 }

10.3.12. Позапланові перевірки господарської діяльності
військової частини (з'єднання) проводяться за рішенням командира
військової частини (з'єднання) і вищих командирів (начальників),
за наявності сигналів про зловживання, значні недоліки у
діяльності служб, скарг військовослужбовців, а також в інших
необхідних випадках.

Строки та порядок проведення позапланових перевірок
встановлюються особами, які їх призначили.

10.3.13. Документальна ревізія військової частини (з'єднання)
призначається наказом (розпорядженням) вищого командира
(начальника) і проводиться штатними ревізорами (інспекторами) або
спеціально уповноваженими на це посадовими особами, які виконують
обов'язки і користуються правами, встановленими для штатних
ревізорів (інспекторів).

10.3.14. Документальні ревізії служб проводяться: військової
частини - щорічно, з'єднання - один раз на два роки і повинні
охоплювати їх діяльність за час з моменту закінчення попередньої
документальної ревізії до початку перевірки.

До участі у проведенні документальної ревізії військової
частини (з'єднання) повинна обов'язково залучатися внутрішня
перевірочна комісія.

Документальна ревізія проводиться без завчасного попередження
військової частини (з'єднання).

10.3.15. Результати перевірки господарської діяльності
(документальної ревізії) військової частини (з'єднання)
оформлюються актом, який підписується особами, що проводили
перевірку (ревізію), а також у порядку ознайомлення - командиром,
начальниками родів військ і служб військової частини (з'єднання),
що перевірялася, та разом з відомостями наявності і якісного стану
матеріальних засобів подаються на затвердження вищому командиру
(начальнику), за розпорядженням якого проводилась перевірка
(ревізія).

10.3.16. Акт перевірки господарської діяльності
(документальної ревізії) повинен бути конкретним і фунтуватись на
документально підтверджених фактах. Висновки, не підтверджені
документами, у акт не записуються.

Поряд з недоліками та порушеннями, виявленими під час
перевірки (документальної ревізії), в акті відмічаються і
позитивні сторони господарської діяльності військової частини
(з'єднання), окремих служб, досягнення у забезпеченні зберігання
матеріальних засобів, які заслуговують поширення як передовий
досвід.

10.3.17. Акт перевірки господарської діяльності
(документальної ревізії) складається за такою схемою:

заголовок акта, склад комісії, підстава для проведення
перевірки (ревізії), строки перевірки (ревізії), який період
охоплено перевіркою (ревізією), відповідальні особи за період
перевірки (ревізії);

стан служб (служби) і в цілому військового (корабельного)
господарства щодо забезпечення постійної бойової готовності
військової частини (з'єднання);

організація і стан підготовки особового складу, організація
роботи служби і проведення господарських операцій;©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.