Здавалка
Главная | Обратная связь

D) Object InspectorЕ) 4

5.Архиватор- бағдарламасы.........................................................

А) Деретер қорын басқару

В) транслятор

С) интерпретатор

D) файлдардың ақпараттық көлемін кішірейтетін (сығатын )бағдарлама

Е) көшірілген файлдың резервті бағдарламасы:

6. Архивті шоттың соңғы қалдығы неге тең болады?

А) Бастапқы қалдық+дебет бойынша айналым – кредит айналым

В) Дұрыс жауабы жоқ

С) Бастапқы қалдық+дебет бойынша айналым +кредит айналым

D) Бастапқы қалдық-дебет бойынша айналым – кредит айналым

Е)Бастапқы қалдық+дебет бойынша айналым –+кредит айналым

7.Аяқталмаған өнімнің есебі ерекшелігі

А) Архитектуралық қиындық

В) Үлкен мөлшер

С) Жарамсыздық

D) Экономикалық және биологиялық фактор

Е) Стационарлық

8. Антиврус бағдарламасындағы сканерлеу процессі-бұл .....................................

А)Деректер қорындағы белгілі вирустаркодымен программа кодын салыстыру

В) Дұрыс жауабы жоқ

С) Файлдардың атрибуттарын тексеру

D) Каталогтарды тексеру

Е) бағдарламаның кодын мәліметтер қорында сақталған белгілі

вирустың кодымен салыстыру

9. Ақшасы төленбеген материалдың складта сақталғанын қалай есептейміз?

А) Ешқандай типтерге жатпайды

В) Төртінші тип

С) Үшінші тип

D) Бірінші тип

Е) Екінші тип

10.Ауыстырғыштар қандай болады?

А) Барлық жауап дұрыс

В) Тәуелсіз,оңай

С) Тәуелді, күрделі

D) Оңай , күрделі

Е) Тәуелді және тәуелсіз

11. Айналым құралдарына мыналар жатады

А) ғимараттар

В) машиналар

С) Лицензиялар

D) отын

Е) қосалқы бөлшектер

12. Аяқталмаған өнімнің есебі

А) 2930

В) 8310

С) 8410

D) 8110

Е) 1340

13. Актив балансына не әсер етеді

А) шарушылық қорларының қаржылық көздері

В) Активтер

С) Мүлік қорларының көздері

D) Кәсіорын мүліктерінің қалдығы

Е) шаруашылық қорларының құрылымы

14.Аяқталмаған өндірісте қандай қойма болады

А) Ашық,жабық жартылай

В) Орталық

С) Дөңес

D) Обьектіде

Е) Дұрыс жауап жоқ

15. ауқымды модуль қайда орналасады

А) бумаларда

В) конфигурация бөлімінде

С) Менің құжатымда

D) Жүйелік бөлмде

Е) Конфигурацияның түбір бөлімінде

Ә

Әр бір форманың жеке .... бар

А.Орыны

В.Жүйесі

С.Парағы

Д.Номері

Е.Модулі

Әкімшіліке керек заттар алынды

А.1310-7210

В.7210-1310

С.1330-7210

Д.7210-1350

Е.7210-1330

Әртүрлі класқа кіретін әдістер үшін бірдей атауларды қолдану мүмкүндігі қалай аталады.

А.Мұрагерлік

В.Инкапсуляция

С.Метоморфизм

Д.Декапсуляция

Е.Полиморфизм.

Әдіс көрінуінің артуы бойынша ретелген көріну аймағының тізбегін таңда.

А.Public, protected, private

B. Protected, private ,public

С. Private, public, protected

Д. Protected, public, private

Е.Private,protected, public

Әрбір бағдарламалық модуль конфигуратцияның қалған бөлігімен байланысты. Осы байланыс....аталады

А.жергілікті

В.функциямен

С.процедурамен

Д.Бағдарламаның орындалу мәтінімен

Е.Модульдің контексті орындалуына

 

Б

1. Бағдарламаны әзірлеу кезеңінде компоненттер қасиетін өзгерту қайда жасалады?

