Здавалка
Главная | Обратная связь

E) екінші ретті индекстерSQL- тілі дегеніміз

A) сұраудық құрылымдық тілі

B) бағдарламаны жөндеуге арналған

C) интерфейсті әзірлеуге арналған тіл

D) есеп құруға арналған тіл

E) бағдарламаны тестілеуге арналған тіл

Суперқолданушы режиміне жұмысты ауыстыру

A) mount

B) sudo

C) rm

D) mkdir

E) is

Сығымдалған файлдың айырмашылығы:

A) Ол вирустадан оңай қорғалады

B) Ол аз орын алады

C) Ол көп жағдайда өңдеуге ыңғайлы

D) Оған қол жеткізу мүмкіндігі азуақытты алады

E) Рұқсатсыз қол жетімділіктен қорғалуы

Сатуға арналған дайын өнім мен тауарлар қай топқа жатады

A) еңбек өнімділігіне

B) оқшауландырылған қаражаттарға

C) есеп айырысу қаражатына

D) негізгі құралдарға

E) ақша қаражатына

Cубьектінің есептік саясатының аспектілерін қамтамасыз ету

А) Тезникалық ұйымдастыру әдістері

В) Салық және статистикалық

С) Бухгалтерлік және жедел

Д) Техникалық ұйымдастыру әдістері, статистикалық

Е) Статистикалық, салық, бухгалтерлік

Субьектінін есептік саясаты білуі керек

А) Мемлекеттік басқарма

В) Басқарманың ұйымдастырылуы

С) Кәсіпорынның айналым ұйымдастырылуы

Д) Шаруашылық қызметтерінің жоспары мен талдау басқармасы

Е) Аудиториялық тексеру

Субьектінің есептік саясаты құрылымы

А) ХҚЕС

В) ҚБЕС

С) ДСПУ

Д) СБЕ

Е) БЕ

Сызықтық байланысқан тізімдерді қолданудың артықшылықтарын көрсет

А) Элементтерді өшіру және орнын алмастыру оңай себебі көрсеткіштері өзгеретін элементтерге бағытталаған тізім элементтерінің адрестері әрқашан да белгілі

В) Өзіне дейінгі элементерді өткеннен кейін ғана тізімнің кез келген элементіне қатынауға болады

С) Көрсеткіш өрісіне қосымша жад шығындалады

Д) Тізімдегі индекс бойынша элемент адресін анықтаудың күрделілігі

Е) Өлшем тек компьютер жадының көлемі және көрсеткіш разрядтылығымен шектеледі

Сығымдалаған файл- бұл

А) Файл, защищенный от несанкционированного доступа; кіруге рұқсат етілмеген, жазудан сақталған файл

В) Архиватордың көмегімен қапталған файл

С) Көшіруден қорғауға арналған файл

Д) Көп қолданылмайтын файл

Е) Компьютерлік вируспен жұқтырылған файл

Субсидияға түскен құрылыс материалдарының шығын түрлері

А) 1310-3310

В) 1310-6230

С) 1310-6220

Д) 1310-6210

Е) 1310-6280

Сатып алушыға дайын өнім берілді

А) 7010-1320

В) 7100-1320

С) 1210, 1210-6010, 3130

Д) 7110-1320

Е) 1210-1320

Сәйкес кластың обьекті дансын құру мезетінде бір рет шақырылатын

әдіс атауын таңда

А)Destory

B) Close

C) Init

D) Delete

E) Сreate

St,t айнымалылары айнымалылар бөлімінде төмендегідей анықталған:

Var ST: string[4]; k:integer; k:=Length(st) стандаттық процедураның қызметі қандай?

А) St айнымалысы алатын жад көлемін есептеу

В) St айнымалысының мәнін к айнымалсына көшіру

С) St айнымалысының мәнін к айнымалысына орын ауыстыру

Д) St айнымалысының мәнін таңбалық мәннен сандық мәнге аудару

Е) St айнымалысының таңбаларының ұзындығын есептеу

Сәйкес кластың обьекті данасын құру мезетінде бір рет шақырылатын әдіс атауын таңда?

