Здавалка
Главная | Обратная связь

E)S операторы бір ретте орындалмайдыEdit компонентін бейнелейтін мәтінге қандай қасиет сәйкес келеді?

A) hint

B) imeName

C) name

D) text

E) caption

Есептеу өрісінің параметрлерін анықтау үшін қандай батырманы таңдау қажет?

A)date

B)calculated

C)help

D)lookup

E)component

Есепте алынатын объектіледі заттай түрде бейнелеу үшін қолданылатын өлшеуіш түрі

A)шартты

B)еңбек

C)құндылық

D)ақшалай

E)заттай

Екі жақтың келген тауарға толтырылатын құжаттары

A)қаржылық есеп

B)есеп материалының ведомосы

C)кіріс ордері

D)бухгалтерік есеп

E)шот-факторы

Еңбекақы коэфициенттері қалай жіктеледі

A)дұрыс жаууп жоқ

B)жасалмаған жұмыстар

C)тарифтік еңбекақы

D)ақша, наряды, тариф

E)тарифтік уақыт, жасалған жұмыс уақыты

EinOutError ерекше жағдайларын қандай класындажатады?

A)StrToInt, StrToFloat – дағы түрлендіру қателері

B)файлға енгізу/шығару қатесі

C)бүтін санды операция кезінде аса толу

D)бүтін санды нолге бөлуге тырысу

E)жадтын динамикалық үлестірілуі кезінде орынның жетіспеуі

 

Ж

Жиынның барлық элементтері бір типке жатуы қажет

A) Скаляр

B) Верный жауабы жоқ

C) жолдық

D) нақты

E) логикалық

Жазу мәліметтер типімен жұмыс істеу кезінде With операторы қандай максатта қолданылады?

А) Жазу өрісін талдау үшін

В) Жазудан анықталатын айнымалы атауына қатынау үшін

С) Жазуды іздеу үшін

D) Жазу өрісінің атауына тікелей қатынау үшін

E) Жазу атауына қатынау үшін

Жарғылық капитал дегеніміз не?

A) Құрылтайшылардың мүлік салымдарының ақшалай көрінісінің жиынтығы

B) Мүлік бағасының қайта бағалау, эмиссиялық табыстан өсім

C) Шаруашылық құралдарының қаражат көздері

D) Таза табыстан аударымдар

E) Дұрыс жауап жоқ

Жұмысшылардың төлемақы бойынша қарыз – бұл

A) Еңбек заттары

B) Ақша қаражаттары

C) Есеп айырысудағы қаражат

D) Есеп айырысу бойынша міндеттемелер

E) Шаруашылық құралдары меншікті қаражат көздері

Жарғылық капиталдың көлік құралдары

A) Дт 2410 Кт3220

B) Дт 2410 Кт5110

C) Дт 2410 Кт6280

D) Дт 2410 Кт3310

E) Дт 2410 Кт3360

Жалпы мақсатқа дайындалған өнімнің шығыны

A) 8110-1320

B) 1320-8410

C) 1320-8310

D) 8310-1320

E) 8410-1320

Жиым дегеніміз не?

А) әртүрлі типті айнымалылардан тұратын мәліметтердің бекітілмеген жиынтығы

В) бір типті айнымалылардан тұратын мәліметтердің бекітілмеген жиынтығы

С) Жалпы атауға ие болатын және әртүрлі типті айнымалылардан тұратын мәліметтердің бекітілген жиынтығы

D) Бір типті айнымалылардан тұратын және бірдей мәндерге ие болатын мәліметтердің құрылымы

Е) Ақпарат тасымалдағышта орналасқан бір типті мәліметтердің реттелген тізбегі

Жанама мәзір құру компонентін таңда

А) Menu

В) Button

С) MainManu

D) Memo

Е) PopupMenu

Жедел есеп дегеніміз:

A) Бақылау жасау мақсатында жүргізілетін есеп

B) Шаруашылық қызметін жалпылама көрсету

C) Шаруашылық процестері мен құбылыстарын оларды тікелей жүзеге асыру барысында бақылау жасау

D) Уақыты жағынан үздіксіз жүргізілетін есеп

E) Шаруашылық құбылыстарын сандық жағынан көрсететін, шаруашылық есептің бір түрі

Жазба сипатына байланысты есеп тіркелімдері былай бөлінеді:

A) Сызықты, аралас, хронологиялық

B) Жинақтау, талдау, шахматтық

C) А) және С) жауаптары дұрыс

D) Шахматтық, бір жақты, көп жақты

E) Аралас, жүйелік, хронологиялық

Жарғылық капитал қайсысына жатады?

