Здавалка
Главная | Обратная связь

Начальники частин (служб) боєпостачання, мінно-торпедного, 12 страницального на нафто-| | |і госп. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |служби |

базі (відстань | | |взв. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |пального |

65 км) |180 т | 90 | | | | | | | |45 т| | | |45 т | | |45 т| |45 т | | | |і масти- |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |льних |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |мат., |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |нач.скл. |

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

III. Заходи по квартирно-експлуатаційній службі

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

1. Поточний ре- | | | | | |за | | |КЕЧ | | | | | | | | | | | | | | |

монт їдальні: | |30 | | | 25 |ст.15 | | |району| | | | | | | | | | | | | | |

————————————————+————————+————+————————+—————————+————+———————+———————+—————+——————+————+———+————+————+——————+——————+————+————+————+—————+————+———————————+——————+—————————+————

- фарбування | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

стін |120 кв.м| |1 мсб | | | |Фарба |20 кг| | | | | | | | | | | | | | | |

————————————————+————————+————+————————+—————————+————+———————+———————+—————+——————+————+———+————+————+——————+——————+————+————+————+—————+————+———————————+——————+—————————+————

- скління | | | | | | | |32 | | | | | | | | | | | | | | | |

вікон |120 кв.м| |1 мсб | | | |Скло |кв.м | | | | | | | | | | | | | | | |

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Начальник штабу військової Заступник командира військової
частини (з'єднання) частини (з'єднання) з тилу

___________________________ ______________________________
(військове звання і підпис) (військове звання і підпис)
"___" _____________ 19__ р. "___" ________________ 199_ р.

 

Додаток N 3
до п.4.7.3 Положення про військове
(корабельне) господарство Збройних
Сил України, затвердженого наказом
Міністра оборони України від
16.07.97 N 300

 

Затверджую

Заступник командира з'єднання
з тилу, командир військової
частини

_____________________________
(військове звання і підпис)

 

Місячний план
підвезення автомобільним транспортом

____________________________________
(найменування з'єднання, військової
частини)
на _________________________ 199_ р.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

N |Наймену-|Кіль-|Звідки|Куди |Від- |Звідки|Числа місяця і запланований обсяг перевезення|При-

п/п|вання |кість|підво-|підво-|стань|виді- |—————————————————————————————————————————————|мітки

|ванта- |(т, |зяться|зяться|пере-|ляєть-|1| 2 |3| 4 |5| 6 | 7 | 8 |9 |10|11|та |Всього|

|жів, що |шт., |ванта-|ванта-|ве- |ся | | | | | | | | | | | |ін.|підля-|

|перево- |чол.)|жі |жі |зен- |тран- | | | | | | | | | | | | |гає |

|зяться | | | |ня |спорт | | | | | | | | | | | | |пере- |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |везен.|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |за мі-|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |сяць |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |(т) |

———+————————+—————+——————+——————+—————+——————+—+———+—+———+—+———+———+———+——+——+——+———+——————+—————

1 |Боєпри- |710 т|Склад |В/ч | 170 |5 оатб|-|100|-|150|-|180|170|110|- |- |- | - | 710 |

|паси | |N 231 |11237 | | | | | | | | | | | | | | | |

———+————————+—————+——————+——————+—————+——————+—+———+—+———+—+———+———+———+——+——+——+———+——————+—————

|Та інші | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Начальник організаційно-планового відділення з'єднання
(заступник командира військової частини з тилу)

______________________________________________________
(військове звання і підпис)

 

"___" _____________ 199_ р.

 

Додаток N 4
до п.4.7.3 Положення про військове
(корабельне) господарство Збройних
Сил України, затвердженого наказом
Міністра оборони України від
16.07.97 N 300

 

Затверджую

Заступник командира з'єднання
з тилу, командир військової
частини

_____________________________
(військове звання і підпис)
"___" _____________ 199_ р.

 

Добовий план
підвезення автомобільним транспортом

____________________________________________
(найменування з'єднання, військової частини)
на _______________ 199_ р.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Харак- |Найменування |Маса (кількість)|Кількість транс-|Кі- | Навантажування | Розвантажування |Відс- |Маршрут |Час і |Від-

тер |вантажів, які|вантажу (чол.) |портних засобів,|ль- |——————————————————————————————————————+—————————————————————————————————|тань |переве- |пункт |міт-

переве-|перевозяться,|————————————————|що виділяються |кі- |Пункт на-|Час пода-|Можливос-|Час на |Пункт |Строк |Можливос-|Час на |пере- |зень |повер-|ка