А) Destory

B) Close

C) Create

D) Delete

E) Init

 

Т

Төменде берілген типтерден мәліметтің бүтін типіне жатпайтын типін көрсет:

А.Word

В.Extended

С.Longint

Д.Integer

Е.Byte

Толық емес тармақталу конструкциясын жүзеге асыратын операторды таңда:

А.if шарт then 1-ші оператор elseif шарт 2-ші оператор

В. if шарт then 1-ші оператор else шарт 2-ші оператор;

С. if шарт then 1-ші оператор else if шарт then 2-ші оператор;

Д.if шарт then 1-ші оператор; else 2-ші оператор;

Е.If шарт then оператор;

Тізім құру компоненті?

А.Memo

В.ListBox

С.Button

Д.Edit

Е.Label

TspeedButton жылдам батырмасы компоненттер панелінің қандай бүктемесінде орналасқан?

А.dialogs

В.system

С.standart

Д.win32

Е.additional

Тәуелді ауыстырғышты таңда

А.StatusBar

В.RadioButton

С.CheckBox

Д.Panel

Е.PageControl

Table компонентінің қандай қасиеті арқылы байланысқан өрістер терезесі ашылады?

А.MasterSource

В.Active

С.TableName

Д.DatabaseName

Е.MasterFields

Тауарлы-материалды құндылықтарға еңбекақы беріледі

А.1310-3150

В.1310-3310

С.1320-3350

Д.3350-1310

Е.1310-3350

Тамақтану қоғамының негізі

А.Тауарды сатуға тарату

В.Алынған тауардың уақытысы

С.Өнім тарату

Д.Өнімді сақтау мен тарату

Е.Өндірістің өз өнімінің таратылуы

Type Car=record Nom,oklad,stag:integer;Fio,adres:string[25];End;Var M:car;Жазу өрістеріне Верныйемес қатынау түрін көрсетіңіз

А.Adres:=’Rbhjdf 115’

В.M.nom:=1

С.M.FIO:=’Абфева Н.Т’

Д.M.oklad:=8000

Е.M.stage:=5

Төменде келтірілген компоненттің қайсысы WordWrap қасиетіне ие болады?

А.StringGrid

В.Edit

С.CheckBox

Д.Button

Е.Label

Тәуелсіз ауыстырғышты таңда

А.PageControl

В. CheckBox

С.StatusBar

Д.Panel

Е.RadioButton

Тегі «Иванов» болатын “Fio” өрісі бойынша мәліметтерді сүзгілеу

А.Table1.Filter:=”Fio=”+’ Иванов’+””;

В. Table1.Filtered:=”Fio=”+’ Иванов’;

С. Table1.Filter:=Fio=””+’ Иванов’.

Д. Table1.Filter:=’Fio=’Иванов’;

Е. Table1.Filter:=’Fio=Иванов’+””;

Транзакцияның орындалуы дегеніміз не?

А.Верный жауабы жоқ

В.Мәліметтер қорының орнықты қалыпқа ауысуы

С.Мәліметтер қорының уақытша қалыпқа ауысуы

Д.Мәліметтер қорының орнықты емес қалыпқа ауысуы

Е.Мәліметтер қорының аралық қалыпқа ауысуы

Түгендеу -бұл

А.Бухгалтерлік есеп пәнінен оқуға көмектесетін амалдар жиыны

В.Жалпы кәсіпорын бойынша ағымдағы немесе есептегі кезеңде жалпылама мәлімет

С.Шаруашылық құралдары мен қаржылық міндеттемелердің нақты жүзеге асуын белгілі бір мерзімдегі бухгалтерлік есеп мәліметтерімен салыстыру жолымен анықтау

Д.Есепті кезеңнің шаруашылық құралдары көрсеткіштерінің жиынтығы

Е.Бухгалтерлік есеп мәліметтеріне заң күшін беретін орындалған жазбаша куәлік

Тауарлардың өзіндік құны шегеріледі

А.1310-7210

В.7210-1350

С.7210-1310

Д.1330-7210

Е.7210-1330

Тауардың өндірістегі бюджет бағасына жіберілді

А.ҚҚС

В.Кіріс

С.Салық

Д.Жеке салық

Е.Басқалары

Table компонентінің NableName қасиеті нені анықтайды?

