Здавалка
Главная | Обратная связь

Начальники частин (служб) боєпостачання, мінно-торпедного, 11 страницаобгрунтованість заявок на матеріальні засоби і кошти та
ступінь їх задоволення вищими органами;

результати інвентаризації матеріальних засобів на складах, у
підрозділах та на інших об'єктах;

складське і ротне господарство, організація зберігання
матеріальних засобів;

загальний і санітарний стан складських приміщень та їх
обладнання, організація, стан зберігання і розміщення матеріальних
засобів, наявність та ефективність використання
вантажно-розвантажувальної техніки, пожежна безпека;

засоби зважування і вимірювання, організація операційної
діяльності (приймання, відправка, видача);

законність і доцільність здійснення господарських операцій,
їх оформлення первинними документами, своєчасність і повнота
оприбуткування тих, що надійшли, матеріальних засобів і коштів,
наявність і якість оформлення первинних документів, облік
збереження і використання бланків суворого обліку;

організація обліку і звітності: наявність книг і карток
обліку та їх оформлення, якість і своєчасність записів у книгах та
картках, відповідність записів даним первинних документів,
правильність виведення лишків і підсумків по книгах і картках,
стан обліку у діловодстві, підрозділах, майстернях, складах та
інших об'єктах перевірки (ревізії), відповідність звітності
відомостям поточного обліку, якість звітності;

наявність та стан обліку в натуральних та грошових показниках
нестач та втрат військового майна за службу в цілому; здійснення
контролю за прийняттям відповідних рішень щодо нестач та втрат,
вчасним їх відшкодуванням;

організація внутрішнього господарського контролю і виконання
пропозицій та рекомендацій попередніх перевірок (ревізій),
виконання всіма командирами і начальниками служб обов'язків з
контролю, а також пропозицій за результатами інвентаризації,
перевірок і документальних ревізій;

повнота доведення до особового складу встановлених норм
забезпечення; правильність експлуатації, збереження і ремонту
озброєння, бойової та іншої техніки, казармено-житлового фонду,
меблів, обладнання, споруд та інших об'єктів військового
(корабельного) господарства;

висновки і пропозиції: оцінка стану військового
(корабельного) господарства взагалі і окремих служб, позитивні і
негативні сторони, оцінка роботи та рівень спеціальної підготовки
особового складу служб, виявлені недоліки, пропозиції і заходи
щодо їх усунення та поліпшення роботи військового (корабельного)
господарства.

У разі необхідності в акті висвітлюються й інші питання, що
випливають з особливостей роботи військового господарства частини
(з'єднання) або окремої служби, яка перевіряється (ревізується).

До акта, крім відомостей наявності та якісного стану
матеріальних засобів, можуть додаватися також пояснення посадових
осіб, різного роду довідки та інші документи, які пояснюють окремі
положення і висновки акта.

10.3.18. Результати інвентаризації (перевірки господарської
діяльності, документальної ревізії) оголошуються у наказі
командира військової частини (з'єднання), де зазначаються
позитивні сторони роботи, виявлені недоліки і заходи щодо їх
усунення.

Контроль за виконанням пропозицій згідно з актом перевірки
господарської діяльності (інвентаризації, документальної ревізії)
здійснює командир (начальник), який призначив перевірку
(інвентаризацію, документальну ревізію).

За результатами перевірки (інвентаризації, документальної
ревізії) головою внутрішньої перевірочної комісії або особою, яка
здійснювала перевірку (інвентаризацію, документальну ревізію),
проводиться розбір з детальним аналізом позитивних сторін
діяльності військової частини (з'єднання) або окремої служби,
виявлених недоліків, причин їх виникнення і пропозицій щодо
усунення цих недоліків.

10.3.19. У всіх випадках виявлення незаконних витрат
матеріальних засобів або зловживань з боку посадових осіб
військової частини (з'єднання) голова комісії (перевіряючий)
зобов'язаний негайно припинити незаконні дії цих осіб і доповісти
про це командиру військової частини (з'єднання).

10.3.20. У випадку виявлення нестач, які перевищують норми
природних втрат, або надлишків голова комісії (перевіряючий)
зобов'язаний негайно доповісти про це командиру військової частини
(з'єднання) для вживання заходів.