зень |і відповіда- |т. (шт.)| чол. |————————————————|сть |вантажу- |чі авто- |сті від- |наванта-|розван- |дос- |ті отри- |розван-|везень|(найме- |нення |про

|льний за пе- | | |марка і|марка і |рей-|вання і |транспор-|правника |жування |тажуван-|тавки |мувача |тажу- |(км) |нування | |ви-

|ревезення | | |кількі-|кількі- |сів |відправ. |ту під |щодо на- |(год., |ня і от-|ванта-|щодо роз-|вання | |початко- | |ко-

| | | |сть ав-|сть при-| | |наванта- |вантажу- |хв.) |римуван-|жу |вантажу- |вантажу| |вих, про-| |нан-

| | | |томобі-|чепів | | |жування |вання | |ня | |вання |(год., | |міжних і | |ня

| | | |лів | | | | |(т/год.) | | | |(т/год.) |хв.) | |кінцевих | |

| | | | | | | | | | | | | | | |пунктів) | |

———————+—————————————+————————+———————+———————+————————+————+—————————+—————————+—————————+————————+————————+——————+—————————+———————+——————+—————————+——————+————

Поста- |Боєприпаси. | 200 т | - |Урал-37|2-ПН-4М | 1 |Скл.231 | 10 | 100 | 2 год. |Арт. ск-| 19 | 50 |4 год. | 170 |Петрівка,|24.00 |

чальни-|Відповідаль- | | |25 од. |25 од. | | | | | |лад | | | | |Вилози, |війсь-|

цькі |ний - началь-| | | | | | | | | |з'єднан-| | | | |Кіровськ |кове |

|ник артиле- | | | | | | | | | |ня | | | | | |міс- |

|рійського | | | | | | | | | | | | | | | |течко |

|складу пр-к | | | | | | | | | | | | | | | | |

|Петренко І.М.| | | | | | | | | | | | | | | | |

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Начальник організаційно-планового відділення з'єднання

______________________________________________________
(військове звання і підпис)

 

"___" _____________ 199_ р.

 

Додаток N 5
до п.п.4.9.1, 5.11.6 Положення про військове
(корабельне) господарство Збройних Сил
України, затвердженого наказом Міністра
оборони України від 16.07.97 N 300

 

Затверджую

Командир військової частини

____________________________
(військове звання та підпис)
"___" _____________ 19__ р.

 

План
проведення парко-господарського дня
військової частини ________________
на _____________________
(дата)

 

Початок __________ (час) Закінчення __________ (час)

 

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Найменування ро-|Час виконан-|Підрозді- |Залучені|Матері-|Відповіда- |Хто конт- |Поміт-

біт (заходів) |ня робіт, |ли (об'єк-|сили та |ально- |льний вико-|ролює вик.|ка про

|заходів |ти, місця |засоби, |техніч-|навець (в/з|робіт (в/з|вико-

| |роботи) |особовий|не за- |прізвище) |прізвище) |нання

| | |склад |безпе- | | |

| | | |чення | | |

————————————————+————————————+——————————+————————+———————+———————————+——————————+——————

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

I. Організаційні заходи

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

При підготовці | | | | | | |

до парко-госпо- | | | | | | |

дарського дня | | | | | | |

————————————————+————————————+——————————+————————+———————+———————————+——————————+——————

1. Нарада у ко- |18.30-19.30 |Кабінет |Ком. під| |Начальник |П/п-к |

мандира | |командира |розділів| |штабу |Петрен- |

2. (і т.д.) | 15.07 | | | | |ко Н.Т. |

————————————————+————————————+——————————+————————+———————+———————————+——————————+——————

Під час пар- | | | | | | |

ко-господарсько-| | | | | | |

го дня | | | | | | |

————————————————+————————————+——————————+————————+———————+———————————+——————————+——————

1. Випуск радіо-|10.00-11.30 |1, 2, 3 | 2 ос. |Вузол |Л-нт Іва- |Майор Ска-|

газети, бойових | |мсб, тб та| |зв'язку|ненко П.І. |кун Н.Г. |

листків та інше | |спеціальні| | | | |

2. (і т.д.) | |підрозділи| | | | |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

II. Перевірка, обслуговування та ремонт техніки і майна

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

1. Ремонт броне-|10.00-14.00 | 1 мср |I від. | ПТОР |Л-нт Баба- |Майор Ка- |

транспортера | | |по ре- | |ков Н.Д. |лита В.П. |

N ___________: | | |монту | | | |

__ заміна ресори| | |БТ тех- | | | |

2. (і т.д.) | | |ніки | | | |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

III. Прибирання приміщень та території

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

IV. Приведення до ладу та благоустрій їдалень, складів і підсобних господарств

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

V. І т.д. | | | | | | |

Всього | | | | | | |

і т.д. по всіх | | | | | | |

розділах плану | | | | | | |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Для забезпечення якісного виконання робіт в парках частини
організуються:

 

Спеціальні пости: Спеціальні бригади:

N 1... N 1...