А. Table компоненті атын өзгертеді

В.Кесте орналасқан мәліметтер қорын

С.Компонент аты

Д.Компоненттер арасындағы байланысты

Е.Мәліметтер қоры кестесінің аты

Table1Vozrast.Value:=2011-Table1Year.Value;операторы нені есептейді?

А.жүйедегі уақытты

В.туылған жылын

С.жасты

Д.қазіргі уақытты

Е.туылған күнін

Транзакция дегеніміз не?

А.Бағдарламаның қате аяқталуы

В.Мәліметтердің бірінші кілт бойынша сұрыпталуы

С.Міндетті түрде не барлығы орындалатын не барлығы орындалмайтын операциялар жиынтығы(мәлімет қорына енгізілген барлық операциялар)

Д.Деректер қорына өзгертулер енгізу

Е.Мәліметтер қорының түзету режиміне ауысуы

Төмендегі іс-әрекеттердің қай нұсқасын сығымдалған файлға қолдануға болады?

А.Қайта өңдеу

В.Орындауға жіберу

С.Қарау

Д.Өзгерту

Е.Архивтен шығару

Төмендегі С1 ұяшығының нәтижесі қандай? А В С 15=А1*2=А1+В1

А.25

В.20

С.15

Д.10

Е.5

Тозу процессі

А.Маралдық тозу

В.Инструменталды тозу

С.Ағымдағы тозу

Д.Физикалық тозу

Е.Амотизациялық тозу

Төмендегі берілгендердің қай нұсқасын электронды кестеде өшіруге болмайды?

А.жол

В.Ұяшықтардағы берілгендерді

С.баған

Д.Жолдағы берілгендерді

Е.Ұяшық аты

Тауарды шығарғанда кіріс бағасы

А.Тауарды бағалау

В.Есептеу

С.Түгендеу

Д.Құжаттау

Е.Калькуляциялау

Тамақтану қоғамының бухгалтерлік есеп қоры

А.Статистикалық әдіс

В.Негізгі әдіс

С.Қаржылық әдіс

Д.Баланстық әдіс

Е.Жедел бухгалтерлік әдіс

Тамақтану қоғамының өндірістегі күнделікті жоспары

А.Бекітілген жоспар

В.Ұсыныс жоспары

С.Сұраныс жоспары

Д.Құптау жоспары

Е.Меню жоспары

Төменде берілген типтерден мәліметтің бүтін типіне жатпайтын типін көрсет:

А.Extended
В.Byte

С.Word

Д.Integer

Е.Longint

Тәуелді және тәуелсіз ауыстырғыштардың негізгі қасиеті

А.Caption

В.Checked

С.Lines

Д.Items

Е.Text

Төмендегідей сипаттама берілген:Type Zap=record x:array[1..10] of real:

End;pzap=^;var p:pzap;массивтің 3-ші элементіне қатынаудың Верный нұсқасын көрсет.

А.p[3]^.x

В.^p.x[3]

С.p^.x[3]

Д.p[3].x

Е.p[3].^x

Table компонентінің қандай қасиеті арқылы байланысқан өрістер терезесі ашылады?

А.MasterFields

В.MasterSSourse

С.TableName

Д.Active

Е.DatabaseName

Table1.FindNearest([edit.text]) жазуы нені білдіреді?