10.3.21. Командир військової частини (з'єднання) при
виявленні втрат, нестач або незаконних витрат матеріальних засобів
призначає адміністративне розслідування з метою виявлення причин
знайдених порушень та винуватих у цьому осіб.

Залежно від результатів адміністративного розслідування
приймається рішення про відшкодування заподіяного збитку і про
ступінь відповідальності кожної з винуватих осіб.

При виявленні протиправних дій, пов'язаних з розтратами,
крадіжками та незаконними витратами матеріальних засобів і коштів,
командир військової частини (з'єднання) повідомляє про них
військового прокурора.

Виявлені під час перевірки (ревізії або інвентаризації)
надлишки матеріальних засобів на підставі наказу командира
військової частини (з'єднання) записуються на прибуток, а нестачі,
що перевищують норми природних втрат, записуються у книгу обліку
нестач, книгу обліку втрат матеріальних засобів, після чого
списуються по книгах і картках обліку.

10.3.22. За приховування чи сприяння приховуванню фактів
нестач, крадіжок, псування, незаконного отримання або витрат
матеріальних засобів, а також за непред'явлення документів або
пред'явлення неправильних документів винні посадові особи
військової частини (з'єднання) притягуються до відповідальності
згідно з чинним законодавством України.

10.3.23. Голова та члени комісії (перевіряючі) за
приховування виявлених порушень, недоліків і зловживань у
діяльності посадових осіб військової частини (з'єднання),
недоброякісне проведення інвентаризації, перевірки і ревізії, а
також за неправильне висвітлення в акті фактичних справ несуть
відповідальність у встановленому законом порядку.

10.3.24. Результати інвентаризації матеріальних засобів,
перевірки господарської діяльності і документальної ревізії
військової частини (з'єднання) повинні використовуватись
командиром військової частини (з'єднання) і вищими командирами
(начальниками), а також постачальними органами для вивчення стану
військового (корабельного) господарства в цілому та окремих служб,
узагальнення і розповсюдження позитивного досвіду служб та
посадових осіб, виявлення і усунення недоліків у їх діяльності і
подальшого поліпшення стану військового (корабельного)
господарства військової частини (з'єднання).

10.3.25. З метою більш глибокого аналізу господарської
діяльності військової частини (з'єднання) в цілому або окремих
служб можуть проводитись також інші заходи: збори особового складу
військової частини, службові наради з офіцерами, прапорщиками і
мічманами, що мають відношення до господарської діяльності,
детальне вивчення пропозицій, скарг, заяв та ін.

Результати аналізу господарської діяльності оголошуються, як
правило, у наказі командира військової частини (з'єднання) із
зазначенням заходів щодо усунення виявлених недоліків і
впровадження позитивного досвіду роботи служб та посадових осіб.

10.3.26. Контроль за роботою комерційного підприємства
військової торгівлі та його об'єктів проводиться вищими органами
військової торгівлі, командиром військової частини (з'єднання),
його заступником з тилу і особами, призначеними командиром, а
також комісіями громадського контролю за роботою підприємств
торгівлі.

10.3.27. Документальні ревізії і перевірки
фінансово-господарської діяльності підприємств військової торгівлі
та їх об'єктів, а також інвентаризації товарно-матеріальних
цінностей військової торгівлі проводяться з обов'язковою участю
представників комісій громадського контролю за роботою військової
частини (з'єднання).

 

Додаток N 1
до п.3.1.3 Положення про військове
(корабельне) господарство Збройних
Сил України, затвердженого наказом
Міністра оборони України від
16.07.97 N 300

 

Договір N ___
(типовий)
про постачання _________________________________

 

м. _____________ "___" _________ 19__ р.

 

__________________________________________________________________
(надалі - Замовник) в особі _____________________________________,
що діє на підставі Положення про військове (корабельне)
господарство, з однієї сторони, та _______________________________

_________ (надалі - Постачальник) в особі _______________________,
який діє на підставі ____________________, з іншої сторони, уклали
цей договір про наступне:

 

1. Предмет договору

 

1.1. Постачальник зобов'язаний постачити ____________________

_________________________________________________________________,
а Замовник - забезпечити приймання та оплату продукції у
кількості, терміни і за цінами згідно з специфікацією, яка
додається до договору і є його невід'ємною частиною.