A) Project Option

B) Image Editor

C) Property Editor

D) Object Inspector

E) Code Editor

2. Бухгалтерлік есеп үшін маңызды болып табылатын өлшеуіш

A) Ақшалай

B) Шартты

C) Пайда

D) Еңбек

E) Заттай

3. Бухгалтерлік есеп пен қаржылық құжаттарды ҚР-ның жүйесіндегі құқықтары

A) Бухгалтерлік есеп пен қаржылық заңында

B) Әдістемелік нұсқаулар

C) Бухгалтерлік есеп стандарттары

D) Шаруашылық операцияларының есеп саясаты

E) Барлық жауап дұрыс

4. Бухгалтерлік есеп пен қаржылық құжаттарды ҚР-ның жүйесіндегі құқықтары мен нормативтерінің 4-ші

A) Шаруашылық операцияларының есеп саясаты

B) Бухгалтерлік есеп стандарттары

C) Бухгалтерлік есеп заңында

D) Әдістемелік нұсқаулар

E) Кәсіпорынның бухгалтерлік есеп құжаттары мен жұмысшылары

5. Бухгалтерлік есеп обьектілерін атап көрсетіңіз

A) Еңбек пайдалану және оның төлемі

B) Активтер, меншікті капитал, міндеттемелер

C) Дұрыс шаруашылық процестермен әрекеттер

D) Барлық жауаптар дұрыс

E) Есеп айырысу несие қатынасы

6. Бухгалтерлік есеп әдісі

A) Бухгалтердік есеп пәнін бейнелейді

B) Кәсіпорының есеп саясатын анықтайды

C) Кәсіпорының қызметін бағалауды анықтайды

D) Бухгалтелік есеп өлшегіштерін анықтайды

E) Бухгалтерлік есеп жүргізу амалдарының жиынтығы

7. Бухгалтерлік баланс дегеніміз –

A) Құралдарды топтастыру тәсілдері

B) Шаруашылық әрекеттерін ақшалай өлшеуіш ретінде көрсеу

C) Өнім бірілігінің өзіндік құнын анықтау

D) Шығындарды топтастыру

E) Белгілі бір мерзімге ақшалай өлшемде кәсіпорынның шаруашылық құралдарын құрамы бойынша құрылу көздері

8. Баланс нені анықтауға мүмкіндік береді

A) Ақша қаражаттарын алуды қамтамаыз ету

B) Дұрыс жауап жоқ

C) Жойылу және төлем қабілеті

D) Қаржыландыру көздерінің құрылымы

E) Кәсіпорынның қаржылық жағдайын

9. Бухгалтерлік есеп шоттары - бұл

A) Табыстарды топтастыру тәсілі

B) Кәсіпорынның шаруашылық құралдары олардың құралу көздері және шаруашылық процестерін ағымдағы есепке алу және бақылау

C) Шаруашылық құралдарының жағдайы туралы ақпараттарды қорытындылау

D) Шаруашылық өмірдің фактілерін көрсететін жазба

E) Шығындарды топтастыру тәсілі

10. Бос беттерге....жатады

A) Бас кітап

B) Табуляграммалар 2-бөлім

C) Талдау есебі карточкалары

D) Кассалық кітап

E) Журнал ордер

11. Бағдарлама бөлігінің орындалу нәтижесін анықта: b:=4; for j=:1 to b do x:=j; writeln(x-b+7);

A) 0

B) 3

C) 2

D) 1

E) 7

12. Бағдарлама үзіндісін нәтижесін анықта: B:=4; For j=:1 to b do x:=J; Writeln(X-B+7);

A) -7

B) 4

C) 13

D) 10

E) 7

13. Бағдарламаның бөлгі берілген: Var st: string; Begin St:=’abcdef’:copy(st,3,2);End; St айнымалысының мәні операциядан кейінгі неге тең?

A) “abf”

B) “bcd”

C) “aef”

D) “abef”

E) “cd”

14. Батырма компоненті төменде берілген кластың қайсысына жатады?

A) TPanel

B) TImage

C) TEdit

D) TButton

E) TLabel

15. Берілгені var c,d: integer; procedure (x:integer; var y:integer); begin y:=x+1; end; begin … h (c,d); …end. Процедураның қандай параметрлері айнымалылар параметрлері болып табылады?