А.Бірінші жазуға көшу

В.Бос жазуды қосу

С.edit1.text мазмұнын теру

Д.Келесі жазуға көшу

Е.Жазуды іздеу

 

 

Х

Хабарламаларды қатесіз жіберуді қамтамасыз ететін деңгей:

А) сеанстық

В) қолданбалы

С) желілік

D) көліктік

Е) арналық

х санының квадраттық түбірін есептеу үшін қолданылатын стандарттық функцияны таңда:

А) getTimer

B) escape

C) duplicate

D) eval

E) chr

х санының квадраттық түбірін есептеу үшін қолданылатын стандарттық функцияны таңда:

A) square(x)

B) Dec(x)

C) Succ(x)

D) Sqr(x)

E) Sqrt(x)

Л

Локальды желіге қызмет көрсетуді қамтамасыз етеді:

А) клавиатура

В) басты компьютер

С) сервис

D) жол серік

Е) сервер

Логикалық объектер немесе процестерге, құқығы жоқ адамдарға ақпаратқа қол жеткізбеу қасиеті

А) Қорғаныстық

В) Қол жеткізушілік

С) Тұтастық

D) Сенімділік

E) Құпиялылық

ListBox компонентіндегі тізімге мәліметтер енгізу қасиеті

A) Sorted

B) Items

C) Lines

D) Text

E) Caption

Локальдық желіде берілгендермен алмасу үшін қолданылатын хаттамалар өздерінің қызметіне қарай бөлінеді:

А) қарапайым, транспортные, желілік

В) қолданбалы, сервистік, желілік

С) күрделі, қарапайым, желілілк

D) қолданбалы, көліктік, көрсеткіштік

Е) қолданбалы, көліктік, желілік

 

Ш

Шаруашылық құралдарын қалыптастыруға тартылатын қаражат көздері

A) Еңбек өніміне

B) Оқшауландырылған қаражаттарға

C) Есеп айырысу қаражаттарына

D) Негізгі құралдарға

E) Ақша қаражаттарына

Шаруашылық құралдарын қалыптастыруға тартылатын құражат көздері

A) Кредиторлық қарыз

B) Қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді банк несиесі

C) Қаржылық инвестициялар

D) Есеп айырысу қаражаты

E) Ақша қаражаттары

Шаруашылық операцияларының есеп саясаты субьектісі

A) БЕС№5

B) БЕС№30

C) БЕС№31

D) БЕС№4

E) С және Д дұрыс

Шотты ашу – яғни...

A) Шотты жабу

B) Бастапқы қалдығын көрсету

C) Шоттың дебеті бойынша айналымын анықтау

D) Шоттың кредиті бойынша айналымын анықтау

E) Соңғы қалдығын көрсету

Шотты бойынша айналым – бұл...

A) Шот бойынша ай бойғы барлық шаруашылық әрекеттердің сомасы

B) Ай басындағы шаруашылық құралдары

C) Қарыздардың қалдығы

D) Материалдық ресурстардың қалдығы

E) Кассадағы және шоттағы ақшалай қаражат

Шаруашылықта малға жем шегерілді

A) 1310-8210

B) 1310-8110

C) 1310-8410

D) 1310-1310

E) 1310-8310

Шикізаттар мен материалдардың дайын өнімге әсері

A) Дұрыс жауап жоқ

B) Қордағы запастар

C) Негізгі материалдар

D) Жартылай дайын өнім

E) Қосымша материалдар

 

САНДАР

1-жыл жұмыс жасағандарға еңбек демалысы төленеді

A) 3-айда

B) 6-айда

C) 7-айда

D) 5-айда

E) 12-айда

8113 шотына сипаттама беріңіз

A) Шағын накладнойы

B) Негізгі өндіріс жұмысшыларына еңбекақы беріледі

C) Еңбекақы жұмыстары үшін

D) Материал шығындары

E) Басқа шығындар

12-бөлімде Негізгі құралдардың алғашқы мен обьектісінің төлемі

A) Экспортқа жіберілген баға

B) Қабылданған құжаттардың бағасын көрсету

C) Басқа жолдармен

D) Келісім-шарт жасау

E) Келіп түскен шығындардың кіріс пен байланысы

1С: Предприятие енгізілген тілі ….. болып табылады Встроенный язык является

A) Алты тілді

B) Төрт тілді

C) Барлық жауаптар дұрыс

D) Бір тілді

E) Екі тілді

1С:Предприятие жүйесіндегі негізгі түсініктердің бірі

A) кесте

B) құжат

C) сурет

D) бума

E) пішін

 

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.