Здавалка
Главная | Обратная связь

D) .tmp типті файлды ерекшелейміз,F5 басамыз да с: деп теремізE)F5 басамыз

Негізгі капиталдын коэфициенттері

A) негізгі капиталдын кіріс өнімі таратылуы

B) негізгі капиталдын кіріс өнімі мен аягындагы өтілуі

C) негізгі капиталдын кіріс өнімі мен өтілуі

D) негізгі капиталдын кіріс өнімі мен өтілуі есебі

E) негізгі капиталдын кіріс өнімі

Негізгі өндіріске матермалдар жіберіді

A) 1310-8111

B) 8410-1310

C) 8311-1310

D) 8110-1310

E) 8111-1310

Негізгі куралдар келіп түсті

A) 2410-1210

B) 3310-2410

C) 2410-3010

D) 2410-3390

E) 2410-3310

Негізгі куралдардын кайта багалаумен суммасы мен болінбеген кірісі

A) жылыны 3 рет

B) жылыны 5 рет

C) келесі курделі жондеуде

D) объектінің келуі себебіне байланысты

E) әкімшілік құрамы

Негізгі куралдардын кунделікті багасы

A) негізгі куралдардын кунделікті багасы турактылыгының себебі

B) калпына келтіру

C) алгашкы баға

D) калпына келетін бага

E) жиналган акшанын алгашкы багасы

NC. Агымдагы каталогта мәтіндік файлды калай курамыз?

A)Ctrl+ F6

B) Ctrl+F4

C) Shift+F3

D) F4

E) Shift + F4

Негізгі курлдардын жоюлынан тускен кіріс

A)толык амортизация

B) жана технологияны пайдалану

C) тауарды-материалды корлардын жоюлынан тускен

D) негізгі куралдардың калдыгы

E) кызмет мерзімінің бітуі

Негізгі куралдардын баланстык багамен шыгаррылуы

A)сол уакыттагы бухалтерік есеп пен салыстыруы

B) кайта есептеу

C) тугендеу

D) жөндеу

E) қайта бағалау

Накты жіберілген өткен уакыт жұмысшының енбекакысына

A)демалысенбекакы

B) орташа енбекакы

C) негізгі енбекакы

D) енбекакы

E) уакыты бойынша енбекакы

Негізгі корлар кірісінің сонғы есебі

A)6210-7410

B) 5610-7410

C) 5610-6210

D) 7410-5610

E) 6210-5610

Негізгі каражат курамына кіреді

A)дайын өнім мен тауарлар

B) акшалай каражат

C) енбек куралдары

D) ғимараттар мен курылыстар,машиналар мен жабдыктар, колік куралдары, шаруашылык инвентар

E) шикізат пен матералдар,отын,косалкы бөлшектер

Негізгі куралдардын кайта есептеу багасы

A)5410

B) 2410

C) 2420

D) 2430

E) 5420

О

Обьектінің калькуляция өнімі

A) Негізгі және басқа өнім
B) Негізгі өнім

C) Нақты өзіндік құн

D) Негізгі өнімнің барлық түрлері

E) Негізгі және қосымша өнім

ОББ –ның қандай негізгі принциптері болады?

A) Инкапсуляция,мұрагерлік,делегирование
B) Инкапсуляция,мұрагерлік,полиморфизм

C) Полиграфия,делегирование,мұрагерлік

D) индукция,мұрагерлік,полиморфизм

E) Мұрагерлік,дедукция,инкапсуляция

Object Pascal-да Class дегеніміз не?

A) Кластың барлық қасиеттері ерекшеленетін идентифик

B) Кластың барлық өрістері ерекшеленетін идентификатор

C) Ерекше әдіс қолдану арқылы шешілетін есеп

D) Құрамында өрістер,әдістер және қасиеттер болатын ерекше құрылым атор

E)Негізгі обьект болатын бағдарлама әзірлеудің ерекше әдістемесі

Операторлар орындалғаннан кейін z айнымалысының мәні неге тең болады? х және у айнымалыларының мәндері:x=1;e=-1;z:=0;if x>0 then if y>0 then z:=1 else z:=2;

A) 3
B) 0

D) -1

C) 2

E) 1

Object Inspector-дағы қандай қасиетті шерту арқылы дизайнер мәзірі (меню) шақырылады?

A) MenuItems
B) MenuItem

C) Linesadd

D) Lines

E) Items

Ө

Өлшемі nxn A матрицаның қосымша (қосалқы) диагоналінің элементтреін төмендегі бағдарлама бөлігінің қайсысы экранға шығады?

A) For i:=1 to n do Write(‘’,A[I,n+1-i]);
B) For i:=1 to n do Write(‘’,A[i,i]);

C) For i:=2 to n do Write(‘’,A[I,n11-i]);

D) For i:=1 to n do Write(‘’,A[I,n+1-i]);

E) For i:=1 to n do Write(‘’,A[I,n-i]);

Өндіріс процесінде кәсіпорын қаражаты неге айналады

A)В және С жауаптары дұрыс
B) Материалдықтан ақшаға

C) Ақша формасынын материалдыққа

D) Материалдық формадан дайын өнімге

E) Дайын өніммен жаңа ақшаға

Өрістің қай типі кез келген екілік ақпаратты сипаттайды?

A) Logical;
B) $ (Money);

C) Alpha;

D) Number;

E)Binary.

Өндірістегі қойманың жылдық өнімі тіркеледі

A) Сенімділік
B) Шот-фактура

C) Накладной

D) Демалыс ақыға бұйрық

E) Қабылдау-өткізу қоймасы

Өндірістегі негізгі қорлардың жалға берілген қаржы есептелді

A) Жалға берушіге
B) Жеке меншікке

C) Жабдықтаушыға

D) ұйымдарға

E) Жалға алушыға

Өндірістегі негізгі құралдар амортизациясының жалға берілуі

A) Жалға берушіге
B) Жеке меншікке

C) Жабдықтаушыға

D) ұйымдарға

E) Жалға алушыға

Өндірістегі қалдықтарды қалай тіркейді

A) Өнімді тарату актісі
B) Қозғалыс шалафабрикаттарды,шикізаттардыөнім қалдықтары актісі

C) Шалафабрикаттарды өнімін тапсыру-қабылдау актісі

D) Шалафабрикаттарды өнім қалдықтары

E) Шалафабрикаттарды өнім қалдықтары актісі

Өнім түрлеріне жатады

A) Сериялы өнім
B) Аз өнім

C) Жеке өнім

D) Барлық өнім

E) Қосымша өнім

Өнімнің өзіндік құн калькуляциясы шығыны

A) жоспар калькуляциясы
B) Жоба калькуляциясы

C) Нормалы калькуляциясы

D) Жоспалы емес калькуляциясы©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.