A) Есеп айырысудағы міндеттемелер

B) Есеп айырысудағы қаражаттар

C) Дұрыс жауабы жоқ

D) Еңбек құралдары

E) Активтердің құрылуының меншікті қаражат көздері

ЖО№2 мен ведмост №2 тексереді

A) Шығыс касса ордері

B) Бас кітап

C) ЖО№2 мен ведмост №2

D) Кіріс касса ордері

E) Банк қағазы

Жиын элементтерінің мөлшері дегеніміз не?

A) Жиын өлшемі

B) Жиын обьектісі

C) Жиын диапазоны

D) Жиын жиынтығы

E) Жиын қуаты

Жиын элементтерінің саны қалай аталады?

A) шкаласы

B) күші

C) диапазоны

D) уақыты

E) қуаты

Жазу төмендегідей анықталады: Type Car=record Nom,oklad,stag: integer; Fio,adres:string[285]: end: var M: car: Жазу өрістеріне дұрыс емес қатынау болып қайсысы табылады?

А) M. stag:=5

В) M. oklad:=8000

С) M.nom:=1

D) M.FIO:=’Abaieva N.T’

Е) Adres:=’Rbhjdf 115’

Жазу типін анықтау .... идентификаторынан басталады

A) Type

B) Begin

C) Number

D) Person

E) Record

Жоба файлының кеңейтілуін көрсет

А) .pas

В) .dcu

С) .dfm

D) .exe

Е) .dpr

Жедел бухгалтерлік әдіске материалдық жауапкершілікке

А) Тауар есебі

В) Бухгалтерлік баланс

С) Ақша есебі

D) Қаржы есебі

Е) Бухгалтерлік есеп

Жүктелген вирустардың сипаттамасы......................

A) Әр кезде файлдың басы мен ұзындығын өзгертеді

B) Компьютер жүктелген кезде іске қосылады

C) Зақымдалған файлд ың барлық кодын өзгертеді

D) Дискілердің жүктелетін секторларын зақымдайды

E) Жұмыс басында бағдарламаларды зақымдайды

Жеке салықтар анықталады

A) Жалақы НӨФ*11%

B) AEA және ЕАҚ+10%

C) Жалақы НӨФ*13%

D)Жалақы *10%

E) НӨФ-10%

Жұмыс өндірісі, әр түрлі шаруашылық қызметтер мен процесстерді орындау кезінде жүзеге асырылатын есеп

A) қаржылық
B) басқару
C) оперативтік

D) статистикалық

E) бухгалтерлік

И

INTERBASE-те жолдарды сақтау үшін қандай тип қарастырылады?

A) string

B) blob

C) character

D) integer

E) numeric

IN операциясы нені тексереді?

A) жиынның қандай да бір элементінің көрсетілген жиын құрамына кіруі немесе жиында жататындығы

B) жиынның қиылысуы

C) бір жиынның басқа бір жиын құрамына кіруі

D) бір жиынның көрсетілген жиын құрамына кіруін жоққа шығару

E) бір жиынның басқа бір жиын құрамына кіруін жоққа шығару

Imageкомпонентінің графикалық кескін қоюға арналған қасиеті

A) font

B) brush

C) color

D) style

E) picture

Индекс – бұл ...