і т.д. і т.д.

 

Начальник штабу військової частини

__________________________________
(військове звання та підпис)

 

Додаток N 6
до п.4.10.1 Положення про військове
(корабельне) господарство Збройних
Сил України, затвердженого наказом
Міністра оборони України від
16.07.97 N 300

 

Затверджую

Командир військової частини (з'єднання)

_______________________________________
(військове звання, підпис)

 

Річний план
економічної роботи _________________________________ на 19__ р.
(найменування військової частини,
з'єднання)

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Найменування|Відповідальні|Строк |Очікуваний еконо- |Фактичне виконання

заходів і |виконавці |вико- |мічний ефект |

робіт | |нання |——————————————————+——————————————————

| | |в натуральних|тис.|в натуральних|тис.

| | |показниках |грн.|показниках |грн.

| | |—————————————| |—————————————|

| | |одиниця|кіль-| |одиниця|кіль-|

| | |вимірю-|кість| |вимірю-|кість|

| | |вання | | |вання | |

————————————+—————————————+———————+———————+—————+————+———————+—————+————

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

I. Організаційні та виконавчі заходи

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

1. Збори в |Командири |Січень | | | | | |

підрозділах |підрозділів | | | | | | |

з порядком | | | | | | | |

денним "Бе- | | | | | | | |

регти війсь-| | | | | | | |

кове і на- | | | | | | | |

родне майно"| | | | | | | |

————————————+—————————————+———————+———————+—————+————+———————+—————+————

2. Інше | | | | | | | |

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

II. По службі пального та мастильних матеріалів

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

1. Зачищення|Начальник |Червень| шт. | 15 | 75 | шт. | 12 |60

резервуарів |служби паль- | | | | | | |

силами осо- |ного і масти-| | | | | | |

бового скла-|льних мате- | | | | | | |

ду частини |ріалів | | | | | | |

————————————+—————————————+———————+———————+—————+————+———————+—————+————

2. Інше | | | | | | | |

Разом за | | | | | | | |

службу | | | | | | | |

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

III. По квартирно-експлуатаційній службі

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

1. Ремонт |Начальник |Травень| шт. | 100 | 150| шт. | 90 |135

меблів сила-|квартирно-ек-| | | | | | |

ми особового|сплуатаційної| | | | | | |

складу час- |служби і ко- | | | | | | |

тини |мандири під- | | | | | | |

|розділів | | | | | | |

————————————+—————————————+———————+———————+—————+————+———————+—————+————

2. Інше | | | | | | | |

Разом за | | | | | | | |

службу | | | | | | | |

————————————+—————————————+———————+———————+—————+————+———————+—————+————

Всього за | | | | | | | |

всі служби | | | | | | | |

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Начальник штабу військової частини (з'єднання)

______________________________________________
(військове звання та підпис)

 

"___" _______________ 19__ р.

 

Додаток N 7
до п.5.12.4 Положення про військове
(корабельне) господарство Збройних
Сил України, затвердженого наказом
Міністра оборони України від
16.07.97 N 300

 

Тимчасове положення
про організацію капітального будівництва в
Збройних Силах України

1. Загальні положення

 

1.1. Підставою для проектування і будівництва в Збройних
Силах України є відповідне рішення, розроблене та затверджене
згідно з наказом Міністра оборони України від 16 вересня 1992 року
N 164.

1.2. При невідповідності фондів військових містечок, бойових
та технічних позицій нормативам розміщення особового складу,
технічним правилам експлуатації техніки і озброєння, рішення на
проектування та будівництво об'єктів розробляються за вказівками
начальника розквартирування військ та капітального будівництва,
командувачів видів Збройних Сил України, командуючих військами
військових округів.

Капітальне будівництво здійснюється лише за наявності
затвердженої проектно-кошторисної документації та титульних
списків капітального будівництва.

1.3. Розробка рішення щодо проектування і будівництва
об'єктів та будівель, проектно-кошторисної документації,
затвердження проектно-кошторисної документації, включення об'єктів
у титульні списки капітального будівництва проводиться тільки
через замовників будівництва Збройних Сил України.

 

2. Планування капітального будівництва

 

2.1. Будівництво в Збройних Силах України може здійснюватися
за рахунок таких джерел фінансування, а саме:

державних капітальних вкладень, що виділяються Міністерству
оборони України з державного бюджету України;

власних коштів підприємств, організацій;

коштів інвесторів.