A) c

B) c, d

C) x, y

D) x

E) y

16. барлық компонентер Quick Reports қай қалташада орналасқан

A) QReport

B) Internet

C) Snandart

D) BDE

E) Access

17. Бір немесе бірнеше атрибуттардың мүмкін болатын мәндерінің жиыны

A) Проекция

B) Инверсия

C) Транзакция

D) Тригтер

E) Домен

18. Бухгалтерлік есеп қағидаларын көрсетіңіз

A) Қатаңдық

B) Заттай

C) Маңыздылық

D) Жоспарлылық

E) Дұрыстылық

19. Бухгалтерлік есеп әдісінің негізгі элементтері

A) Түгендеу, құжаттандыру, табыс

B) Екі жақты жазу, шоттар, калькуляция, капитал

C) Дебиторлық қарыз, баланс, бағалау

D) А және В жауаптары дұрыс

E) Баланс, бағалау, екі жақты жазу, шоттар есеп беру түгендеу, құжаттандыру, калькуляция

20. Бухгалтерлік бас шоттың он жағы ... деп аталады

A) Қалдық

B) Дебет

C) Актив

D) Кредит

E) Пассив

21. Бірінші материалдардың бағасы одан кейін материал бағасының әдістері

A) Орта өндірістегі

B) Арнайы идентификациясы

C) ЛИФО

D) ФИФО

E) Өндірістегі

22. Бюджетпен есеп айырысу салығы мына шотта көрсетіледі

A) 7710

B) 4110

C) 3310

D) 1420

E) 3110

23. Бірөлшемді массив элементінің орнын анықтау үшін нені анықтау қажет?

A) Оның индексін

B) Оның өлшемін

C) Оның элементтер санын

D) Оның мәнін

E) Оның типін

24. Берілгені: var f1 : text; k, I, m, n: string; begin …rewrite (f1) : k: =’до’: i:=’pe’; m:=’ми’: n:=’фа’; writeln (f1, k, m,n); reset(f1); read(f1, k); writeln(k); …end7 Фигуралық жақша орнына жетіспейтін операторларды және f1 файлында қандай мәтін болатынын жазыңдар:

A) Close(f1); reset (f1); ‘до’мәтіні;

B) Close(f1); reset(f1); ‘доремифа’ мәтіні;

C) Close(f1); rewrite(f1) ‘доремифа’ мәтіні;

D) Rewrite(f1); ‘до’ мәтіні;

E) Reset(f1); ‘до’ мәтіні;

25. Бухгалтерлік есеп қағидалары кіріспесі қай заңда көрсетіледі

A) Банкроттылық туралы заңында

B) Бюджет туралы заңында

C) ҚР еңбек заңында

D) Салық Кодексі

E) Бухгалтерлік есеп заңында

26. Бухгалтерлік есеп – бұл

A) Кәсіпорынның шаруашылық қызметіне құжатты жасау бақылау жасау жүйесі

B) Кәсіпорын қызметіне бақылау жасау жүйесі

C) Кәсіпорынның қызметіне үздіксіз бақылау жасау жүйесі

D) Кәсіпорын жұмысына жаппай және үздіксіз бақылау жасау жүйесі

E) Кәсіпорынның қызметіне құжатты, жалпы және үздіксіз бақылау жасау жүйесі

27. Бухгалтерлік есеп пен қаржылық құжаттарды ҚР-ның жүйесіндегі құқықтары мен нормативтерінің 3-ші

А) Бухгалтерлік есеп пен қаржылық заңында

В) Әдістемелік нұсқаулар

С) Бухгалтерлік есеп стандарттары

Д) Әдістемелік құралдары

Е) Шаруашылық операцияларының есеп саясаты

28. Бухгалтерлік бас шоттың сол жағы ... деп аталады

А) Актив

В) Дебет

С) Қалдық

Д) Кредит

Е) Пассив

29. Бағдарламада тұрақтыны сипаттау бөлімін хабарлау үшін қолданылатын қызыметші сөзін таңда:

А) Constant

B) Konstant

C) Konst

D) Constante

E) Const

30. Бағдарлама бөлігінің орындалу нәтижесін анықта: х:=0; for i:=4 downto 1 do x:=x+1; writeln(x);

А) 4

В) 1

С) 16

Д) 10

Е) 0

31. Бағдарлама бөлігі берілген: Var st: string ; Begin St:=’abcdef’; delete (st,3,2);

End; St айнымалысының мәні операциядан кейін неге тең?

А) “aef”

В) “abf”

С) “bcd”

Д) “cde”

Е) “abef”

32. Барлық компоненттер ... орналасқан

А) Жұмыс үстелінде

В) Саймандар панелінде

С) Объект инспекторда

Д) Код редакторында©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.