 

2. Порядок постачання

 

2.1. Продукція постачається згідно з установленими нормами
відвантаження у тарі та упаковці, яка забезпечує її збереження під
час транспортування та вантажно-розвантажувальних робіт. Обсяги і
асортимент поставки можуть змінюватися за попередньою письмовою
взаємною згодою сторін, що оформляється протоколом, який є
невід'ємною частиною договору. При цьому кількість продукції, яка
недопостачена в одному періоді постачання, підлягає поповненню в
іншому, в межах терміну договору, а перепостачена кількість
продукції належить до заліку в рахунок поставки наступного
періоду.

2.2. Отримувачами продукції є військові частини
(підприємства, установи, організації), адреси та відвантажувальні
реквізити яких повідомляються Постачальнику в рознарядках
Замовника. Отримувачами продукції та платниками за неї може бути
як сам Замовник, так і військові частини (підприємства, установи,
організації), відвантажувальні та платіжні реквізити яких вказані
у специфікації до цього договору і уточнені Замовником у
рознарядках (телеграмах) на відвантаження продукції, що
надсилаються не пізніше ніж за 10 днів до початку чергового
періоду поставки.

2.3. Відвантаження продукції отримувачам Замовника
здійснюються згідно з чергою та у кількостях, зазначених у
специфікації до цього договору і у відповідних рознарядках
(телеграмах) Замовника. За попередньою письмовою взаємною згодою
сторін черговість поставки може змінюватись.

2.4. Відвантаження продукції проводиться ___________________.

__________________________________________________________________
2.5. Продукцію належить перевозити __________________________
транспортом за рахунок ___________________________. Обов'язки щодо
забезпечення транспортом покладаються на _________________.

2.6. Мінімальні норми відвантаження продукції згідно з
домовленістю сторін:

залізничним транспортом ____________________________________;

автомобільним транспортом __________________________________;

річковим та морським транспортом ___________________________;

повітряним транспортом _____________________________________.

 

3. Якість та порядок приймання продукції

 

3.1. Продукція повинна бути поточного року випуску, а її
якість відповідати вимогам діючих державних стандартів, зазначених
у специфікації до цього договору, та підтверджуватись відповідними
сертифікатами якості.

3.2. Продукція, постачена без згоди Замовника, не передбачена
договором чи постачена з порушенням умов договору або за його
відсутності, якщо Замовник (отримувач) відмовився від її прийняття
для використання, приймається ним на відповідальне зберігання, за
винятком випадків, коли відповідно до законодавства Замовник
(отримувач) вправі відмовитися приймати її від органів транспорту.
Всі витрати, пов'язані з відповідальним зберіганням такої
продукції, відшкодовуються за рахунок Постачальника. Постачальник
зобов'язаний у п'ятиденний строк (24 години стосовно продукції,
яка швидко псується) із дня отримання повідомлення про прийняття
продукції під відповідальне зберігання розпорядитися згаданою
продукцією.

При неотриманні у згадані строки необхідних вказівок Замовник
(отримувач) вправі розпорядитися продукцією, постаченою без згоди
Замовника, не передбаченою договором чи постаченою з порушенням
умов договору або за його відсутності. Продукція, що швидко
псується, підлягає реалізації на місці, за вказівкою органів
санітарного нагляду.

3.3. Тара, упаковка, маркування продукції повинні відповідати
вимогам стандартів чи технічних умов.

3.4. Постачальник гарантує протягом ___________________ років
якість та надійність продукції і забезпечує її гарантійне
обслуговування (якщо постачається техніка).

3.5. Додаткові вимоги та гарантії щодо якості продукції, її
упаковки і маркування: ___________________________________________

_________________________________________________________________.
3.6. Продукція, яка відвантажується, підлягає обов'язковому
контролю представником Замовника (військовим представником) з
відповідним посвідченням її якості.

3.7. Приймання продукції за кількістю та якістю буде
здійснено Замовником (отримувачем) в присутності представника

___________________________________________ відразу після прибуття
продукції до місця поставки.

3.8. Прийняття продукції за кількістю та якістю оформляється
актом, який повинен бути складений у день закінчення приймання
продукції.