2.2. Фінансування капітального будівництва в Збройних Силах
України здійснюється за статтею 52 кошторису Міністерства оборони
України Головним фінансово-економічним управлінням Міністерства
оборони через фінансові служби військових округів.

Фінансування здійснюється на основі затверджених титульних
списків, планів капітального будівництва, плану фінансування,
вартості будівництва, договору підряду.

Розробка планів фінансування здійснюється замовниками
будівництва і погоджується з Головним фінансово-економічним
управлінням Міністерства оборони України.

Фінансування капітального будівництва в Збройних Силах
України передбачає видачу авансів підрядній організації. При цьому
аванс видається під конкретні об'єкти і, перш за все, на об'єкти,
які вводяться в експлуатацію.

2.3. Підготовка вихідних даних, вибір майданчиків під
будівництво проводиться управлінням, службами і військовими
частинами, в інтересах яких проектуються об'єкти.

2.4. Генеральними підрядними будівельними організаціями в
Збройних Силах України є:

будівельне управління Прикарпатського військового округу;

будівельне управління Одеського військового округу;

Кримське територіальне інженерно-будівельне управління;

355-е управління інженерних робіт.

2.5. Генеральні підрядні будівельні організації
підпорядковані Головному управлінню військового будівництва
будівельно-квартирних органів Міністерства оборони України.

 

3. Матеріально-технічне забезпечення капітального
будівництва

 

3.1. Матеріально-технічне забезпечення капітального
будівництва в Збройних Силах України проводиться підрядними
будівельними організаціями і замовниками будівництва.

3.2. Забезпечення промисловою продукцією здійснюється через
управління матеріальних фондів будівельно-квартирних органів
Міністерства оборони України, яке підпорядковане начальнику
розквартирування військ та капітального будівництва Міністерства
оборони України.

 

Додаток N 8
до п.9.1.8 Положення про військове
(корабельне) господарство Збройних
Сил України, затвердженого наказом
Міністра оборони України від
16.07.97 N 300

 

Затверджую

Командир військової частини (з'єднання)

_______________________________________
(військове звання та підпис)
"___" _______________ 199_ р.

 

Акт

Комісія у складі:

голова комісії ___________________________________________________
(військове звання, прізвище та ініціали)

та члени комісії _________________________________________________
(найменування посади, військового звання,

_________________________________________________________________,
прізвища та ініціали)

а також той, хто передає посаду __________________________________
(найменування посади,

__________________________________________________________________
військове звання, прізвище та ініціали)

і той, хто приймає її ____________________________________________
(найменування посади, військового звання,

__________________________________________________________________
прізвище та ініціали)

склала цей акт про те, що на підставі розпорядження (наказу) ____.

_______________________________________________________ у період з
(номер та дата розпорядження, наказу)

"___" _________ 199_ р. по "___" _________ 199_ р. перший передав,
а другий прийняв справи та посаду _______________________________.
(найменування посади)

Внаслідок прийому та передачі з'ясовано: (далі коротко
викладається:

укомплектованість підпорядкованих служб, підрозділів (частин)
особовим складом, озброєнням та технікою, стан військової
дисципліни, бойової та спеціальної підготовки, а також їх бойова і
мобілізаційна готовність;

планування господарської діяльності та виконання планових
заходів;

забезпечення частини (з'єднання) матеріальними засобами по
підпорядкованих службах, стан їх зберігання, поновлення та
утримання, квартирно-побутові умови, організація харчування і
лазнево-прального обслуговування особового складу, наявність та
стан будинків, споруд, інвентарю та обладнання, стан підвезення
всіх видів матеріальних засобів;

стан обліку матеріальних засобів поточного забезпечення та
недоторканного запасу по підпорядкованих службах;

організація збереження, експлуатації, ремонту та обліку
техніки в підрозділах (частинах);

стан контрольно-ревізійної роботи, законність витрат
матеріальних засобів та коштів;

наслідки перевірки кожної служби окремо: облік та звітність,
наявність, якісний стан та умови зберігання техніки і матеріальних
засобів, їх експлуатація та ремонт; виявлені надлишки і нестачі;
протипожежні заходи та інші питання;

висновки та пропозиції).

 

Додатки до акта: відомість наявності та якісного стану
матеріальних засобів; пояснення того, хто передає справи та
посаду; план усунення недоліків.

 

Голова комісії __________________________________________________
(військове звання та підпис)

 

Члени комісії ___________________________________________________
(військове звання та підпис)

 

Справи і посаду
Передав _______________________________________
(військове звання та підпис)

Прийняв _______________________________________
(військове звання та підпис)

 

"___" ____________ 199_ р.

 

"Офіційний вісник України" 1997, число 52, стор.202
Код нормативного акта: 4548/1997

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.