A) Жылдам іздеуге арналған жазба белгісі

B) Қажетті ақпаратттарға жылдам қатынау үшін қолданылатын бірнеше өрістер комбинациясы

C) Ақпараттарды қорғау үшін қолданылатын бірнеше өрістер комбинациясы

D) Қажетті ақпараттарға жылдам қатынау үшін қолданылатын өріс

E) Өрістерді шифрлеу

Инкасаторға өткізілген ағымдағы банк шотына ақша түсті

A) 1010-1250

B) 1010-6010

C) 1010-6280

D) 1010-6210

E) 1010-1030

INTERBASE МҚБЖ-і төмендегі типтердің қайсысына жатады?

A) аралас

B) желілік

C) реляциялық

D) иерархиялық

E) объектілік

INTERBASE МҚБЖ-і төмендегі типтердің қайсысына жатады?

A) аралас

B) желілік

C) объектілік

D) иерархиялық

E) реляциялық

 

К

Келесі бағдарлама үзіндісіндегі сандардың Верный орналасуын таңдаңдар:

Write(1);write(2,3);writeln(4);write(5,6);writeln:write(7,8);

A) 1234 5678

В) 123456 78

С) 123 4 56 78

Д) 123 456 78
Е) 1234 56 78

Класс-бұл...Класқа қатысты Верный емес тұжырымдаманы белгіле

А) Жиынтығынан класс өкілдері құрылатын мәліметтер мен кодты инкапсуляциялайды

В) Класс-бұл құрамына өрістер,әдістер,қасиеттер кіретін обьектілі құрылымдылық тип

С) Кластар интерфейс бөлімінде немесе жүзеге асыру бөлімінде сипатталады

Д) Class типті интерфейс-бұл классты сипаттау элементтерінің(өрістер,әдістер және қасиеттер)жиынтығы

Е) Кластар қосалқы бағдарламада сипатталады

Көпжолдық мәтіндік редактор

А) Edit

В) CheckBox

С) Button

Д) Label

Е) Memo

Кесте құру компоненті

А) Label

В) Edit

С) CheckBox

Д) Button

Е) StringGrid

Кестелерді байланыстыру үшін...батырмасын басамыз?

А) Барлық жауаптар Верный емес

В) Барлық жауаптар дұрыс

С) Remove Tables

Д) Add Table

Е) Join Tables

Кредиторлық есепке жататындар

А) Сатып алушылардың қарызы

В) жабдықтаушылардың қарызы

С) Есеп берушілердің қарызы

Д) Акционерлердің қарызы

Е) Кассадағы ақша қаражаттары

Компоненттердің анықталған бір немесе бірнеше типінен құралған мәліметтердің құрылымдық типі

А) Функция

В) Процедура

С) Массив

Д) Жиын

Е) Жазу

Компоненттің Name қасиеті нені анықтайды?

А) Компонентке шығатын жазу

В) Хабарламадағы қатені көрсететін мәтін

С) Компонент өрісінде шығатын мәтін

Д) Файлға шығатын мәтін

Е) Бағдарламадағы компоненттің атауы

Кестедегі мәліметтерді көрсету және түзетуге арналған компоненттер қай парақта орналасқан

А) ADO

В) DBExpress

С) Data access

Д) BDE

Е) Data controls

Көлемі мен мазмұны бойынша есеп тіркелімдері былай бөлінеді

А) Аралас,жүйелік,хронологиялық

В)Талдау,аралас

С) Жинақтау,талдау және аралас

Д) Жүйелік талдау

Е) Сызықты,көп мағыналы,шахматтық және аралас

Кәіпорынның есеп саясаты

А) Кәсіпорынның басшы есебі

В) Кәсіпорынның жарнама негізі мен мөрі

С) Ішкі аудиттің негіздері мен әдістері

Д) Кәсіпорынның жарнамасы мен негізі

Е) Дұрыс жауап жоқ

Көмекші өндірісте материалдар істен шығарылады

А) 1310-8310

В) 8410-1310

С) 8210-1310

Д) 8110-1310

Е) 8310-1310

Кәсіпорында жасалған калькуляция

А) жоспар калькуляциясы

В) жоба калкуляциясы

С) есеп калькуляциясы

Д) жоспалы емес калькуляциясы©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.