У випадку, коли буде встановлено порушення якості продукції
або нестача будь-якої його кількості, Замовник (отримувач),
спільно з представником ____________________, відображає це у акті
прийому продукції та складає окремий акт і, залежно від причин
недоліків, пред'являє претензію стороні, що порушила законні
інтереси Замовника (отримувача).

3.9. Постачальник зобов'язаний у _____________ строк
поставити Замовнику (отримувачу) недопостачену частину продукції
чи негайно розпочати усунення пошкоджень за свій рахунок,
відшкодовуючи всі збитки, які може при цьому зазнати Замовник
(отримувач).

3.10. Замовник (отримувач) може відкласти приймання продукції
за кількістю та якістю, доки Постачальник не надасть документи, що
підтверджують кількість та якість постаченої продукції.

3.11. Приймання продукції за кількістю та якістю у всіх
випадках, неурегульованих цим договором, здійснюється згідно з
вимогами інструкції про порядок приймання продукції
виробничо-технічного призначення і товарів народного вжитку за
кількістю (затверджена постановою Державного арбітражу при Раді
Міністрів СРСР N П-6 від 15.06.65 р.) та Інструкції про порядок
приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів
народного вжитку за якістю (затверджена постановою Державного
арбітражу при Раді Міністрів СРСР N П-7 від 25.04.66 р.) з
доповненнями та змінами, які внесені до них згідно з установленим
порядком або іншими нормативними актами України, які будуть
прийняті з цього питання замість вищезгаданих.

3.12. При виявленні Замовником (отримувачем) невідповідності
якості або кількості отриманої продукції до відвантажувальних
документів або документів про якість продукції, яка постачається,
Постачальник за свій рахунок здійснює допоставку продукції
належної кількості та якості або це враховується при
взаєморозрахунках.

 

4. Ціни та порядок розрахунку

 

4.1. Платником за цим договором є ___________________________

_________________________________________________________________.
4.2. Загальна вартість продукції, що підлягає поставці за цим
договором, становить______________________________________.

4.3. Ціна продукції залишається незмінною до повного
виконання сторонами зобов'язань за цим договором.

 

Або

4.3. Ціна на продукцію визначається за попередньою письмовою
домовленістю сторін і повинна бути остаточно узгоджена не пізніше
ніж за ____________ діб до відправки продукції.

4.4. Будь-яка зміна цін та асортименту продукції, що підлягає
поставці за цим договором, можлива лише після попередньої
письмової згоди сторін.

4.5. Розрахунок за продукцію здійснюється лише після її
фактичного отримання Замовником (отримувачем) та за фактично
отриману продукцію на підставі належним чином оформлених актів
приймання та рахунків-фактур Постачальника.

 

5. Обов'язки сторін

 

5.1. Постачальник зобов'язаний:

а) надати продукцію у розпорядження Замовника (отримувача)
разом з усіма документами, необхідними для того, щоб прийняти
поставку на умовах цього договору;

б) забезпечити за свій рахунок упаковку та маркування
продукції, необхідні для її перевезення до місця призначення;

в) повідомити Замовника (отримувача) про дату, коли продукція
буде представлена у його розпорядження, не пізніше ніж за

__________________;
г) нести всі витрати щодо перевірки якості та кількості
продукції;

д) нести всі ризики, яких може зазнати продукція до моменту
її передачі Замовнику (отримувачу).

5.2. Замовник зобов'язаний:

а) забезпечити прийняття поставки продукції, як тільки
Постачальник належним чином представить її у розпорядження
Замовника (отримувача), на умовах цього договору;

б) сплатити вартість продукції у порядку, передбаченому цим
договором;

в) нести всі витрати, пов'язані з продукцією і всі ризики,
яких вона може зазнати, з моменту її передачі у розпорядження
Замовника (отримувача);

г) надавати Постачальнику, за його проханням, на його ризик
та за його рахунок посильне сприяння в отриманні будь-яких
документів, що можуть знадобитися Постачальнику для поставки
продукції у розпорядження Замовника (отримувача) за цим договором.

 

6. Відповідальність сторін

 

6.1. При порушенні строків поставки або при відмові від
постачання продукції Постачальник сплачує Замовнику штраф у
розмірі 5% загальної вартості продукції.

6.2. У разі порушення за цим договором обов'язків, а також у
всьому іншому, що не було передбачено ним, сторони керуються,
залежно від виду продукції, Положенням про поставки продукції
виробничо-технічного призначення або Положенням про поставки
товарів народного споживання, затвердженими постановою Ради
Міністрів СРСР N 888 від 25.08.88 р., або іншими нормативними
актами України, які будуть прийняті з цього питання замість
вищезгаданих, та чинним законодавством України.

6.3. Незалежно від сплати неустойки (штрафу, пені) сторона,
що порушила цей договір, вішкодовує іншій стороні завдані в
результаті цього збитки без урахування розміру неустойки (штрафу,
пені).

6.4. Сплата неустойки (штрафу, пені) і відшкодування збитків,
завданих неналежним виконанням обов'язків, не звільняють сторони
від виконання зобов'язань за договором в натурі, крім випадків,
передбачених законодавством.

6.5. При передачі Замовником давальницької сировини чи інших
яких-небудь матеріалів або коштів Постачальнику і невиконанні ним
строків поставок продукції, останній сплачує Замовнику пеню у
розмірі 0,5% від загальної вартості продукції за кожний день
прострочення, але не більше подвійної облікової ставки
Національного банку України, що діє на період, за який
нараховується пеня.

 

7. Форс-мажорні обставини

 

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи
повне невиконання обов'язків за цим договором, якщо вони трапились
внаслідок обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

7.2. Під форс-мажорними обставинами розуміються зовнішні та
надзвичайні обставини, які не існували на час підписання цього
договору, виникли поза волею сторін, настанню та дії яких вони не
могли перешкодити за допомогою заходів та засобів, застосування
яких у конкретній ситуації справедливо вимагати та чекати від
сторони, що підпала під дію форс-мажорних обставин.

7.3. Форс-мажорними обставинами визнаються такі обставини:
пожежі, повені, землетруси, епідемії, аварії на транспорті,
диверсії, війна та військові дії.

7.4. Сторони можуть бути звільнені від відповідальності за
часткове чи повне невиконання обов'язків за цим договором, якщо
доведуть, що воно було викликане перешкодою поза їх контролем,
якій навіть уважна сторона не могла б запобігти, і виникло після
укладення цього договору.

7.5. Термін виконання обов'язків за цим договором
відкладається при виникненні обставин, зазначених у пунктах
7.1-7.3, на час, протягом якого останні будуть діяти.

7.6. Сторона, що підпала під дію форс-мажорних обставин і
виявилась внаслідок цього нездатною виконувати обов'язки за цим
договором, повинна терміново, не пізніше ___ днів з моменту їх
настання, у письмовій формі повідомити іншу сторону. Несвоєчасне,
більше ніж ___ днів, повідомлення про форс-мажорні обставини
позбавляє відповідну сторону права посилатися на них для
виправдання.

7.7. Належним доказом обставин, зазначених у пунктах 7.1-7.3
та строку їх дії служать довідки, які видаються відповідною
торговою палатою чи повноважними органами місцевої (за місцем
форс-мажорних обставин) державної адміністрації.

7.8. Якщо обставини, зазначені у пунктах 7.1-7.3 цього
договору, будуть продовжуватись більше ______________, то кожна із
сторін буде вправі розірвати договір повністю чи частково, і в
такому випадку жодна із сторін не буде мати права вимагати від
іншої відшкодування можливих збитків. Сторони зобов'язуються, при
цьому, у термін ________________ провести остаточні
взаєморозрахунки, якщо між ними існує заборгованість.

7.9. Оскільки оплата виготовленої продукції здійснюється за
рахунок коштів, які визначаються Кабінетом Міністрів України на
забезпечення Збройних Сил України, то у разі несвоєчасного або
неповного виділення коштів на відповідне забезпечення Замовник не
розглядає, а Постачальник не висуває претензії та позови, які
пов'язані з цими обставинами.

Підставою для підтвердження несвоєчасного чи неповного
фінансування відповідних потреб Збройних Сил України слугує
довідка Головного фінансово-економічного управління Міністерства
оборони України, яка надається на запит Постачальника Замовником.

 

8. Уступка вимоги

 

8.1. Сторони зобов'язуються не передавати окремо прав та
обов'язків стосовно цього договору третім особам без досягнення
попередньої згоди на це іншої сторони.

8.2. Вищезгадана попередня згода на уступку договору повинна
бути оформлена у письмовому вигляді.

8.3. Правонаступник сторони договору безпосередньо приймає на
себе всі права і обов'язки за цим договором.

 

9. Вступ договору в силу

 

9.1. Цей договір вступає в силу з моменту його підписання
уповноваженими на те особами.

9.2. Після вступу цього договору в силу всі попередні
переговори, документи та листування стосовно нього будуть
вважатися недійсними у частині, що суперечить змісту договору.

9.3. Договір діє з моменту його вступу в силу до
"___" __________ 199_ р.

9.4. За попередньою письмовою згодою сторін термін дії
договору може бути продовжений на узгоджений сторонами час.

 

10. Врегулювання спорів

 

10.1. Всі спори, які можуть виникнути стосовно цього договору
чи з його приводу, сторони будуть прагнути вирішити шляхом
взаємної згоди.

10.2. У випадку, коли сторони не прийдуть до взаємної згоди,
спір буде розглядатися у відповідному арбітражному суді.

 

11. Зміни і доповнення до договору

 

11.1. Зміни і доповнення до договору здійснюються тільки у
письмовій формі.

11.2. Дійсними та обов'язковими для сторін визнаються тільки
ті зміни та доповнення, які внесені ними у договір за попередньою
згодою.

11.3. Під попередньою взаємною згодою сторін щодо зміни чи
доповнення цього договору вважаються угоди, оформлені у вигляді
протоколу і додані до тексту договору як невід'ємна його частина.

 

12. Додаткові умови

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

13. Юридичні адреси та банківські реквізити сторін

 

13.1. Замовник: ____________________________________________.

__________________________________________________________________
13.2. Постачальник: ________________________________________.

__________________________________________________________________

 

Підписи:
Замовник ___________________ Постачальник __________________
М.П. М.П.

 

Додаток N 2
до п.4.2.1 Положення про військове
(корабельне) господарство Збройних
Сил України, затвердженого наказом
Міністра оборони України від
16.07.97 N 300

 

Затверджую

Командир військової частини (з'єднання)

_______________________________________
(військове звання і підпис)
"___" ______________ 199_ р.

 

Річний господарський план на 19__ рік

__________________________________________
найменування військової частини, з'єднання

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Найменування за-|Обсяг і |Робоча сила в|Потреба |Кошти в тис.| Матеріали | Час виконання заходів і робіт |Підготовка |Новий |Відпові- |Від-

ходів і робіт |вартість|люд.днях |транспор-|гривень |————————————————————+——————————————————————————————————————————————————————————|до нового |навча-|дальні |міт-

|робіт |—————————————|ту в м/д |————————————|Найме- |Кіль-|Звід- | Зимовий період | Літній період |навчального|льний |виконав- |ка

| |Пот-|Звідки | |Пот-|Звідки |нування|кість|ки ви-| навчання | навчання |року |рік |ці |про

| |реба|виділяє-| |реба|виділяю| | |діляю-|—————————————————————————+————————————————————————————————+———————————+——————| |ви-

| | |ться | | |ться | | |ться |Сі- |Лю-|Бе- |Кві-|Тра- |Тра- |Чер-|Ли- |Сер-|Вере-|Жов-| Листопад |Гру- | |ко-

| | | | | | | | | |чень|тий|ре- |тень|вень |вень |вень|пень|пень|сень |тень| |день | |нан-

| | | | | | | | | | | |зень| |(до |(з | | | | | | | | |ня

| | | | | | | | | | | | | |15.05)|15.05)| | | | | | | | |

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

I. Загальні питання військового господарства, планування і контролю

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

1. Матеріальне | | за окремим планом | | | | | | | | | | | | | | | | | |Заступник|

забезпечення | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |командира|

молодого попов- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |частини з|

нення | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |тилу |

————————————————+————————+————————————————————————————+———————+———————+—————+——————+————+———+————+————+——————+——————+————+————+————+—————+————+———————————+——————+—————————+————

2. Інше | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

————————————————+————————+————+————————+—————————+————+———————+———————+—————+——————+————+———+————+————+——————+——————+————+————+————+—————+————+———————————+——————+—————————+————

Разом | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

II. Заходи по службі пального та мастильних матеріалів

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

1. Отримання па-| | |Арт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Начальник|©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.